Ymchwil

Systemateg dwygragenogion morol

O fewn y thema hon, mae'r projectau'n ymrannu'n dri maes ymchwil:

Dwygragenogion cemosymbiotig

Staff: Graham Oliver, Anna Holmes

Acharax

Tacsonomeg a Morffoleg Weithredol Dwygragenogion Cemosynthetig

Tacsonomeg a Morffoleg Weithredol Dwygragenogion Cemosynthetig Rhywogaethau cemosymbiotig yw'r teuluoedd Solemyidae, Thyasiridae, Lucinidae, Vesicomyidae a Bathymodiolidae. Mae hyn yn golygu eu bod nhw'n maethu ar facteria symbiotig sy'n byw yn eu tagellau. Mae diddordeb sylweddol yn y tacsa hyn heddiw am eu bod yn aml yn byw mewn awyrellau poeth, tarddleoedd oer ac amgylcheddau lle mae cyfoeth o faeth organig. Y Thyasiridae yw'r rhai a astudiwyd lleiaf o safbwynt tacsonomaidd efallai, ac ers sawl blwyddyn bellach rydyn ni wedi bod yn disgrifio rhywogaethau newydd ac yn datblygu offer tacsonomaidd ar eu cyfer. Ein cyfraniad diweddaraf oedd project ar y cyd â Phrifysgol Aviero ym Mhortiwgal ar Thyasiridae llosgfynyddoedd llaid Gwlff Cadiz.

Mae'r astudiaeth hon yn parhau â deunydd o grŵp y Solemyidae dŵr dwfn, y rhan fwyaf yn y genws Acharax. Mae'r rhan fwyaf o'r deunydd hwn wedi dod o Brifysgol Bremmen (H. Sahling) ac mae'n tarddu o Indonesia, Alasga, Portiwgal a Nicaragwa o ddyfnderoedd o hyd at 5000 metr.

Gwaith ymchwil blaenorol yn y maes hwn Mae pobl yn anfon sbesimenau atom o bob rhan o'r byd ac rydyn ni wedi ysgrifennu deunydd ar ddwygragenogion cemosymbiotig o bob math o lefydd: o Gefnen Ganol Môr Iwerydd; oddi ar arfordir Chile; o Fasn Cascadia (parth gogledd-ddwyrain y Môr Tawel); ac o Fôr y Gogledd. Mae rhestr o'n cyhoeddiadau ar y tudalennau Staff.

Dwygragenogion parth gorllewinol Cefnfor India

Staff: Graham Oliver, Anna Holmes

Leptaxinus indusarium

Dwygragenogion Glandir Oman (50-3500m)

Rydyn ni'n defnyddio deunydd o fordaith yr RRS Discovery i archwilio tacsonomeg a morffoleg weithredol rhywogaethau sy'n byw lle mae ychydig iawn o ocsigen.

Gwaith ymchwil blaenorol yn y maes hwn

Mae ein staff wedi astudio tair ardal o'r rhanbarth hon yn y gorffennol – mae rhestr o'n cyhoeddiadau ar y tudalennau Staff.

Llwyfandir y Seychelles a morlyn Rodrigues

Rhwng 1998 a 2001 fe fuon ni'n cydweithio â'r Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol a Sefydliad Daearyddwyr Prydain ar y rhaglen “Shoals of Capricorn”. Nodau'r project oedd ymchwilio i Lwyfandir anghysbell Mascarene a datblygu gwybodaeth a sgiliau er mwyn rheoli a gwarchod ei adnoddau. Aeth staff yr Amgueddfa i ynysoedd y Seychelles a Rodrigues ym 1999 a 2000 a chynhaliwyd Gweithdy Bioamrywiaeth ar ynys Rodrigues yn 2001.

Dwygragenogion y Môr Coch

Cyhoeddwyd llyfr ar Ddwygragenogion y Môr Coch i gychwyn. Yn ddiweddarach, gwnaed gwaith ar y cyd â Martin Zuschin (Institut fur Palaeontologie, Wien) ar ddisgrifio tacsa newydd a llunio rhestrau bioddaearyddol ar ddwygragenogion y Môr Coch a'r rhanbarthau cyfagos.

Dwygragenogion y Môr Arabaidd

Rydyn ni'n gweithio gydag eraill i baratoi llyfr ar Gregyn Môr Dwyrain Arabia. Cyhoeddwyd papurau ar amrywiol grwpiau o ddwygragenogion o'r ardal hon hefyd.

Offer Tacsonomaidd

Staff: Graham Oliver, Anna Holmes, James Turner

Canllaw ar y we i Ddwygragenogion Prydain

Rydyn ni newydd gyhoeddi rhestr gyfeirio o ddwygragenogion Prydain ar y we. Mae'r canllaw hwn yn llenwi'r bwlch a adawyd ers cyhoeddi'r gwaith mawr diwethaf ar ddwygragenogion Prydain, oedd yn cynnwys cwta 180 o rywogaethau, yn y 1960au. Mae ein cronfa ddata yn cynnwys tua 360 o rywogaethau, sy'n amrywio o'r rhai y gellir eu casglu ar y traeth i'r rhai sy'n byw ar ddyfnderoedd o 5000 metr.

Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd ariannodd y project hwn. Mae'r canllaw ar gyfer biolegwyr ac ecolegwyr sy'n adnabod rhywogaethau wrth gynnal arolygon o effeithiau amgylcheddol yn bennaf. Mae angen arolygu safleoedd yn y modd hwn lle bynnag y mae gwaith archwilio'n cael ei wneud ar gyfer projectau nwy ac olew newydd.

Mae'r canllaw yn cynnwys tudalen am bob rhywogaeth. Gallwch chwilio ar sail enw'r rhywogaeth neu trwy bori trwy'r rhestr o rywogaethau sydd wedi eu trefnu yn ôl enw'r uwch-deulu. Mae pob tudalen yn cynnwys nifer fawr o ddelweddau lliw o ansawdd uchel sy'n dangos nodweddion diagnostig allweddol y rhywogaeth. Ar bob tudalen hefyd mae disgrifiad, gwybodaeth am gynefin ac ecoleg y rhywogaeth, mapiau dosbarthu, cyfeiriadau eraill at y rhywogaeth dan sylw a phlatiau sy'n dangos yr ifanc a'r aeddfed gyda'i gilydd.

Mae'r project yn dibynnu'n helaeth ar ddeunydd o'r hen gasgliadau a deunydd a gasglwyd mewn blynyddoedd diweddar yn ystod ein harolygon tacsonomaidd o rywogaethau dyfnforol. Ond mae'n gofyn hefyd am waith casglu pellach er mwyn darparu enghreifftiau coll, deunydd newydd o arolygon tacsonomaidd ac i gadarnhau eu dosbarthiad. Mae'r olaf o'r rhain yn gofyn yn arbennig am ddeunydd a gasglwyd ar gyfer astudiaethau moleciwlaidd. Mae'r rhaglen gasglu'n gysylltiedig â'r rhaglen "Explorations of Marine Biodiversity".

Mae'r offeryn adnabod hwn ar gael i bawb ar-lein. Mae'r cynnyrch cychwynnol hwn yn addas ar gyfer pobl â gwybodaeth sylfaenol am ddwygragenogion, ond yn y dyfodol agos, byddwn ni'n datblygu allwedd ddefnyddiol ar sail siâp y cregyn, a fydd o gymorth i amaturiaid.

Tacsonomeg ac offer tacsonomaidd ar gyfer dwygragenogion morol Cefnfor India

Mae tacsonomeg dwygragenogion morol Cefnfor India yn fater agored i raddau helaeth. Mae nifer fawr o rywogaethau newydd a diwygiadau sydd angen eu hastudio. Mae offer tacsonomaidd yn dueddol o fod yn fratiog, ac mae angen diweddaru'r offer sy'n bodoli eisoes. Mae gennym gysylltiadau hirsefydlog â chyhoeddiadau pwysig sy'n trafod y Môr Coch, Môr Dwyrain Arabia, Ynysoedd y Seychelles a Rodrigues a byddai'n dda gennym gynhyrchu project ar barth gorllewinol Cefnfor India yn y dyfodol agos sy'n dilyn yr un fformat â'r project ar Ddwygragenogion Prydain.

Gwaith ymchwil blaenorol yn y maes hwn

Canllaw i Yoldiella a Portlandia

Cynhyrchwyd canllaw i'r Yoldiella a'r Portlandia yng ngogledd-ddwyrain môr Iwerydd. Defnyddiwyd deunydd o 3 arolwg a gyflawnwyd gan AFEN (Atlantic Frontier Environmental Newtwork) a deunydd atodol o gasgliadau'r amgueddfa a sbesimenau eraill a fenthycwyd er mwyn cynhyrchu canllaw llawn lluniau i'r grŵp cymhleth hwn o ddwygragenogion. Gellir cael copïau trwy gysylltu â James Turner.

Thyasiridae meysydd olew Môr y Gogledd

Cynhyrchwyd canllaw i Thyasiridae Ysgafell Gyfandirol Prydain a Meysydd Olew Môr y Gogledd. Archwiliwyd casgliadau o 41 o feysydd olew/nwy ynghyd â chasgliadau'r amgueddfa a chasgliadau preifat er mwyn cynhyrchu canllaw llawn lluniau i'r grŵp cymhleth hwn o ddwygragenogion.