Ein nod yw hyrwyddo byw yn gynaliadwy drwy ein harddangosfeydd, ein digwyddiadau a’n rhaglenni dysgu. Rydyn ni hefyd yn gweithio’n agos iawn â phartneriaid megis Cynnal Cymru a'r Ymddiriedolaeth Garbon.

SCAN

Project gan Amgueddfa Cymru yw SCAN sy’n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg Datblygu Cynaliadwy. Gall ysgolion, grwpiau addysgiadol a theuluoedd gymryd rhan mewn ymchwiliadau cyffrous neu lawrlwytho adnoddau am ddim. Gall grwpiau sy’n ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd hefyd archebu gweithdai ymlaen llaw.

Archwilio Natur yn Sain Ffagan.

Mae Sain Ffagan yn lle gwych i archwilio Bywyd Gwyllt Cymru ac i weld rhai o’r anifeiliaid sydd fwyaf mewn perygl ym Mhrydain. Ewch i’n cuddfan adar ar y daith drwy’r goedwig neu gwyliwch ein gwyllt-gamerau i weld ystlumod, adar a mwy. Digwyddiadau a gweithgareddau i bawb ar benwythnos 1af pob mis ac yn ystod gwyliau ysgol.

Fel rhan o'r project Archwilio Natur yn Sain Ffagan comisiynwyd dwy ffilm natur. Cawsant eu ffilmio ar y safle llynedd. Mae'r ffilmiau terfynol nawr yn barod ac yn dangos ochr arall i'r Amgueddfa.

Mae'r ffilm gyntaf yn dangos y wledd o fywyd gwyllt sy'n byw ar dir yr Amgueddfa, tra bod yr ail yn canolbwyntio ar yr ystlumod pedol lleiaf sy'n byw yn y Tanerdy.Arddangosfeydd

Bydd cynlluniau datblygu Amgueddfa Cymru yn gwneud cynaladwyedd yn greiddiol i’n negeseuon allweddol. Yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, bydd datblygu Amgueddfa Genedlaethol Hanes Natur yn gwneud cyfraniad sylweddol i ddadleuon cyfoes am gynaladwyedd, newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth. Bydd rhyngberthynas dyn a’r amgylchedd naturiol hefyd yn un o’r themâu allweddol gaiff eu harchwilio yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Bydd arddangosfeydd teithiol yn gyfle pellach i archwilio ein heffaith ar y byd. Mae ‘Bioamrywiaeth, Beth yn y Byd?’ yn ystyried budd bioamrywiaeth a’r bygythiadau sy’n ei wynebu. Mae ‘Newid yn yr Hinsawdd: Beth sy’n Digwydd?' [PDF] yn edrych ar achosion ac effeithiau posibl newid hinsawdd.

Trafnidiaeth gynaliadwy

Mae hyn yn cyfeirio at unrhyw fath o drafnidiaeth sydd ag effaith isel ar yr amgylchedd yn cynnwys cerdded, beicio a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus effeithlon. Mae’r Amgueddfa wedi dechrau datblygu cynllun teithio â’r nod o:

  • Annog staff ac ymwelwyr i ddefnyddio dulliau teithio cynaliadwy ar eu taith i’r Amgueddfa.
  • Lleihau nifer y teithiau car.
  • Codi ymwybyddiaeth o’r dewis o ddulliau teithio y gellid eu defnyddio i gyrraedd yr Amgueddfa.