Ymddiriedolwyr

Roger Lewis

Ymddiriedolwr (Llywydd)

Roger Lewis

Dros y deugain mlynedd diwethaf mae Roger wedi bod yn swyddog gweithredol yn y BBC, ITV, Classic FM, EMI, Decca ac URC. Mae hefyd wedi gwneud gwaith anweithredol fel Cadeirydd Cerddorfa Ffilharmonig Frenhinol Lerpwl, Boosey and Hawkes a Bwrdd Ymgynghorol Rhyngwladol Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd. Bu’n gadeirydd y Cynllun Cerddoriaeth a Dawns dros Lywodraeth y DU ac yn Gadeirydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd dros Lywodraeth Cymru.

Yn 2011 roedd yn Gadeirydd yr ymgyrch ryngbleidiol Ie dros Gymru. Mae wedi bod yn un o ymddiriedolwyr Canolfan y Mileniwm Cymru, Prifddinas Diwylliant Ewrop Lerpwl, y Sefydliad Materion Cymreig, Cystadleuaeth Cyfansoddwyr Rhyngwladol Masterprize a Chymrodoriaeth Ddyngarwch Beacon.

Yn 2006 roedd yn aelod o Banel Adolygu Celfyddydau Cymru oedd yn edrych ar ariannu'r celfyddydau yng Nghymru.

Mae Roger ar hyn o bryd yn Gadeirydd Maes Awyr Caerdydd a bydd yn gadael y swydd honno ym mis Mehefin 2020. Mae hefyd yn Gadeirydd Sefydliad Churchill Lines a'r Racecourse Media Group ac yn Ymddiriedolwr yr elusen Compass for Life, sy'n cefnogi plant difreintiedig.

Mae gan Roger Ddoethuriaeth Anrhydeddus o Brifysgolion Nottingham a Morgannwg, mae'n Gymrodor Anrhydeddus Prifysgol Caerdydd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ac yn Aelod Anrhydeddus o'r Coleg Celf Brenhinol. Enillodd radd B.Mus (Anh.) gan Brifysgol Nottingham ac mae'n Gymrawd y Gymdeithas Gelfyddydau Frenhinol.

Hywel John

Ymddiriedolwr (Trysorydd)

Hywel John

Wedi astudio economeg a’r gyfraith yng Ngholeg y Drindod, Caergrawnt cymhwysodd Hywel John fel cyfrifydd siartredig. Ers dros ddeg ar hugain o flynyddoedd mae wedi gweithio yn y diwydiant olew a nwy rhyngwladol fel uwch-swyddog gweithredol ac ar fyrddau nifer o gwmnïau cyhoeddus. Yn ddiweddar mae wedi cyfuno gwaith ymgynghorol gyda chyfleon gwirfoddol; fel llywodraethwr ysgol a thrysorydd eglwys, yn helpu gyda chloddiadau archaeolegol lleol ac yn gweithio gyda phlant fel Cynorthwy-ydd Addysg yn cefnogi arddangosfa fawr am y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol Datblygu Prifysgol Abertawe.

Yng nghyn-gymuned lofaol Fforestfach ger Abertawe mae gwreiddiau teuluol Hywel, ac mae ei gartref yn Sir Benfro. Mae’n siaradwr Cymraeg ail-iaith brwd ac hefyd yn mwynhau ymweld ag amgueddfeydd, lleoliadau o ddiddordeb hanesyddol a chaeau rygbi ledled Cymru a thu hwnt.

 

Dr Carol Bell

Ymddiriedolwr (Is-Lywydd)

Carol Bell

Yn dilyn gyrfa lwyddiannus o dros 20 mlynedd yn y byd olew a nwy a bancio buddsoddi dechreuodd yrfa luosog sydd bellach yn cynnwys archaeoleg academaidd, swyddi cyfarwyddwyr anweithredol cwmnïau cyhoeddus ac ymddiriedolaethau elusennau sydd ynghlwm wrth y sector addysg, diwylliant ac ynni adnewyddadwy. Daeth yn aelod o’r Awdurdod sy’n llywodraethu S4C, sef y darlledwr gwasanaeth cyhoeddus Cymraeg ei iaith, yn 2012. Mae’n teithio i bob ban byd yn sgil y ffaith ei bod yn aelod o fyrddau tri chwmni ynni ac mae’n hoff iawn o ymweld ag amgueddfeydd ac orielau yn ystod ei theithiau. Golyga hyn ei bod yn gyfarwydd iawn â’r casgliadau celf, archaeoleg ac ethnograffeg sy’n cael eu cadw gan rai o amgueddfeydd amlyca’r byd.

Michael Prior

Ymddiriedolwr

Michael Prior

Yn ddiweddar cyhoeddodd Michael Prior ei ymddeoliad o un o gwmnïau cyfreithiol blaenaf Cymru, Blake Morgan LLP, wedi bod yno’n bartner am dros ddeg ar hugain o flynyddoedd. Yn y cwmni rhagflaenol bu ganddo nifer o swyddi uwchreoli a bu hefyd yn aelod o’r bwrdd. Hyfforddodd a chymhwyso fel cyfreithiwr yn Ninas Llundain ar ôl astudio economeg ym Mhrifysgol Durham. Bellach, mae’n gadeirydd bwrdd nifer o gronfeydd pensiwn yn y sectorau preifat a chyhoeddus, ac hefyd yn ymddiriedolwr ar ddau fwrdd arall sydd yng ngofal elusennau addysg a chrefyddol. Yn 2015, cafodd ei benodi’n aelod annibynnol o bwyllgor arolygu Amgueddfa Cymru.

Mae Michael yn briod gyda thri o blant hŷn ac yn byw ym Mro Morgannwg.

Dr Catherine Duigan

Ymddiriedolwr

Catherine Duigan

Wedi graddio o Goleg Prifysgol Dulyn, aeth gyrfa ym maes rheolaeth a chadwraeth amgylcheddol â Dr. Catherine Duigan i’r gwledydd Celtaidd yn eu tro – o Iwerddon i’r Alban i Gymru. Mae wedi ei hethol yn aelod o’r Gymdeithas Linneaidd a’r Gymdeithas Frenhinol dros Fioleg. Cwblhaodd draethawd doethur ar sŵoplancton llynnoedd Iwerddon ac mae hefyd wedi mynd ati i gofnodi gwasgariad planhigion dyfrol Ynys Skye. Ym Mhrifysgol Aberystwyth, defnyddiodd ddiatomau i efelychu newidiadau amgylcheddol mewn llynnoedd yn Uchelfannau Mynyddoedd Atlas, Morocco.

Yn 1992 ymunodd Catherine â Chyngor Cefn Gwlad Cymru fel ecolegydd dŵr croyw cyn ennill dyrchafiad yn ddiweddarach i’r uwch dîm rheoli. Ymhlith ei chyhoeddiadau gwyddonol mae nifer o bapurau ar ardaloedd yng Nghymru sydd wedi’u gwarchod, dosbarthiad llynnoedd presennol y DU, a llyfr am afonydd Cymru. Mae hefyd yn gyn-aelod o gyngor y Gymdeithas Fiolegol Dŵr Croyw. Gyda Chyfoeth Naturiol Cymru, arweiniodd grŵp o arbenigwyr technegol yn edrych ar amgylcheddau morol, tirol a dŵr croyw, ac ar hyn o bryd mae ar secondiad gyda Chyd-bwyllgor Cadwraeth Natur y DU.

Yn ystod ei gyrfa mae Catherine wedi datblygu dealltwriaeth o’r berthynas rhwng polisi a gwyddoniaeth, ac wedi cynghori’r llywodraeth, y Comisiwn Ewropeaidd a Chyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol. Yn ddiweddar mae wedi bod yn adrodd hanesion y menywod cyntaf ym maes gwyddoniaeth yng Nghymru, yn addysgu ym Mhrifysgol Bangor ac yn cefnogi Rhwydwaith Llysgenhadon STEM yng Nghymru.

Dr Hywel Ceri Jones

Ymddiriedolwr

Hywel Ceri Jones

Ar hyn o bryd, mae Hywel Ceri Jones yn gadeirydd Bwrdd Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn ymddiriedolwr yr Ymddiriedolaeth Hawliau Cyfartal ac Ymddiriedolaeth Ffederal dros Addysg ac Ymchwil. Mae wedi bod yn gynghorydd Ewropeaidd i Ysgrifennydd Gwladol Cymru ac wedi cadeirio tasglu Cymru gyfan i baratoi’r Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer ei gyfrifoldebau Ewropeaidd.
 
Bu Hywel yn Gyfarwyddwr Addysg, Hyfforddiant a Pholisi Ieuenctid y Comisiwn Ewropeaidd a chynrychiolodd y Comisiwn yn y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, UNESCO a Chyngor Ewrop. Yn rhinwedd ei waith yn Gyfarwyddwr Cyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyflogaeth, polisi cymdeithasol a chysylltiadau diwydiannol, roedd yn benodol gyfrifol am weithrediad Cronfa Gymdeithasol Ewrop.
 
Ac yntau’n Gymro Cymraeg, mae’n aelod o Orsedd yr Eisteddfod Genedlaethol a bu’n is-lywydd Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.

Kay Andrews

Ymddiriedolwr

Kay Andrews

Ganwyd Y Farwnes Kay Andrews OBE yn Nhredegar, a chafodd ei haddysg yn Ysgol Lewis, Hengoed a Phrifysgol Cymru, Aberystwyth. Dechreuodd ei gyrfa fel Clerc yn Nhŷ’r Cyffredin, gan arbenigo mewn polisi addysg a pholisi gwyddoniaeth. Cafodd ei phenodi’n gynghorydd polisi i’r Arglwydd Kinnock o Fedwellte ym 1985, gyda chyfrifoldeb penodol dros bolisi addysg, gwyddoniaeth ac iechyd.   

Ym 1992, fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr cyntaf Education Extra, elusen DU-gyfan sy’n ceisio sicrhau bod gweithgareddau dysgu tu allan i’r ysgol o fewn cyrraedd pob plentyn. Ymhlith ei llwyddiannau oedd sefydlu partneriaethau arloesol ag amgueddfeydd. Derbyniodd OBE am ei gwasanaeth i fyd addysg ym 1998 a daeth yn Arglwydd am Oes yn Nhŷ’r Arglwyddi yn 2000. Hi oedd cadeirydd benywaidd cyntaf English Heritage rhwng 2009 a 2013.

Yn 2013, cafodd wahoddiad gan Lywodraeth Cymru i gynnal adolygiad o ddiwylliant a threftadaeth yng Nghymru. Diben yr adolygiad hwn oedd gweld sut y gellid creu rhagor o fanteision i drigolion cymunedau difreintiedig Cymru trwy gydweithio. Lansiwyd yr adroddiad ar 13 Mawrth 2014.

Mae hi hefyd yn ymddiriedolwr Kids in Museums ac yn gadeirydd ar y Foundation for Independent Living.

Carys Howell

Ymddiriedolwr

Carys Howell

Mae Carys Howell wedi gweithio yn y sector treftadaeth am ugain mlynedd a mwy fel ymgynghorydd ac fel Rheolwr Materion Allanol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru yn gyfrifol am eiriolaeth, cyfathrebu a marchnata. Cyn hyn bu’n ohebydd a chynhyrchydd radio a theledu gyda’r BBC yn Llundain a Norwich.

Yn ddiweddar cwblhaodd Carys chwe mlynedd fel aelod o Bwyllgor Cymru Cronfa Dreftadaeth y Loteri ac mae ar hyn o bryd yn aelod o Fwrdd Glandŵr Cymru (corff ymgynghorol Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd Cymru) ac yn un o ymddiriedolwyr yr elusen feicio Pedal Power. Yn y gorffennol mae wedi bod yn aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awdurdod S4C a Bwrdd Croeso Cymru. Bu hefyd yn un o Ymddiriedolwyr y Gymdeithas Alzheimers yn y DU.

Rachel Hughes

Ymddiriedolwr

Rachel Hughes

Astudiodd Rachel Hughes ieithoedd modern ym Mhrifysgol Llundain cyn gweithio i IBM am ymron i ugain mlynedd, yn y DU a thramor. Fe’i dyrchafwyd drwy gyfadran allanoli yn uwch swyddog gweithredol swyddi darparu gwasanaeth rheng flaen. Derbyniodd MBA o Goleg Rheoli Henley ac mae’n Gymrawd yr Athrofa Arweiniad a Rheolaeth. Trodd Rachel at waith llawrydd yn nechrau 2015 ac mae bellach yn cefnogi a chynghori cleientiaid ym maes Amrywiaeth a Chynhwysiant. Mae’n briod ac yn byw yn Sir y Fflint, ac yn ceisio trosglwyddo’i brwdfrydedd am amgueddfeydd i’w dwy ferch ifanc.

Rob Humphreys CBE FLSW

Ymddiriedolwr

Rob Humphreys

Ganed a magwyd Rob Humphreys ar fferm denant yn Sir Drefaldwyn. Gadawodd yr ysgol fel labrwr di-grefft, cyn mynd yn fyfyriwr aeddfed i Goleg Ruskin Rhydychen a Phrifysgol Caerdydd yn ddiweddarach. Bu'n ddarlithydd Addysg i Oedolion ym Mhrifysgol Abertawe am ddeuddeng mlynedd, lle bu'n gweithio ar Brifysgol Gymunedol arobryn y Cymoedd. Ef hefyd oedd un o sylfaenwyr a chadeirydd cyntaf Gŵyl Addysg Abertawe, a derbyniodd wobr Dysgu Disglair Prifysgol Abertawe am ei ymdrechion. Yn ddiweddarach daeth Rob yn Gyfarwyddwr NIACE Cymru ac yn Gyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru rhwng 2007 a 2017. Cafodd ei ethol ddwywaith gan arweinwyr Prifysgolion y genedl yn Ddirprwy-gadeirydd Prifysgolion Cymru, y corff sy'n cynrychioli'r sector cyfan. Yn 2018 fe'i penodwyd gan Lywodraeth Cymru yn aelod o Gyngor Cyngor Nawdd Addysg Bellach Cymru.

Yn ystod ei yrfa, fe benodwyd Rob ar sawl achlysur gan y Llywodraeth i fod yn aelod o adolygiadau a Chomisiynau yng Nghymru - pob un yn arwain at newid cyfansoddiadol neu sectorol sylweddol. Yn eu plith mae'r Adolygiad Addysg Uwch Annibynnol (2009), Confensiwn Cymru Gyfan (2008-2010), y Comisiwn Datganoli (2010-2014), ac Adolygiad Diamond o ariannu addysg uwch yng Nghymru (2015-2016). Fe'i penodwyd gan Lywodraeth Cymru yn Gadeirydd yr adolygiad annibynnol o lywodraethu addysg bellach (Adolygiad Humphreys), ac yn gadeirydd annibynnol wrth uno dau Sefydliad Addysg y Gweithwyr yng Nghymru i ffurfio WEA Cymru (Addysg Oedolion Cymru bellach). Fe'i penodwyd yn ymgynghorydd arbenigol ar addysg bellach ac uwch i'r Pwyllgor Materion Cymreig yn Nhŷ’r Cyffredin ar ddau achlysur. Am bum mlynedd bu'n aelod o Gyngor Cynulleidfa'r BBC yng Nghymru ac yn ddiweddar fe'i penodwyd yn aelod o Gomisiwn Annibynnol Coleg y Dyfodol.

Mae Rob yn Gymrawd etholedig Cymdeithas Ddysgedig Cymru, ac yn 2016 derbyniodd CBE am ei gyfraniad i addysg oedolion a mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Mae'n byw yn Abertawe gyda'i wraig, y cynhyrchydd ffilmiau a'r enillydd BAFTA Catrin Evans, a'u merch dwy ar bymtheg oed.

Dr Madeleine Havard

Ymddiriedolwr

Madeleine Havard

Gwyddonydd amgylcheddol yw Madeleine Harvard sydd â phrofiad o waith mewn sefydliadau gwirfoddol a statudol, ac fel academydd yn darlithio mewn astudiaethau amgylcheddol ac ymchwilio i gadwraeth hanes natur a rheoli morol ac arfordirol. Yn ogystal â bod yn wirfoddolwr brwd sydd wedi ymwneud â nifer o elusennau, mae hefyd wedi bod yn aelod o sawl pwyllgor ymgynghorol cenedlaethol a Byrddau sefydliadau ym maes yr amgylchedd, addysg a threftadaeth. Yn eu plith mae Cyfoeth Naturiol Cymru, Pwyllgor Cadwraeth Natur Cyfun y DU a Phwyllgor Cymru Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Mae Madeleine yn frwd dros amgylchedd Cymru, ac am ennyn brwdfrydedd ymhlith eraill am bwysigrwydd ein treftadaeth naturiol a diwylliannol.

Gwyneth Hayward

Ymddiriedolwr

Gwyneth Hayward

Ar hyn o bryd mae Gwyneth yn Gadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn aelod o Ymddiriedolaeth Adfer Aberglasney a Chyngor Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru. Fe'i ganed ym Mangor, gan dreulio mwyafrif ei phlentyndod yn Aberystwyth ar aelwyd Gymraeg â'i gwreiddiau yng ngogledd Ceredigion a Dyffryn Nantlle. Derbyniodd ei haddysg yn Ysgol Ardwyn, Aberystwyth a phrifysgolion Abertawe a Chaerdydd. Mae wedi mwynhau gyrfa hir fel addysgwr hanes yn y sector cyhoeddus a phreifat, gan orffen yn Ysgol Abaty Wycombe, Swydd Buckingham. Treuliodd Gwyneth flynyddoedd lawer yn byw dramor yn y Dwyrain Canol ac UDA, ac roedd yn un o Lywodraethwyr sylfaenol yr Ysgol Brydeinig yn Riyadh. Mae'r celfyddydau, hanes a threftadaeth ddiwylliannol Cymru yn agos at ei chalon, ond pan fydd amser yn caniatáu mae'n mwynhau garddio a chwmni pedwarawd o wyrion ac wyresau.