Bioamrywiaeth a Bywydeg Gyfundrefnol

Bioamrywiaeth y Môr

Mwydyn Polycetaidd

Mae gwaith yr Adran Bioamywiaeth Morol yn ymwneud yn llwyr â'r infertebratau (anifeiliad di-asgwrn-cefn), yn enwedig y rhai sy'n byw yn, neu ar wely'r môr (benthos). Mae'r organebau benthig hyn -sy'n cynnwys mwydod, cramenogion (crancod, berdys), molysgiaid (cregyn, malwod) ac ecinodermiaid (sêr môr, môr ddraenogod) - yn cyfrannu'n helaeth at amywiaeth rhywogaethau y môr ac maent yn fwyd pysgod pwysig.

Yn yr Amgueddfa, rydym yn gwarchod y casgliadau sbesimenau (Curaduraeth), yn cynnal ymchwil dacsonomig drwy ddisgrifio rhywogaethau newydd, ac yn ymchwilio i ddosbarthiad a chyfoeth y rhywogaeth infertebrat yn y dyfroedd o amgylch ein harfordiroedd.