Cynaliadwyedd

Mae Amgueddfa Cymru yn Amgueddfa amlddisgyblaeth wedi’i gwasgaru dros wyth safle gwahanol. Drwy ddefnyddio arbenigedd staff a chyngor nifer o bartneriaid, rydym wedi bod wrthi yn ceisio deall amgylchedd yr amgueddfeydd yn well, y cynefinoedd y tu fewn i’r waliau a sut y gellir eu rheoli yn fyw cynaliadwy.

Dyletswydd Bioamrywiaeth

Mae Bioamrywiaeth yn un o anghenion creiddiol datblygiad cynaliadwy ac yn greiddiol i ddatblygiad a thwf economaidd. Mae ganddo rôl bwysig i chwarae wrth ddatblygu cymunedau sy’n unigryw i le a chymunedau cynaliadwy. Mae Adran 40 o Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 yn deddfu bod yn rhaid i dir ym meddiant y cyhoedd gael ei reoli i gynnal a gwella bioamrywiaeth. Fel rhan o ymateb yr Amgueddfa i’r ddeddf hon mae wedi cynnal arolwg bioamrywiaeth ar bob safle o’i heiddo. Nod yr arolygon yma yw darparu gwybodaeth am natur, lleoliad a nifer y cynefinoedd ar y safleoedd fel y gallwn gyfarwyddo penderfyniadau a gwneud gwaith cadwraeth yn effeithiol.

Gwella ein Hamgylchedd

Yn ystod ‘Wythnos Genedlaethol y Goeden' yn 2009 roedd yr Amgueddfa’n rhan o broject 'Breathing Spaces' Tree o'clock y BBC. Plannodd aelodau o’r cyhoedd rywogaethau coed brodorol fel y ddraenen wen a’r gerddinen yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.