Adnoddau

Casgliadau Arlein

Amgueddfa Cymru - Casgliadau Arlein

Chwilio dros hanner miliwn eitem!

Am ddim Yn yr ysgol

Adnoddau Athrawon i'r Orielau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Pecyn Oriel Cymru

Pecyn Byw a Bod

Pecyn Gweithdy

Nod yr adnodd hwn dan arweiniad athro ar gyfer ysgolion yw helpu athrawon ac arweinwyr grŵp eraill i drefnu ymweliad llwyddiannus. Mae’r orielau yn amrywiol, ac yn cwmpasu pob math o bynciau gwahanol o fewn y cwricwlwm.

Mae yna pecyn ar gyfer y tair oriel newydd yn Sain Ffagan – Cymru, Byw a Bod, a Gweithdy.

Mae mwy o wybodaeth am yr arddangosfeydd yn y pecyn er mwyn helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mae’n cynnwys cysylltiadau i arddangosfeydd arall o fewn yr Amgueddfa ac hefyd i’r adeiladau hanesyddol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Oes y Tywysogion

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Rydym wedi cynhyrchu pecyn o adnoddau dosbarth sy'n dysgu mwy am Oes y Tywysogion.

Cydweithiodd Amgueddfa Cymru â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cadw a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru i gynhyrchu'r adnoddau. Rhannwyd yr adnoddau yn 6 thema, gyda gweithgareddau dosbarth posibl ar gyfer hyd at 5 gwers i bob thema:
Trosolwg, Tystiolaeth, Bywyd Bod Dydd, Cestyll a Llysoedd, Rheolwyr Cymru, a Choncwest Cymru.

Mae'r adnoddau i gyd yn defnyddio casgliadau o bob sefydliad partner i ddod ag Oes y Tywysogion yn fyw.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Dan arweiniad athro

Amser Golchi

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Amgueddfa Wlâ,n Cymru
Amgueddfa Lechi Cymru
Clawr adnodd Amser Golchi ar gyfer ysgolion
Clawr adnodd Amser Golchi

Llyfr rhyngweithiol am olchi dillad cyn dyfodiad y peiriant golchi. Ar gyfer defnydd eich dysgwyr; mae'n cynnwys gemau, deunydd archif a gweithgareddau awgrymedig.

Wedi ei greu ar gyfer y cyfnod sylfaen a gwaelod Cyfnod Allweddol 2, ond gyda'r deunydd archif yn briodol ar gyfer oedrannau hyn a gall dod o hyd iddynt ar wefan Casgliad y Werin hefyd. Mae fersiwn PDF (nid yw'n rhyngweithiol) yn ogystal os nad oes gennych chi iOS (Apple).

Gall ei ddefnyddio ar ei ben ei hun, ond fe'i ddefnyddir orau i gyd-fynd gyda sesiynau diwrnod golch yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ac Amgueddfa Lechi Cymru, ble mae cyfle i gael tro ar rai o gamau'r broses.

Lawrlwythwch e-lyfr Amser Golchi yma.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Llwybrau Llafar - Adnodd i Ddysgwyr Cymraeg

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Clawr Llwybrau Llafar

Llwybrau Llafar yn Ysgol Maestir

Dewch i ymarfer eich Cymraeg yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan.

Dewch i ymweld a'r adeiladau hanesyddol gyda chyfle i ymarfer eich Cymraeg. Mae'r adnodd yma wedi cael eu creu ar y cyd gyda'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ac wedi ei anelu at ddysgwyr Cymraeg o bob lefel.

 

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Her Menter a Chyflogadwyedd - Bagloriaeth Cymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cystadleuaeth 2019/20 ar agor nawr - gweler y llythyr isod.

CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas ac Amgueddfa Cymru i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymru 2015.

Mae’r adnoddau yn cynnwys dogfen her ar gyfer eich darn o waith fydd yn cael ei asesu, ynghyd â her i helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer eu project.

I brofi byd busnes a gwaith mae angen i chi weithio gyda’ch gilydd fel tîm o 3-6 a defnyddio eich sgiliau a’ch gwybodaeth rydych wedi casglu wrth ymchwilio Amgueddfa Cymru i gynllunio, dylunio a datblygu cynnyrch newydd yn seiliedig ar gasgliadau’r amgueddfeydd. Rhaid i’r cynnyrch fod yn gost-effeithiol, arloesol ac yn addas ar gyfer gwerthiant yn siopau Amgueddfa Cymru.

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Bagloriaeth Cymru CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Her Menter a Chyflogadwyedd – Cynnyrch

Am ddim Yn yr ysgol

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Pecyn digidol newydd i gefnogi’r fframwaith rhifedd mewn ysgolion cynradd.

22 o weithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 i hybu sgiliau rhif, geometreg, mesur a data.

Datblygwyd y pecyn hwn mewn partneriaeth â Gwawr Gwyddoniaeth. Noddwyd y pecyn hwn trwy grant gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Casgliad y Werin Cymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gwefan sy’n llawn ffotograffau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon cyfareddol am hanes a threftadaeth Cymru a'i phobl yw Casgliad y Werin Cymru. Dewch i ddarganfod llwybrau, casgliadau a straeon, neu chwilio am lun o’ch hoff le! Gallwch hefyd ddod o hyd i adnoddau addysg o dan y tab Addysg. Ymunwch â’r safle ac ychwanegwch eich hanes chi!

Casgliad y Werin Cymru

Llwybr Ysgol Llanharan

Am ddim Dan arweiniad athro

Adnoddau Saesneg

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Adnoddau ESOL (Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill) i defnyddio yn Sain Ffagan Amgeuddfa Werin Cymru. Mae’r adnoddau wedi cael eu dylunio ar gyfer ymweliad hunan-dywys â’r amgueddfa. Maent ar gyfer dysgwyr Saesneg ar wahanol lefelau, ac yn canolbwyntio ar adeiladau gwahanol yn yr Amgueddfa. Cawsant eu creu ar y cyd gan Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru a Choleg Caerdydd a’r Fro. Mae myfyrwyr adran ESOL y coleg wedi ein helpu i’w datblygu a’u profi. https://museum.wales/stfagans/learning/adult/

Hyd: 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Dogfennau

Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Milwyr yn ymadfer yn eu 'lifrai ysbyty glas' yn Ysbyty VAD y Groes Goch Sain Ffagan, a sefydlwyd ar dir Castell Sain Ffagan.

 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Darganfod yr Oes Haearn yng Nghymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Plac Efydd

Nodiadau cefndir o'r CD ROM 'Daranfod yr Oes Haearn yng Nghymru' a gyhoeddwyd gan Adran Addysg yr Amgueddfa, yn cynnwys casgliad o ddelweddau o Gymru gyda nodiadau cefndirol. Adnodd gyda'r bwriad o ychwanegu at ddysgu 'Cymdeithas Geltaidd yr Oes Haearn' yng Nghyfnod Allweddol 2 (7-11 mlwydd oed).

Pecyn Athrawon yr Oes Haearn

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Hanes Merched Cymru 1900-1918

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Mrs George, Pontypool
Mrs George, Pont-y-pwl, yn golchi â thwb doli, tua 1900. Prin yw'r lluniau o waith ty yn y cyfnod hwn.

Ychydig o sylw a roddwyd i leisiau menywod Cymru yn hanesyddiaeth y wlad hyd yma - prin yw'r merched o haneswyr ac nid oes lle amlwg i ferched yn y llyfrau hanes chwaith. Mae cyhoeddiadau fel y casgliad o ysgrifau hanesyddol Our Mothers' Land yn tynnu sylw at yr anghydbwysedd hwn ac yn gosod y sylfeini ar gyfer rhagor o ymchwil. Mae'r ffaith bog angen dysgu hanes merched fel pwnc ar wahân yn arwydd o'r diffyg hwn. Un rheswm a roddir yn aml i esbonio pam na roddir rhagor o sylw i hanes merched yng nghwricwlwm yr ysgolion yw diffyg adnoddau. Bwriad y pecyn hwn yw datrys y broblem honno.

Seilir y pecyn hwn yn bennaf ar y cyfoeth o archifau a geir yn Amgueddfa Werin Cymru a'r bwriad yw cyflwyno adnoddau gweledol, llafar ac ysgrifenedig sy'n ymwneud â phrofiadau menywod rhwng 1900 a 1918. Detholiad bychan o'r defnyddiau sydd ar gael yw hwn ond gobeithio y bydd o gymorth i chi i dynnu darlun o'r gorffennol ac y bydd yn eich galluogi i werthfawrogi pa mor amrywiol oedd profiadau menywod yn y cyfnod o dan sylw.

Hanes Merched Cymru

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Teganau Traddodiadol o Gymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Marblis
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.