Ymweliadau Rhithwir i Ysgolion

Ysgol Cymraeg Dewi Sant

Gallwn gysylltu â'ch dosbarth os ydych chi'n gweithio gartref neu o'r ysgol.

Rydym wedi addasu rhai o'n gweithdai mwyaf poblogaidd yn rai rhithwir! Archebwch sesiwn a chysylltwch â ni gan ddefnyddio Microsoft Teams. Ar hyn o bryd mae'r sesiynau yn rhad ac am ddim i bob ysgol.

Dywedodd 100% o’r athrawon a ymatebodd i’n doopoll y byddent yn sicr yn trefnu sesiwn rhithwir eto.

Dilynwch ni ar Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf@Amgueddfa_Learn

Mae pob sesiwn yn para tua 45 munud - gallwch wylio cynnwys sydd wedi ei recordio o flaen llaw a chymryd rhan mewn gweithdy rhyngweithiol. Mae adnoddau digidol ar gael i gefnogi pob gweithdy a gellir eu defnyddio naill ai cyn neu ar ôl y sesiwn. 

Canllawiau i Athrawon: Paratoi am Ymweliadau Rhithwir.

Hyd yn oed pan nad yn gyfnod clo, mae’n ffordd wych o gysylltu gydag arbenigedd a phrofiadau tu hwnt i’r dosbarth. Cyfle gwych i’r plant!
Ffordd wych i'r plant allu profi straeon ac arteffactau go iawn yn y cyfnod heriol hwn.

Gallwch ddewis o'r weithdai canlynol:

Amser Golch - Sylfaen

Sut brofiad oedd gorfod golchi a sychu dillad cyn i ni gael peiriannau golchi a thrydan? Dewch i gwrdd â Marged i ddarganfod sut oedd hi’n golchi dillad ers talwm. Byddwch yn cael ei gwylio’n defnyddio’r twb golchi, y bwrdd sgwrio a’r mangl, yna’n cael cyfle i drin a thrafod efo’n hwylusydd, yn ogystal â gweld rhai o’r gwrthrychau’n agos. Tybed beth wnewch chi ddarganfod sydd wedi newid a beth sydd wedi aros yr un peth?

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3424

 

 

Daw eto haul ar fryn… Bywyd ar y Ffrynt Cartref yn ystod yr Ail Ryfel Byd - CA2

Sut oedd bywyd yng Nghymru yn ystod yr Ail Ryfel Byd? Mae'n 1943, gwyliwch Mary Jones wrth iddi ddanfon llythyr o Swyddfa Bost Blaenwaun at ei ffrind Minnie Owen, perchennog Siop Ddefnyddiau Emlyn Davies yn Dowlais. Drwy’r ffilm fer, cewch ddysgu am y bobl a'r lleoliadau, a darganfod mwy am fywyd pob dydd ar y Ffrynt Cartref. Archwiliwch wrthrychau sy’n gysylltiedig â'r Ail Ryfel Byd gyda'n hwylusydd, darganfod eu hanes a chael eich ysbrydoli i ymchwilio i gyfraniad eich ardal leol at ymdrech y rhyfel.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3424

 

 

Cyfrifiad 1851: Ymchwiliad Oes Fictoria - CA2

Dilynwch ôl troed Mr Rosser o gwmpas ei filltir sgwâr ar ddiwrnod Cyfrifiad 1851 yn Abertawe a chwrdd â phobl o bob lliw a llun. Ymunwch a’n gweithdy byw i archwilio gwrthrychau sy'n gysylltiedig â'r cymeriadau i gael blas ar fywyd dynion a menywod tlawd a chyfoethog y 19eg ganrif.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3600

 

 

Glo: Pobl, Pwer a'r Blaned - CA2

Archwiliwch hanes cyfoethog glofaol de Cymru drwy ymuno a glöwr sy’n dechrau ei ddiwrnod gwaith yn Big Pit yn 1978. Dysgwch am y cymunedau glofaol, nid dim ond heddiw, ond nol i’r Chwyldro Diwydiannol. Pa effaith gafodd glo ar yr amgylchedd? Sut wnaeth glo ysbrydoli awduron ac arlunwyr? Sut wnaeth y newidiadau mewn technoleg wella bywydau y glowyr a’u gwragedd?

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3650

 

 

Y 1960au - CA2

Sut brofiad oedd byw yng Nghymru yn y 1960au, a beth oedd yn digwydd yn y byd ar y pryd? Dewch i gwrdd â Huw yn Rhif 1, Fron Haul, ar ddiwedd 1969 wrth iddo edrych yn ôl dros ddegawd gyffrous a chythryblus. Bydd Huw yn trafod rhai o straeon newyddion mawr y chwedegau yng Nghymru a’r byd, ac yn sôn am ei brofiad fel person ifanc yn y cyfnod yma. Bydd cyfle wedyn i drin a thrafod gyda hwylusydd, fydd yn dangos pob math o wrthrychau diddorol er mwyn dysgu mwy am fywyd pob dydd yn y cyfnod. Cewch hefyd grwydro o gwmpas y tŷ 1969 yn ddigidol gan ddefnyddio technoleg 360Scan.

To make a booking and talk to someone about this session phone (029) 2057 3702

 

 

Gwledda a Chaethwasiaeth yn oes y Rhufeiniad - CA2

Mae Rhufeiniaid cyfoethog yn enwog am eu partion! Darganfyddwch y bwyd rhyfedd a bendigedig roedden nhw'n ei fwyta, fel ymennydd y paun a llygod wedi'u stwffio. Dysgwch am fywydau'r caethweision oedd yn cefnogi y bywyd godidog yma. Bydd cyfle i astudio’r casgliadau sydd ynghlwm â’r pwnc yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cyrmu.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3546 neu ebost learning.romans@museumwales.ac.uk

 

 

Streic! - CA2

Ymunwch â ni ym Methesda, 1901 i ddysgu mwy am hanes Streic Fawr y Penrhyn, y streic hiraf yn hanes Prydain. Cewch glywed stori Leusa, wrth i helyntion colli Pwtan y gath ddangos sut brofiad oedd byw yn y pentref yn ystod cyfnod y streic. Yna, bydd ein hwylusydd yn eich tywys o gwmpas tŷ 1901 yn rhithiol gan ddefnyddio technoleg 360Scan, a bydd cyfle i holi cwestiynau. Cewch hefyd drin a thrafod gwrthrychau a dogfennau o’r cyfnod i ddysgu mwy am pam ddigwyddodd y streic a sut effaith y cafodd hyn ar y gymuned.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3702

 

 

Celtiaid - CA2

Sut brofiad oedd byw yng Nghymru 2000 o flynyddoedd yn ôl? Ymunwch â'n Celt preswyl am daith rhithwir o amgylch Bryn Eryr, ein tai crwn o'r Oes Haearn. Darganfyddwch pam roedd y tân mor bwysig, pa fwyd oedd yn cael ei fwyta, a sut roedd dillad yn cael eu gwneud. Ond sut ydyn ni'n gwybod cymaint am fywyd yn y gorffennol? Gweithiwch gyda'n hwylusydd i ddarganfod sut i ddatgloi cyfrinachau'r gorffennol a chydweithio i ddatrys dirgelion bedd o'r Oes Haearn.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3424

 

 

Gwersyll Rhufeinig Rhithwir - CA2

Cymerwch ran mewn cyfres o heriau i ddarganfod mwy am fywyd Milwr Rhufeinig. Dysgwch am y Rhufeiniaid a arferai fyw yng Nghaerllion a darganfod pa sgiliau yr oedd y Rhufeiniaid yn edrych amdanynt mewn milwr. Byddwch yn dysgu am arfwisg Rufeinig ac yn cael eich profi ar eich sgiliau gorymdeithio. Gallwch hefyd ofyn cwestiynau am fywyd milwr Rhufeinig a rhai o'r gwrthrychau diddorol a adawsant ar eu hôl.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3546 neu ebost learning.romans@museumwales.ac.uk

Gwersyll Rhufeinig Rhithwir
 

 

Synau’r Deinosoriaid - Sylfaen

Llun o ddau deinosor canu

Cewch weld esgyrn deinosoriaid go iawn, cymryd rhan mewn stori sain fywiog am goedwig yn oes y deinosoriaid, a gwneud digon o sŵn! Gyda help arbenigwr ar ddeinosoriaid, byddwch yn dysgu, er bod y deinosoriaid wedi diflannu, y gall ffosilau ddatgelu llawer amdanyn nhw; deall bod deinosoriaid yn gigysyddion neu lysysyddion; a darganfod maint deinosoriaid (drwy gymharu esgyrn deinosoriaid ac esgyrn dynol).

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3240 neu ebost learning@museumwales.ac.uk

 

 

Edrych ar Gelf! Amgueddfa Cymru - Sylfaen

San Giorgio Maggiore, Twilight gan Claude Monet

Ymunwch â ni mewn sesiwn ryngweithiol yn cyflwyno rhai o’r gweithiau celf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Byddwn yn edrych ar baentiadau, cerameg, ffotograffau a cherfluniau. Mae hwn yn gyfle i ddatblygu sgiliau cyfathrebu ac archwilio lliw, siâp a maint drwy gyfrwng celf. Gallwch gymryd rhan mewn gweithgareddau yn cynnwys creu eich gwaith celf siâp a lliw eich hun. 

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3240 neu ebost learning@museumwales.ac.uk

 

 

Ditectif Deinosoriaid - CA2

Drwy weithio gydag arbenigwr deinosoriaid, bydd disgyblion yn dod yn baleontolegwyr ifanc. Byddant yn datrys cyfres o bosau a gweithgareddau deinosor i ddysgu am fywydau deinosoriaid. Gyda'r sgiliau hyn, gallant astudio deinosor Cymreig - y Dracoraptor! Byddant yn darganfod sut y daethpwyd o hyd i'r deinosor hwn, sut roedd yn byw, sut roedd yn bwyta a sut olwg oedd arno. Mae'r gweithdy hwn yn cyflwyno dysgwyr i bwysigrwydd sgiliau ymholi gwyddonol.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3240 neu ebost learning@museumwales.ac.uk

 

 

Darganfod Celf yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Gan gyfuno ffilm a hwyluso byw, mae'r gweithdy hwn yn cyflwyno dysgwyr i'r orielau celf gyda ffocws ar gelf ac artistiaid Tirlun Cymru. Bydd dysgwyr yn ystyried sut mae tirwedd Cymru wedi ysbrydoli artistiaid. Byddwch yn dadansoddi tirluniau Cymreig, yn cwestiynu tystiolaeth ac yn datblygu geirfa i ddisgrifio ac ymateb i waith celf. Bydd disgyblion hefyd yn cael cyfle i feddwl am dechneg celf, arddull, cyfansoddiad a'r defnydd o olau a lliw.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3240 neu ebost learning@museumwales.ac.uk