Amgueddfa Blog

Ymhen ychydig ddyddiau fe fydd y Cymdeithas y Seiri yn Sain Ffagan er mwyn codi y ffram bren a fydd yn eistedd o fewn neuadd Llys Llywelyn - ein datblygiad diweddaraf. Gwaith y ffram bren fydd i ddal pwysau to gwellt y Llys. Yn ystod y 12fed ac 13fed ganrif adeiladwyd nifer fach o neuaddau ystlys o'r math yma, ac erbyn hyn maen't yn hynod brin. Palas yr Esgob yn Henffordd yw'r enghraifft gorau, lle mae nifer o byst derw wedi goroesi gan gynnwys un bwa gron sylweddol.

Am fwy o wybodaeth, ymwelwch a:

https://amgueddfa.cymru/sainffagan/adeiladau/llys-llywellyn/

https://amgueddfa.cymru/blog/2015-11-09/Palas-yr-Esgob-Henffordd/

Mae pyst ein ffram bren ni yn 300mm (12") o drwch ac yn meinhau tuag at eu topiau - fel sydd yn naturiol i goed. Serch hynny, maen't yn fach iawn i gymharu a pyst neuadd ystlys Castell Caerlŷr a oedd yn 700mm (28") o drwch pan gafodd ei adeiladu yn 1151. Mae coed o'r maint yma wedi bod yn brin erioed, ac yn enwedig rheini a fyddai yn addas i'r bwâu. Mae'r defnydd o nwyddau prin yn awgrymmu yn gryf statws uchel y perchnogion. Mae'n bosib bod yr arcêdiau cerrig a welir mewn eglwysi ac eglwysi cadeiriol heddiw yn olynwyr i'r arcêdiau pren. 

Fe fydd y Cymdeithas y Seiri yn Sain ffagan o Awst 26 ymlaen, lle fyddent yn arddangos eu crefft cyn cychwyn codi'r ffram bren. Beth am i chi alw draw yw gweld? Ymwelwch a: https://amgueddfa.cymru/sainffagan/digwyddiadau/9511/Ffrm--Cymdeithas-y-Seiri/

Artist 'dwi, ac ar hyn o bryd dwi'n astudio gradd MA mewn dylunio a chrefft cyfoes. Fe ymwelais i â’r casgliad Molysga ar ôl darllen blog am strwythr mewnol cregyn ar wefan yr amgueddfa. Mi wnes gysylltiad rhwng strwythurau mewnol cregyn a sut y mae printwyr 3D yn gweithio ac yn creu siapiau. Ar y blog roedd rhif cyswllt ar gyfer Curadur Molysga, felly mi gysylltais â Harriet Wood, heb wybod beth i’w ddisgwyl.

Ffotograff o groestoriad o argraffiad 3D, sy'n dangod y strwythr mewnol
Strwythr mewnol argraffiad 3D © Matthew Day 2017

Pan esboniais fy ngwaith yn gyda prosthetau wrth Harriet, a’r cysylltiadau rhwng strwythr cregyn ac argraffu 3D, mi wahoddodd fi i ymweld â’r casgliadau, ac i fy nghyflwyno i’r person sy’n gyfrifol am sganio ac argraffu 3D yn yr amgueddfa.

Mynd 'tu ôl i'r llen'

Fuaswn i fyth wedi gallu dychmygu ymweliad gystal. Fe gwrddais â Harriet wrth ddesg wybodaeth yr amgueddfa ac yna mynd ‘tu ôl i’r llen’, ble cedwir y casgliad. Roedd cerdded trwy’r amgueddfa i gyrraedd yr ardal ‘cefn tŷ’ yn braf a modern. Roedd yn f’atgoffa o bapur academaidd y darllenais cyn ymweld, o The International Journal of the Inclusive Museum: ‘How Digital Artist Engagement Can Function as and Open Innovation Model to Facilitate Audience Encounters with Museum Collections’ gan Sarah Younan a Haitham Eid. 

ffotograff yn dangos cwpwrdd mawr llawn droriau sbesimen
Rhai o'r archifau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

Mae gan ‘cefn tŷ’ yr amgueddfa naws arbennig – dyw’r cyhoedd ddim yn cael mentro yma heb drefnu o flaen llaw. Roedd yn fraint cael cerdded trwy stafelloedd yn llawn cregyn ‘mae pobl wedi eu casglu, ac wedi’u gwerthfawrogi am eu harddwch, dros y blynyddoedd. Beth oedd yn fwya diddorol imi oedd pa mor berffaith oedd y toriadau yn y cregyn. Roedd yn cregyn wedi’u torri yn edrych fel taw dyma oedd eu ffurf naturiol – roedd pob toriad yn gain iawn ac yn gweddu i siâp y gragen. Dyma beth oeddwn i eisiau ei weld.

Ffotograff du a gwyn yn dangos amrywiaeth o dafelli cregyn
Tafellau o gregyn yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

Doedd gen i ddim geiriau i fynegi fy hun pan welais i’r casgliad yma o gregyn – yn enwedig gweld y darn o’r gragen na fyddwn ni’n cael ei weld fel arfer. Rodd yn gyffrous gweld y strwythr mewnol, am ei fod yn ychwanegu gwerth asthetig i’r cregyn. Roedden nhw’n fy atgoffa o waith cerflunio Barbara Hepworth, artist dwi’n ei hedmygu yn fawr.

Ffotograff du a gwyn yn dangos cragen siâp côn wedi'i dorri i ddangos strwythr troellog y gragen
© Matthew Day 2017

Rydym ni’n gweld cregyn ar y traeth drwy’r amser, a mae’n nhw’n fy nghyfareddu – yn enwedig cregyn wedi torri ble gellir gweld y tu fewn i’r gragen. Mae hwnnw fel arfer yn doriad amherffaith, yn wahanol iawn i’r toriadau bwriadol yn y casgliad, sydd wedi’u gwneud yn bwrpasol i ddangos ini beth sydd ar y tu fewn. Caf fy atynnu at ffurfiau naturiol sydd wedi eu siapio gan berson.  

Sganio 3D: Celf a Gwyddoniaeth

Cyn archwilio’r cregyn fy hyn, cynigiodd Harriet i fynd â fi i lawr i weld Jim Turner, a dyna ble buom ni’n trafod am rhan helaeth fy ymweliad, am fod ei waith mor ddiddorol.

Mae Jim yn gweithio mewn labordy sy’n defnyddio proses ffotograffig o’r enw ‘Stacio-z’ (neu EDF, ‘extended depth of field’), sy’n cael ei ddefnyddio yn aml mewn ffotograffeg facro a ffoto-microscopeg.

Ar hyn o bryd, mae'n creu archif o wrthrychau wedi’u sganio mewn 3D ar gyfer gwefan yr amgueddfa, ble all bobol ryngweithio gyda’r sganiau yn defnyddio cyfarpar VR – gan greu profiad hollol newydd i’r amgueddfa.

Gallais ddeall yn syth beth oedd Jim yn ei wneud o fy mhrofiad i. Esboniodd y broses a roedd nifer o elfennau technegol tebyg. Roedd yn bleser cael siarad gyda rhywun sy’n defnyddio sganio 3D mewn ffordd wahanol imi. Mae Jim yn defnyddio sganio 3D mewn ffordd dwi wedi ei weld mewn papurau academaidd. Er nad yw’n gwneud gwaith creadigol gyda’r cregyn, mae e dal yn rhoi gwrthrychau mewn cyd-destun newydd, ble all pobl ryngweithio â nhw yn defnyddio technoleg ddigidol fel cyfarpar VR neu ar y we trwy sketchfab.

'Fel bod ar y traeth...'

Pan ddes i ‘nôl at y casgliad molysga, mi ges i amser i ymchwilio’r casgliad ar fy liwt fy hun a doedd dim pwysau arna i i frysio – felly ces gyfle i edrych yn graff ac archwilio’r cregyn. Roedd fel bod ar draeth a chael oriau i archwilio’r holl wrthrychau naturiol.

Ffotograff du a gwyn yn dangos cragen siâp côn wedi'i dorri i ddangos strwythr troellog y gragen
© Matthew Day 2017

Cafodd yr ymweliad effaith wych ar fy mhrosiect MA – a mawr yw’r diolch i Harriet a Jim am eu hamser. Trwy’r ymweliad, fe fagais hyder i gysylltu ag amgueddfeydd eraill, fel Amgueddfa Feddygol Worcester, ‘ble bues i’n gweithio gyda soced prosthetig o’u casgliad. Mi sganiais y soced, ac wedi fy ysbrydoli gan gasgliad molysga Harriet, mi greais gyfres o socedi prosthetic cerfluniol, wedi’u hysbrydoli gan strwythurau mewnol cregyn, oedd yn darlunio croestoriadau rhai o’r cregyn mwya atyniadol yn y casgliad.

'Cerflun ynddo'i hun': fy nghasgliad o gerflunwaith brosthetig

Ffotograffau cyfochrog yn dangos hosan brosthetic a thafell gragen. Mae'r hosan brosthetig wedi'i chynllunio i gynrychioli siâp mewnol y gragen
Prototeip cysyniadol o hosan brosthetig wedi'i ysbrydoli gan y casgliadau molysga yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

ffotograff yn dangos hosan brosthetig gerfluniadol ddu gydag addurn melyn
Prototeip o hosan brosthetig gerfluniadol wedi'i ysbrydoli gan gasgliad Molysga Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017
ffotograff yn dangos hosan brosthetig gerfluniadol lwyd gydag addurn melyn
Hosan brosthetig wedi'i hargraffu mewn 3D a'i llifo, wedi'i ysbrydoli gan y casgliadau Molysga yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

ffotograff yn dangos hosan brosthetig gerfluniadol gydag addurn mawr siâp cragen gron
Hosan brosthetic wedi'i hargraffu mewn 3D a'i lifo, wedi'i ysbrydoli gan gasgliad Molysga Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

 

Be’ Nesa?

Mae fy ngwrs MA nawr ar ei anterth, a dwi’n edrych ymlaen at ddechrau’r prif fodiwl dros yr haf.

Ar gyfer y rhan olaf o’r cwrs, hoffwn i gymryd yr hyn dw i wedi ei archwilio a’i ymchwilio hyd yn hyn, a’i ddefnyddio i greu darn prosthetig a allai fod yn rywbeth all rhywun ei wisgo, ond sydd yn gerflun ynddo'i hun – a mae’r gwaith yn mynd yn dda.

darlun 3D o gynllun ar gyfer cynllun coes brosthetig, gydag addurniadau wedi'u hysbrydoli gan strwythr mewnol cregyn
Darlun cysyniadol o goes brosthetig gerfluniadol, wedi'i ysbrydoli gan gasgliad Molysga Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

Hoffwn i greu rhywbeth wirioneddol syfrdanol yn defnyddio argraffu 3D, gan ymgorffori asthetig wedi’i ysbrydoli gan y casgliad cregyn a’i uno gyda’r cerflunwaith prosthetig a welwch yma ar y blog.

Gallwch weld mwy o fy ngwaith ar fy ngwefan: Matthew Day Sculpture

The next step in my search for Hetty Edwards, was to contact Minny Street Welsh Congregational Church in Cardiff.  Beth Jones, General Secretary of Minny Street Church, couldn’t have been more helpful.  The church had information about both Gwenfron and Hetty, of which Beth very kindly sent me copies.

The most interesting information came from a personal appreciation written by the Reverend Mair Griffiths which appeared in Yr Aelod, Cylchgrawn Eglwys Minny Street, Rhif 38, Hydref 1992.  According to Reverend Griffiths, Hetty had been working in the National Library of Wales for a number of years before she came to the National Museum as Librarian.  When appointed Hetty was the youngest Specialist Librarian in the land [Great Britain]. 

Hetty’s faith was very important to her.  She became a member of Minny Street Church in 1931, when she moved to Cardiff from Aberystwyth.  She taught in Sunday school and was church secretary from 1945-55 and joint secretary from 1956-9.  Hetty was made Deaconess in 1943 and holds the title of the First Deaconess in the Congregationalist Church.

Reverend Griffiths also wrote that Hetty expected a high standard in everything, both of herself and those who collaborated with her. 

‘Dim ond y gorau oedd yn digon da’, ‘Only the best was good enough’.

Hetty and Gwenfron were very close throughout their lives. Hetty was very grateful to Gwenfron’s family in Coedpoeth who had adopted her when, at the age of nine, Hetty lost her parents. 

Hetty died on the 29th August, 1991.  She was 86 years old.  A thanksgiving service was held at Minny Street Church on the 5th September 1991.  Both Hetty and her sister Gwenfron had been residents at Woodlands Nursing Home, where they had both died peacefully within days of each other.  Their ashes were buried in Coedpoeth Public Cemetery after a thanksgiving service for their life and works.  Why Coedpoeth? Because this was where both Hetty and Gwenfron were born and raised. Together in life and death.

Now I have a better idea of Hetty the person, my next challenge is to find out more on her career. Hetty is proving to be a very interesting woman.  What will my search bring next?

Dyma un o’r storfeydd rhyfedd a rhyfeddol yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Mae’n llawn dop o wrthrychau. Rydyn ni’n dal i gasglu pethau newydd, ond rhaid i ni ddewis a dethol beth i’w gadw. Does dim digon o le i bopeth!

Storfa yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Mae pob math o bethau i’w canfod mewn storfa o hanes cymdeithasol, o goes glec i gloc tad-cu.

Ar ei hymweliad cyntaf â’r stôr, cafodd un o’r merched ei rhybuddio i wylio rhag y mantrap. Jôc dda, meddyliodd hi. Ond na, mae mantrap yn llechu ym mhen un coridor tywyll!

Rydw i wedi bod yn ymwybodol ers amser bod y mwyafrif helaeth o gasgliadau amgueddfeydd yn cuddio mewn storfeydd, a taw dim ond cyfran fach sydd i’w gweld yn yr orielau. Doeddwn i ddim yn sylweddoli gwir raddau hyn tan i fi ddechrau gweithio yma.

O’r 5 miliwn wrthrychau sydd yng ngofal y saith amgueddfa; o geir clasurol, i garreg leuad, paentiadau byd-enwog, cadwyni caethweision a thoiled cyhoeddus; faint o wrthrychau sydd yn cael eu harddangos?

Dim ond 0.2% o gasgliadau Amgueddfa Cymru sydd yn cael eu harddangos.

Os ydych chi am weld gwrthrych penodol yn un o’r amgueddfeydd, gwnewch yn siŵr ei fod wedi’i arddangos gyntaf. Gallwch chi hefyd wneud apwyntiad i weld gwrthrychau penodol. Diolch i chwaraewyr y People’s Postcode Lottery, rydyn ni wedi derbyn nawdd i ehangu’n cofnodion ac ychwanegu delweddau fydd i’w gweld ar Casgliadau Ar-lein yn yr hydref. Cadwch lygad hefyd am deithiau tu ôl i’r llenni yn y storfeydd dan arweiniad ein curaduron a’n cadwraethwyr. Gall y rhain fod yn agoriad llygad!

Rydyn ni’n gofalu am y casgliadau drosoch chi. Gobeithio y byddan nhw’n rhoi cymaint o bleser i chi ag i ni.

People's Postcode Lottery Logo

Last week I wrote about some of the rare books in the Museum Library for the Day of Archaeology blog. One of those books was Mona Antiqua Restaurata: an Archaeological Discourse on the Antiquities, Natural and Historical, of the Isle of Anglesey, the Antient Seat of the British Druids.

 

Because the Eisteddfod begins in Anglesey this weekend, it seems fitting to take a closer look at the book. The author of Mona Antiqua Restaurata was the Reverend Henry Rowlands (1655–1723) of Llanidan on Anglesey. Rowlands never travelled far from home, but instead spent his time investigating the stone circles, cromlechs, and other prehistoric remains on Anglesey, leading him to conclude that Anglesey (or Mona) was the ancient centre of Druidic worship.

 

His work opens with a geographical account of the island, before giving an account of the history of the place, and its people. His findings were much stronger in terms of his field observations, than in his conclusions, many of which now, we know to be factual incorrect. However, his book did much to popularise interest in Druid culture, and may travellers followed in his footsteps to explore the artefacts of Anglesey for themselves, and his accurate drawings of the various ancient monuments still hold merit.

 

We have three copies of Mona Antiqua Restaurata in the Library at National Museum Cardiff. Two of the copies are versions of the first edition, published posthumously in Dublin in 1723, while the third copy is of the second, revised edition, issued in London in 1766. That version was edited by Dr Henry Owen (1716 - 1795).

 

Dr Owen, originally from Dolgellau and a member of the Honourable Society of Cymmrodorion, had a special interest in Welsh antiquities, and made a number of revisions to the book, one of which was the slight changes in appearance of the Druid. He removed the sandals, making the Druid barefoot, and he also added a book to the hand that was holding the oak leaves.

 

A similar illustration was produced in Stonehenge, a temple restor’d to the British Druids by William Stukeley (1687 - 1765), which was first published in 1740, just 17 years later than Mona Antiqua Restaurata. Although the Library doesn’t hold a copy of the first edition, we do have a copy that was produced in 1838, which depicts his Druid in a very similar manner, although instead of holding oak leaves, he is standing under an oak tree, and he has the addition of a small axe at his belt.

 

Perhaps both authors based their images on an even earlier depiction, that of Aylett Sammes (c.1636 - 1679), whose Britannia Antiqua illustrata: or, the antiquities of ancient Britain was published in 1676. From the copy we hold in the Library, we can see that his Druid has the flowing beard and hooded robes of both Rowlands and Stukeley’s versions, and his stance and the way he is holding his staff are also similar. However, there doesn’t seem to be any references to the significance of oaks in the illustration by Sammes.