Amgueddfa Blog: Addysg

Rydym yn falch o gyhoeddi bod taith Google Expeditions newydd ar gyfer Sain Ffagan wedi ei lansio. Gan weithio gyda Google Arts and Culture rydym wedi creu taith realiti rhithwir (VR) newydd o dai teras Rhyd-y-car. Mae’r daith VR yn rhan o fyd cyffrous Google Expeditions.

Beth yw Google Expeditions?
I gymryd rhan yn y daith gallwch lawrlwytho ap Google Expeditions am ddim i’ch llechen neu ffôn, un ai o Google Play neu’r App Store. Gan ddefnyddio Google Expeditions, gall athro arwain y daith o’u llechen tra bod disgyblion yn archwilio ar eu ffonau. Caiff y ffonau eu gosod mewn gwylwyr sy’n caniatáu i’r archwilwyr weld panoramas 360° a delweddau 3D. Mae’r tywysydd yn gallu gweld y panoramas 360° gyda nodiadau, pwyntiau diddorol a chwestiynau fydd yn gwneud y daith yn hawdd i’w chynnwys yn y cwricwlwm. Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad llawn, gwnewch yn siŵr fod eich cyfarpar yn cwrdd â’r gofynion penodol.

Gall unigolion archwilio ar ben eu hunain hefyd, a dyma’r daith Google Expedition gyntaf sy’n cynnwys sain-ddisgrifiad Cymraeg.

Beth fydd taith Rhyd-y-car yn ei dangos?
Gallwch lawrlwytho a defnyddio’r daith am ddim, a bydd yn rhoi cyfle i chi fynd ar rith-daith trwy amser i archwilio tai teras Rhyd-y-car. Ar y rhith-daith cewch ymweld â chwe chartref ar hyd y teras i weld sut mae’r ystafelloedd, y dodrefn a’r cynnwys yn newid rhwng 1805 a 1985.  Wrth gwrs, all dim byd guro ymweld â’r tai go iawn yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Ar gyfer ymweliadau ysgolion, cysylltwch â ni i archebu amser.

Dod o hyd i’r daith
I archwilio taith VR Rhyd-y-car, chwiliwch am ‘Sain Ffagan’ neu ‘Rhyd-y-car’ yn ap Google Expeditions a lawrlwythwch y daith. Neu cliciwch yma am god QR fydd yn mynd â chi’n syth i’r daith ar ap Google Expeditions.

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Gobeithio gwnaeth pawb mwynhau'r gwyliau. Wnaeth eich planhigion blodeuo dros hanner tymor? Cofiwch i gofnodi'r dyddiad mae eich planhigyn yn blodeuo a’r taldra yng milimetr i’r wefan. Mae’n bwysig cofnodi'r wybodaeth hon ar gyfer pob planhigyn, oherwydd bydd hyn yn effeithio ar y dyddiad blodeuo cyfartalog ar gyfer eich Ysgol.

Mae ysgolion syn cymryd rhan yn ymchwiliad ychwanegol yr Edina Trust hefyd yn cofnodi os yw’r Cennin Pedr wedi eu plannu yn y ddaear neu mewn pot.

Rydym o hyd yn siarad am y cofnodion tywydd rydych yn cadw pob wythnos, ond mae’r cofnodion blodau yn bwysig hefyd. Mae'r ymchwiliad yn edrych ar effaith mae newid yn yr hinsawdd yn cael ar flodeuo planhigion y Gwanwyn. I wneud hyn mae'n rhaid i ni gymharu'r dyddiau blodeuo cyfartalog ar gyfer pob blwyddyn o’r ymchwiliad.

Mae’r siart bar isod yn dangos y dyddiad blodeuo cyfartalog ar gyfer pob blwyddyn o’r prosiect. Llynedd welodd y dyddiad blodeuo cyfartalog cynharach ers 2008. Wyt ti’n meddwl bydd ein planhigion yn blodeuo yn gynharach neu’n hwyrach blwyddyn yma?

Dyddiau blodeuo cyfartalog ar gyfer Cymru 2006-2019

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r siart bar isod yn dangos y dyddiad blodeuo cyfartalog ar gyfer pob ardal ym 2019. Mae’n dangos a blodeuodd planhigion yn gynharach yn Ogledd Iwerddon ac yn hwyrach yn Yr Alban. Wyt ti'n meddwl byddwn yn gweld yr un patrwm eto blwyddyn yma?

Dyddiau blodeuo cyfartalog 2019

 

 

 

 

 

 

 

Gwyliwch eich planhigion yn agos dros y wythnosau nesaf. 22 Chwefror oedd y diwrnod blodeuo cyfartalog ar gyfer y crocws yng 2019.

Mae’n ddiddorol i weld sut mae ein planhigion yn datblygu dros amser. Mae gweithgareddau am fywyd planhigion ar gael ar y wefan: https://amgueddfa.cymru/bylbiau-gwanwyn/

Cofiwch i rannu eich lluniau Cyfeillion y Gwanwyn.

Athro’r Ardd

We have just launched our self-guided mindful tour here at St Fagans National Museum of History. The tour is through the gardens around St Fagans castle. Our new free fold-out map of the gardens encourages visitors to take in their surroundings and explore their different senses.

The idea of the tour came from my own experience of using mindfulness for my mental health. St Fagans castle gardens are beautiful all year round with animals and plants to see whatever the time of year. It is also a place where you can usually find a bit of quiet even during our busier times. Mindfulness is about being in the moment and focusing on individual senses. It’s surprising how much passes us by when we’re focused on our busy lives. Just stopping and concentrating on what you can smell or hear can help in times of stress.

Having the opportunity to walk around the gardens and take in the sights, sounds, smells and textures of nature has been very calming for me. My particular favourite is the Italian Garden in the summer with the running fountain. I feel incredibly lucky to work somewhere where I can do this and I wanted to share it with everyone who visits St Fagans.

Last summer I created a draft plan of a map to test with staff and community groups. Even though it was a very basic map at the time the feedback was very positive:

"Wir wedi mwynhau’r daith - diolch Joe! Braf cael cyfle i grwydro gerddi’r castell a mwynhau’r awyr iach. Diolch!"

“Lovely and peaceful, I like the sound of the water. The gardens were beautiful and very relaxing.”

"Wedi mwynhau gwylio’r colomennod ar ben y colomendy."

“Lots of quiet, secluded areas to sit down. I did find myself stopping to take note of my senses – smelling leaves, listening to the birds”

"Gall hwn fod un o highlights newydd SF"

“It felt like I had permission to take time and look and explore which was so nice.”

The feedback fed into the creation of the final version. It is designed by Frank Duffy who has done a great job of the illustrations and the look of the map. The map was funded by the Armed Forces Covenant who have supported a range of innovate events, displays and programmes at the Museum since 2014. One of the aims of the funding is to support the wellbeing of veterans and their families, so the concept of the mindfulness walk fitted in perfectly with the Covenant’s objectives. Members of the Armed Forces community had a first look at the new maps on 9th December 2019 with very positive feedback for how it could be used to help those living with mental ill health.

Try the tour out for yourself by picking up a copy at St Fagans. The map is available at the front desk or you can download a PDF version here.

Yn ystod 2019, treuliom amser yn datblygu rhaglen sgiliau San Ffagan gan gydweithio â phartneriaid a chymunedau i greu cyfleoedd ar gyfer addysg oedolion a datblygu sgiliau, fel rhan o waith menter Cyfuno a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. I nodi lansiad adran newydd ar ein gwefan addysg ar gyfer Addysg Gymunedol dyma ddiweddariad ar yr hyn sydd wedi'i gyflawni hyd yn hyn, a beth sydd i ddod yn 2020.

Addysg Gymunedol a Datblygu Sgiliau:

Rydyn ni wedi cydweithio â sefydliadau megis The Wallich, Hafal, Crisis ac Oasis Cardiff i greu sesiynau blas ar sgiliau. Mae gweithdai trin lledr a chopr wedi ysgogi pobl i ddwyn ysbrydoliaeth o gasgliadau'r Amgueddfa, a'i blethu â'u profiadau diwylliannol eu hunain ym mhob sesiwn. 

Dyma nhw'n rhannu eu profiadau gyda ni, gan gynnwys y detholiad canlynol o uchafbwyntiau:

"Cyfareddol, diddorol, gwerth chweil."

"Doeddwn i byth wedi trin lledr o'r blaen, felly roedd e'n ddiddorol ac ymlaciol."

Hyd yn hyn mae 243 o bobl wedi cymryd rhan mewn sesiynau rhwng Ebrill a Rhagfyr 2019, ac mae rhagor ar y gweill ar gyfer 2020.

Partneriaethau Widening Access:

Rydyn ni wedi cydweithio â sefydliadau megis adran Widening Access Prifysgol Fetropolitan Caerdydd er mwyn dod â rhaglenni addysg hygyrch i'r Amgueddfa, gan ddefnyddio ein casgliadau i ehangu ac ychwanegu gwerth i'r potensial dysgu. Yn 2019, cynhaliwyd dau gwrs ysgrifennu creadigol a chwrs therapi ategol yn Sain Ffagan. Mae cwrs therapi ategol arall yn cael ei gynnal ar hyn o bryd, ac mae cyrsiau pellach ar y gweill eleni.

Detholiad o adborth dysgwyr:

"Mae'r cwrs wedi cynyddu fy hyder a dangos i fi lle ydw i am wella."

"Wedi mwynhau'r cwrs yn fawr, tiwtora da ac awyrgylch cefnogol."

Sgiliau iaith:

Mae creu cyfleon i bobl ddysgu a datblygu eu sgiliau iaith yn rhan bwysig o'r rhaglen datblygu sgiliau. Yn 2019, adeiladodd Sain Ffagan ar ei phartneriaeth ag Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd a ddarparodd gwrs Mynediad 1 20 wythnos (Ionawr i Orffennaf 2019). Aeth nifer o'r dysgwyr ymlaen i gofrestru ar gyfer y Cwrs Mynediad 2 a ddechreuodd ym mis Medi 2019. Dechreuodd cwrs Mynediad 1 newydd ym mis Ionawr.

Mae dysgwyr ESOL yn elwa o adnoddau dysgu ESOL Sain Ffagan, a ddatblygwyd ar y cyd â Choleg Caerdydd a'r Fro (CAVC), gan gynnig yr Amgueddfa fel lleoliad croesawgar i ddysgu, rhannu diwylliant a datblygu eu gwybodaeth a dealltwriaeth o dreftadaeth ddiwylliannol Cymru. Mae grwpiau wedi ymweld o golegau megis CAVC a’r adnoddau yn cael eu lawrlwytho yn rheolaidd o wefan yr Amgueddfa - cyfanswm o 174 weithiau rhwng Mai a Rhagfyr 2019.

Eleni rydym yn dathlu'r llwyddiant hwn ac yn gobeithio ei ddatblygu ymhellach drwy lansio ardal newydd ar ein gwefan ar gyfer Addysg Gymunedol. Ewch i'n gwefan i ddysgu rhagor am sut i gymryd rhan a threfnu ymweliad.

Diolch i bob cyfrannwr, y sefydliadau partner a'r tîm yn Sain Ffagan am bob llwyddiant hyd yn hyn.

Helo Cyfeillion y Gwanwyn,

Rwyf wedi clywed bod llawer ohonoch yn disgwyl i’ch planhigion i flodeuo yn fuan! Da iawn am edrych ar ôl eich planhigion yn mor dda. Rwyf yn edrych ymlaen at weld lluniau o eich blodau, plîs rhannwch nhw hefo fi.

Beth am greu darlun botanegol o eich planhigion? Mae enghreifftiau da o lunia hyn ar gael ar wefan Amgueddfa Cymru os ydych yn edrych am syniadau. Rwyf wedi atodi llun o enghraifft o ddarlun botanegol o Gennin Pedr o gasgliad yr Amgueddfa. Yw hyn yn edrych fel planhigyn ti?

Fedri ti enwa'r rhannau gwahanol o’ch planhigion? Wyt ti’n gwybod beth yw anther a sepal? Bysa arlunio a labelu eich planhigion yn ffordd dda o edrych arnyn nhw mewn ffordd wahanol. Os ydych yn wneud hyn, plîs rannwch eich gwaith celf hefo fi.

Cofiwch edrych ar yr adnodd ‘Cadw Cofnodion Tywydd’ ar y wefan. Mae hyn yn dangos sut i wybod pryd mae eich blodyn wedi agor yn llawn a sut i gofnodi taldra eich planhigyn. Mae’r cofnodion yma yn bwysig i ein hastudiaeth, oherwydd bydd y wybodaeth hon yn rhoi’r rhif cyfartaledd i gymharu hefo blynyddoedd blaenorol.

Bydd o’n ddiddorol i weld os yw ein planhigion yn blodeuo yn gynnar blwyddyn yma. Mae’r Swyddfa MET wedi cofnodi mis Ionawr 2020 fel yr 6ed gynhesaf ers 1884. Wyt ti’n meddwl bydd hyn yn effeithio ar ddatblygiad ein planhigion?

Cofiwch i rannu eich syniadau ac adborth yn y bwlch sylwadau wrth gofnodi eich data tywydd.

Cadwch ati hefo’r gwaith caled Cyfeillion y Gwanwyn.

Athro’r Ardd