Addysg

Logo Coedlan, Cwrs raffau uchel Sain Ffagan, ysgrifennu Melyn ar gefndir gwyrdd

Archebu

Rhaid i bob grŵp ysgol neu addysgol archebu o leiaf bythefnos ymlaen llaw. Ffoniwch (029) 2057 3424 neu e-bostiwch addysg.sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk (Llun-Gwe, 9am—4pm).

Bydd rhaid talu wrth archebu. Mae'r cwrs yn costio £12 y pen. Rhaid bod o leiaf 130cm o daldra i gymryd rhan ar eich pen eich hun. Rydym yn argymell y gweithgaredd hwn i blant blwyddyn 5 (CA2) a hŷn.

Ar ôl i chi archebu, byddwn yn anfon cadarnhad ysgrifenedig atoch. Darllenwch hwn yn ofalus. Bydd angen i bawb sy'n cymryd rhan lofnodi ffurflen datgan. Rhaid i'r ffurflenni gael eu llofnodi gan riant neu warcheidwad cyn eich ymweliad. 

Caiff CoedLan ei weithredu gan gyflenwyr o Ganolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd.

Canslo

Mae gennym bolisi 'dim ad-daliad' ar gyfer archebion CoedLan.

Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch wrth archebu:

 • Enw'r ysgol / sefydliad
 • Cyfeiriad
 • Cod post
 • Rhif ffôn
 • Cyfeiriad e-bost
 • Enw'r athro / arweinydd y grŵp
 • Nifer y disgyblion
 • Amrediad oed
 • Oes gan unrhyw un o'r disgyblion anghenion ychwanegol y dylem wybod amdanynt?
 • Nifer y staff
 • Pa adeiladau hoffech chi ymweld â nhw? Sylwer: ni ellir ymweld â rhai adeiladau heb archebu ymlaen llaw.
 • Pa weithgareddau gan yr Amgueddfa hoffech chi archebu?
 • Ydych chi eisiau ymweld ag arddangosfa arbennig?
 • Manylion y cerdyn ar gyfer talu

Oriau agor

I weld os oes lle ar gael, ffoniwch (029) 2057 3424. Sylwer: mae'r swyddfa archebu addysg ar gau ar benwythnosau a gwyliau banc.

Iechyd a Diogelwch

Mae gwybodaeth iechyd a diogelwch i’ch helpu i gwblhau asesiad risg yma [PDF].

Rhaid i bob grŵp 16 oed neu iau gael eu goruchwylio bob amser.

Rhaid bod o leiaf 130cm o daldra i gymryd rhan ar eich pen eich hun. Y pwysau trymaf a ganiateir yw 18 stôn.

Sylwer: ni fydd modd i unrhyw un sy'n cyrraedd heb ffurflen datgan wedi'i llofnodi gymryd rhan.

Cymhareb oedolyn/plant:

 • Cynradd – 1 arweinydd i bob 10 plentyn.
 • Uwchradd – 1 arweinydd i bob 15 plentyn.

Dillad addas

Dylech wisgo dillad cyfforddus sy'n caniatáu i chi symud yn rhwydd. Dylech wisgo esgidiau addas sy'n gadarn, ac yn gorchuddio'r bodiau. Ni chewch wisgo sandalau, esgidiau sy'n llithro ymlaen, fflip-fflops, sodlau uchel neu debyg ar y cwrs rhaffau uchel. Rhaid clymu gwallt hir yn ôl, a thynnu gemwaith. Gweithgaredd awyr-agored yw hon.

Cymorth cyntaf ac argyfyngau eraill

Ewch at aelod o staff CoedLan.

Gwybodaeth Archebu Addysg

Cwestiynau Cyffredin CoedLan