Amgueddfa Blog: Addysg

Ym mis Mehefin 2019 daeth cyfle i’r Adran Addysg yn Sain Ffagan i weithio mewn partneriaeth gydag Access Base Cantonian High School, Caerdydd. Mae’r Access Base ar gyfer disgyblion rhwng 11 a 19 mlwydd oed sydd ag Awtistiaeth. Fel Hwylusydd Addysg dwi wedi ffeindio bod gweithio gyda grwpiau ag Awtistiaeth yn werth chweil, felly roedd y cyfle i raglennu gweithgareddau ar eu cyfer yn gyffrous. Roeddwn yn edrych ymlaen at ddod i nabod y grŵp wrth iddynt ymweld â’r Amgueddfa yn rheolaidd.

Yn ystod mis Mehefin a Gorffennaf daeth y grŵp i Sain Ffagan ar 3 ymweliad. Cyfle i ni brofi gweithgareddau gwahanol ac i ddod i nabod ein gilydd oedd y rhain. Aethom ni ar daith dywys o gwmpas y safle, buom yn gwneud potiau clai, a hefyd plannu planhigion gyda’r tîm Gerddi. Ar ôl y sesiynau profi, dyma ni’n penderfynu i’r grŵp ymweld bob pythefnos gyda phrosiect gwahanol bob tymor.

Y prosiect cyntaf i ni oedd crefftau Nadolig. Dechreuon ni trwy greu baubles a goleuadau Nadolig allan o wlân trwy ffeltio. Roedd y gweithgaredd cyffyrddol yma yn boblogaidd iawn gyda’r disgyblion wnaeth greu nifer o gyfuniadau lliw diddorol! Yn yr ymweliadau i ddilyn, bu’r disgyblion yn creu mwy o baubles yn ogystal â chardiau Nadolig trwy ddefnyddio inc a stampiau. Yn y sesiwn olaf cyn Nadolig, bu pawb yn addurno potiau planhigion a phlannu bylbiau cennin Pedr a chrocws i fynd adref.

Ar ôl Nadolig, y bwriad oedd i’r grŵp helpu ni i greu adnodd ar gyfer ymwelwyr gydag Awtistiaeth, i roi cyfle i’r ymwelwyr yma ddod yn gyfarwydd â’r safle cyn cyrraedd. Mae creu adnodd fel hyn yn rhywbeth dwi wedi bod eisiau neud ers sbel hir. Dyma’r grŵp yn ymweld â’r adeiladau a’r orielau yn Sain Ffagan cyn cymryd rhan mewn nifer o weithdai addysgol. Rydym wedi casglu llawer o adborth gan y grŵp fydd yn gallu cael ei ddefnyddio yn yr adnodd yn y dyfodol. Er enghraifft, mae llawer o eco yn yr Atriwm, ac mae golau yn gallu bod yn isel iawn yn rhai o’r adeiladau hanesyddol.

Yn anffodus, mae ein hamser yn gweithio gyda’n gilydd wedi dod i ben am nawr, ond mae nifer o adeiladau ar ôl i’r grŵp weld, a nifer o weithdai i gymryd rhan ynddynt. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu’r grŵp yn ôl i Sain Ffagan cyn gynted â phosib!

Miss Aimee Phillips – Cantonian High School - “Having a partnership with the St Fagans Learning team has given our pupils some amazing opportunities to learn outside of the classroom. Multisensory, hands on learning is vital to our pupils who are on the Autistic Spectrum. When working with the learning team, our pupils have been able to develop and refine their social skills which is a key area of learning. Some of our most memorable moments at St Fagans over the past year include, working in the Italian Garden, learning how to be a miller, the warrior workshop and most recently, watching lambs being born on the farm. As a teacher I would highly recommend the Learning team and their resources to anyone wanting a unique learning experience.”

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Gobeithio gwnaeth pawb mwynhau'r gwyliau. Wnaeth eich planhigion blodeuo dros hanner tymor? Cofiwch i gofnodi'r dyddiad mae eich planhigyn yn blodeuo a’r taldra yng milimetr i’r wefan. Mae’n bwysig cofnodi'r wybodaeth hon ar gyfer pob planhigyn, oherwydd bydd hyn yn effeithio ar y dyddiad blodeuo cyfartalog ar gyfer eich Ysgol.

Mae ysgolion syn cymryd rhan yn ymchwiliad ychwanegol yr Edina Trust hefyd yn cofnodi os yw’r Cennin Pedr wedi eu plannu yn y ddaear neu mewn pot.

Rydym o hyd yn siarad am y cofnodion tywydd rydych yn cadw pob wythnos, ond mae’r cofnodion blodau yn bwysig hefyd. Mae'r ymchwiliad yn edrych ar effaith mae newid yn yr hinsawdd yn cael ar flodeuo planhigion y Gwanwyn. I wneud hyn mae'n rhaid i ni gymharu'r dyddiau blodeuo cyfartalog ar gyfer pob blwyddyn o’r ymchwiliad.

Mae’r siart bar isod yn dangos y dyddiad blodeuo cyfartalog ar gyfer pob blwyddyn o’r prosiect. Llynedd welodd y dyddiad blodeuo cyfartalog cynharach ers 2008. Wyt ti’n meddwl bydd ein planhigion yn blodeuo yn gynharach neu’n hwyrach blwyddyn yma?

Dyddiau blodeuo cyfartalog ar gyfer Cymru 2006-2019

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r siart bar isod yn dangos y dyddiad blodeuo cyfartalog ar gyfer pob ardal ym 2019. Mae’n dangos a blodeuodd planhigion yn gynharach yn Ogledd Iwerddon ac yn hwyrach yn Yr Alban. Wyt ti'n meddwl byddwn yn gweld yr un patrwm eto blwyddyn yma?

Dyddiau blodeuo cyfartalog 2019

 

 

 

 

 

 

 

Gwyliwch eich planhigion yn agos dros y wythnosau nesaf. 22 Chwefror oedd y diwrnod blodeuo cyfartalog ar gyfer y crocws yng 2019.

Mae’n ddiddorol i weld sut mae ein planhigion yn datblygu dros amser. Mae gweithgareddau am fywyd planhigion ar gael ar y wefan: https://amgueddfa.cymru/bylbiau-gwanwyn/

Cofiwch i rannu eich lluniau Cyfeillion y Gwanwyn.

Athro’r Ardd

Yn ystod 2019, treuliom amser yn datblygu rhaglen sgiliau San Ffagan gan gydweithio â phartneriaid a chymunedau i greu cyfleoedd ar gyfer addysg oedolion a datblygu sgiliau, fel rhan o waith menter Cyfuno a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. I nodi lansiad adran newydd ar ein gwefan addysg ar gyfer Addysg Gymunedol dyma ddiweddariad ar yr hyn sydd wedi'i gyflawni hyd yn hyn, a beth sydd i ddod yn 2020.

Addysg Gymunedol a Datblygu Sgiliau:

Rydyn ni wedi cydweithio â sefydliadau megis The Wallich, Hafal, Crisis ac Oasis Cardiff i greu sesiynau blas ar sgiliau. Mae gweithdai trin lledr a chopr wedi ysgogi pobl i ddwyn ysbrydoliaeth o gasgliadau'r Amgueddfa, a'i blethu â'u profiadau diwylliannol eu hunain ym mhob sesiwn. 

Dyma nhw'n rhannu eu profiadau gyda ni, gan gynnwys y detholiad canlynol o uchafbwyntiau:

"Cyfareddol, diddorol, gwerth chweil."

"Doeddwn i byth wedi trin lledr o'r blaen, felly roedd e'n ddiddorol ac ymlaciol."

Hyd yn hyn mae 243 o bobl wedi cymryd rhan mewn sesiynau rhwng Ebrill a Rhagfyr 2019, ac mae rhagor ar y gweill ar gyfer 2020.

Partneriaethau Widening Access:

Rydyn ni wedi cydweithio â sefydliadau megis adran Widening Access Prifysgol Fetropolitan Caerdydd er mwyn dod â rhaglenni addysg hygyrch i'r Amgueddfa, gan ddefnyddio ein casgliadau i ehangu ac ychwanegu gwerth i'r potensial dysgu. Yn 2019, cynhaliwyd dau gwrs ysgrifennu creadigol a chwrs therapi ategol yn Sain Ffagan. Mae cwrs therapi ategol arall yn cael ei gynnal ar hyn o bryd, ac mae cyrsiau pellach ar y gweill eleni.

Detholiad o adborth dysgwyr:

"Mae'r cwrs wedi cynyddu fy hyder a dangos i fi lle ydw i am wella."

"Wedi mwynhau'r cwrs yn fawr, tiwtora da ac awyrgylch cefnogol."

Sgiliau iaith:

Mae creu cyfleon i bobl ddysgu a datblygu eu sgiliau iaith yn rhan bwysig o'r rhaglen datblygu sgiliau. Yn 2019, adeiladodd Sain Ffagan ar ei phartneriaeth ag Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd a ddarparodd gwrs Mynediad 1 20 wythnos (Ionawr i Orffennaf 2019). Aeth nifer o'r dysgwyr ymlaen i gofrestru ar gyfer y Cwrs Mynediad 2 a ddechreuodd ym mis Medi 2019. Dechreuodd cwrs Mynediad 1 newydd ym mis Ionawr.

Mae dysgwyr ESOL yn elwa o adnoddau dysgu ESOL Sain Ffagan, a ddatblygwyd ar y cyd â Choleg Caerdydd a'r Fro (CAVC), gan gynnig yr Amgueddfa fel lleoliad croesawgar i ddysgu, rhannu diwylliant a datblygu eu gwybodaeth a dealltwriaeth o dreftadaeth ddiwylliannol Cymru. Mae grwpiau wedi ymweld o golegau megis CAVC a’r adnoddau yn cael eu lawrlwytho yn rheolaidd o wefan yr Amgueddfa - cyfanswm o 174 weithiau rhwng Mai a Rhagfyr 2019.

Eleni rydym yn dathlu'r llwyddiant hwn ac yn gobeithio ei ddatblygu ymhellach drwy lansio ardal newydd ar ein gwefan ar gyfer Addysg Gymunedol. Ewch i'n gwefan i ddysgu rhagor am sut i gymryd rhan a threfnu ymweliad.

Diolch i bob cyfrannwr, y sefydliadau partner a'r tîm yn Sain Ffagan am bob llwyddiant hyd yn hyn.

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Rwyf wedi clywed bod llawer ohonoch yn disgwyl i’ch planhigion i flodeuo yn fuan! Da iawn am edrych ar ôl eich planhigion yn mor dda. Rwyf yn edrych ymlaen at weld lluniau o eich blodau, plîs rhannwch nhw hefo fi.

Beth am greu darlun botanegol o eich planhigion? Mae enghreifftiau da o lunia hyn ar gael ar wefan Amgueddfa Cymru os ydych yn edrych am syniadau. Rwyf wedi atodi llun o enghraifft o ddarlun botanegol o Gennin Pedr o gasgliad yr Amgueddfa. Yw hyn yn edrych fel planhigyn ti?

Fedri ti enwa'r rhannau gwahanol o’ch planhigion? Wyt ti’n gwybod beth yw anther a sepal? Bysa arlunio a labelu eich planhigion yn ffordd dda o edrych arnyn nhw mewn ffordd wahanol. Os ydych yn wneud hyn, plîs rannwch eich gwaith celf hefo fi.

Cofiwch edrych ar yr adnodd ‘Cadw Cofnodion Tywydd’ ar y wefan. Mae hyn yn dangos sut i wybod pryd mae eich blodyn wedi agor yn llawn a sut i gofnodi taldra eich planhigyn. Mae’r cofnodion yma yn bwysig i ein hastudiaeth, oherwydd bydd y wybodaeth hon yn rhoi’r rhif cyfartaledd i gymharu hefo blynyddoedd blaenorol.

Bydd o’n ddiddorol i weld os yw ein planhigion yn blodeuo yn gynnar blwyddyn yma. Mae’r Swyddfa MET wedi cofnodi mis Ionawr 2020 fel yr 6ed gynhesaf ers 1884. Wyt ti’n meddwl bydd hyn yn effeithio ar ddatblygiad ein planhigion?

Cofiwch i rannu eich syniadau ac adborth yn y bwlch sylwadau wrth gofnodi eich data tywydd.

Cadwch ati hefo’r gwaith caled Cyfeillion y Gwanwyn.

Athro’r Ardd

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Diolch am eich gwaith ar yr ymchwiliad Bylbiau Gwanwyn i Ysgolion. Rwyf wedi mwynhau darllen y sylwadau sef wedi ei rhannu hefo'r data tywydd. Diolch am eich negesau, ac rwyf yn gobeithio bod chi yn mwynhau'r prosiect. 

Mae nifer ohonoch wedi rhoi gwybod bod eich planhigion wedi cychwyn tyfu. Mae hyn yn newyddion gwych! Plîs cymrwch luniau a rhannwch dros Twitter neu mewn e-bost.

Mae eich planhigion yn tyfu:

Albert Primary School: The temperature changed throughout the week and there was a lot of rain. We think the bulbs may be starting to sprout.

Carnbroe Primary School: The plants are growing well.

Sandal Magna Community Academy: Some of our plants have started to grow leaves.

Ysgol Bro Pedr: A lovely dry week, apart from Friday. Our daffodil bulbs are starting to grow - exciting

High Cross Primary School: Hi professor plant the class’s plants are growing quite fast.

Hendredenny Park Primary: Hello, we can see little sprouts in our pots. There was no dead fly’s this week but there was a little bit of dirt .Bye

Hendredenny Park Primary: Some plant have started to sprout out of the soil.

High Cross Primary School: Hi professor plant the class’s plants are growing quite fast.

Sylwadau am y tywydd:

Ysgol Ysbyty Ifan: Glaw trwm iawn a llifogydd yng Ngogledd Lloegr ddoe. Ond nid mor ddrwg yma. Pawb yn sgubo dail yr Hydref oddi ar yr iard ddoe a heddiw am ei bod yn oerach. Bl 3 a 4 wedi casglu'r afalau oddi ar ein coeden 5 Kilo! Tarten wysnos nesa! Athro’r Ardd: Da iawn Cyfeillion y Gwanwyn. Rydych wedi bod yn brysur!

Ferryside V.C.P School: Roedd y tywydd wythnos hon yn heulog ac yn oer. Dim ond 4ml o law a nowsweithu oer.

Arkholme Primary School: We had a lot of rainfall this Thursday, Maisie and I really enjoyed collecting the data this week. Unfortunately Mr Bonwick's Plant pot got knocked over, not much sign of any growth. Professor Plant: I’m sorry to hear one of your pots was kicked over! I’m glad to hear that you are enjoying the project though.

Saint Anthony's Primary School: The temperature gradually decreased until Friday when it dropped sharply. Professor Plant: Gosh bulb buddies, a drop from 8 to -2 in temperature!

St Fergus' Primary School: It has been very windy, cold and stormy this week.

Darran Park Primary: We've lots and lots of rain. Today we had hail stones at lunch time. It feels very cold in the wind.

Sanquhar Primary School: Thursday night we had snow so Friday morning reading it had melted.

Stanford in the Vale Primary School: A wet week and very cold! They are saying snow flurries next week.

Pil Primary School: Rained a lot in Pyle this week.

Arkholme Primary School: This week we noticed that it was quite cold also there was not much rain fall ether.

Bursar Primary Academy: We had 130ml of rain on Monday, 124ml on Thursday. Lincolnshire has had a large amount of rain.

St Fergus' Primary School: The flower beds and pots look tidier but there are still more leaves to be cleared. It was a mix of weather this week with some rain at the beginning of the week and then got colder at the end of the week. The frost stayed most of the day today (Friday).

Ysgol Bro Pedr: What a beautiful end to the week. Much better than the damp miserable weather at the start.

Oldfleet Primary School: Warmer all week but lots of wet play times

Stoneferry Primary School: Another rain-filled week!

Georgetown Primary (Tredegar): There was snow on Wednesday night from about 7.30pm. When we got up on Thursday everything was white. It started to rain and the snow cleared.

Arkholme Primary School: We have noticed that on Monday there was a very high rainfall. We had 3 very frosty nights at the start of the week. We have really enjoyed taking the reading.

Aberdare Park Primary School: We had a fall of snow on overnight on Wednesday. This turned to sleet early Thursday morning and then rain.

Darran Park Primary: We had some snow on Wednesday evening. It was really cold.

Henllys CIW Primary: The temperature stayed fairly consistent and the rain was weird due to the fact that it was wet on Monday, getting dryer and dryer until Thursday when it rained really hard and then all the way back to zero.

Stanford in the Vale Primary School: What a week of heavy rain and we experienced the chill factor also - starting to get cold!

Ysgol Bro Pedr: A mixture of all weathers this week - snow, sunshine, rain, frost, hailstones, wind!!!

Hudson Road Primary School: It felt chilly this week and cold. On Friday it was very rainy and it is supposed to snow!

Bardney Primary School: Rain fall on Friday 8th was actually 23mm but no option from drop down box. Rounded to the nearest 10. Professor Plant: Well done Bulb Buddies, that’s exactly what you need to do. Keep up the good work

Clifton Primary School: This is the first year we have been involved in the bulb project and we have really enjoyed our first week! On Thursday/Friday, Hull had an awful lot of rain which made measuring the rainfall quite interesting. We're looking forward to seeing everyone's results.

Bryncoch CiW Primary School: We have rounded the rainfall to the nearest 10mm

Professor Plant: Well done Bulb Buddies, that’s exactly what you need to do. Keep up the good work

Dalbeattie Primary School: On one day there was lots of drizzle but the next rainfall reading did not show anything other than a few droplets. Presumably, during the 24 hour period between readings, some of the water had evaporated out of the rain gauge? ProfessorPlant: That’s right Bulb Buddies.

Darran Park Primary: We have noticed that the temperature is getting colder.

Stanford in the Vale Primary School: Hello its Riley. We have planted all our bulbs and have been observing the rainfall and temperature this week - hardly any rain and we have said it’s getting colder - goodbye and have a nice weekend - Regards Riley

Stoneferry Primary School: Massive amount of rainfall this week - bulbs have had a lot of water. Children loved inputting the data with the teacher.

New Abbey Primary School: We have had a very cold, frosty but bright later on start to the week. However, today has warmer but with non-stop rain all day!

Sylwadau cyffredinol:

Ysgol Gymraeg Dewi Sant (Llanelli): Helo Athro rydym yn mwynhau gofalu am y bylbiau. Diolch am anfon y bylbiau atom ni. Faint o ysgolion sy'n cymryd rhan? Pryd ydych chi'n credu bydd y bylbiau yn agor? Ni'n gyffrous iawn i weld y blodau! Athro’r Ardd: Helo Ysgol Gymraeg Dewi Sant, diolch am eich cyfraniad i’r prosiect. Mae 175 o ysgolion yn cymryd rhan yn yr ymholiad. Mae’n werth gwylio eich planhigion yn agos o hyn ymlaen, fel byddech yn gweld pryd maen nhw yn blodeuo.

Ysgol Gymraeg Caerffili: Plant wedi mwynhau cofnodi'r tywydd ac wedi cofio ei wneud pob dydd. Athro’r Ardd: Da iawn Cyfellion y Gwanwyn! Rwy'n falch o glywed eich bod yn mwynhau'r prosiect.

Our Lady of Peace Primary School: This week it was really cold but we went to the science centre on Thursday. We feel like scientists when we do this and send this to you. Professor Plant: Fantastic Our Lady of Peace Primary. You are super scientists, thank you for helping me with this experiment.

Ysgol Llwyn yr Eos: We measured the temperature and rainfall in the morning on Friday because we are going out this afternoon with our class to go carol singing in the community centre. Sorry that we haven't done it at the right time. Professor Plant: Thank you for entering your data Ysgol Llwyn yr Eos. I hope you enjoyed carol singing.

Fleet Wood Lane Primary School: It is hard to keep the rythm going after a couple of weeks. Professor Plant: Keep at Fleet Wood Lane Primary, you are doing a fantastic job. Your plants should be starting to grow soon!

St Fergus' Primary School: On Monday and Tuesday it was very frosty all day long. The rainfall was high on Wednesday and the temperature went up on Thursday. There was lots of leaves on the ground, tomorrow we will clear the leaves from the flower beds and pots. Professor Plant: Fantastic work Bulb Buddies.

Maesgwyn Special School: I enjoyed collecting the data this week. Professor Plant: I’m glad to hear you are enjoying the project Bulb Buddies.

Saint Anthony's Primary School: We forgot to do it on Wednesday and Thursday but we have set an alarm on Miss Harley's phone so we don't forget. Professor Plant: Good idea Bulb Buddies!

Our Lady of Peace Primary School: Sorry we sent our data late we couldn't log in to the computer because are teacher was not in class. Professor Plant: Thank you for entering your data Bulb Buddies, fantastic work.

Llanedeyrn Primary School: Thank you for sending us the bulbs. Professor Plant: You are welcome, thank you for taking part in the project.

Llanedeyrn Primary School: We are really enjoying this investigation. Professor Plant: I’m glad to hear you are enjoying the project Bulb Buddies.

Litchard Primary School: I'm enjoying the responsibility taking the temperature every day. Professor Plant: Thank you for taking part and I’m glad to hear you are enjoying the project.

High Cross Primary School: I what to see if professor plant is liking the data we’ve been sending. Professor Plant: Thank you very much for your data High Cross Primary. Fantastic work Bulb Buddies.

Ysgol San Sior: This was fun. Professor Plant: I’m glad to hear you are enjoying the project Bulb Buddies.

Maesgwyn Special School: We have had fun collecting our data this week. Professor Plant: I’m glad to hear you are enjoying the project Bulb Buddies.

St Fergus' Primary School: We have been recording our weather data at 2:30pm each day, we have noticed frost on some of the mornings but by the time 2:30pm comes it's gone and is warmer. We have had to clear some autumn leaves from our pots and flower bed. Professor Plant: Well done for looking after your flower beds Bulb Buddies. Is the frost still going before you take your weather readings? It’s still frosty in Cardiff this afternoon.

Llangan Primary School: What type of plant is professor Plant? Professor Plant: Hi Llangan Primary. You’ve planted Tenby daffodil and whitewell crocus bulbs. You’ve also planted some mystery bulbs! We’ll have to wait to see what these turn out to be. Any guesses?

Loreburn Primary School: Unfortunately our thermometer was stolen and one of our bulbs was dug up. The class are very sad about this. Professor Plant: I’m sorry to hear this Bulb Buddies. If you haven’t found a replacement thermometer I will send a new one. Keep up the good work Bulb Buddies.

Litchard Primary School: The thermometer mercury bit snapped. Professor Plant: Thank you for letting me know Bulb Buddies. If you haven’t found a replacement thermometer I will send you one.

High Cross Primary School: HI PROFESSOR PLANT. Professor Plant: Hi High Cross Primary. I hope that you are enjoying the project!

Laurieknowe Primary School: rain gauge broken over weekend - no rain data. Professor Plant: Thank you for letting me know Bulb Buddies. If you haven’t found a replacement I’ll send a new one to you.


Diolch Cyfeillion y Gwanwyn,

Athro'r Ardd a Bwlb Bychan