Cwestiynau Cyffredin Calan Gaeaf 2023

Alla i barcio ar y safle?

Gallwch. Mae nifer cyfyngedig o lefydd parcio am ddim ar gael. Rydyn ni wedi dyrannu'r tocynnau i'r nifer o lefydd parcio sydd ar y safle. Ceisiwch rannu car lle bo'n bosibl.

Mae cerbydau ac eiddo yn cael eu gadael ar risg y perchennog, ac nid ydyn ni'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod i gerbydau na'u cynnwys. Peidiwch gadael unrhyw beth gwerthfawr yn eich car.

Am faint mae'r digwyddiad yn para?

Bydd y drysau'n agor am 6pm a'r digwyddiad yn gorffen am 9pm.

Fydd y digwyddiad yn cael ei ganslo oherwydd tywydd gwael?

Na fydd! Bydd y digwyddiad yn mynd yn ei flaen beth bynnag fo'r tywydd! Gwisgwch ddillad priodol. Rydyn ni'n argymell welis a dillad glaw yn barod i fwynhau tywydd hyfryd Cymru. Bydd y rhan fwyaf o'r digwyddiad yn yr awyr agored gyda rhai gweithgareddau dan do i nifer cyfyngedig.

Oes toiledau ar y safle?

Oes, mae toiledau ar y safle – dilynwch yr allwedd ar y map.

Oes cyfleusterau newid cewynnau?

Oes, maen nhw ar gael ger y Brif Fynedfa. ⁠

Oes cyfleusterau newid cewynnau?

Ni allwn ganiatáu pramiau tu fewn i unrhyw un o'r adeiladau hanesyddol ar y safle yn ystod Nosweithiau Calan Gaeaf. Mae'r nosweithiau hyn yn tueddu i fod yn brysur gyda nifer o bobl yn symud mewn cyfeiriadau gwahanol. Byddwch yn amyneddgar wrth wthio eich pram o gwmpas llwybrau’r safle.

Alla i brynu tocyn ar y drws?

Na. Mae hwn yn ddigwyddiad lle mae angen prynu tocyn ymlaen llaw. Archebwch eich tocyn o'n gwefan

Ydych chi'n caniatáu gwisg ffansi?

Ydyn! Rydyn ni'n eich annog i ddod draw yn eich gwisg ffansi i ddychryn yr ymwelwyr. Bydd stondin paentio wyneb ar y safle i unrhyw un sydd heb wisg ffansi.

Alla i ddod â fy nghi?

Na. Gadewch eich cŵn adref ar gyfer y digwyddiad hwn os gwelwch yn dda. Gall y safle fod yn brysur iawn a gorflino eich cŵn.

Pa mor hygyrch yw'r safle?

Mae llefydd parcio penodol i ymwelwyr anabl ar gael ger y brif fynedfa. Mae cadeiriau olwyn ar gael am ddim, ar gais – y cyntaf i'r felin amdani. ⁠Mae mynediad cadair olwyn i'r rhan fwyaf o'r safle, ond oherwydd pensaernïaeth hanesyddol rhai o’r adeiladau, gall mynediad fod yn anodd.

Mae mynediad cadair olwyn i’r siopau bwyd, Y Gegin a Gweithdy.

Mae toiledau hygyrch ar gael yn y Brif Fynedfa, ger tai teras Rhyd-y-car ac yn Iard y Castell.

Uned Lleoedd Newid: Mae dau doiled Lleoedd Newid ar gael gan gynnwys un sydd â gwely electronig ac offer codi yn ogystal â'r cyfleusterau arferol. Gofynnwch i aelod staff am fanylion os gwelwch yn dda.

Oes angen i mi archebu ymlaen llaw?

Oes. Prynwch eich tocyn o'n gwefan i osgoi cael eich siomi: (DOLEN)

Beth yw eich polisi ysmygu?

Ni chaniateir ysmygu (gan gynnwys e-sigaréts) ar y safle. Beth am y maes parcio, cyn dod i mewn?

Alla i newid fy nyddiad?

Nid oes modd trosglwyddo nac ad-dalu’r tocynnau hyn, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n archebu tocynnau ar y dyddiad cywir.