Ymchwil

Dehongli a datblygu'r casgliadau

Ymchwilio i ficro-gastropodau morol Rodrigues

Staff: Harriet Wood

Lodderena
Rodrigues yn casglu

Dros y degawd diwethaf, mae tipyn sylweddol o ddeunydd o ynys Rodrigues (Gweriniaeth Mauritius) yng Nghefnfor India wedi dod i feddiant yr amgueddfa. Casglwyd y deunyddiau hyn ar deithiau a thrwy weithdai a phrynu, ac ar ffurf rhoddion. Mae angen adnabod a dadansoddi'r micro-gastropodau yn y casgliadau hyn, a nod y project hwn felly yw datblygu'r sgiliau angenrheidiol o fewn yr amgueddfa gyda chymorth ein cyfeillion ym Mhrifysgol Amsterdam.

Ffocws y gwaith ymchwil fydd gweithio ar ddeunydd o deithiau casglu Shoals of Capricorn y Gymdeithas Frenhinol ar ynys Rodrigues ym 1999, 2000 a 2001. Yn ogystal, bydd yn ymchwilio i'r deunydd yng nghasgliad Rene Viader o Mauritius, a ddaeth i law'r amgueddfa yn 2000. Mae'r casgliad hwn yn dilysu rhestr gyfeirio a gynhyrchodd Viader ym 1937 a bydd yn ddiddorol cymharu deunydd hanesyddol a modern o'r rhanbarth hon.

Yr Enwau Newydd ar Folysgiaid a gyflwynodd César-Marie-Felix-Ancey

Staff: Harriet Wood, Jennifer Gallichan

Biotir 3

Roedd César-Marie-Felix Ancey (1860-1906) yn gasglwr cregyn tir a dŵr croyw brwd ac roedd ganddo ddiddordebau daearyddol helaeth. Treuliodd y rhan fwyaf o'i fywyd fel oedolyn yn Algeria a chanolbwyntiodd ei astudiaethau ar falwod Ynysoedd Hawaii, Canolbarth Asia a De America, ac i raddau llai, malwod Ewrop, Affrica a Gogledd America. Pan fu farw Ancey, gwerthwyd ei gasgliad a chafodd ei wasgaru. Prynodd J. R. le B. Tomlin un rhan o'r casgliad, a gadawodd yntau ei gasgliad i'r amgueddfa ym 1955.

Wrth brosesu'r casgliad o ddeunydd Ancey, daeth yn amlwg bod angen adolygu cyhoeddiadau Ancey er mwyn canfod statws y deunydd. Esblygodd y gwaith hwn yn ymchwiliad helaethach o lawer er mwyn canfod lleoliad darpar-ddeunydd teip. Tri nod sydd i'r cyhoeddiad hwn, sef darparu:

  1. rhestr gyflawn o'r 756 enw newydd a fathodd Ancey ar gyfer molysgiaid;
  2. ei lyfryddiaeth lawn ar folysgiaid, sy'n cynnwys 176 o gyfeiriadau, a
  3. gwybodaeth ar ble mae'r deunydd teip yn byw, gan ganolbwyntio'n arbennig ar y 155 darn sydd yn ein casgliadau.

Catalogio Archif Gohebiaeth Tomlin

Staff: Jennifer Gallichan

Cyfarfod o'r Gymdeithas Falacoleg

Cyfarfod o'r Gymdeithas Falacoleg, Fienna, Gorffennaf 1930

Henri Fischer, Charles Hedley a Philippe Dautzenberg

Henri Fischer, Charles Hedley a Philippe Dautzenberg yng nghasgliadau Paris, 1912

Casgliad o'r holl ohebiaeth rhwng J. R. le B. Tomlin a'i lu o gymdeithion ym mhedwar ban y byd oedd yn ymddiddori mewn cregyn yw archif gohebiaeth Tomlin. Mae'n cwmpasu'r cyfnod rhwng diwedd y 1800au a dechrau'r 1900au. Rydyn ni'n credu ei fod yn cynnwys ymhell dros fil o ddogfennau ac aethon ni ati i'w catalogio a'u sganio yn ddigidol yn 2002.

Mae cynnwys yr archif yn ymdrin yn bennaf â'r agweddau pob dydd ar gadw casgliad mawr, ond mae'r broses gatalogio wedi datgelu nifer o ganfyddiadau diddorol. Mae hi wedi bwrw goleuni ar agweddau ar fywyd y bobl a gyfrannodd at yr archif, gyda straeon am eu teithiau casglu a'u mordeithiau, salwch a chaledi, y rhyfel, gwahoddiadau i swper, a hyd yn oed cardiau Nadolig! Dyma archif hanesyddol a gwyddonol, sy'n rhoi darlun o oes o gasglu sydd wedi hen ddarfod, ynghyd â hanes personol a chymdeithasol.

Mwy o ddelweddau o'r archif

Y casgliadau eraill a fydd ar-lein cyn bo hir...

Staff: Harriet Wood

Sbesimen holoteip

Sbesimen holoteip a'i labeli.

Mae rhyw 3200 o sbesimenau teip yn ein casgliad o Folysgiaid, ac mae rhyw 300 o'r rhain yn deipiau elfennol (holoteipiau a lectoteipiau). Ein nod yn 2011 yw lansio cronfa ddata newydd o deipiau ar-lein! Bydd y gronfa'n cynnwys gwybodaeth gyfeirio lawn, gwybodaeth am y casgliadau, sganiau o labeli a delweddau sbesimen ar gyfer yr holl deipiau allweddol. Lle bo modd, byddwn ni'n cynnwys pdf o'r cyfeiriad gwreiddiol hefyd. Bydd y project yn parhau wrth i ni ychwanegu mathau eilaidd yn ddiweddarach a bydd ein staff yn parhau i ymchwilio i'r teipiau yn ein casgliadau sydd heb eu hadnabod eto.

I glywed rhagor am ein casgliadau teip, ewch i'r tudalen casgliadau.

Projectau blaenorol yn y maes ymchwil hwn

Mae projectau blaenorol yn y maes yn cynnwys casgliadau “Enwau Newydd” ar gyfer J. C. Melvill, J. R. le B. Tomlin, E. A. Smith, a'r brodyr H. ac A. Adams. Cafodd pob un o'r rhain eu cyhoeddi gan Alison Trew fel cyhoeddiadau'r Amgueddfa.