Amgueddfa Blog: Addysg

Celf a Cherdd: Arddangosfa Ryngweithiol

Rachel Carney, 30 Awst 2022

Beth sy’n gwneud i chi dreulio amser yn edrych ar baentiad penodol? Beth sy’n eich tynnu chi i mewn? Gall fod yn anodd crisialu’r meddyliau hyn mewn geiriau, a dyna lle gall barddoniaeth helpu.

Rhwng 6 Medi ac 6 Tachwedd, bydd arddangosfa farddoniaeth ryngweithiol yn ein horiel ‘Celf ym Mhrydain y Ddeunawfed Ganrif’. Bydd modd i chi ddarllen (neu wrando ar) nifer o gerddi a luniwyd mewn ymateb i rai o’r paentiadau. Bydd hefyd gwahoddiad i chi roi cynnig ar lunio eich cerdd eich hunan...

Felly, efallai y byddwch chi’n gofyn, pam barddoniaeth? Gall barddoniaeth fynd â ni ar drywydd annisgwyl. Gall ein helpu ni i gyfleu syniadau ac argraffiadau nad oedden ni hyd yn oed yn ymwybodol ohonyn nhw, i ddeall ymateb ein hisymwybod i ddarn o waith celf. Gall ein helpu ni i ymgysylltu â chelf mewn ffordd wahanol, a’i gweld o safbwynt o’r newydd.

Does dim rhaid i’r cerddi fod yn ‘dda’. Does dim rhaid iddi edrych fel cerdd hyd yn oed. Mae’n ymwneud ag arafu a gadael i ran wahanol o’ch ymennydd gymryd y llyw – y rhan o’ch ymennydd sy’n myfyrio mewn ffyrdd nad ydych chi’n ymwybodol ohonyn nhw, wrth i chi edrych ar waith celf, gan drosi eich meddyliau’n eiriau.

Does dim atebion ‘cywir’ nac ‘anghywir’. Bydd pob ymateb creadigol yn rhoi dehongliad newydd i ni, lens newydd y gallwn weld drwyddi.

Bydd yr arddangosfa ryngweithiol yn cynnwys cerddi a luniwyd gan grŵp amrywiol o unigolion a gymerodd ran mewn cyfres o weithdai ysgrifennu yr haf hwn, ochr yn ochr â cherddi a luniwyd gan ymwelwyr i’r amgueddfa. Mae’r arddangosfa’n ffurfio rhan o broject ymchwil PhD a drefnwyd gan y bardd sy’n byw yng Nghaerdydd, Rachel Carney, a ariennir gan Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru a De Orllewin Lloegr.

Gwrandewch ar y cerddi ar ein tudalen Digwyddiadau.

Dysgwch fwy am yr ymchwil hon, a sut gallwch chi helpu.

Gallwch ddarllen a chymryd rhan mewn project tebyg hefyd: Celf a Geiriau, a gynhaliwyd ar Instagram yn 2021.

Patchwork of Memories – Remembrance and grief during Covid 19

Loveday Williams, 13 Gorffennaf 2022

In 2020 Amgueddfa Cymru and Cruse Bereavement Support Cymru came together to support people across the country through their grief and create a lasting memorial full of memories to those lost during the time of Covid-19. It involved creating a square patch containing a memory of a loved one, in which ever way people chose, in whatever words or images they liked. Each patch created demonstrated a visual display of lasting memories of someone they loved who had died, created in unprecedented times.  50+ patches were sent to the Museum and have been carefully sewn together to form a Patchwork of Memories.

For the last two year we have all lived very different lives, with change to our normal the only constant. Losing a loved one is always hard but usually we have the comfort of others and collective mourning at funerals to help us say goodbye and share our memories.  However, a death in the last two years has meant many of us being cut off from our support networks and our rituals or remembrance being altered.  

Rhiannon Thomas, previous Learning Manager at St Fagans said about this project “Helping people with grief is something that I am personally passionate about. Having worked with Cruse Bereavement Support previously to support families I felt the Museum was able to help families dealing with loss in a different way.  Amgueddfa Cymru and Cruse Bereavement Support Wales came together to create a project based around creativity and memory, the aim being to make a lasting memorial to those who have died during the pandemic.” 

Creating something is not a new response to grief, there are several Embroidery samplers in Amgueddfa Cymru’s collections made in memory of loved ones or marking their passing.   This sampler by M.E. Powell was created in 1906 in memory of her mother.   Creativity during difficult times of our lives can help all of us to express deep held emotions that we do not always have the ability to put into words. 

Bereavement Support Days

Alongside the Patchwork of Memories initiative, the Cruse / Museum Partnership also provide a safe inspirational space for the increasing numbers of children and young people awaiting bereavement support and help meet the diverse needs of bereaved children, young people and families who benefit from coming together to rationalise, explore and understand that they are not alone in their grief. 

A series of quarterly Bereavement Support Days are held in partnership with St Fagans, for children, young people and their families experiencing grief and loss. There is specialist support from Cruse staff and volunteers along with art and craft activities provided by Head for Arts and immersive Virtual Reality experiences provided by PlayFrame, which are light-hearted, allowing people attending the chance to make and create things that can be taken home with them and or captured and stored into a virtual memory box. The activities available are designed to stimulate rather that prompt.

Here is the film created by PlayFrame on Ekeko, the virtual memory space they have been creating alongside this project, installing objects, memories and stories donated by participants into a virtual memory box for people to enter and explore:

https://youtu.be/KoQE00ff-rc 

And a link the virtual reality memory space itself: https://www.oculus.com/experiences/quest/6371190072951353/

Alison Thomas, Cruse CYP Wales Lead said “Cruse Bereavement Support Wales provides in person support to children and young people within a variety of settings, so we see first-hand how difficult it can be for grieving children and young people. Their collective support on these days allows families the time and space to verbalise and begin to understand their loss and associated emotions. The focus of the Bereavement Support days is around children and young people, however, the benefits resonate through the whole family including the adults in attendance, some of whom require bereavement support on the day, most of whom stay for the duration and share a cuppa and chat with other bereaved parents and guardians. Following the session, the whole family can have a look around the Museum and spend time together in a safe and nurturing setting.”

Here are some of the written (in their own handwriting) evaluation feedback quotes from children, young people and parents / guardians who have attended the Bereavement Days:

'I feel calmer, less worried.  It was good being able to speak to people my age who understood what I'm going through.'

'I was very included in all the activities and was always involved in conversation.  There was a calm atmosphere making it easier to speak to people there.'

'I was very welcomed and was immediately approached by a friendly face.  It was very inviting and was easy to speak to people there.'

'HAPPY' 🙂

'Love 🙂 happy'

'Thank you Diolch, Diolch 🙂'

A mother of one of the young people said 'I feel much better than I did.'

Another mother said 'All was lovely, made to feel welcome, everything we did was good and the girls enjoyed themselves.'

The two memory quilts will be competed by the end of August 2022, following which we will hold a final project event with Cruse Bereavement Support Wales on 25th September at St Fagans National Museum of History, where we will display the two quilts and invite both the contributors who sent squares and the participants from the Bereavement Support Days to attend, along with the public, to see the quilts and share their experiences of taking part in the process.

We look forward to seeing you there.

Canlyniadau Ymchwiliad Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion 2021-22

Penny Tomkins, 1 Gorffennaf 2022

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Rwyf wedi cael amser diddorol yn llunio adroddiad diwedd blwyddyn ar gyfer Ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion. Rwyf wedi atodi'r adroddiadau ar y dde, ond gadewch i ni edrych yn gyflym ar rai o'r uchafbwyntiau! 

Cofiwch mai ein cofnodion tywydd yn cael eu cadw rhwng Tachwedd a Mawrth bob blwyddyn, sy’n golygu bod cofnodion pob blwyddyn yn cynnwys data o fis Tachwedd a Rhagfyr y flwyddyn flaenorol. Er enghraifft, pan fydd yr adroddiad yn sôn am ganlyniadau 2012, mae’n cyfeirio at ddata a gofnodwyd rhwng Tachwedd 2011 a Mawrth 2012.

Gallwn weld o'r siart fod tymheredd 2022 yn gymharol uchel o'i gymharu â blynyddoedd blaenorol. Eleni gwelwyd y tymheredd ail uchaf ym mis Chwefror ers dechrau'r project. Mae’r Swyddfa Dywydd wedi nodi taw Chwefror 2022 oedd y pumed cynhesaf a gofnodwyd (o gofnodion syn dyddio’n ôl i 1919).

 

Gallwn ni weld o'r siart taw 2022 oedd y pedwerydd flwyddyn cynhesaf ers dechrau'r project, gyda thymheredd cyfartalog o 5.86ᵒC. Y tymheredd cyfartalog ar gyfer y cyfnod hwn yw 5.2ᵒC. 

Mae’r siart yn dangos cafodd 2022 yr oriau cyfartalog isaf ac uchaf o heulwen ers dechrau'r project. Mae’r Swyddfa Dywydd wedi datgan mai 2022 oedd y mis Rhagfyr mwyaf gwlypaf ers 1956! Gwelodd hefyd yr Ionawr mwyaf heulog a'r ail Fawrth mwyaf heulog yn seiliedig ar gofnodion yn dyddio'n ôl i 1919.

Dim ond un flwyddyn welodd mwy o oriau o heulwen na 2022 ers dechrau'r project. Mae yna 25 o oriau rhwng y flwyddyn a welodd yr oriau o olau haul cyfartalog mwyaf (2012) a'r flwyddyn welodd yr oriau o olau haul isaf (2016).

Gallwn weld o’r siart gwelodd 2022 y glawiad cyfartalog isaf o’n hymchwiliad ar gyfer Tachwedd ac Ionawr a’r ail isaf ar gyfer Mawrth. Mewn cyferbyniad, gwelodd y trydydd glawiad uchaf yn Chwefror. Mae’r swyddfa Dywydd wedi nodi taw mis Chwefror 2020 oedd y gwlypaf a gofnodwyd mewn cyfres sy'n dyddio'n ôl i 1862.

 

Gallwn ni weld o'r siart taw 2022 oedd y  flwyddyn sychaf ers dechrau'r project, gyda glawiad cyfartalog o 90mm. 2016 oedd blwyddyn wlypaf y project o bell ffordd, gyda glawiad cyfartalog o 158mm.

Mae ein canlyniadau'n dangos gwnaeth planhigion blodeuo'n cynharaf yng Nghymru a'r diweddaraf yn yr Alban. Yr Alban oedd y wlad oeraf hefo'r lleiaf o oriau haul.

 

Blodeuodd y ddau blanhigyn yn gynharach na'r cyfartaledd cyffredinol eleni. Mae’n ddiddorol cymharu canlyniadau 2022 gyda chanlyniadau cyfartalog yr holl broject. Mae'r tabl yn dangos y gwelodd 2022 dymheredd ac oriau o heulwen uwch a glawiad is na'r cyfartalog!

 

Mae’r siart far hon yn dangos yr oriau cyfartalog o haul rhwng Tachwedd a Mawrth am y blynyddoedd rhwng 2006 a 2022 ar gyfer Cymru. Mae’n ddiddorol i nodi a gwelodd y blynyddoedd 2006-2012  oriau uwch na’r cyfartalog o oriau haul ac ers hynny dim ond un flwyddyn (2015) sydd wedi gweld oriau uwch na’r cyfartalog.

Mae’r gwahaniaeth rhwng cyfartaleddau Cymru a chyfartaleddau’r DU yn amlygu’r amrywiadau lleol a all ddigwydd. Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi amrywiadau lleol diddorol yn eu hadroddiadau hinsawdd ddiweddaraf. Mesurir hinsawdd mewn cyfnodau o 30 mlynedd, yn unol â chanllawiau Sefydliad Meteoroleg y byd. Mae cymhariaeth rhwng y cyfnodau 1961-1990 a 1991-2020 wedi datgelu cynnydd mewn tymheredd (+0.8°C), glawiad (+2.3%) a heulwen (+5.6%) ar gyfer y DU.

Bydd yn ddiddorol i weld pa batrymau a ddaw i’r amlwg o’n canlyniadau wrth i’n hymchwiliad hirdymor barhau. Diolch am eich cyfraniad i'r ymchwiliad eleni a gobeithio y byddwch yn dilyn ein hymchwiliad 2022-23 o fis Medi.

Gwaith gwych Cyfeillion y Gwanwyn,

Athro’r Ardd

Mae'r planhigion yn ymddangos!

Penny Tomkins, 11 Ionawr 2022

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Diolch am rannu eich data tywydd a'ch lluniau! Rydym wedi bod yn rhannu 'sylwad yr wythnos' ar Twitter ac rwyf wedi cynnwys y rhain yma.

Rwyf wedi mwynhau darllen eich sylwadau a chlywed eich meddyliadau ar y tywydd. Mae'n gyffrous clywed bod rhai planhigion wedi cychwyn tyfu! Rwyf wedi rhannu rhai o'ch sylwadau isod.

Cofiwch wylio eich planhigion yn agos dros yr wythnosau nesaf, i weld sut maen nhw'n newid. Gofynnwn am fesuriad uchder i'r wefan unwaith mae'r blodyn wedi agor yn llawn. Ond os ydych hefo'r diddordeb, cadwch gofnodion eich hun o dwf eich planhigion am hwyl?

Yn ystod yr wythnosau nesa byddwn yn dadansoddi'r data a gofnodwyd i ddyfalu pryd y bydd ein planhigion yn blodeuo! Plîs rhowch yr holl ddata rydych wedi'i gasglu hyd yn hyn i'r wefan cyn gynted ag y gallwch, er mwyn helpu i sicrhau bod ein rhagfynegiadau mor gywir â phosibl.

Os ydych wedi colli rhai dyddiau neu os nad ydych yn cymryd rhan yn y prosiect ond yr hoffech ei ddilyn gyda'ch ysgol, gellir defnyddio gwefan WOW y MET Office i gasglu a rhannu darlleniadau tywydd ar gyfer eich ardal.

Plîs rhannwch luniau, lluniadau a gwybodaeth am unrhyw gamau yr ydych yn eu cymryd  ynghylch newid yn yr hinsawdd gyda ni drwy e-bost a Twitter.

Daliwch ati gyda'r gwaith da Cyfeillion y Gwanwyn,

Athro'r Ardd

 

Eich Sylwadau:

Hendredenny Park Primary: Rain gauge fell over and thermometer broke. Athro A: I’m sorry to hear your thermometer is broken, do you have another you can use? If not let me know and I will send you a new one.

Glyngaer Primary School: Very wet and rainy this week.

Pil Primary School: There was a lot of rain at the beginning of the week and the temperature was very cold this week.

Stanford in the Vale Primary School: We have been having a lot more rain this week and has been colder.

Pil Primary School: The temperature was nearly the same all week. There wasn't much rain, only on Monday.

Darran Park Primary: It has been very cloudy this week. With a bit of misty rain.

Oaklands Primary: A wet week this week and a few more bulbs are peeping through the soil. Athro A: Fantastic Bulb Buddies, I’m glad to hear that your plants are growing.

Darran Park Primary: The weather has felt quite cold this week. We had more rain at the beginning of the week.

Our Lady of Peace Primary: My data entering elves are self-isolating!

Gavinburn Primary School: We have loved keeping weather records this term. It has been a mild Autumn with not a lot of rain. Merry Christmas Professor Plant.

Glyngaer Primary School: Not sure yet but we think we see a tiny bit of green in one of our pots. Looking forward to checking when we get back from Christmas holidays. Athro A: Fantastic Bulb Buddies, let me know if you were right!

Oaklands Primary: Quite a warm week this week. We’re hoping it’ll be colder for Christmas!!

Arsylwadau Tywydd Ysgolion

Penny Tomkins, 7 Ionawr 2022

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Diolch am rannu eich data tywydd i'r wefan. Rwyf wedi atodi rhai o'ch sylwadau isod. Mae'n ddiddorol clywed eich sylwadau ar y tywydd ac rwy'n gyffrous bod cymaint o'ch planhigion wedi pechu drwy'r pridd.

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn,

Athro’r Ardd

 

Eich sylwadau:

 

Carnbroe Primary School: We have found that 6 of our plant have green shoots.

St Michael's RC Primary: We aren't in school today so we are submitting now in case we forget later!

Ysgol Y Ddwylan: Diweddglo sych i wythnos gwlyb.

Fleet Wood Lane Primary School: Not that much rain this week. Last day of school today! see you next year. p.s merry Christmas and a happy new year!

St Mary's Primary School (Cardiff): The daffodil bulbs started to grow. We have put some leaves on top to protect them from the cold.

Ysgol Deganwy: Four more plants have started to come out of the soil.

Stanford in the Vale Primary School: Temp is rising and we are getting a bit more rain. MERRY CHRISTMAS.

Llanharan Primary School: Colour starting to show on some of the Crocus

Glyngaer Primary School: It was very damp and it had been a bit stormy.

Sandal Castle VA Community Primary School: We had snow on Monday 29th November! Athro A: I hope the snow was fun Bulb Buddies!

Our Lady of Lourdes Primary School: This week our rain-gauge froze this week. Athro A: That’s exciting Bulb Buddies. Did you thaw the ice to take your rain measurement?

Stanford in the Vale Primary School: The rain is starting to appear, and the temp is dropping.

Pil Primary School: It rained all week and it was quite cold.

Hendredenny Park Primary: We were late on Tuesday so we did it at half past two instead.

St Michael's RC Primary: The sky looked a funny colour today, we thought it would rain or snow but it was dry all day.

Henllys CIW Primary: Some of our bulbs are trying to push through.

Our Lady of Peace Primary School: It was very cold on Monday and lots of rain on Wednesday!

Ysgol Deganwy: 1 plant has started to grow by 1cm.

Moffat Academy: This week was dry and sunny but the temperature was quite cold and windy. The week went fast.

Moffat Academy: Rainy week but the rain collector was tipped over frequently. On Monday we had a snowy day.

Fleet Wood Lane Primary School: It has been cold this week!

Cilfynydd Primary: We think we have more than the mystery bulbs growing. Athro A: That’s exciting Bulb Buddies. I’d love to see a photo of your mystery mystery bulb!

Glyncoed Primary: Some of our bulbs have started to grow.

St Mary's Primary School (Cardiff): We are starting to see that some plants are starting to grow now. Hopefully these will grow fully soon!

St Patrick's Legamaddy: More of a wet week this week with Storm Barra.

St Joseph's Cathedral Primary (Swansea): Our plants were affected by the heavy wind. Some of the soil has been blown out of the pots and some of the bulbs are showing. We will put some soil on top again. Athro A: Welldone for looking after your bulbs Bulb Buddies!

Ysgol Deganwy: 1 more plant has started to grow.

Oaklands Primary: It was quite a wet week but still warmer than last week. We have noticed that some of our bulbs are starting to peep through the soil!

Glyngaer Primary School: It was much colder than the temperature we recorded. It was very windy and it made it feel very cold.

Oaklands Primary: It's been a really dry, but very cold week here. We've had frost and we are hoping for some snow on the weekend.

Our Lady of Lourdes Primary School: This week has had high and low temperatures!

Oaklands Primary: We hope that our bulbs aren't getting too swollen by the rain. It's been a wet one here this week! Athro A: I’m sure your bulbs will be Okay. If you notice water collecting at the top of your pots the soil may be saturated and you could tip the excess out.

Ysgol Chwilog: diolch am help efo talgrynu

Gavinburn Primary School: There wasn't much rain and it was fun learning how to do the weather records. Athro A: I’m glad to hear that you are enjoying the project Bulb Buddies.

Glyncoed Primary: We were not in school on Thursday and Friday so didn't collect any data.

Gavinburn Primary School: It was a mild week. We enjoyed doing the weather records.

Glyncoed Primary: Our Mystery Bulb has sprouted!!

Willow Green Academy: Gradually got colder as the week went on.

St Michael's RC Primary: It’s felt much colder this week!

Willow Green Academy: Rainfall early Monday Morning. No fall after.

St Michael's RC Primary: It feels like there’s been more rain than there actually has! Athro A: It sounds like you’ve had a drizzly week Bulb Buds.

Our Lady of Peace Primary School: It was very cold today!

Darran Park Primary: The weather has been sunny and dry for 4 days and on Friday the temperature has dropped and it has rained.

Stanford in the Vale Primary School: It’s been a cold week especially on Thursday - they say we have snow forecast for next week! Athro A: Was the forecast right Bulb Buddies? Have you had snow?

Pil Primary School: It has been very cold and windy this week and there was no rain. We have enjoyed recording the rainfall and temperature this week.

Canon Peter Hall C of E Primary School: All done before midday.

Ysgol Tudno: Do we empty the rain gauge every day? Athro A: Yes please Bulb Buds, empty the rain gauge after taking your readings Mon-Fri.

St Joseph's Cathedral Primary (Swansea): Everything has been ok this week. We need to make sure that children don't move our plants.

Outwood Primary Academy Kirkhamgate: It was windy. It was cold. It snowed at the weekend. We saw the green tips of five shoots. We covered some of the bulbs with more soil as they were not covered. We are working as a team in school. Athro A: Fantastic Bulb Buddies, keep up the great work!

Llanharan Primary School: We have started to see daffodils and crocus begin to sprout in several of the pots.

Fleet Wood Lane Primary School: Merry Christmas PS-thank you for the card

Pil Primary School: The temperature didn't change much this week. We liked reading the thermometer this week.

Hendredenny Park Primary: On Tuesday, Wednesday and Thursday we took the measurements late because we were practising our Christmas concert.

Outwood Primary Academy Kirkhamgate: It feels cold. It's windy. DRY. It's been damp.

Logan Primary School: It has been quite mild weather this week.

Our Lady of Lourdes Primary School: It was a very wet week!

Our Lady of Lourdes Primary School: We love our garden gang!

Our Lady of Peace Primary School: Sorry we're late we didn't know how to send this information at first, but we've got the hang of it now. Athro A: Well done Bulb Buddies, keep up the good work.

Gavinburn Primary School: It was a very dry starter week. We enjoyed doing the weather records

YGG Tonyrefail: It's been a dry week. Wythnos sych yr wythnos hon!

Henllys CIW Primary: Sometimes there is dew still in the pot in the afternoon and not rain.

Our Lady of Lourdes Primary School: It was drier this week.

Stanford in the Vale Primary School: What a dry week! The temperature seems to be dropping.

Canon Peter Hall C of E Primary: Data taken between 9 and 10 in the morning.

Glyngaer Primary School: It was grey, boring, damp, drizzly, cloudy and gloomy. Although it drizzled all week our water gauge didn't collect even half a mm of water.

Pil Primary School: The weather has been very mild this week with some rain. We liked recording our results!

Carnbroe Primary School: No shoots as yet.

Our Lady of Peace Primary School: The temperature was higher on Thursday and Friday than usual!

Cilfynydd Primary: We have one plant pot with two plants growing. They are starting to grow really tall. Athro A: Fantastic news Bulb Buddies!