Swyddi

Gofalydd Tymhorol, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Contract: Contract tymhorol hyd at 14 Medi 2019. 25 awr yr wythnos.
Cyflog: Graddfa B: £11,595.66 - £13,037.82 (wedi’i seilio ar cyflog llawn amser o £17,161.57 - £19,295.98).
Dyddiad cau: 24 Ebrill 2019 (erbyn 5pm)

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Sut i wneud cais

Llenwi'r ffurflenni ar y cyfrifiadur a'i dychwelyd i'n cyfeiriad e-bost ad.swyddi@amgueddfacymru.ac.uk (rydyn ni'n argymell cadw copi ar eich cyfrifiadur hefyd)

neu

Dalier sylw, bydd angen i chi gyflwyno'r ffurflenni Archwilio Cefndir a Monitro cyn i ni brosesu eich cais.

Argraffu'r ffurflen, ei llenwi â llaw a'i dychwelyd i'r:

Adran AD,
Amgueddfa Cymru,
Parc Cathays,
Caerdydd CF10 3NP.

Defnyddiwch y darn o'r ffurflen gais dan y pennawd 'Y swydd yr ymgeisir amdani' i nodi'r glir ai swydd llawn neu rhan amser sydd gennych mewn golwg (neu'r ddwy).

Peidiwch ag anfon CV, dim ond ffurflenni cais gaiff eu hystyried.

Yn anffodus, oherwydd y nifer o geisiadau a ddisgwylir mewn perthynas â'r swydd hon ni fydd yn bosibl i ni ysgrifennu'n bersonol at bob ymgeisydd aflwyddiannus. Fodd bynnag, bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal fel arfer o fewn tair wythnos i'r dyddiad cau.

Noder, bydd y gost o anfon y ffurflen gais ac unrhyw atodiadau yn ôl i'r Adran Adnoddau Dynol yn fwy na phris un stamp dosbarth cyntaf.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.