English

Pennaeth Cynhyrchu Incwm Masnachol, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Contract: 37 awr yr wythnos. Parhaol.
Cyflog: Gradd H: £49,833.25 - £61,512.42
Dyddiad cau: 29 Mawrth 2017 (erbyn 5pm)

Rydym yn chwilio am rheolwr profiadol a chyfathrebwr hyderus i fod yn Pennaeth Cynhyrchu Incwm Masnachol. Bydd y Pennaeth Cynhyrchu Incwm Masnachol yn rhan o gyfadran Cyllid ac Adnoddau Corfforaethol, felly bydd yn cynorthwyo â’r gwaith o ddatblygu a gweithredu cynlluniau strategol a chynlluniau gweithredol blynyddol. Bydd yn gyfrifol am reoli ac arwain y tîm Gweithredwyr Masnachu Masnachol ac yn eu datblygu, eu hysgogi a’u hysbrydoli i berfformio hyd eithaf eu gallu, rhagori ar dargedau a darparu gwasanaeth heb ei ail i’n holl gwsmeriaid.

Bydd angen sgiliau rhyngbersonol ardderchog, mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.

Sut i wneud cais

llenwi'r ffurflenni ar y cyfrifiadur a'i dychwelyd i'n cyfeiriad e-bost ad.swyddi@amgueddfacymru.ac.uk (rydyn ni'n argymell cadw copi ar eich cyfrifiadur hefyd).

neu

Dalier sylw, bydd angen i chi gyflwyno'r ffurflenni Archwilio Cefndir a Monitro cyn i ni brosesu eich cais.

Argraffu'r ffurflen, ei llenwi â llaw a'i gyrru i'r:

Adran AD
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NP.

Defnyddiwch y darn o'r ffurflen gais dan y pennawd "Y swydd yr ymgeisir amdani" i nodi'r glir ai swydd llawn neu rhan amser sydd gennych mewn golwg (neu'r ddwy).

Peidiwch ag anfon CV, dim ond ffurflenni cais gaiff eu hystyried.

Yn anffodus, oherwydd y nifer o geisiadau a ddisgwylir mewn perthynas â'r swydd hon, ni fydd yn bosibl i ni ysgrifennu'n bersonol at bob ymgeisydd aflwyddiannus. Fodd bynnag, bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal fel arfer o fewn tair wythnos i'r dyddiad cau.

Noder, bydd y gost o anfon y ffurflen gais ac unrhyw atodiadau yn ôl i'r Adran Adnoddau Dynol yn fwy na phris un stamp dosbarth cyntaf.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.