Swyddi

Swyddog Digwyddiadau, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ac Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Contract: 14 awr yr wythnos. Contract parhaol.
Cyflog: Gradd D: £9,049.65 - £11,427.15 y flwyddyn (wedi ei seilio ar cyflog llawn amser o £23,916.93 - £30,200.32 y flwyddyn).
Dyddiad cau: 28 Ebrill 2019 (erbyn 5pm)

Y gallu i ysgrifennu, siarad a deall Cymraeg a Saesneg, neu barodrwydd i ddysgu i safon canolradd o leiaf o fewn tair blynedd (darperir hyfforddiant).

Sut i wneud cais

llenwi'r ffurflenni ar y cyfrifiadur a'i dychwelyd i'n cyfeiriad e-bost ad.swyddi@amgueddfacymru.ac.uk (rydyn ni'n argymell cadw copi ar eich cyfrifiadur hefyd).

neu

Dalier sylw, bydd angen i chi gyflwyno'r ffurflenni Archwilio Cefndir a Monitro cyn i ni brosesu eich cais.

Argraffu'r ffurflen, ei llenwi â llaw a'i gyrru i'r:

Adran AD
Amgueddfa Cymru
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NP.

Defnyddiwch y darn o'r ffurflen gais dan y pennawd "Y swydd yr ymgeisir amdani" i nodi'r glir ai swydd llawn neu rhan amser sydd gennych mewn golwg (neu'r ddwy).

Peidiwch ag anfon CV, dim ond ffurflenni cais gaiff eu hystyried.

Yn anffodus, oherwydd y nifer o geisiadau a ddisgwylir mewn perthynas â'r swydd hon, ni fydd yn bosibl i ni ysgrifennu'n bersonol at bob ymgeisydd aflwyddiannus. Fodd bynnag, bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal fel arfer o fewn tair wythnos i'r dyddiad cau.

Noder, bydd y gost o anfon y ffurflen gais ac unrhyw atodiadau yn ôl i'r Adran Adnoddau Dynol yn fwy na phris un stamp dosbarth cyntaf.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.