Cyfarwyddwyr

David Anderson

Cyfarwyddwr Cyffredinol

David Anderson

Penodwyd David Anderson yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru yn 2010. Cyn hynny, roedd yn Gyfarwyddwr Addysg Amgueddfa Victoria ac Albert yn Llundain ac wedi dal sawl swydd ym myd addysg amgueddfeydd cyn hynny. Mae’n arbenigwr ar strategaeth ddiwylliannol ac addysg gelf.

Derbyniodd OBE ym 1999 am ei wasanaeth i amgueddfeydd ac addysg. Mae wedi cyhoeddi sawl cyfrol yn cynnwys adroddiad Llywodraeth y DU "A common Wealth: Museums in the Learning Age". Mae wedi bod yn ymgynghorydd i Lywodraeth y DU ar ystod eang o Fentrau yn cynnwys Culture On-Line, Creative Partnerships a strategaeth genedlaethol addysg amgueddfeydd ac orielau. Mae’n awdur llyfrau poblogaidd i blant hefyd, "The Spanish Armada" a "Mutiny on the Bounty". O 2004 i 2008 roedd hefyd yn Gyd-Gyfarwyddwr Exhibition Road Cultural Group, ardal ddiwylliannol gyntaf Llundain.

Richard Nicholls

Cyfarwyddwr Datblygu

Richard Nicholls

Neil Wicks

Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Corfforaethol

Neil Wicks

Ymunodd Neil Wicks ag Amgueddfa Cymru ym mis Mehefin 2011. Ac yntau’n gyfrifydd cymwysedig ers dros ugain mlynedd, gweithiodd Neil mewn sawl rôl yn y sectorau cyhoeddus a phreifat cyn treulio deng mlynedd yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau a Gwasanaethau Corfforaethol Cyngor Gofal Cymru, gan weld cynnydd yn nhrosiant y corff cyhoeddus o £1.5m i £10m.

Mae Neil yn gyfrifol am gyllid, gan gynnwys trosiant cyfrifon y sefydliad o £29m, adnoddau dynol a TGCh. Mae Neil yn aelod o Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifeg, ac yn Gomisiynydd Ardal Mudiad Sgowtiaid Gogledd a Gorllewin Caerdydd, gan gynrychioli'r Ardal yn Rhanbarthol ac yn Genedlaethol. Mae wedi dysgu siarad Cymraeg ac yn astudio tuag at MBA.

Stephanos Mastoris

Pennaeth Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Stephanos Mastoris

Ymunodd Steph Mastoris ag Amgueddfa Cymru yn 2004 fel Pennaeth Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe, cyn yr agoriad swyddogol yn 2005. Bu’n gweithio cyn hyn gydag amgueddfeydd awdurdodau lleol Nottingham a Caerlŷr ers 1978. Fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr Gweithredol Dros Dro yn Rhagfyr 2015.

Ymhlith ei gyfrifoldebau mae safleoedd ac adeiladau, iechyd a diogelwch, ac ymgysylltu â Chyfeillion Amgueddfa Cymru.

Ganwyd ac addysgwyd Steph yng Nghaerdydd. Astudiodd hanes canoloesol a modern ym Mhrifysgol Llundain ac mae ganddo dystysgrifau ôl-radd mewn addysg ac astudiaethau amgueddfa o brifysgolion Caerdydd a Chaerlŷr. Ar hyn o bryd mae’n Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus ym Mhrifysgol Abertawe ac wedi cael ei ethol yn gymrawd Cymdeithas yr Amgueddfeydd, y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol a’r Gymdeithas Henebion.

Janice Lane

Cyfarwyddwr Datblygu Orielau a Phrofiad Ymwelwyr

Ymunodd Janice Lane ag Amgueddfa Cymru ym Medi 2012 fel Cyfarwyddwr Addysg, Arddangosfeydd a Chyfryngau Newydd. Cyn hyn, bu'n Uwch–reolwr Amgueddfeydd gyda Amgueddfeydd Glasgow/Glasgow Life, yn gyfrifol am addysg, cynhwysiant cymdeithasol, mynediad, rhaglennu cyhoeddus, y cyfryngau digidol a'r cyfryngau newydd, dehongli, allestyn a datblygu gwirfoddolwyr. Chwaraeodd rôl strategol o ran dysgu a dehongli ar brojectau cyfalaf allweddol Amgueddfeydd Glasgow yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Kelvingrove ac Amgueddfa Trafnidiaeth a Thechnoleg Riverside. Roedd gandi ddyletswyddau corfforaethol gyda hefyd yn Glasgow Life, a cyfrannodd at eu polisïau addysg, ymgysylltu â chynulleidfaoedd a chyfranogiad.

Yn Amgueddfa Cymru bydd yn arwain ar addysg, dehongli, arddangosfeydd a datblygiadau digidol ar draws y sefydliad ac ar brojectau mawr allweddol. Mae'n gyfrifol am yr adrannau Addysg, Rhaglennu a Chyflwyno a Cyfryngau Newydd.