Cenhadon y Project

Alex Jones, Y Parchedicaf Dr Barry Morgan, Cerys Matthews, Gerald Davies CBE, Huw Edwards, Matthew Rhys, Rory Bremner, Ruth Goodman, Y Capten Syr Norman Lloyd Edwards, Yr Athro Alice Roberts

I ddilyn ôl troed eich cyndeidiau, eistedd a phendroni ger y tân, bwyta bara ffres ac ymgolli yn hanes Cymru – dyma brofiad arbennig iawn. Sain Ffagan yw un o fy hoff lefydd yn y byd.

Cerys Matthews
Cerddor, awdur, darlledydd

Mae Sain Ffagan yn lle cwbl unigryw, yn wahanol i unrhyw amgueddfa arall a welais erioed. Mae’n rhoi darlun byw a chynhyrfus i chi o fywydau trigolion Cymru dros y canrifoedd. Rhaid i oedolion – a phlant yn enwedig – ymweld â’r amgueddfa wych hon i ddeall Cymreictod ddoe a heddiw.

Rory Bremner
Awdur ac Actor