Swyddi Gwag

Ymddiriedolwyr x 2

Dyddiad cau: 6 Mawrth 2020

A oes gennych chi’r sgiliau a'r doniau i helpu’r sefydliad diwylliannol allweddol hwn ddatblygu strategaeth 10 mlynedd a brand newydd?

Ydych chi’n frwd dros weledigaeth yr Amgueddfa – Ysbrydoli pobl, newid bywydau – a galluogi cynifer o bobl â phosibl i ymgysylltu ag amgueddfeydd cenedlaethol Cymru a’u mwynhau?

Allwch chi annog arloesi ac ysgogi cenedlaethau'r dyfodol o fewn amgylchedd diwylliannol Cymru?

Dyma swyddi gwirfoddol, ond caiff costau rhesymol eu had-dalu.

Ymrwymiad: O leiaf 12 diwrnod y flwyddyn a 4 blynedd yn y swydd. Mae disgwyl i bob ymddiriedolwr fynychu pedwar cyfarfod Bwrdd y flwyddyn. 

Bydd gofyn i chi deithio i gyfarfodydd y Bwrdd, Pwyllgorau, digwyddiadau a chyfarfodydd eraill ar draws Cymru. 

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i https://beta.llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Uned Penodiadau Cyhoeddus ar 03000 616095 neu drwy ebostio penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru.

I gael fersiwn print bras, Braille neu sain o'r hysbyseb hon, e-bostiwch publicappointments@gov.wales