Swyddi

Technegydd Cynorthwyol (Gwyddorau Naturiol), Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Contract: Contract Parhaol: 11 awr yr wythnos (dros 2 diwrnod yn ddelfrydol)
Cyflog: Gradd C: £5,699 – £7,016 y flwyddyn (wedi’i seilio ar gyflog llawn amser cyfatebol o £19,169 – £23,602 y flwyddyn)
Dyddiad cau: 15 Awst 2018 (erbyn 5pm)
Mae'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg neu barodrwydd i ddysgu yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. Cynhelir y cyfweliadau yn ystod mis Medi 2018

Sut i wneud cais

llenwi'r ffurflenni ar y cyfrifiadur a'i dychwelyd i'n cyfeiriad e-bost ad.swyddi@amgueddfacymru.ac.uk (rydyn ni'n argymell cadw copi ar eich cyfrifiadur hefyd).

neu

Dalier sylw, bydd angen i chi gyflwyno'r ffurflenni Archwilio Cefndir a Monitro cyn i ni brosesu eich cais.

Argraffu'r ffurflen, ei llenwi â llaw a'i gyrru i'r:

Adran AD
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NP.

Defnyddiwch y darn o'r ffurflen gais dan y pennawd "Y swydd yr ymgeisir amdani" i nodi'r glir ai swydd llawn neu rhan amser sydd gennych mewn golwg (neu'r ddwy).

Peidiwch ag anfon CV, dim ond ffurflenni cais gaiff eu hystyried.

Yn anffodus, oherwydd y nifer o geisiadau a ddisgwylir mewn perthynas â'r swydd hon, ni fydd yn bosibl i ni ysgrifennu'n bersonol at bob ymgeisydd aflwyddiannus. Fodd bynnag, bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal fel arfer o fewn tair wythnos i'r dyddiad cau.

Noder, bydd y gost o anfon y ffurflen gais ac unrhyw atodiadau yn ôl i'r Adran Adnoddau Dynol yn fwy na phris un stamp dosbarth cyntaf.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.