Swyddi

Cydlynydd Ymgysylltu Cymunedol

Contract: 35 awr yr wythnos. Contract 20 mis.
Cyflog: Gradd E: £24,523.91 - £31,143.17 y flwyddyn (Yn seiliedig ar swydd llawn amser o 37 awr yr wythnos £25,925.28 - £32,922.78 y flwyddyn)
Dyddiad cau: 23 Awst 2017 (erbyn 5pm)

Wedi’i leoli ar un o’r safleoedd canlynol:

  • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
  • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
  • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
  • Amgueddfa Llechi Cymru

Noddwyd y swydd gan Sefydliad Paul Hamlyn.

Mae y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg neu barodrwydd i ddysgu yn hanfodol.

Sut i wneud cais

llenwi'r ffurflenni ar y cyfrifiadur a'i dychwelyd i'n cyfeiriad e-bost ad.swyddi@amgueddfacymru.ac.uk (rydyn ni'n argymell cadw copi ar eich cyfrifiadur hefyd).

neu

Dalier sylw, bydd angen i chi gyflwyno'r ffurflenni Archwilio Cefndir a Monitro cyn i ni brosesu eich cais.

Argraffu'r ffurflen, ei llenwi â llaw a'i gyrru i'r:

Adran AD
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NP.

Defnyddiwch y darn o'r ffurflen gais dan y pennawd "Y swydd yr ymgeisir amdani" i nodi'r glir ai swydd llawn neu rhan amser sydd gennych mewn golwg (neu'r ddwy).

Peidiwch ag anfon CV, dim ond ffurflenni cais gaiff eu hystyried.

Yn anffodus, oherwydd y nifer o geisiadau a ddisgwylir mewn perthynas â'r swydd hon, ni fydd yn bosibl i ni ysgrifennu'n bersonol at bob ymgeisydd aflwyddiannus. Fodd bynnag, bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal fel arfer o fewn tair wythnos i'r dyddiad cau.

Noder, bydd y gost o anfon y ffurflen gais ac unrhyw atodiadau yn ôl i'r Adran Adnoddau Dynol yn fwy na phris un stamp dosbarth cyntaf.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.