Amgueddfa Blog: Ymchwilio ein Coedwigoedd

Wythnos nesaf yw hanner tymor, felly mi fydd llawer yn mynd ymlaen yn y T? Gwyrdd gan gynnwys gweithgareddau celf a chyfle i flasu bwyd tymhorol! 

Ar ddydd Mawrth a Mercher wythnos nesa, Hydref 30ain a 31ain, mi fyddwn yn dathlu Calan Gaeaf trwy dreulio 2 diwrnod llawn gweithgareddau yn dathlu rhai o’n hoff drigolion. Mae gennym nifer o ystlumod gwahanol yn byw yn Amgueddfa Sain Ffagan ac mi fydd cyfle i chi ddysgu mwy amdan y creaduriaid rhyfeddol yma! Pa ffeithiau ystlum ydych chi’n gwybod eisoes? Faint o’r rhain sy’n wir a faint ohonynt sy’n ffuglen?? 

Gyda help ein tim o wirfoddolwyr, yn enwedig Anne-mie sy'n artist, rydym hefyd yn gobeithio creu gosodiad celf fawr yn y T? Gwyrdd. Rydym yn bwriadu creu ystlum fawr helyg i’w hongian o’r nenfwd wedi ei amgylchynu a nifer fawr o ystlumod bach. Dyma ble da ni angen eich help chi i greu cymaint o ystlumod bach a phosib! Fel gallwch weld o’r llun, bydd yr ystlumod bach wedi ei wneud allan o bapur newydd, bandiau elastig a glanhawyr pibell! 

Mae’r Amgueddfa hefyd yn cynnal digwyddiad mawr Nosweithiau Calan Gaeaf wythnos nesaf! Mi fydd yr amgueddfa ar agor gyda’r nos gyda nifer o weithgareddau yn cymryd lle. Eto, mi fyddwn yn hyrwyddo ystlumod gyda gweithgareddau celf bob nos. Mae’r Nosweithiau Calan Gaeaf yn cymryd lle rhwng nos Fawrth y 30ain o Hydref a nos Iau’r 1af o Dachwedd. Mae RHAID prynu tocynnau blaen llaw. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma  

Tua diwedd yr wythnos byddwn yn symud o Galan Gaeaf i edrych ar rhai o’r bwydydd gwych sydd ar gael adeg hyn o’r flwyddyn! Dewch i’m gweld ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn (2ail a 3ydd o Dachwedd) yn coginio yng nghegin y T? Gwyrdd yn defnyddio ryseitiau traddodiadol ac ambell i gynhwysyn o ardd y T?, Dewch i flasu siytni, cawl ac efallai hyd yn oed ambell i gacen! Gallwch gymryd ryseitiau adre er mhoen ei choginio adref hefyd! 

Ar y cyfan, mi fydd wythnos nesa yn un prysur dros ben, ond llawer o hwyl gyda digonedd yn mynd ymlaen, felly pam na ddewch chi draw i’n gweld!

Dros y pythefnos diwethaf rydym ni wedi bod yn rhedeg gweithgareddau ar gyfer teuluoedd i'w wneud ag arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn Veolia yma yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Wnaeth dros 400 ohonoch chi gymryd rhan ac mai hi wedi bod yn bythefnos bendigedig o anturiaethau ffotograffig! Rydw i wedi bod yn brysur yn llwytho siwd gymaint o'r lluniau ag sy'n bosib i dudalen Flickr Clwb Ffoto AGC ac mae rhaid i mi ddweud eu bod nhw'n edrych yn wych! Mae'r lluniau ar y dudalen Flickr wedi eu trefnu i mewn i setiau ar ochr dde'r dudalen felly os wnaethoch chi gymryd rhan y cwbl sydd angen i chi wneud yw clicio ar ddyddiad eich ymweliad i'r Amgueddfa a chwilio am eich enw!

Mi fydd y lluniau yn cael eu harddangos ar y sgrin yng Nghanolfan Ddarganfod Clore yn yr Amgueddfa ar ddydd Sadwrn Medi'r 8fed felly os wnaethoch chi gymryd rhan yn y gweithdai dewch i weld eich lluniau yn cael eu harddangos yn yr Amgueddfa Genedlaethol!

Hoffwn ddiolch i Cat, Lauren a Catherine am wneud job mor dda o redeg y gweithgareddau a hoffwn ddiolch hefyd i bawb wnaeth cymryd rhan. Diolch!

Os ydych chi unrhyw beth fel fi, byddwch wedi bod yn gwylio rhaglenni gwych Springwatch ar y BBC dros y diwrnodau diwethaf. Mae’r gwanwyn yn amser gwych o'r flwyddyn ym myd natur gyda chymaint yn digwydd o'n cwmpas, ac mae Amgueddfa Sain Ffagan yn lle gwych i ddod wyneb yn wyneb gydag amryw o fywyd gwyllt! 

Dros hanner tymor, beth am ddod i ymweld â ni a chodi un o'n llwybrau natur teulu, y gallwch ddod o hyd i yn y brif dderbynfa ac yn Oriel 1. Bydd y llwybr yn mynd â chi i’r llefydd gorau yn yr amgueddfa i weld ein bywyd gwyllt gwych. Gallwch wylio adar yn bwydo o gysur ein cuddfan adar, ymweld â'r Tanerdy lle gallwch wylio ein hystlumod pedol lleiaf yn clwydo ar ein camera is-goch a hyd yn oed cymryd golwg i mewn i'r pyllau d?r i weld madfallod d?r a chreaduriaid eraill sydd wedi ei gwneud yn eu cartref ynddynt. 

Trwy gydol yr amgueddfa mae adar yn nythu, boed yn rhai o'r hen adeiladau, mewn coed neu yn rhai o'r blychau nythu yr ydym wedi'u rhoi i fyny. Drychwch ar y gnocell fraith fwyaf (yn y llun) yn nythu mewn coeden. Gallwch hyd yn oed wylio teulu o ditw Tomos las yn nythu yn un o'n blychau nythu yn fyw ar ein gwefan.

Gwyliwch teulu'r Titw Tomos Las yn few ar ein gwylltgamera fyw

Gobeithio bydd y tywydd hyfryd rydym wedi cael yn ddiweddar yn dychwelyd oherwydd byddaf yn treulio amser yr wythnos nesaf yn dangos rhai o'n huchafbwyntiau bywyd gwyllt. O ddydd Mercher i ddydd Gwener yr wythnos nesaf (Mehefin 6-8) byddaf yn y guddfan adar rhwng 11-1 a binocwlars a thaflenni adnabod ac yna yn y Tanerdy rhwng 2-4 yn dangos ein hystlumod gyda'r camera. Os ydych yn cael y cyfle, dewch draw, codwch un o’n llwybrau natur a dewch i ddweud helo!

Video Clip, taken 30/05/2012

Y peth cyntaf i’w wneud eleni yw dymuno Blwyddyn Newydd Dda i bawb! Roedd 2011 yn flwyddyn brysur iawn i’r project Archwilio Natur yma yn Sain Ffagan. Cafodd y project ei lansio’n swyddogol ym mis Ebrill, gydag amserlen lawn o ddigwyddiadau drwy gydol y gwanwyn a’r haf oedd yn cymryd golwg fanylach ar fywyd gwyllt diddorol yr Amgueddfa. 

Diolch yn fawr i bawb ddaeth i gymryd rhan yn ein digwyddiadau gan wylio adar yn y guddfan, chwilio am fadfallod d?r yn y pwll neu wylio’r ystlumod pedol lleiaf drwy ein camera is-goch. Peidiwch â phoeni os methoch chi’r digwyddiadau, bydd cyfleon eto yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Bydd rhagor o fanylion yn ymddangos ar dudalennau Digwyddiadau. http://www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/digwyddiadau/?site=stfagans 

 

Mae’r guddfan adar yn dal yn agored i ymwelwyr wrth gwrs. Mae’n leoliad gwych i ymlacio a gwylio adar y goedwig yn bwydo wrth i chi gerdded llwybr y goedwig. Dwi’n si?r bod yr adar yn gwerthfawrogi’r bwyd gan ei bod hi’n aml yn anodd iddyn nhw ganfod bwyd yn y gaeaf, â hithau mor oer hefyd! Os yw’r guddfan braidd yn oer, gallwch chi wylio rhai o’r adar yn bwydo o gynhesrwydd y Cwt Natur yn Oriel 1, neu o gartref hyd yn oed. http://www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/coedwig/gwylltgamerau/Bwydo_adar_gam/ 

Mae mis Ionawr yn amser delfrydol i chi ddysgu pa adar sy’n ymweld â’ch gerddi chi. Bydd yr RSPB yn cynnal eu Big Garden Bird Watch dros benwythnos 28-29 Ionawr. Beth am gymryd awr i wylio’r ardd a chofnodi pa adar sy’n ymweld. Gallwch chi gofrestru a dysgu rhagor ar wefan yr RSPB. http://www.rspb.org.uk/birdwatch/ 

Dyma ni’n manteisio ar y tywydd sych, ond gwyntog iawn y bore ‘ma i osod blychau nythu. Rydyn ni’n gobeithio denu Titwod Mawr i un blwch, a Robiniaid i’r llall. Mae camera yn y ddau, felly dylen ni gael lluniau da o unrhyw wyau a chywion os bydd yr adar yn cael eu denu. Byddwn ni’n rhannu unrhyw luniau gyda chi wrth gwrs! 

Os oes gennych chi ddiddordeb yn ein bywyd gwyllt ni a digwyddiadau natur yn yr Amgueddfa, gallwch chi ein dilyn ni ar Twitter ar www.twitter.com/Nature_StFagans neu anfonwch ebost at natur.sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk