Amgueddfa Blog

Hafan y Blog

Canlyniadau Ymchwiliad Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion 2021-22

Penny Tomkins, 1 Gorffennaf 2022

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Rwyf wedi cael amser diddorol yn llunio adroddiad diwedd blwyddyn ar gyfer Ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion. Rwyf wedi atodi'r adroddiadau ar y dde, ond gadewch i ni edrych yn gyflym ar rai o'r uchafbwyntiau! 

Cofiwch mai ein cofnodion tywydd yn cael eu cadw rhwng Tachwedd a Mawrth bob blwyddyn, sy’n golygu bod cofnodion pob blwyddyn yn cynnwys data o fis Tachwedd a Rhagfyr y flwyddyn flaenorol. Er enghraifft, pan fydd yr adroddiad yn sôn am ganlyniadau 2012, mae’n cyfeirio at ddata a gofnodwyd rhwng Tachwedd 2011 a Mawrth 2012.

Graff yn dangos tymheredd Gwanwyn o 2012 hyd at 2022. Mae patrwm pendant yn dangos tymheredd weddol uchel yn Tachwedd yn gostwng at Ionawr cyn codi eto ar gyfer Mawrth

Gallwn weld o'r siart fod tymheredd 2022 yn gymharol uchel o'i gymharu â blynyddoedd blaenorol. Eleni gwelwyd y tymheredd ail uchaf ym mis Chwefror ers dechrau'r project. Mae’r Swyddfa Dywydd wedi nodi taw Chwefror 2022 oedd y pumed cynhesaf a gofnodwyd (o gofnodion syn dyddio’n ôl i 1919).

 

Graff bloc lliwgar yn dangos cyfartaledd tywydd y gwanwyn yn y Deyrnas Unedig o 2012-2022

Gallwn ni weld o'r siart taw 2022 oedd y pedwerydd flwyddyn cynhesaf ers dechrau'r project, gyda thymheredd cyfartalog o 5.86ᵒC. Y tymheredd cyfartalog ar gyfer y cyfnod hwn yw 5.2ᵒC. 

Graff llinell yn dangos cyfanswm oriau o haul y Gwanwyn rhwng 2012 i 2022, mae'r cyfanswm yn cynyddu o fis Tachwedd hyd at Mawrth

Mae’r siart yn dangos cafodd 2022 yr oriau cyfartalog isaf ac uchaf o heulwen ers dechrau'r project. Mae’r Swyddfa Dywydd wedi datgan mai 2022 oedd y mis Rhagfyr mwyaf gwlypaf ers 1956! Gwelodd hefyd yr Ionawr mwyaf heulog a'r ail Fawrth mwyaf heulog yn seiliedig ar gofnodion yn dyddio'n ôl i 1919.

Graff bloc lliwgar yn dangos oriau o haul cyfartalog y gwanwyn rhwng 2012 a 2022, 2012 gafodd y nifer uchaf gyda 2022 yn ail

Dim ond un flwyddyn welodd mwy o oriau o heulwen na 2022 ers dechrau'r project. Mae yna 25 o oriau rhwng y flwyddyn a welodd yr oriau o olau haul cyfartalog mwyaf (2012) a'r flwyddyn welodd yr oriau o olau haul isaf (2016).

Graff yn dangos glawiad misol yn ystod y gwanwyn rhwng 2012 a 2022, does dim patrwm almlwg, ond mae Rhagfyr a Chwefror i'w gweld yn cael y cyfradd uchaf

Gallwn weld o’r siart gwelodd 2022 y glawiad cyfartalog isaf o’n hymchwiliad ar gyfer Tachwedd ac Ionawr a’r ail isaf ar gyfer Mawrth. Mewn cyferbyniad, gwelodd y trydydd glawiad uchaf yn Chwefror. Mae’r swyddfa Dywydd wedi nodi taw mis Chwefror 2020 oedd y gwlypaf a gofnodwyd mewn cyfres sy'n dyddio'n ôl i 1862.

Graff bloc lliwgar yn dangos glawiad cyfartalog y Gwanwyn rhwng 2012 a 2022

 

Gallwn ni weld o'r siart taw 2022 oedd y  flwyddyn sychaf ers dechrau'r project, gyda glawiad cyfartalog o 90mm. 2016 oedd blwyddyn wlypaf y project o bell ffordd, gyda glawiad cyfartalog o 158mm.

Graff yn dangos dyddiadau blodeuo'r gwanwyn yn 2022 yng Nghymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Blodau Cymru flodeuodd gynharaf gyda'r Alban a Gogledd Iwerddon yn hwyrach

Mae ein canlyniadau'n dangos gwnaeth planhigion blodeuo'n cynharaf yng Nghymru a'r diweddaraf yn yr Alban. Yr Alban oedd y wlad oeraf hefo'r lleiaf o oriau haul.

 

Tabl yn dangos canlyniadau pryd y blodeuodd y Crocws a'r Daffodil rhwng 2012 a 2022. Y Crocws wnaeth flodeuo gyntaf tuag at gychwyn mis Mawrth, gyda'r Daffodil yn blodeuo ar gyfartaledd 13eg Mis Mawrth

Blodeuodd y ddau blanhigyn yn gynharach na'r cyfartaledd cyffredinol eleni. Mae’n ddiddorol cymharu canlyniadau 2022 gyda chanlyniadau cyfartalog yr holl broject. Mae'r tabl yn dangos y gwelodd 2022 dymheredd ac oriau o heulwen uwch a glawiad is na'r cyfartalog!

 

Graff lliwgar yn dangos oriau cyfartalog haul y Gwanwyn rhwng 2006 a 2022, mae'r nifer yn gostwng ychydig ar ol 2015, gyda 2022 yn gweld y nifer cyfartalog uchaf ers hynny

Mae’r siart far hon yn dangos yr oriau cyfartalog o haul rhwng Tachwedd a Mawrth am y blynyddoedd rhwng 2006 a 2022 ar gyfer Cymru. Mae’n ddiddorol i nodi a gwelodd y blynyddoedd 2006-2012  oriau uwch na’r cyfartalog o oriau haul ac ers hynny dim ond un flwyddyn (2015) sydd wedi gweld oriau uwch na’r cyfartalog.

Mae’r gwahaniaeth rhwng cyfartaleddau Cymru a chyfartaleddau’r DU yn amlygu’r amrywiadau lleol a all ddigwydd. Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi amrywiadau lleol diddorol yn eu hadroddiadau hinsawdd ddiweddaraf. Mesurir hinsawdd mewn cyfnodau o 30 mlynedd, yn unol â chanllawiau Sefydliad Meteoroleg y byd. Mae cymhariaeth rhwng y cyfnodau 1961-1990 a 1991-2020 wedi datgelu cynnydd mewn tymheredd (+0.8°C), glawiad (+2.3%) a heulwen (+5.6%) ar gyfer y DU.

Bydd yn ddiddorol i weld pa batrymau a ddaw i’r amlwg o’n canlyniadau wrth i’n hymchwiliad hirdymor barhau. Diolch am eich cyfraniad i'r ymchwiliad eleni a gobeithio y byddwch yn dilyn ein hymchwiliad 2022-23 o fis Medi.

Gwaith gwych Cyfeillion y Gwanwyn,

Athro’r Ardd

Penny Tomkins

Cydlynydd Project Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion
Nid yw sylwadau ar gael ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.