Addysg

Cyfnod Allweddol 2

Dippy ar Daith Antur Hanes Natur

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Yr argaeledd gorau ar gyfer Gweithdai yw cyn Nadolig. Mae argaeledd ym mis Ionawr yn gyfyngedig iawn.

Bydd Dippy yn y Brif Neuadd i bawb gael ei weld. Ymweliadau cyffredinol i weld Dippy am ddim. Rhaid archebu ar gyfer holl ymweliadau a gweithdai.

Mae mynediad am ddim i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, ond codir tâl am weithdai y mae’n rhaid eu harchebu ymlaen llaw.

Ffoniwch 029 2057 3240 neu e-bostiwch addysg@amgueddfacymru.ac.uk i drefnu ymweliad.

 

Dyma adnoddau dysgu i helpu cynllunio eich ymweliad.

 

 

Dyddiadau: 19.10.2019 – 26.01.2020

Celf – Lliw ac Argraffiadaeth

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Darganfyddwch sut oedd artistiaid yn defnyddio lliw a golau i gofnodi’r byd o’u cwmpas tua diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg

Yn ystod y gweithdy yma bydd y dysgwyr yn -

 • Cymharu testun a nodweddion gweledol e.e. lliw a thechneg celf Realaeth ac Argraffiadaeth
 • Datblygu geirfa i ddisgrifio ac ymateb i weithiau celf yn yr oriel.
 • Dysgu am y rhodd a roddwyd gan dwy chwaer i’r Amgueddfa ac i Gymru.
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Celf a Dylunio

Cwricwlwm Cymreig

Ditectifs y Deinosoriaid

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
deinosoriaid

Y disgyblion fydd y ditectifs wrth iddyn nhw gwblhau gweithgareddau i geisio datrys dirgelwch y deinosor rhyfedd.

Dewch wyneb yn wyneb â deinosoriaid, dysgu beth fydden nhw’n ei fwyta a thrin a thrafod esgyrn deinosor go iawn.

Yn ystod y gweithdy yma bydd y dysgwyr yn –

 • Trin a thrafod esgyrn a ffosilau deinosoriaid go iawn
 • Cydweithio i adnabod ffosilau
 • Cymharu dannedd gwahanol ddeinosoriaid
 • Defnyddio mathemateg i gymharu maint troed T-rex a phlentyn
 • Dyfeisio deinosor newydd a defnyddio gwreiddiau geiriau i’w enwi

Wedi’r sesiwn, dylai disgyblion fedru –

 • Disgrifio’r gwahaniaeth rhwng dannedd llysysydd a chigysydd
 • Enwi un anifail modern ac un planhigyn modern oedd yn fyw yn oes y deinosoriaid
 • Cynnig dulliau o gymharu meintiau anifeiliaid
 • Deall bod ystyr i enwau deinosoriaid all gael eu cyfieithu i Gymraeg / Saesneg
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwyddoniaeth

Llythrennedd

Rhifedd

Celf – Tirlun Cymru

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae tirlun amrywiol Cymru wedi ysbrydoli llawer o artistiad dros y blynyddoedd – ac yn parhau iw hysbrydoli nhw heddiw

 Yn ystod y gweithdy yma bydd y dysgwyr yn -

 • Ehangu eu dealltwriaeth o dirlun amrywiol Cymru
 • Gwahaniaethu rhwng blaendir, canol a chefndir y peintiad a dysgu am elfenau ffurfiol y tirlun
 • Dadansoddi gweithiau celf trwy chwilio am gliwiau
 • Gallu trafod y gwahaniaeth rhwng ffaith a barn tra’n edrych ar dirlun.
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Celf a Dylunio

Cwricwlwm Cymreig

Llythrennedd

Penglogau, Dannedd ac Esgyrn

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Penglogau, Dannedd ac Esgyrn
esgyrn

Cyfle i archwilio ein corff a chymharu ag ysgerbydau a phenglogau eraill, o gŵn a defaid i greaduriaid mwy egsotig fel teigrod ac eliffantod.

Yn ystod y gweithdy yma bydd y dysgwyr yn -

 • Deall y gwahaniaeth rhwng anifail di-asgwrn-cefn ac anifeiliaid ag asgwrn cefn
 • Cofio sut mae sgerbwd yn helpu dyn ac anifeiliaid eraill i symud
 • Enwi prif rannau’r corff dynol
 • Adnabod os yw anifeiliaid penodol yn gigysyddion, llysysyddion neu hollysysddion
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwyddoniaeth

Llythrennedd

Rhifedd

Bwystfilod Bach

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
bwystfilod bach
Bwystfilod Bach

Sesiwn ymarferol gyda phryfed a chorynnod o’n casgliadau. Rhagor o wybodaeth am addasu, cylchoedd bywyd a chymesuredd.

Yn ystod y gweithdy yma bydd y dysgwyr yn -

 • Deall y gwahaniaeth rhwng anifail di-asgwrn-cefn ac anifeiliaid ag asgwrn cefn
 • Cofio prif nodweddion bwystfilod bach
 • Defnyddio allwedd a chwyddwydr i drefnu bwystfilod bach yn grwpiau
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwyddoniaeth

Llythrennedd

Rhifedd

Celf – Cerfluniau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Trin a thrafod deunyddiau a ffurfiau drwy gerflunwaith, o ddarnau realistig i rai mwy haniaethol

Yn ystod y gweithdy yma bydd y dysgwyr yn -

 • Diffinio cerflunio
 • Adnabod y deunuddiau a’r offer a ddefnyddir i greu cerflun
 • Cymharu dulliau o greu cerfluniau o gyfnodau gwahanol
 • Gweithgaredd ychwanegol – Creu cerflun 3d allan o ffoil sydd wedi ei ysbrydoli gan rhywbeth a welwyd yn yr oriel.
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Celf a Dylunio

Llythrennedd

Darganfod!

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dysgwch fwy am waith amgueddfeydd, archwiliwch a gafaelwch mewn eitemau o gasgliad yr amgueddfa a gwnewch label ar gyfer eich hoff wrthrych.

 • Datblygu dealltwriaeth o amgueddfeydd a’u gwaith
 • Dewis gwrthrych o’r casgliad i ddysgu mwy amdano
 • Defnyddio’r oriel i ddysgu mwy am y gwrthrych
 • Creu label amgueddfa ar gyfer y gwrthrych
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwyddoniaeth

Llythrennedd

Rhifedd

Celf – Portreadau drwy’r oesau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Astudiwch amrywiaeth o bortreadau, o’r hanesyddol i’r mwy diweddar, er mwyn ystyried newidiadau o ran arddull a dibenion. Dysgwch sut i ddehongli portread a chwilio am gliwiau sy’n datgelu gwybodaeth am y model sydd yn y llun.

Yn ystod y gweithdy yma bydd y dysgwyr yn -

 • Cwestiynu’r tystiolaeth weledol sy’n ymddangos mewn portread
 • Dechrau adnabod a darllen symbolaeth mewn portreadau.
 • Dadansoddi gweithiau celf trwy chwilio am gliwiau
 • Gallu trafod y gwahaniaeth rhwng ffaith a barn tra’n edrych ar bortread.
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Celf a Dylunio

Llythrennedd

Hanes

Chwarae ar eiriau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dysgwch fwy am waith amgueddfeydd, archwiliwch a gafaelwch mewn eitemau o gasgliad yr amgueddfa a gwnewch cerdd siâp.

Yn ystod y gweithdy yma bydd y dysgwyr yn -

 • Datblygu dealltwriaeth o amgueddfeydd a’u gwaith
 • Dewis gwrthrych o’r casgliad i ddysgu mwy amdano
 • Defnyddio’r oriel i ddysgu mwy am y gwrthrych
 • Cyfansoddi cerdd siâp ar gyfer y gwrthrych

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Gwyddoniaeth

Llythrennedd

Hanes

Daeargrynfeydd a Llosgfynyddoedd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dysgu am beryglon daeargrynfeydd, gwylio ffrwydrad ac yn clywed am y llosgfynyddoedd oedd yng Nghymru.

Yn ystod y gweithdy yma bydd y dysgwyr yn -

 • Gwylio model o losgfynydd yn ffrwydro.
 • Defnyddio bwrdd creu daeargryn
 • Trin a thrafod cerrig folcanig,
 • Chynnal arbrawf i ddangos pam mai digwyddiadau annisgwyl yw daeargrynfeydd.

Wedi’r sesiwn, dylai disgyblion fedru - 

 • Gwybod bod rhai creigiau’n dod o losgfynyddoedd
 • Cofio rhannau llosgfynydd
 • Disgrifio rhai o beryglon ffrwydrad llosgfynydd
 • Awgrymu ffyrdd o wneud strwythurau’n fwy cadarn
 • Deall bod platiau’r ddaear yn symud mewn ffordd anwadal sy’n ei gwneud yn anodd darogan daeargrynfeydd.

Cwricwlwm:

Gwyddoniaeth – Creigiau a Phridd

Ein Daear

Ymchwil gwyddonol

 • Dilyn cyfarwyddiadau syml yn ddiogel er mwyn casglu gwybodaeth
 • Disgrifio’r hyn maent yn ei ddarganfod
 • Defnyddio rhywfaint o wybodaeth wyddonol i esbonio eu canfyddiadau
 • Dechrau dod i gasgliadau
 • Cysylltu’r hyn a ddysgwyd â gwahanol sefyllfaoedd.
Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Am ddim Dan arweiniad athro

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Hyd: 45 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Hyd: 45 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Archwilio Deunyddiau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Taflen waith i’ch helpu i archwilio’r casgliadau – faint o bethau allwch chi eu canfod.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Dogfennau

Am ddim Dan arweiniad athro

Ditectif yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Taflen waith i’ch helpu i chwilota’n ofalus o amgylch yr amgueddfa.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Llyfr Gweithgareddau Deinosoriaid yng Nghymru

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Ffoto Llyfr gweithgareddau Deinosoriaid yng Nghymru

Llyfryn gweithgareddau i deuluoedd a grwpiau eraill gael archwilio'r orielau gyda'i gilydd.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Llyfryn gweithgareddau oriel esblygiad cymru ac orielau y byd naturiol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Llyfryn gweithgareddau i deuluoedd a grwpiau eraill gael archwilio'r orielau gyda'i gilydd.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Dan arweiniad athro

Syniadau cyffredinol ar gyfer ymweld â’r amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Defnyddiwch y nodiadau hyn er mwyn archwilio themâu addysgol ar draws yr orielau.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Addysg