Gwasanaeth Benthyciadau

Cefndir benthyciadau oddi wrth y Casgliadau

Mae Amgueddfa Cymru’n annog y defnydd ehangaf posibl o wrthrychau ac eitemau o’i gasgliadau cyfoethog ac amrywiol, er mwyn ysbrydoli, cyffroi ac addysgu. Gweler manylion y casgliadau hyn o dan Curadurol ac Ymchwil.

Mae’r Amgueddfa’n hwyluso nifer o fenthyciadau bob blwyddyn, nid yn unig o fewn Cymru ond ledled y byd. Maent yn amrywio o fenthyciadau i amgueddfeydd cenedlaethol eraill yn y DG a phrif amgueddfeydd tramor eraill drwy arddangosfeydd teithiol, i fenthyciadau drwy ei chynlluniau Partneriaeth 'Cyfoeth Cymru Gyfan -Sharing Treasures' a 'Celf Cymru Gyfan - ArtShare Wales' ac i amgueddfeydd eraill ledled Cymru. Yn ystod y cyfnod rhwng Ebrill 2005 a Mawrth 2006 gwnaed 405 benthyciad gan yr Amgueddfa o fewn y DG yn unig, gan gynnwys 26,477 o wrthrychau ac eitemau i 253 o sefydliadau. Mae’r map isod yn dangos ein hystod o ddarpariaeth benthyciadau ledled Cymru, sy’n cefnogi tua 134 o arddangosfeydd yn y lleoliadau hyn, gan gynnwys 3,135 o wrthrychau ac eitemau.

Mae’r Amgueddfa hefyd yn darparu benthyciadau ymchwil i sefydliadau ledled y byd, yn arbennig o’r casgliadau gwyddoniaeth naturiol; mae’r rhain yn tueddu i fod ar sail tymor hirach na’r rhai sy’n cael eu benthyg ar gyfer arddangosfeydd.

Hwyluso Benthyciadau

Mae hwyluso benthyciadau yn brif weithgaredd o fewn Amgueddfa Cymru, fel y disgrifiwyd yn Polisi Benthyciadau Allan (copi caled ar gael drwy gais). Rhaid i sefydliadau sy’n benthyg oddi wrth y Casgliadau ddangos eu bod yn medru cwrdd â safonau cenedlaethol o ran gofal a stiwardiaeth y gwrthrychau ac eitemau a fenthycwyd. Mae’r Amgueddfa hefyd wedi ymrwymo i wella’r broses o hwyluso benthyciadau i amgueddfeydd heb fod yn rhai cenedlaethol drwy ei Chynllun Partneriaeth, ond hefyd drwy fabwysiadu canllawiau a safonau a gyhoeddwyd gan y Gynhadledd Cyfarwyddwyr Amgueddfeydd Cenedlaethol yn ei ddogfen Cyfarwyddyd ynglŷn â threfnau benthyg rhwng amgueddfa genedlaethol ac amgueddfa anghenedlaethol.

Ymgeisio am fenthyciad ar gyfer arddangosfeydd

Ystyrir ceisiadau am fenthyciadau yn y lle cyntaf ar sail unigol gan Bennaeth Adran y pwnc.

Cysylltwch â ni

Mae angen chwe mis o rybudd ysgrifenedig fel arfer ar fenthyciadau ar gyfer arddangosfeydd. Dylai’r ymholiadau cychwynnol hyn nodi beth yw’r rheswm dros y benthyciad, ble fydd yn cael ei arddangos, pryd fydd angen i’r benthyciad gychwyn, ac am ba hyd. Dylid nodi unrhyw faterion penodol, yn arbennig os yw’r benthyciad ar gyfer arddangosfa deithiol, gan gynnwys pob lleoliad posibl ac ateb am unrhyw gyfnodau o storio rhwng lleoliadau.

Bydd staff yr Adran berthnasol yn ystyried y cais am fenthyciad, ac yn cynghori Pennaeth yr Adran, gan ystyried yn arbennig addasrwydd y gwrthrych neu eitem i’w fenthyg o ran ei gyflwr cadwraethol. (Os yw cyflwr y gwrthrych yn debygol o ddylanwadu ar y penderfyniad terfynol, bydd gwrthrych neu eitem arall yn cael ei gynnig, os oes ar gael). Byddant hefyd yn cynghori ar unrhyw anghenion arbennig o ran triniaeth neu gludiant, neu gyfyngiadau arddangos, fel y gellir gwneud amcangyfrif o gost y benthyciad i’r benthycwyr yn yr ymateb cyntaf. Bydd yr Amgueddfa hefyd yn gofyn am asesiad o safonau diogelwch y sefydliad sy’n benthyg drwy Ymgynghorydd Diogelwch yr Amgueddfa. Bydd staff yr Amgueddfa yn gofyn yn annibynnol am eglurhad am gyflwr amgylcheddol, blychau arddangos ayyb drwy ddosbarthu Adroddiad Cyfleusterau Safonol. Bydd yr Amgueddfa yn cynorthwyo sefydliad sy’n benthyg i geisio datrys unrhyw anawsterau a welir. Bydd yr Amgueddfa yn ceisio darparu cydnabyddiaeth o unrhyw gais am fenthyciad o fewn tair wythnos, gan hefyd roi syniad o’r amserlen debygol ar gyfer y broses benderfynu.

Mae Amgueddfa Cymru wedi ymrwymo i gadw’r costau i’r sefydliad sy’n benthyg i’r lleiafswm posibl. Gwir gostau yn unig fydd yn cael eu codi ar gyfer meysydd megis cludiant a chostau staff yn ystod gwaith gosod neu fframio angenrheidiol. Yr eithriad amlwg yw benthyciadau tramor, lle codir ffi weinyddol fel arfer.

Ymgeisio am fenthyciad ar gyfer ymchwil neu ddiben arall

Mae dulliau ymgeisio am fenthyciad am resymau gwahanol i arddangos, yn arbennig ar gyfer ymchwil, yn llai beichus yn gyffredinol, yn arbennig o ran cyfnod rhybudd. Gofynnir i fenthycwyr gysylltu gyda’r Adran berthnasol am fanylion eu dulliau gweithredu, a fydd yn amrywio ychydig. Bydd gofyn i weithwyr ymchwil sy’n benthyg oddi wrth yr Amgueddfa am y tro cyntaf i gwblhau Ffurflen Gais am Fenthyciad i ddechrau, ar gael o’r adran berthnasol. Mae’n bosibl na fydd angen llenwi’r ffurflen hon ar gyfer ceisiadau dilynol.

Cysylltwch â ni

Ystyrir ceisiadau am fenthyciadau gan y Pennaeth Adran perthnasol a staff curadurol arbenigol, a fydd yn ystyried ac yn cynghori ar unrhyw amodau i’r benthyciad, yn ymwneud â samplu er enghraifft.

Eto, bydd yr Amgueddfa yn ceisio cadw’r holl gostau yn ymwneud â’r benthyciadau a gytunwyd i’r lleiafswm posibl.