Ymweld

Bydd Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn agor pedwar diwrnod yr wythnos – bob dydd Mercher, Iau, Gwener, a Sadwrn. Bydd yr Amgueddfa ar agor i gynnwys Gŵyl y Banc.

Wrth ymweld â'n hamgueddfeydd, rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd wyneb dan do a chadw pellter corfforol. (Sylwer: nid yw feisor yn cael ei ystyried fel gorchudd wyneb gan Lywodraeth Cymru. Gweler ein canllawiau llawn ar orchuddion wyneb.)

Barod Amdani logo

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau am ddim, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd.

I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw. Os na fyddwch yn archebu a dangos tocyn dilys, ni fyddwch yn cael mynediad, yn ddieithriad.

Archebu tocyn am ddim ymlaen llaw

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau yn wythnosol ar ddydd Mercher ar gyfer ymweliadau ar y dydd Mercher, Iau, Gwener a Sadwrn canlynol.

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi a’n staff. I leihau risg lledu COVID-19, rydym wedi newid ein harferion, a bydd y profiad yn yr Amgueddfa yn wahanol i’r arfer. Ond gallwch ymweld a’r Oriel, yr Arddangosfa, Ystafell y Barics a’r Ardd Rufeinig i ddarganfod pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni a sut roeddent yn byw, brwydro, addoli a marw. Ewch i’r Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth.

Bydd y toiledau ar agor, ac rydym wedi creu trefn lanhau estynedig er eich diogelwch. Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb yn ein Hamgueddfeydd a dilyn ein canllawiau diogelwch tra eich bod yn yr amgueddfa, hyd yn oed os ydych chi wedi cael y ddau frechlyn Covid-19. rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn gofodau dan do yn ein Hamgueddfeydd.

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal: Dewch i ddarganfod stori Cymru

Oriau Agor

10am–5pm

Ar agor pedwar diwrnod yr wythnos – bob dydd Mercher, Iau, Gwener a Sadwrn. Bydd yr Amgueddfa ar agor i gynnwys Gŵyl y Banc.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw.

Cyfeiriad

Caerllion, ger Casnewydd
NP18 1AE

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: rhufeinig@amgueddfacymru.ac.uk

Cŵn, toiledau a Rhufeiniad – atebion i'ch cwestiynau

Cwestiynau Cyffredin

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Canllawiau Mynediad

Map safle

 

Lawrlwythwch map o’r safle >


 

 

Parcio

Gallwch barcio naill ai ar Broadway (ger yr amffitheatr), Stryd yr Amgueddfa (nifer gyfyngedig o lefydd parcio) neu oddi ar y Stryd Fawr ger y Baddonau. Mae cyfleusterau parcio beiciau ar gael yn yr amffitheatr.

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld

Bydd eich ymweliad ychydig yn wahanol i’r arfer. Ond gallwch ymweld a’r Oriel, yr Arddangosfa, Ystafell y Barics  a’r Ardd Rufeinig i ddarganfod pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni a sut roeddent yn byw, brwydro, addoli a marw.

Ydw i’n gallu dod a’r ci?

Yn anffodus, dim ond cŵn tywys gaiff ddod i’r Amgueddfa.

Y camau i’ch cadw chi’n ddiogel:

  • Mae ein staff blaen tŷ wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch COVID-19.
  • Mae canllawiau diogelwch ymwelwyr ar y safle – dilynwch y canllawiau
  • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol
  • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr
  • Trefn lanhau estynedig
  • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus
  • Bydd rhai orielau ac ardaloedd ar gau lle na allwn gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol
  • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth wrth ymweld. Os ydych chi’n dangos symptomau coronafeirws, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r feirws yn yr 14 diwrnod diwethaf, rydym yn gofyn i chi beidio ymweld ac efallai y byddwch yn cael eich troi i ffwrdd er diogelwch staff ac ymwelwyr eraill. Beth am fwynhau yr amgueddfa drwy bori’r casgliadau ar-lein tan eich bod chi’n teimlo’n well?