English
Claude Monet, Pont Charing Cross, 1902
Lionel Walden, Steelworks, Cardiff at Night, 1893-97

Pastures Green & Dark Satanic Mills: The British Passion for Landscape

Arddangosfa dirluniau Amgueddfa Cymru ar daith drwy’r UDA rhwng Rhagfyr 2014 – Ebrill 2016

Mae arddangosfa newydd gan Amgueddfa Cymru sy’n edrych ar ddatblygiad tirluniau Prydain dros bedair canrif yn dechrau ar daith drwy’r Unol Daleithiau ym mis Rhagfyr. Bydd Pastures Green & Dark Satanic Mills: The British Passion for Landscape yn gyfle prin i gynulleidfaoedd yn yr Unol Daleithiau fwynhau’r genre hynod Brydeinig hon. Mae'r daith yn ymweld â phedair amgueddfa, a bydd yn agor yng Nghanolfan Gelf a Hanesyddol Frick, Pittsburgh, Pennsylvania ar y 7ed o Fai.

Mae’r arddangosfa, a drefnwyd gan Amgueddfa Cymru mewn partneriaeth â Ffederasiwn Gelfyddydau America (AFA), yn cynnwys paentiadau, darluniau a ffotograffau dethol o gasgliad celf cenedlaethol Cymru. Fe’u dewiswyd gan Tim Barringer – Athro Hanes Celf Paul Mellon Prifysgol Yale, ac Oliver Fairclough – Ceidwad Celf Amgueddfa Cymru, a dyma fydd y tro cyntaf i’r mwyafrif gael eu gweld yn America.

Bydd Pastures Green & Dark Satanic Mills: The British Passion for Landscape yn teithio i bedwar lleoliad:

Mae’n arddangosfa sy’n adrodd stori sy’n dechrau yn y 1600au ac yn mynd ar daith drwy’r Chwyldro Diwydiannol a chelf y bedwaredd ganrif ar bymtheg at waith ôl-fodern ac ôl-ddiwydiannol y presennol.

Yn ogystal â dangos rhai o gampweithiau casgliad Amgueddfa Cymru, bydd yr arddangosfa hefyd yn taflu goleuni newydd ar ddatblygiad paentio tirluniau yng Nghymru ac ar gelf a diwylliant Prydain yn gyffredinol. Caiff y gweithiau eu rhannu’n chwe thema fydd yn pigo’r meddwl ac yn destun trafod. Ymhlith yr 80 a mwy o weithiau, mae paentiadau olew blaenllaw a gwaith ar bapur o gasgliadau darluniau, ffotograffau a lluniau dyfrlliw Amgueddfa Cymru.

Bydd Pastures Green & Dark Satanic Mills yn cynnwys gwaith nifer o artistiaid o Brydain a thramor a gafodd eu hysbrydoli gan dirlun yr ynys hon, yn eu plith Thomas Gainsborough, Joseph Wright of Derby, Richard Wilson, Augustus John, John Constable, J. M. W. Turner, Alfred Sisley, Claude Monet, ac Oskar Kokoschka.

Amgueddfa Three Gorges, Chongqing, Tsieina

Amgueddfa Three Gorges, Chongqing, Tsieina

Hywel Dda

Hywel Dda

Castell Dolbadarn

Castell Dolbadarn

Medalau Gemau Olympaidd Llundain 2012 a wnaed yn y Bathdy Brenhinol, Llantrisant (c) LOCOG

Medalau Gemau Olympaidd Llundain 2012 a wnaed yn y Bathdy Brenhinol, Llantrisant © LOCOG

Dathlu Cymru yn Tsieina

Mae Amgueddfa Three Gorges yn Chongqing, Tsieina yn cynnal arddangosfa newydd sbon ar hanes Cymru, 'Wales, Land Of The Red Dragon' rhwng 4 Mawrth a 30 Mehefin 2013.

Trefnwyd yr arddangosfa gan Amgueddfa Cymru fel rhan o ddathliadau wythnos Cymru yn Chongqing 2013.

Mae Wales, Land Of The Red Dragon yn gyflwyniad i Gymru ac yn arddangos nifer o wrthrychau pwysig o'n casgliadau eang.

Ceir cip ar gymeriad unigryw Cymru drwy ei diwylliant a’i hieithoedd, ei hanes a’i thirwedd.

Ymhlith y themâu pwysig mae’r cyfraniadau niferus gan Gymry i ddiwylliant byd-eang, megis twf diwydiant modern yn y 18fed a’r 19eg ganrif, datblygiad gwyddor daeareg a’r frwydr dros hawliau’r werin bobl.

Caiff hanes Cymru ei adrodd yn llawn – o goncwest y Rhufeiniaid i goncwest y Saeson yn y 13eg ganrif, ac o fod ar flaen y gad yn y chwyldro diwydiannol i gyfrannu at esblygiad y byd modern.

Ymhlith uchafbwyntiau’r arddangosfa newydd, a noddir gan Lywodraeth Cymru, mae:

  • Cwpan aur a chaead ‘Castell Carn Dochan’ a ddarganfuwyd yng ngogledd Cymru ym 1863 ac a fu'n eiddo i Syr Watkin Williams-Wynn o Sir Ddinbych.
  • Dysgl a phowlen borslen, gwnaed yn Tsieina tua 1760 – drwy gydol y ddeunawfed ganrif byddai teuluoedd cyfoethog Ewrop yn archebu llestri cinio o Tsieina ag arnynt arfbais y teulu yn addurn a symbol o statws.
  • Ffan addurniadol cymhleth o lechen, a wnaed gan chwarelwr o Gymro tua 1910.

Mae’r arddangosfa yn ffrwyth partneriaeth rhwng Amgueddfa Cymru ac Amgueddfa Three Gorges yn rhanbarth ddinesig Chongqing, sy’n deillio o gytundeb a lofnodwyd yn 2008.

Yn 2011, cynhaliwyd arddangosfa hynod lwyddiannus yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o’r enw O Lethrau Serth: Cerfiadau Carreg Hynafol o Dazu, Tsieina. Trefnwyd yr arddangosfa honno ar y cyd ag Amgueddfa Cerfiadau Carreg Dazu dan nawdd Swyddfa Ddiwylliant Chongqing.

Meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru, David Anderson:

"Mae’n bleser gennym gael cyflwyno’r arddangosfa bwysig hon am Gymru i Amgueddfa Three Gorges wedi llwyddiant hynod yr arddangosfa ar Dazu yma yng Nghaerdydd.

"Mae gweithio’n rhyngwladol yn un o’n blaenoriaethau pennaf ac mae’r bartneriaeth hon yn ffordd wych o hyrwyddo casgliadau Amgueddfa Cymru yn Tsieina. Bydd yn gyfle i ni adrodd stori Cymru i gynulleidfa newydd ac i ymwelwyr ddysgu mwy am ddiwylliant, hanes ac amgylchfyd cyfoethog ein cenedl.

"Gobeithiaf y caiff ymwelwyr eu hysbrydoli a’u haddysgu. Pa ffordd well i ddathlu parhad a llwyddiant y cyswllt rhwng Chongqing a Chymru."

Sôn wrth y byd am Gymru

Gwaith rhyngwladol yw un o'n prif flaenoriaethau. Rydym yn datblygu proffil rhyngwladol Amgueddfa Cymru trwy nifer o brojectau a phartneriaethau, er mwyn i ni allu hyrwyddo ein casgliadau ardderchog ledled y byd.

Mae'r Amgueddfa'n chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o hyrwyddo delwedd gadarnhaol o Gymru. Ar unrhyw adeg, mae cannoedd o weithiau celf ar fenthyg i amgueddfeydd ac orielau ledled y byd.

Mae projectau'r gorffennol fel taith Turner to Cezanne: Masterpieces from the Davies Collection i UDA (2009/10), Gŵyl Bywyd Gwerin Smithsonian (2009) a nifer o fentrau eraill o fudd i Gymru gyfan, nid y sectorau diwylliant a thwristiaeth yn unig.

Mae ein gwefan Rhagor yn dod â'n casgliadau'n fyw i gynulleidfaoedd ledled y byd, gan sicrhau presenoldeb Cymru ar lwyfan y byd.

Os hoffech ein cynorthwyo i hyrwyddo Cymru dramor, cysylltwch â Heledd Fychan.