Amgueddfa Blog: Spring Bulbs

Rybuddion Tywydd

Penny Tomkins, 25 Ionawr 2023

Helo gyfeillion y gwanwyn,

Mae’n amser diddorol i astudio ac arsylwi ar y tywydd! Bydd y rhan fwyaf ohonoch wedi gweld rhew a gwyntoedd uchel yr wythnos ddiwethaf. Rwy'n deall oedd rhaid i rai ysgolion  cau, a hyd yn oed os oedd eich ysgol ar agor efallai ei bod hi’n rhy beryglus i gymryd darlleniadau tywydd.

Mae'n debyg byddwch chi wedi clywed pobl yn sôn am rybuddion tywydd dros yr wythnos ddiwethaf. Caiff rhybuddion tywydd eu rhyddhau gan swyddfa’r MET (gwasanaeth tywydd swyddogol y DU) gyda chod lliw (gwyrdd, melyn, ambr a choch) i ddangos pa mor eithafol fydd y tywydd mewn gwahanol ardaloedd.

Gwyrdd: dim tywydd garw.

Melyn: posibilrwydd o dywydd eithafol, gofalwch.

Ambr (oren): posibilrwydd cryf y bydd y tywydd yn effeithio arnoch chi mewn rhyw fodd, paratowch.

Coch: yn disgwyl tywydd eithafol, cynllunio ymlaen llaw a dilyn cyngor y gwasanaethau brys ac awdurdodau lleol.

Mae’r Swyddfa Dywydd hefyd yn defnyddio symbolau i ddangos pa fath o dywydd i’w ddisgwyl. Dyma symbolau yn dangos rhybudd coch am law, rhybudd gwyrdd am wynt ac eira, rhybudd ambr am iâ a rhybudd gwyrdd am niwl. Mae hyn yn golygu bydd hi'n bwrw glaw yn drwm a dylech chi baratoi am iâ. Beth am edrych ar y tywydd lleol ar wefan y Swyddfa Dywydd?

Mae swyddfa’r MET yn ein rhybuddio er mwyn i ni baratoi am dywydd garw. Gall tywydd garw (fel gwynt cryf a rhew) achosi problemau a’i gwneud hi’n anodd teithio. Weithiau bydd ffyrdd, rheilffyrdd a hyd yn oed ysgolion yn cau oherwydd tywydd gwael.

Pa fath o dywydd weloch chi'r wythnos diwethaf? Os nad oeddech allu casglu cofnodion tywydd, nodwch 'dim cofnod' ar y ffurflen, a dweud yn yr adran sylwadau pa fath o dywydd weloch chi! Gallwch hefyd diweddaru ar eich planhigion, ydyn nhw wedi cychwyn tyfu eto?

Daliwch ati gyda'r gwaith da gyfeillion,

Athro’r Ardd

Cofnodion Tywydd 2022

Penny Tomkins, 4 Tachwedd 2022

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

 

Rwyf isio rhoi diolch mawr i chi gyd am eich gwaith caled yn plannu eich bylbiau. Wnaethom ni plannu dros 18 mil o fylbiau ar draws y DU! Mi welais o’r llunia chafodd pawb llawer o hwyl yn helpu!

 

Cychwynnodd cofnodion tywydd ar 1 Tachwedd. Mae 'na adnoddau dysgu ar y wefan i helpu paratoi ar gyfer gymryd cofnodion. Rwyf wedi atodi hyn rhag ofn bod rhai heb ei gweld eto. Mae’r adnodd hyn yn ateb cwestiynau pwysig fel pam mae mesur tywydd yn ganolog i’n hymchwiliad.

 

Defnyddiwch eich siart tywydd i gofnodi'r glaw a’r tymheredd pob ddiwrnod y ydych yn yr ysgol. Ar ddiwedd yr wythnos, cofnodwch mewn i’r wefan i rannu eich canfyddiadau. Fedrwch hefyd gadael sylwadau a chwestiynau i fi ymateb yn fy blog nesaf.

 

Plîs gadewch i mi wybod sut ydych yn wneud, a rhannwch luniau trwy Twitter ac e-bost.

 

Dal ati gyda'r gwaith da Gyfeillion y Gwanwyn,

 

Athro’r Ardd

Diwrnod Plannu 2022

Penny Tomkins, 20 Hydref 2022

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

 

Bydd ysgolion o ardraws y DU yn plannu eu bylbiau mor agos at 20 Hydref ag posib. 

 

Cliciwch yma am adnoddau i'ch paratoi ar gyfer diwrnod plannu ac am wybodaeth ar sut i ofalu amdan eich bylbiau dros y misoedd nesaf!

 

Bydd yr adnoddau hyn yn help ar gyfer diwrnod plannu:

• Mabwysiadu eich Bwlb (trosolwg o’r gofal fydd angen ar eich bylbiau)

• Plannu eich bylbiau (canllawiau ar gyfer sicrhau arbrawf teg)

 

A dyma weithgareddau hwyl i gwblhau:

• Tystysgrif Mabwysiadu Bylbiau

• Creu Labelai Bylbiau

 

Plîs darllenwch y rhain oherwydd maent yn cynnwys gwybodaeth bwysig! Er enghraifft, ydych chi'n gwybod i labelu eich potiau fel mae’n glir lle mae'r cennin Pedr a chrocws wedi eu plannu?

Cofiwch dynnu lluniau o'ch diwrnod plannu a rhannu'r rhain i gystadlu yn y Gystadleuaeth Diwrnod Plannu.

 

Cadwch lygad ar dudalen Twitter Athro'r Ardd i weld digwyddiadau diwrnod plannu yn ysgolion eraill.

 

Pob lwc, gadewch i ni wybod sut mae'n mynd.

 

Athro'r Ardd a Bwlb Bychan

Canlyniadau Ymchwiliad Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion 2021-22

Penny Tomkins, 1 Gorffennaf 2022

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Rwyf wedi cael amser diddorol yn llunio adroddiad diwedd blwyddyn ar gyfer Ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion. Rwyf wedi atodi'r adroddiadau ar y dde, ond gadewch i ni edrych yn gyflym ar rai o'r uchafbwyntiau! 

Cofiwch mai ein cofnodion tywydd yn cael eu cadw rhwng Tachwedd a Mawrth bob blwyddyn, sy’n golygu bod cofnodion pob blwyddyn yn cynnwys data o fis Tachwedd a Rhagfyr y flwyddyn flaenorol. Er enghraifft, pan fydd yr adroddiad yn sôn am ganlyniadau 2012, mae’n cyfeirio at ddata a gofnodwyd rhwng Tachwedd 2011 a Mawrth 2012.

Gallwn weld o'r siart fod tymheredd 2022 yn gymharol uchel o'i gymharu â blynyddoedd blaenorol. Eleni gwelwyd y tymheredd ail uchaf ym mis Chwefror ers dechrau'r project. Mae’r Swyddfa Dywydd wedi nodi taw Chwefror 2022 oedd y pumed cynhesaf a gofnodwyd (o gofnodion syn dyddio’n ôl i 1919).

 

Gallwn ni weld o'r siart taw 2022 oedd y pedwerydd flwyddyn cynhesaf ers dechrau'r project, gyda thymheredd cyfartalog o 5.86ᵒC. Y tymheredd cyfartalog ar gyfer y cyfnod hwn yw 5.2ᵒC. 

Mae’r siart yn dangos cafodd 2022 yr oriau cyfartalog isaf ac uchaf o heulwen ers dechrau'r project. Mae’r Swyddfa Dywydd wedi datgan mai 2022 oedd y mis Rhagfyr mwyaf gwlypaf ers 1956! Gwelodd hefyd yr Ionawr mwyaf heulog a'r ail Fawrth mwyaf heulog yn seiliedig ar gofnodion yn dyddio'n ôl i 1919.

Dim ond un flwyddyn welodd mwy o oriau o heulwen na 2022 ers dechrau'r project. Mae yna 25 o oriau rhwng y flwyddyn a welodd yr oriau o olau haul cyfartalog mwyaf (2012) a'r flwyddyn welodd yr oriau o olau haul isaf (2016).

Gallwn weld o’r siart gwelodd 2022 y glawiad cyfartalog isaf o’n hymchwiliad ar gyfer Tachwedd ac Ionawr a’r ail isaf ar gyfer Mawrth. Mewn cyferbyniad, gwelodd y trydydd glawiad uchaf yn Chwefror. Mae’r swyddfa Dywydd wedi nodi taw mis Chwefror 2020 oedd y gwlypaf a gofnodwyd mewn cyfres sy'n dyddio'n ôl i 1862.

 

Gallwn ni weld o'r siart taw 2022 oedd y  flwyddyn sychaf ers dechrau'r project, gyda glawiad cyfartalog o 90mm. 2016 oedd blwyddyn wlypaf y project o bell ffordd, gyda glawiad cyfartalog o 158mm.

Mae ein canlyniadau'n dangos gwnaeth planhigion blodeuo'n cynharaf yng Nghymru a'r diweddaraf yn yr Alban. Yr Alban oedd y wlad oeraf hefo'r lleiaf o oriau haul.

 

Blodeuodd y ddau blanhigyn yn gynharach na'r cyfartaledd cyffredinol eleni. Mae’n ddiddorol cymharu canlyniadau 2022 gyda chanlyniadau cyfartalog yr holl broject. Mae'r tabl yn dangos y gwelodd 2022 dymheredd ac oriau o heulwen uwch a glawiad is na'r cyfartalog!

 

Mae’r siart far hon yn dangos yr oriau cyfartalog o haul rhwng Tachwedd a Mawrth am y blynyddoedd rhwng 2006 a 2022 ar gyfer Cymru. Mae’n ddiddorol i nodi a gwelodd y blynyddoedd 2006-2012  oriau uwch na’r cyfartalog o oriau haul ac ers hynny dim ond un flwyddyn (2015) sydd wedi gweld oriau uwch na’r cyfartalog.

Mae’r gwahaniaeth rhwng cyfartaleddau Cymru a chyfartaleddau’r DU yn amlygu’r amrywiadau lleol a all ddigwydd. Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi amrywiadau lleol diddorol yn eu hadroddiadau hinsawdd ddiweddaraf. Mesurir hinsawdd mewn cyfnodau o 30 mlynedd, yn unol â chanllawiau Sefydliad Meteoroleg y byd. Mae cymhariaeth rhwng y cyfnodau 1961-1990 a 1991-2020 wedi datgelu cynnydd mewn tymheredd (+0.8°C), glawiad (+2.3%) a heulwen (+5.6%) ar gyfer y DU.

Bydd yn ddiddorol i weld pa batrymau a ddaw i’r amlwg o’n canlyniadau wrth i’n hymchwiliad hirdymor barhau. Diolch am eich cyfraniad i'r ymchwiliad eleni a gobeithio y byddwch yn dilyn ein hymchwiliad 2022-23 o fis Medi.

Gwaith gwych Cyfeillion y Gwanwyn,

Athro’r Ardd

Mae'r planhigion yn ymddangos!

Penny Tomkins, 11 Ionawr 2022

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Diolch am rannu eich data tywydd a'ch lluniau! Rydym wedi bod yn rhannu 'sylwad yr wythnos' ar Twitter ac rwyf wedi cynnwys y rhain yma.

Rwyf wedi mwynhau darllen eich sylwadau a chlywed eich meddyliadau ar y tywydd. Mae'n gyffrous clywed bod rhai planhigion wedi cychwyn tyfu! Rwyf wedi rhannu rhai o'ch sylwadau isod.

Cofiwch wylio eich planhigion yn agos dros yr wythnosau nesaf, i weld sut maen nhw'n newid. Gofynnwn am fesuriad uchder i'r wefan unwaith mae'r blodyn wedi agor yn llawn. Ond os ydych hefo'r diddordeb, cadwch gofnodion eich hun o dwf eich planhigion am hwyl?

Yn ystod yr wythnosau nesa byddwn yn dadansoddi'r data a gofnodwyd i ddyfalu pryd y bydd ein planhigion yn blodeuo! Plîs rhowch yr holl ddata rydych wedi'i gasglu hyd yn hyn i'r wefan cyn gynted ag y gallwch, er mwyn helpu i sicrhau bod ein rhagfynegiadau mor gywir â phosibl.

Os ydych wedi colli rhai dyddiau neu os nad ydych yn cymryd rhan yn y prosiect ond yr hoffech ei ddilyn gyda'ch ysgol, gellir defnyddio gwefan WOW y MET Office i gasglu a rhannu darlleniadau tywydd ar gyfer eich ardal.

Plîs rhannwch luniau, lluniadau a gwybodaeth am unrhyw gamau yr ydych yn eu cymryd  ynghylch newid yn yr hinsawdd gyda ni drwy e-bost a Twitter.

Daliwch ati gyda'r gwaith da Cyfeillion y Gwanwyn,

Athro'r Ardd

 

Eich Sylwadau:

Hendredenny Park Primary: Rain gauge fell over and thermometer broke. Athro A: I’m sorry to hear your thermometer is broken, do you have another you can use? If not let me know and I will send you a new one.

Glyngaer Primary School: Very wet and rainy this week.

Pil Primary School: There was a lot of rain at the beginning of the week and the temperature was very cold this week.

Stanford in the Vale Primary School: We have been having a lot more rain this week and has been colder.

Pil Primary School: The temperature was nearly the same all week. There wasn't much rain, only on Monday.

Darran Park Primary: It has been very cloudy this week. With a bit of misty rain.

Oaklands Primary: A wet week this week and a few more bulbs are peeping through the soil. Athro A: Fantastic Bulb Buddies, I’m glad to hear that your plants are growing.

Darran Park Primary: The weather has felt quite cold this week. We had more rain at the beginning of the week.

Our Lady of Peace Primary: My data entering elves are self-isolating!

Gavinburn Primary School: We have loved keeping weather records this term. It has been a mild Autumn with not a lot of rain. Merry Christmas Professor Plant.

Glyngaer Primary School: Not sure yet but we think we see a tiny bit of green in one of our pots. Looking forward to checking when we get back from Christmas holidays. Athro A: Fantastic Bulb Buddies, let me know if you were right!

Oaklands Primary: Quite a warm week this week. We’re hoping it’ll be colder for Christmas!!