Cymryd Rhan

Gwirfoddoli Grŵp

Mae rhaglen Gwirfoddoli fel Grŵp Amgueddfa Cymru yn rhoi cyfle i grwpiau o bobl wirfoddoli gyda chymorth elusen neu sefydliad trydydd sector.

Mae grwpiau o wirfoddolwyr yn gallu helpu’r Amgueddfa gyda phob math o weithgareddau, fel garddio, ffermio, adeiladu a hyd yn oed trefnu deunyddiau archifol.

Gwirfoddoli Grŵp gyda’r Wallich

Mae The Wallich wedi bod yn rhoi help llaw i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru trwy wella a chynnal a chadw’r gerddi, codi ffensys a helpu i adeiladu Bryn Eryr, fferm Oes yr Haearn. Mae criw’r Wallich yn helpu i greu gardd newydd ym Mryn Eryr er mwyn i ni allu tyfu llysiau a pherlysiau, a byddwn yn ei defnyddio ochr yn ochr â’r adeilad wrth hwyluso gweithdai ysgolion a digwyddiadau i’r cyhoedd.

Mae’r cyfleoedd gwirfoddoli yn fodd i gyfranwyr feithrin eu hyder, rhoi cynnig ar bethau newydd a dysgu a rhannu sgiliau mewn awyrgylch cymdeithasol. Mae gwirfoddoli mewn grŵp yn rhoi cyfle i’r gymuned deimlo perchnogaeth dros yr Amgueddfa, a’i bod wrth wraidd yr hyn a wnawn ni.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli fel grŵp, e-bostiwch ein Cydlynydd Gwirfoddoli gan nodi’r canlynol:

  • Enw’r sefydliad/elusen/clwb.
  • Pa ddyddiadau rydych chi ar gael i wirfoddoli (rhowch o leiaf 4-6 wythnos o rybudd).
  • Pa Amgueddfa yr hoffech wirfoddoli iddi.
  • Unrhyw ofynion mynediad neu gymorth y bydd angen eu hystyried.

Ni allwn warantu y bydd cyfle gwirfoddoli ar gael i bawb, ond fe wnawn ein gorau glas i ymateb i’ch dymuniad.

Bydd Amgueddfa Cymru yn talu costau deunyddiau, cyfarpar ac amser staff sy’n gysylltiedig â gwirfoddoli mewn grŵp. O’r herwydd, mae gwirfoddoli mewn grŵp yn rhan o’n rhaglen Ymgysylltu Cymunedol ac yn cael ei ddarparu yn ôl disgresiwn yr Amgueddfa. I gael rhagor o fanylion am wirfoddoli grŵp, e-bostiwch y Cydlynydd Gwirfoddoli neu ffoniwch (029) 2057 3456.

Mae Amgueddfa Cymru’n gweithio gyda chymunedau mewn sawl ffordd wahanol. Am fwy o fanylion a syniadau ar sut i gymryd rhan, darllenwch ein hastudiaethau achos. Os ydych chi’n awyddus i wirfoddoli fel unigolyn, mae’r cyfleoedd diweddaraf ar gael yma.

I gael rhagor o fanylion am raglen Ymgysylltu Cymunedol Amgueddfa Cymru neu i drafod sut all eich sefydliad chi weithio gydag Amgueddfa Cymru, e-bostiwch y Rheolwr Ymgysylltu a Chyfranogiad Cymunedol neu ffoniwch (029) 2057 3115. Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg neu'n Saesneg.