Cyfarwyddwyr

David Anderson

Cyfarwyddwr Cyffredinol

David Anderson

Ganwyd David Anderson yng ngogledd Iwerddon, cafodd ei fagu yn Lloegr, ac astudiodd Hanes Iwerddon ym Mhrifysgol Caeredin. Wedi dechrau ei yrfa fel athro hanes mewn ysgol wladol, symudodd i weithio fel addysgwr mewn amgueddfeydd yn Lloegr. Yn 2010, ymunodd ag Amgueddfa Cymru fel Cyfarwyddwr Cyffredinol.

Mae David wedi cyhoeddi’n eang ar amgueddfeydd, polisi diwylliannol a hawliau diwylliannol, yn ogystal ag adroddiad i lywodraeth y DU ar amgueddfeydd ac addysg, a dau lyfr i blant. Yn Amgueddfa Cymru, mae wedi goruchwylio ailddatblygiad Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, a enillodd wobr Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf yn 2019, yn ogystal â datblygu rhaglenni a gwaith ymchwil newydd ar rôl gymunedol amgueddfeydd yn y gymdeithas.

Bu David yn Llywydd y Gymdeithas Amgueddfeydd rhwng 2013 a 2015. Mae’n aelod o’r Bwrdd Sgiliau Creadigol a Diwylliannol, a’r Royal Pavilion and Museums Trust. Mae hefyd yn aelod o Bwyllgor Cynghori British Council Cymru.

Neil Wicks

Prif Swyddog Gweithredu/Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol

Neil Wicks

Ymunodd Neil Wicks ag Amgueddfa Cymru ym Mehefin 2011. Fel cyfrifydd cofrestredig, bu Neil yn gweithio am dros 25 mlynedd mewn amryw swyddi yn y sectorau preifat a chyhoeddus, ac mae ganddo brofiad helaeth ym maes cyllid, llywodraethu a rheoli rhaglenni yn y sector cyhoeddus.

Mae Neil yn gyfrifol am y Cyfryngau Digidol, Diogelu a Rheoli Gwybodaeth a Chyfathrebu, Cyfathrebu a Marchnata, Casgliad y Werin Cymru, Cynllunio Corfforaethol a Materion Cyhoeddus. Mae ef hefyd yn Gyfarwyddwr Project Ailddatblygu Sain Ffagan, a Chyfarwyddwr Project Ailddatblygu Amgueddfa Lechi Cymru.

Mae Neil yn aelod cyfredol o Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth. Mae wedi dysgu Cymraeg ac fe gwblhaodd MBA ychydig flynyddoedd yn ôl.

Nia Elias

Cyfarwyddwr Datblygu Busnes

Ymunodd Nia Elias gydag Amgueddfa Cymru yn Ebrill 2021.

Mae gan Nia gyfoeth o brofiad a chysylltiadau ar draws y sector diwylliannol, wedi gweithio yn Blood Cancer UK, Canolfan Mileniwm Cymru, Oriel Tate, Somerset House Trust ac Imperial War Museum, London. Yn ei rolau blaenorol, mae Nia wedi arwain adrannau codi arian a chynhyrchu incwm masnachol, yn ogystal â gweithio ym maes profiad cwsmer ac ymgysylltu â gwirfoddolwyr.

Yn siaradwraig Cymraeg o Sir Gaerfyrddin yn wreiddiol, sydd bellach yn byw ym Mro Morgannwg gyda'i theulu, mae Nia hefyd yn aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phanel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg.

Nia Williams

Cyfarwyddwr Addysg a Rhaglenni Cyhoeddus

Nia Williams

Penodwyd Nia Williams yn Gyfarwyddwr Addysg ac Ymgysylltu Amgueddfa Cymru yn Hydref 2016. Yn siaradwraig Cymraeg a gymhwysodd fel athrawes yn wreiddiol, mae wedi gweithio ym myd addysg Cymru ers dros 30 mlynedd bellach. 

Ers 2012 mae wedi llywio gweledigaeth strategol newydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru - gwaith ailddatblygu mawr gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a sicrhaodd y Grant Loteri Treftadaeth mwyaf erioed yng Nghymru.  Nia sy’n llywio cyfeiriad strategol Amgueddfa Cymru ym maes addysg ac ymgysylltu ar draws y saith amgueddfa, gan sicrhau bod y rhaglenni cyhoeddus wedi'u seilio ar ymchwil. 

Yn ei phortffolio mae cyfrifoldeb am adrannau Addysg a Dehongli, Digwyddiadau, Ymgysylltu a Gwirfoddoli, Cyhoeddiadau, a Cyfieithu a'r Iaith Gymraeg. Mae'n frwd dros hawl pobl i wneud gwir gyfraniad at fywyd a gwaith amgueddfeydd, ac mae'n arwain cyfraniad Amgueddfa Cymru ar raglen Llywodraeth Cymru, Cyfuno: Creu cyfleoedd trwy ddiwylliant. Mae hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod Amgueddfa Cymru yn cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Mae'n aelod o nifer o bwyllgorau cenedlaethol a bu'n aelod o grŵp ymgynghorol y Llywodraeth a gyfrannodd at yr adolygiad ehangach o’r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru.
 

Janice Lane

Cyfarwyddwr Datblygu Orielau a Phrofiad Ymwelwyr

Ymunodd Janice Lane ag Amgueddfa Cymru ym Medi 2012 fel Cyfarwyddwr Addysg, Arddangosfeydd a’r Cyfryngau Digidol cyn symud i’w swydd bresennol fel Cyfarwyddwr Datblygu Orielau a Phrofiad Ymwelwyr yn 2016. Bu am ddeng mlynedd yn Uwch Reolwr Amgueddfeydd dros Amgueddfeydd Glasgow/Glasgow Life, gyda chyfrifoldeb dros addysg a chyfranogiad, rhaglenni cyhoeddus, dehongli a phrofiad yr ymwelydd, ar draws y sefydliad ac ar raglenni cyfalaf mawr.

Ymhlith ei chyfrifoldebau presennol mae Datblygu Orielau, Partneriaethau ac Arddangosfeydd Teithiol, y Cyfryngau Digidol, Diogelwch, Adeiladau ac Ystadau, Profiad Ymwelwyr a Gwasanaethau Ymwelwyr yn ein saith amgueddfa.

Mae Janice wedi astudio yn y Athrofa Arweinyddiaeth Getty ac yn aelod o bwyllgor ICOM UK. 
 

Dr Kath Davies

Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil

Mae Kath Davies, Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil, yn gyfrifol am yr adrannau Celf, Hanes ac Archaeoleg, Gwyddorau Naturiol a Gwasanaethau Casgliadau.

Yn wreiddiol o Ystradgynlais yng Nghwm Tawe, graddiodd Kath o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd mewn Hanes a Hanes Cymru, a PhD mewn Hanes Americanaidd. Treuliodd ran gyntaf ei gyrfa yn y sector amgueddfeydd ac yn dilyn prentisiaeth blwyddyn gydag Amgueddfa Cymru, cafodd swydd fel Swyddog Ymchwil ac Arddangosfeydd gyda Chyngor Sir Ynys Môn. Bu’n rhan o’r gwaith o sefydlu Oriel Môn yn Llangefni, ac roedd yn gyfrifol am y rhaglen arddangosfeydd ac addysg. Yn dilyn hynny, derbyniodd Kath swydd gyda Chyngor Amgueddfeydd Cymru i gyflawni’r cynllun Achredu newydd. Yn ystod y cyfnod hwn, cwblhaodd MA mewn Astudiaethau Amgueddfaol ym Mhrifysgol Caerlŷr, gan ennill diploma gan y Gymdeithas Amgueddfeydd mewn curaduriaeth hanes cymdeithasol.

Mae gan Kath brofiad helaeth yn sector y celfyddydau, a hithau wedi gweithio yn y sector dros 20 mlynedd. Tan ei phenodiad ym mis Ionawr 2020, bu Kath yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Buddsoddi ac Ariannu Cyngor Celfyddydau Cymru, lle bu’n gyfrifol am raglenni Grant y Loteri, Portffolio Celfyddydau Cymru, Ymchwil a Gwerthuso, Gwasanaethau Gwybodaeth a Chyfalaf. Hefyd, cyflwynodd Kath raglen wytnwch uchelgeisiol ar draws Cymru gyfan a oedd yn canolbwyntio ar wella cynaliadwyedd mewn sefydliadau celfyddydol. Bu Kath yn arwain ar brojectau cyfalaf uchelgeisiol dros Gymru, gan gynnwys Canolfan Mileniwm Cymru, Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon yng Nghasnewydd, Theatr Mwldan yn Aberteifi, Galeri Caernarfon, Canolfan Grefft Rhuthun a chanolfan Pontio, Bangor.

Phil Bushby

Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol

Phil Bushby

Symudodd Phil i Gymru 30 mlynedd yn ôl i ymgymryd â’i rôl gyntaf fel hyfforddai rheoli mewn cwmni logisteg. Yng nghanol y 90au, symudodd i weithio ym maes adnoddau dynol ac mae wedi bod yn gweithio mewn uwch rolau adnoddau dynol a gwasanaethau corfforaethol dros yr 20 mlynedd diwethaf. Ar ôl 17 mlynedd o weithio ym maes logisteg, symudodd i’r sector cyhoeddus yng Nghymru a threuliodd bron i ddegawd fel gwas sifil yn rhannu ei amser rhwng Tŷ’r Cwmnïau a’r DVLA, lle bu’n Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol ac Ystadau’r ddau sefydliad. Cyn iddo ymuno ag Amgueddfa Cymru, bu Phil yn gweithio i’r GIG fel Cyfarwyddwr Datblygu Pobl a Sefydliadol ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru. Yn ystod pandemig COVID-19, bu Phil yn arwain ar waith cenedlaethol ym maes iechyd a lles staff y sector iechyd a gofal yng Nghymru ar draws y GIG a sectorau Gofal Cymdeithasol. Fel Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol, mae gan Phil gyfrifoldebau eang yn Amgueddfa Cymru, ac mae’n arwain adrannau corfforaethol gan gynnwys Adnoddau Dynol, Cyllid, Ystadau, Pensiynau a’r Swyddfa Broject. Tu allan i’r gwaith mae Phil yn aelod o Eglwys Highfields ac yn Ymddiriedolwr elusen Canser y Thyroid, ac mae ganddo docyn tymor ar gyfer Clwb Pêl-droed Caerdydd.