Cyfarwyddwyr

David Anderson

Cyfarwyddwr Cyffredinol

David Anderson

Penodwyd David Anderson yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru yn 2010 yn dilyn cyfnod fel Cyfarwyddwr Addysg Amgueddfa Victoria ac Albert yn Llundain. Cyn hynny bu’n gweithio yn yr Amgueddfa Forwrol Genedlaethol yn Greenwich a Phafiliwn Brenhinol ac Amgueddfa Brighton.

Caiff David ei ystyried yn awdurdod ar strategaeth ddiwylliannol ac addysg gelfyddydol ac ym 1999 derbyniodd OBE am ei gyfraniad i amgueddfeydd ac addysg. Mae wedi cyhoeddi yn helaeth, gan gynnwys adroddiad i Lywodraeth y DU A Common Wealth: Museums in the Learning Age.

Rhwng 2004 a 2008 bu’n Gyd-gyfarwyddwr Grŵp Diwylliannol Exhibition Road, cwr diwylliannol cyntaf Llundain, a rhwng 2013 a 2015 ef oedd Llywydd Cymdeithas yr Amgueddfeydd. Mae ar hyn o bryd yn aelod o’r Bwrdd Sgiliau Creadigol a Diwylliannol ac o Gyngor Ymgynghorol y British Council yng Nghymru.
 

Richard Nicholls

Cyfarwyddwr Datblygu

Richard Nicholls

Yn Hydref 2016 penodwyd Richard Nicholls yn Gyfarwyddwr Datblygu Amgueddfa Cymru. Ei gyfrifoldeb yw cynyddu cefnogaeth i’r Amgueddfa trwy gyfrwng nawdd, aelodaeth, rhoddion sylweddol a grantiau.

Cyn ymuno ag Amgueddfa Cymru, bu Richard yn Gyfarwyddwr Cynhyrchu Incwm Age Cymru ac yn Gyfarwyddwr Codi Arian a Marchnata / Cyfarwyddwr Cynhyrchu Incwm Tenovus.

Cyn symud i fyw a gweithio yng Nghaerdydd, bu Richard am un mlynedd ar ddeg yn Bennaeth Datblygu Prifysgol Lerpwl ac yn gweithio ym myd marchnata’r celfyddydau yng ngogledd orllewin Lloegr.
 

Nia Williams

Cyfarwyddwr Addysg a Rhaglenni Cyhoeddus

Nia Williams

Penodwyd Nia Williams yn Gyfarwyddwr Addysg ac Ymgysylltu Amgueddfa Cymru yn Hydref 2016. Yn siaradwraig Cymraeg a gymhwysodd fel athrawes yn wreiddiol, mae wedi gweithio ym myd addysg Cymru ers dros 30 mlynedd bellach. 

Ers 2012 mae wedi llywio gweledigaeth strategol newydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru - gwaith ailddatblygu mawr gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a sicrhaodd y Grant Loteri Treftadaeth mwyaf erioed yng Nghymru.  Nia sy’n llywio cyfeiriad strategol Amgueddfa Cymru ym maes addysg ac ymgysylltu ar draws y saith amgueddfa, gan sicrhau bod y rhaglenni cyhoeddus wedi'u seilio ar ymchwil. 

Yn ei phortffolio mae cyfrifoldeb am adrannau Addysg a Dehongli, Digwyddiadau, Ymgysylltu a Gwirfoddoli, Cyhoeddiadau, a Cyfieithu a'r Iaith Gymraeg. Mae'n frwd dros hawl pobl i wneud gwir gyfraniad at fywyd a gwaith amgueddfeydd, ac mae'n arwain cyfraniad Amgueddfa Cymru ar raglen Llywodraeth Cymru, Cyfuno: Creu cyfleoedd trwy ddiwylliant. Mae hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod Amgueddfa Cymru yn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Mae'n aelod o nifer o bwyllgorau cenedlaethol a bu'n aelod o grŵp ymgynghorol y Llywodraeth a gyfrannodd at yr adolygiad ehangach o’r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru.
 

Neil Wicks

Prif Swyddog Gweithredu/Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol

Neil Wicks

Ymunodd Neil Wicks ag Amgueddfa Cymru ym Mehefin 2011. Fel cyfrifydd cofrestredig, bu Neil yn gweithio am dros ugain mlynedd mewn amryw swyddi yn y sectorau preifat a chyhoeddus, cyn treulio deng mlynedd yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau ac Adnoddau Corfforaethol Cyngor Gofal Cymru.

Mae Neil yn gyfrifol am Gyllid, Adnoddau Dynol, TGCh, Pensiynau, Casgliad y Werin Cymru, Cyfathrebu Corfforaethol a Chynllunio Corfforaethol, ac mae hefyd yn Gyfarwyddwr Project Ailddatblygu Sain Ffagan a Chyfarwyddwr Project Amgueddfa Lechi Cymru.

Mae Neil yn aelod cyfredol o Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth. Mae wedi dysgu Cymraeg ac yn ddiweddar fe gwblhaodd MBA.

Janice Lane

Cyfarwyddwr Datblygu Orielau a Phrofiad Ymwelwyr

Ymunodd Janice Lane ag Amgueddfa Cymru ym Medi 2012 fel Cyfarwyddwr Addysg, Arddangosfeydd a’r Cyfryngau Digidol cyn symud i’w swydd bresennol fel Cyfarwyddwr Datblygu Orielau a Phrofiad Ymwelwyr yn 2016. Bu am ddeng mlynedd yn Uwch Reolwr Amgueddfeydd dros Amgueddfeydd Glasgow/Glasgow Life, gyda chyfrifoldeb dros addysg a chyfranogiad, rhaglenni cyhoeddus, dehongli a phrofiad yr ymwelydd, ar draws y sefydliad ac ar raglenni cyfalaf mawr.

Ymhlith ei chyfrifoldebau presennol mae Datblygu Orielau, Partneriaethau ac Arddangosfeydd Teithiol, y Cyfryngau Digidol, Diogelwch, Adeiladau ac Ystadau, Profiad Ymwelwyr a Gwasanaethau Ymwelwyr yn ein saith amgueddfa.

Mae Janice wedi astudio yn y Athrofa Arweinyddiaeth Getty ac yn aelod o bwyllgor ICOM UK. 
 

Dr Kath Davies