Ymddiriedolwyr

Dr Carol Bell

Ymddiriedolwr (Is-Lywydd)

Carol Bell

Yn dilyn gyrfa lwyddiannus o dros 20 mlynedd yn y byd olew a nwy a bancio buddsoddi dechreuodd yrfa luosog sydd bellach yn cynnwys archaeoleg academaidd, swyddi cyfarwyddwyr anweithredol cwmnïau cyhoeddus ac ymddiriedolaethau elusennau sydd ynghlwm wrth y sector addysg, diwylliant ac ynni adnewyddadwy. Daeth yn aelod o’r Awdurdod sy’n llywodraethu S4C, sef y darlledwr gwasanaeth cyhoeddus Cymraeg ei iaith, yn 2012. Mae’n teithio i bob ban byd yn sgil y ffaith ei bod yn aelod o fyrddau tri chwmni ynni ac mae’n hoff iawn o ymweld ag amgueddfeydd ac orielau yn ystod ei theithiau. Golyga hyn ei bod yn gyfarwydd iawn â’r casgliadau celf, archaeoleg ac ethnograffeg sy’n cael eu cadw gan rai o amgueddfeydd amlyca’r byd.

Laurence Pavelin

Ymddiriedolwr (Trysorydd)

Laurence Pavelin

Mae Laurie Pavelin yn Gymrawd o’r Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr. Mae wedi bod yn Gadeirydd annibynnol ar Bwyllgor Archwilio Amgueddfa Cymru ers chwe blynedd bellach. Laurie oedd Prif Gyfrifydd Llywodraeth Cymru rhwng 1990 a 2005 a derbyniodd CBE yn 2000 am wasanaethau i’r sector cyhoeddus yng Nghymru.

Yr Athro Robert Pickard

Ymddiriedolwr

Robert Pickard

Mae'r Athro Robert Pickard yn Athro Emeritws Niwrofioleg ym Mhrifysgol Caerdydd, Athro Ymweliadol yn y Brifysgol Amaethyddol Frenhinol ac yn Gymrawd y Gymdeithas Fioleg a'r Gymdeithas Feddyginiaeth Frenhinol. Bu gynt yn Ymgynghorydd Annibynnol i Gomisiwn Cynulliad Cymru; Cadeirydd Pwyllgor y DU ar Reoli Gwastraff Niwclear; Cadeirydd Fforwm Corff Anllywodraethol Sefydliad Brenhinol Iechyd y Cyhoedd ac Adran Iechyd y DU; Cadeirydd Cymdeithas Defnyddwyr y DU, Which?; Cyfarwyddwr Cyffredinol y Sefydliad Maeth Prydeinig a Chadeirydd Tasglu Rhagweld Llywodraeth y DU, Food's Contribution to Health in the Future. Gwasanaethodd hefyd ar y Grŵp Gorchwyl Gweinidogol Bwyd a Ffitrwydd i Blant a Phobl Ifanc, Panel Arbenigol Canllawiau Bwyd Ysgol gydag Ymddiriedolaeth Caroline Walker a Chyngor EuroFIR. Mae'r Athro Pickard yn darparu cyngor gwyddonol i'r cyfryngau cyfathrebu ac amrywiaeth eang o sefydliadau; yn adrodd yn ôl i'r Gweinidog Ynni yn San Steffan a Gweinidogion yr Amgylchedd yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon; ac hefyd yn Ymgynghorydd Annibynnol i Gomisiwn Cynulliad Cymru. Mae hefyd yn awdurdod rhyngwladol ar fioleg gwenyn mêl ac yn Llywydd Cymdeithas Gwenynwyr Caerdydd a Chymdeithas Ganolog y Gwenynwyryr DU.

Hywel John

Ymddiriedolwr

Hywel John

Wedi astudio economeg a’r gyfraith yng Ngholeg y Drindod, Caergrawnt cymhwysodd Hywel John fel cyfrifydd siartredig. Ers dros ddeg ar hugain o flynyddoedd mae wedi gweithio yn y diwydiant olew a nwy rhyngwladol fel uwch-swyddog gweithredol ac ar fyrddau nifer o gwmnïau cyhoeddus. Yn ddiweddar mae wedi cyfuno gwaith ymgynghorol gyda chyfleon gwirfoddol; fel llywodraethwr ysgol a thrysorydd eglwys, yn helpu gyda chloddiadau archaeolegol lleol ac yn gweithio gyda phlant fel Cynorthwy-ydd Addysg yn cefnogi arddangosfa fawr am y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Ymgynghorol Datblygu Prifysgol Abertawe.

Yng nghyn-gymuned lofaol Fforestfach ger Abertawe mae gwreiddiau teuluol Hywel, ond mae bellach yn rhannu’i amser rhwng Sir Benfro a Llundain. Mae’n siaradwr Cymraeg ail-iaith newydd a brwd ac hefyd yn mwynhau ymweld ag amgueddfeydd, lleoliadau o ddiddordeb hanesyddol a chaeau rygbi ledled Cymru a thu hwnt.

Michael Prior

Ymddiriedolwr

Michael Prior

Yn ddiweddar cyhoeddodd Michael Prior ei ymddeoliad o un o gwmnïau cyfreithiol blaenaf Cymru, Blake Morgan LLP, wedi bod yno’n bartner am dros ddeg ar hugain o flynyddoedd. Yn y cwmni rhagflaenol bu ganddo nifer o swyddi uwchreoli a bu hefyd yn aelod o’r bwrdd. Hyfforddodd a chymhwyso fel cyfreithiwr yn Ninas Llundain ar ôl astudio economeg ym Mhrifysgol Durham. Bellach, mae’n gadeirydd bwrdd nifer o gronfeydd pensiwn yn y sectorau preifat a chyhoeddus, ac hefyd yn ymddiriedolwr ar ddau fwrdd arall sydd yng ngofal elusennau addysg a chrefyddol. Yn 2015, cafodd ei benodi’n aelod annibynnol o bwyllgor arolygu Amgueddfa Cymru.

Mae Michael yn briod gyda thri o blant hŷn ac yn byw ym Mro Morgannwg.

Dr Catherine Duigan

Ymddiriedolwr

Catherine Duigan

Wedi graddio o Goleg Prifysgol Dulyn, aeth gyrfa ym maes rheolaeth a chadwraeth amgylcheddol â Dr. Catherine Duigan i’r gwledydd Celtaidd yn eu tro – o Iwerddon i’r Alban i Gymru. Mae wedi ei hethol yn aelod o’r Gymdeithas Linneaidd a’r Gymdeithas Frenhinol dros Fioleg. Cwblhaodd draethawd doethur ar sŵoplancton llynnoedd Iwerddon ac mae hefyd wedi mynd ati i gofnodi gwasgariad planhigion dyfrol Ynys Skye. Ym Mhrifysgol Aberystwyth, defnyddiodd ddiatomau i efelychu newidiadau amgylcheddol mewn llynnoedd yn Uchelfannau Mynyddoedd Atlas, Morocco.

Yn 1992 ymunodd Catherine â Chyngor Cefn Gwlad Cymru fel ecolegydd dŵr croyw cyn ennill dyrchafiad yn ddiweddarach i’r uwch dîm rheoli. Ymhlith ei chyhoeddiadau gwyddonol mae nifer o bapurau ar ardaloedd yng Nghymru sydd wedi’u gwarchod, dosbarthiad llynnoedd presennol y DU, a llyfr am afonydd Cymru. Mae hefyd yn gyn-aelod o gyngor y Gymdeithas Fiolegol Dŵr Croyw. Bellach, mae’n gweithio i Cyfoeth Naturiol Cymru yn arwain grŵp o arbenigwyr technegol yn ymdrin ag amgylcheddau morol, dŵr croyw ac ar y tir.

Yn ystod ei gyrfa mae Catherine wedi datblygu dealltwriaeth o’r berthynas rhwng polisi a gwyddoniaeth, ac wedi cynghori’r llywodraeth, y Comisiwn Ewropeaidd a Chyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol. Yn ddiweddar mae wedi bod yn adrodd hanesion y menywod cyntaf ym maes gwyddoniaeth yng Nghymru, yn addysgu ym Mhrifysgol Bangor ac yn cefnogi Rhwydwaith Llysgenhadon STEM yng Nghymru.

Yr Athro Tony Atkins

Ymddiriedolwr

Tony Atkins

Cymraeg i ddod.

Professor Tony Atkins grew up in Cardiff, and was a member of the National Youth Orchestra of Wales. He studied at Cardiff and Cambridge, worked in industry and taught at Oxford and the University of Michigan, Ann Arbor. A Fellow of the Royal Academy of Engineering, he is Visiting Professor at Imperial College and an Emeritus Professor of Reading University, where he served on the Board of the Museum of English Rural Life. He is very interested in industrial archaeology and the history of engineering. Married with three children, he is a Churchwarden of St Michael’s & All Angels at Inkpen (Berks). He holds no other Ministerial public appointments.

Victoria Mary Provis

Ymddiriedolwr

Victoria Mary Provis

Brodor o Gaerdydd yw Victoria Provis. Wedi gweithio mewn cyfathrebu corfforaethol a marchnata gwasanaethau proffesiynol gyda chwmnïau fel KPMG a McKinsey & Company, trodd Victoria at ganfod swyddogion gweithredol ym 1993. Rhwng 1995 a 2011 roedd yn un o Bartneriaid Odgers Berndtson yn Llundain, yn arbenigo mewn arwain ar gyfathrebu corfforaethol ac apwyntiadau ar lefel Bwrdd (gweithredol ac anweithredol) ar draws y DU a’r Cyfandir. Yn 2005 agorodd swyddfa’r cwmni yng Nghaerdydd a bu’n Gyfarwyddwr Anweithredol yno tan 2011. Ym mis Mai 2014, ymunodd â Bwrdd Rex Bionics plc yn Gyfarwyddwr Anweithredol.

Mae’n rhannu ei hamser rhwng Tyddewi a Llundain ac yn aelod hefyd o Fwrdd Cynghori Twristiaeth Cymru a Glas Cymru, yn aelod o Gyngor Cyronfa Goffa Genedlaethol yr Arglwydd Kitchener ac yn gyn Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd Coleg Byd Unedig yr Iwerydd.

Keshav Singhal MBE

Ymddiriedolwr

Keshav Singhal

Cymraeg i ddod.

Mr Keshav Singhal is a Consultant Orthopaedic Surgeon working at the Princess of Wales Hospital, Bridgend and the Neath Port Talbot Hospital. He initially trained in India and subsequently finished his specialisation in the Midlands after which he took up his current job in Wales in 1996. He is the Chair of the HCA (Wales) and India Centre, Cardiff and is actively engaged in promoting and introducing arts and culture from the Indian Subcontinent to Wales and finding synergies and similarities between the two cultures. He is involved in promoting intercultural and interfaith dialogue and harmony. He is married with two sons.

Dr Glenda Jones

Ymddiriedolwr

Dr Glenda Jones

Wedi graddio mewn llenyddiaeth Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth parhaodd Dr Glenda Jones â'i hastudiaethau yn y coleg ger y lli drwy astudio Cymraeg Canol. Treuliodd gyfnod yng Ngholeg St Ioan, Caergrawnt hefyd ac ym 1991 cwblhaodd ei doethuriaeth. A chanddi dros 20 mlynedd o brofiad ym myd teledu, treuliodd Glenda 15 mlynedd yn gweithio i'r BBC yng Nghaerdydd yn yr Adran Cynhyrchu Teledu, gan gychwyn fel ymchwilydd teledu. Treuliodd 10 mlynedd yn Uwch Gynhyrchydd i'r Gorfforaeth gyda chyfrifoldeb dros y ddrama ddyddiol Pobol y Cwm. Yn 2000, dechreuodd weithio ar ei liwt ei hun ym maes cyfryngau a chyfathrebu. Gweithiodd ar nifer o brojectau cynhyrchu yn y sector annibynnol gan ddarparu cynnyrch ar gyfer S4C. Yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf mae Dr Jones wedi cynyddu ei gwaith yn y maes hyfforddi a hyrwyddo ar gyfer cleientiaid yn y sector preifat a chyhoeddus. Mae hi'n arolygydd lleyg i Estyn, ac fe'i phenodwyd yn aelod o Awdurdod S4C ym mis Ebrill 2010.

Dr Hywel Ceri Jones

Ymddiriedolwr

Hywel Ceri Jones

Ar hyn o bryd, mae Hywel Ceri Jones yn gadeirydd Bwrdd Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn ymddiriedolwr yr Ymddiriedolaeth Hawliau Cyfartal ac Ymddiriedolaeth Ffederal dros Addysg ac Ymchwil. Mae wedi bod yn gynghorydd Ewropeaidd i Ysgrifennydd Gwladol Cymru ac wedi cadeirio tasglu Cymru gyfan i baratoi’r Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer ei gyfrifoldebau Ewropeaidd.
 
Bu Hywel yn Gyfarwyddwr Addysg, Hyfforddiant a Pholisi Ieuenctid y Comisiwn Ewropeaidd a chynrychiolodd y Comisiwn yn y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, UNESCO a Chyngor Ewrop. Yn rhinwedd ei waith yn Gyfarwyddwr Cyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyflogaeth, polisi cymdeithasol a chysylltiadau diwydiannol, roedd yn benodol gyfrifol am weithrediad Cronfa Gymdeithasol Ewrop.
 
Ac yntau’n Gymro Cymraeg, mae’n aelod o Orsedd yr Eisteddfod Genedlaethol a bu’n is-lywydd Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.

Kay Andrews

Ymddiriedolwr

Kay Andrews

Ganwyd Y Farwnes Kay Andrews OBE yn Nhredegar, a chafodd ei haddysg yn Ysgol Lewis, Hengoed a Phrifysgol Cymru, Aberystwyth. Dechreuodd ei gyrfa fel Clerc yn Nhŷ’r Cyffredin, gan arbenigo mewn polisi addysg a pholisi gwyddoniaeth. Cafodd ei phenodi’n gynghorydd polisi i’r Arglwydd Kinnock o Fedwellte ym 1985, gyda chyfrifoldeb penodol dros bolisi addysg, gwyddoniaeth ac iechyd.   

Ym 1992, fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr cyntaf Education Extra, elusen DU-gyfan sy’n ceisio sicrhau bod gweithgareddau dysgu tu allan i’r ysgol o fewn cyrraedd pob plentyn. Ymhlith ei llwyddiannau oedd sefydlu partneriaethau arloesol ag amgueddfeydd. Derbyniodd OBE am ei gwasanaeth i fyd addysg ym 1998 a daeth yn Arglwydd am Oes yn Nhŷ’r Arglwyddi yn 2000. Hi oedd cadeirydd benywaidd cyntaf English Heritage rhwng 2009 a 2013.

Yn 2013, cafodd wahoddiad gan Lywodraeth Cymru i gynnal adolygiad o ddiwylliant a threftadaeth yng Nghymru. Diben yr adolygiad hwn oedd gweld sut y gellid creu rhagor o fanteision i drigolion cymunedau difreintiedig Cymru trwy gydweithio. Lansiwyd yr adroddiad ar 13 Mawrth 2014.

Mae hi hefyd yn ymddiriedolwr Kids in Museums ac yn gadeirydd ar y Foundation for Independent Living.

Carys Howell

Ymddiriedolwr

Carys Howell

Mae Carys Howell wedi gweithio yn y sector treftadaeth am ugain mlynedd a mwy fel ymgynghorydd ac fel Rheolwr Materion Allanol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru yn gyfrifol am eiriolaeth, cyfathrebu a marchnata. Cyn hyn bu’n ohebydd a chynhyrchydd radio a theledu gyda’r BBC yn Llundain a Norwich.

Yn ddiweddar cwblhaodd Carys chwe mlynedd fel aelod o Bwyllgor Cymru Cronfa Dreftadaeth y Loteri ac mae ar hyn o bryd yn aelod o Fwrdd Glandŵr Cymru (corff ymgynghorol Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd Cymru) ac yn un o ymddiriedolwyr yr elusen feicio Pedal Power. Yn y gorffennol mae wedi bod yn aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awdurdod S4C a Bwrdd Croeso Cymru. Bu hefyd yn un o Ymddiriedolwyr y Gymdeithas Alzheimers yn y DU.

Jessica Seaton

Ymddiriedolwr

Jessica Seaton

Astudiodd Jessica Seaton Hen Hanes ac Archaeoleg ym Mhrifysgol Birmingham cyn mynd ati’n ddiweddarach i sefydlu dau fusnes gyda’i gŵr, Jamie. Roedd y cwmni cyntaf, J&J Seaton, yn gwerthu siwmperi cain wedi’u gweu â llaw i siopau dethol ym mhedwar ban. Wedi hyn sefydlwyd TOAST, brand Prydeinig yn creu a churadu cynnyrch syml a phrydferth i fenywod, dynion a’r cartref. Ar y cyd â’i gŵr mae wedi cyhoeddi llyfr gweu, The Seaton Collection ac mae wrthi’n gweithio ar lyfr coginio gaiff ei gyhoeddi yn 2017.

Rachel Hughes

Ymddiriedolwr

Rachel Hughes

Astudiodd Rachel Hughes ieithoedd modern ym Mhrifysgol Llundain cyn gweithio i IBM am ymron i ugain mlynedd, yn y DU a thramor. Fe’i dyrchafwyd drwy gyfadran allanoli yn uwch swyddog gweithredol swyddi darparu gwasanaeth rheng flaen. Derbyniodd MBA o Goleg Rheoli Henley ac mae’n Gymrawd yr Athrofa Arweiniad a Rheolaeth. Trodd Rachel at waith llawrydd yn nechrau 2015 ac mae bellach yn cefnogi a chynghori cleientiaid ym maes Amrywiaeth a Chynhwysiant. Mae’n briod ac yn byw yn Sir y Fflint, ac yn ceisio trosglwyddo’i brwdfrydedd am amgueddfeydd i’w dwy ferch ifanc.