Ymweliadau Rhithwir i Ysgolion

Ymunwch ag Amgueddfa Cymru ar-lein gyda'ch dosbarth am weithdy rhyngweithiol byw am ddim. Wedi'u creu ar gyfer dysgwyr 7-11 oed, mae'r gweithdai yn trafod meysydd yn y cwricwlwm, gan gynnwys: y Dyniaethau, Celfyddydau Mynegiannol, a Gwyddoniaeth a Thechnoleg. 

Cymerwch ran mewn digwyddiadau byw, edrych yn fanylach ar drysorau'r Amgueddfa, ac ymuno â sgyrsiau ysgogol gyda staff yr Amgueddfa. Cefnogir pob sesiwn gydag adnoddau digidol perthnasol, a chynnwys sydd wedi'i recordio ymlaen llaw.

Ers Hydref 2020, rydym wedi ymgysylltu â dros 28,000 o ddisgyblion dros Gymru a thu hwnt! Os yw eich disgyblion yn dysgu gartref neu yn yr ysgol – gallwn ymgysylltu â chi.

Dilynwch ni ar Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf @Amgueddfa_Learn

Canllawiau i Athrawon: Paratoi am Ymweliadau Rhithwir.

Mae gennym 12 sesiwn i'w gynnig. Gweler y manylion isod i drefnu sesiwn. Dywedodd 100% o athrawon a lenwodd ein holiadur Doopoll y byddent yn archebu sesiwn rithiol eto. Cynhelir sesiynau ar Microsoft Teams, a dyma ganllaw i athrawon sy'n paratoi ar gyfer ymweliad rhithiol.

‘Hyd yn oed y tu allan i'r cyfnod clo, mae'n ffordd wych o ymgysylltu ag arbenigedd a phrofiadau y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth. Dyma gyfle gwych i'r plant!’

‘Ffordd ardderchog i'r plant brofi arteffactau a straeon bywyd go iawn yn ystod y cyfnod heriol hwn.’

Nid yw'r ymweliadau rhithiol hyn yn cymryd lle'r profiad bendigedig o ymweld â'n hamgueddfeydd yn y cnawd. Mae ymweliadau rhithiol yn cynnig profiad dysgu gwahanol, a chyfle i ymgysylltu â staff a gwrthrychau'r Amgueddfa yn amlach, drwy gydol y flwyddyn academaidd. Gallai dysgwyr ymweld ag Amgueddfa i astudio un pwnc, ac ymuno â ni yn rhithiol i astudio pwnc arall. Rydym hefyd wedi gweld bod dysgwyr yn llawer mwy tebygol o ofyn cwestiynau manwl ac ysgogol wrth ymgysylltu â ni yn rhithiol.

Mae ymweliadau rhithiol yn ffordd dda i ni gyflawni rhaglen addysg fwy cynhwysol i ysgolion sy'n rhy bell o'n hamgueddfeydd i allu ymweld, sydd ag anghenion sy'n gwneud ymweliadau'n anodd, neu sydd â phroblemau ariannol.

Gallwch ddewis o'r weithdai canlynol:

Amser Golch - Sylfaen

Sut brofiad oedd gorfod golchi a sychu dillad cyn i ni gael peiriannau golchi a thrydan? Dewch i gwrdd â Marged i ddarganfod sut oedd hi’n golchi dillad ers talwm. Byddwch yn cael ei gwylio’n defnyddio’r twb golchi, y bwrdd sgwrio a’r mangl, yna’n cael cyfle i drin a thrafod efo’n hwylusydd, yn ogystal â gweld rhai o’r gwrthrychau’n agos. Tybed beth wnewch chi ddarganfod sydd wedi newid a beth sydd wedi aros yr un peth?

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3424

 

 

Glo: Pobl, Pwer a'r Blaned - CA2

Archwiliwch hanes cyfoethog glofaol de Cymru drwy ymuno a glöwr sy’n dechrau ei ddiwrnod gwaith yn Big Pit yn 1978. Dysgwch am y cymunedau glofaol, nid dim ond heddiw, ond nol i’r Chwyldro Diwydiannol. Pa effaith gafodd glo ar yr amgylchedd? Sut wnaeth glo ysbrydoli awduron ac arlunwyr? Sut wnaeth y newidiadau mewn technoleg wella bywydau y glowyr a’u gwragedd?

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3650

 

 

Celtiaid - CA2

Sut brofiad oedd byw yng Nghymru 2000 o flynyddoedd yn ôl? Ymunwch â'n Celt preswyl am daith rhithwir o amgylch Bryn Eryr, ein tai crwn o'r Oes Haearn. Darganfyddwch pam roedd y tân mor bwysig, pa fwyd oedd yn cael ei fwyta, a sut roedd dillad yn cael eu gwneud. Ond sut ydyn ni'n gwybod cymaint am fywyd yn y gorffennol? Gweithiwch gyda'n hwylusydd i ddarganfod sut i ddatgloi cyfrinachau'r gorffennol a chydweithio i ddatrys dirgelion bedd o'r Oes Haearn.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3424

 

 

Teganau - Sylfaen

Pa deganau oedd plant yn chwarae gyda yn y gorffennol? Sut mae’r teganau traddodiadol yn wahanol i teganau modern? Ymunwch â’n hwylusydd i ddarganfod teganau o’r gorffennol a gweld sut maen nhw’n cymharu â theganau heddiw. Sut mae’r deunyddiau a ddefnyddir i wneud teganau wedi newid dros amser? Cewch eich ysbrydoli i wneud teganau eich hun i chwarae â nhw yn yr ystafell ddosbarth.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3424

 

 

Ysgol Maestir - CA2

Sut deimlad fyddai bod yn ddisgybl yn ystod Oes Fictoria? Cyfle i’ch dosbarth ddarganfod yn y gweithdy rhithiol yma.Yn yr ymweliad rhithiol yma, byddwch yn dysgu sut brofiad oedd mynd i ysgol Fictoraidd yng Nghymru, byddwch yn darganfod hanes ysgolion Fictoraidd yng Nghymru, a fydd cyfle i archwilio gwrthrychau Fictoraidd a delweddau archif Amgueddfa Cymru.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3424

 

 

Daw eto haul ar fryn… Bywyd ar y Ffrynt Cartref yn ystod yr Ail Ryfel Byd - CA2

Sut oedd bywyd yng Nghymru yn ystod yr Ail Ryfel Byd? Mae'n 1943, gwyliwch Mary Jones wrth iddi ddanfon llythyr o Swyddfa Bost Blaenwaun at ei ffrind Minnie Owen, perchennog Siop Ddefnyddiau Emlyn Davies yn Dowlais. Drwy’r ffilm fer, cewch ddysgu am y bobl a'r lleoliadau, a darganfod mwy am fywyd pob dydd ar y Ffrynt Cartref. Archwiliwch wrthrychau sy’n gysylltiedig â'r Ail Ryfel Byd gyda'n hwylusydd, darganfod eu hanes a chael eich ysbrydoli i ymchwilio i gyfraniad eich ardal leol at ymdrech y rhyfel.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3424

 

 

Cyfrifiad 1851: Ymchwiliad Oes Fictoria - CA2

Dilynwch ôl troed Mr Rosser o gwmpas ei filltir sgwâr ar ddiwrnod Cyfrifiad 1851 yn Abertawe a chwrdd â phobl o bob lliw a llun. Ymunwch a’n gweithdy byw i archwilio gwrthrychau sy'n gysylltiedig â'r cymeriadau i gael blas ar fywyd dynion a menywod tlawd a chyfoethog y 19eg ganrif.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3600

 

 

Y 1960au - CA2

Sut brofiad oedd byw yng Nghymru yn y 1960au, a beth oedd yn digwydd yn y byd ar y pryd? Dewch i gwrdd â Huw yn Rhif 1, Fron Haul, ar ddiwedd 1969 wrth iddo edrych yn ôl dros ddegawd gyffrous a chythryblus. Bydd Huw yn trafod rhai o straeon newyddion mawr y chwedegau yng Nghymru a’r byd, ac yn sôn am ei brofiad fel person ifanc yn y cyfnod yma. Bydd cyfle wedyn i drin a thrafod gyda hwylusydd, fydd yn dangos pob math o wrthrychau diddorol er mwyn dysgu mwy am fywyd pob dydd yn y cyfnod. Cewch hefyd grwydro o gwmpas y tŷ 1969 yn ddigidol gan ddefnyddio technoleg 360Scan.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3702

 

 

Gwledda a Chaethwasiaeth yn oes y Rhufeiniad - CA2

Mae Rhufeiniaid cyfoethog yn enwog am eu partion! Darganfyddwch y bwyd rhyfedd a bendigedig roedden nhw'n ei fwyta, fel ymennydd y paun a llygod wedi'u stwffio. Dysgwch am fywydau'r caethweision oedd yn cefnogi y bywyd godidog yma. Bydd cyfle i astudio’r casgliadau sydd ynghlwm â’r pwnc yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cyrmu.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3546 neu ebost learning.romans@museumwales.ac.uk

Gwledda a Chaethwasiaeth yn oes y Rhufeiniad
 

 

Streic! - CA2

Ymunwch â ni ym Methesda, 1901 i ddysgu mwy am hanes Streic Fawr y Penrhyn, y streic hiraf yn hanes Prydain. Cewch glywed stori Leusa, wrth i helyntion colli Pwtan y gath ddangos sut brofiad oedd byw yn y pentref yn ystod cyfnod y streic. Yna, bydd ein hwylusydd yn eich tywys o gwmpas tŷ 1901 yn rhithiol gan ddefnyddio technoleg 360Scan, a bydd cyfle i holi cwestiynau. Cewch hefyd drin a thrafod gwrthrychau a dogfennau o’r cyfnod i ddysgu mwy am pam ddigwyddodd y streic a sut effaith y cafodd hyn ar y gymuned.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3702

 

 

Gwersyll Rhufeinig Rhithwir - CA2

Cymerwch ran mewn cyfres o heriau i ddarganfod mwy am fywyd Milwr Rhufeinig. Dysgwch am y Rhufeiniaid a arferai fyw yng Nghaerllion a darganfod pa sgiliau yr oedd y Rhufeiniaid yn edrych amdanynt mewn milwr. Byddwch yn dysgu am arfwisg Rufeinig ac yn cael eich profi ar eich sgiliau gorymdeithio. Gallwch hefyd ofyn cwestiynau am fywyd milwr Rhufeinig a rhai o'r gwrthrychau diddorol a adawsant ar eu hôl.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3546 neu ebost learning.romans@museumwales.ac.uk

Gwersyll Rhufeinig Rhithwir
 

 

Synau’r Deinosoriaid - Sylfaen

Llun o ddau deinosor canu

Cewch weld esgyrn deinosoriaid go iawn, cymryd rhan mewn stori sain fywiog am goedwig yn oes y deinosoriaid, a gwneud digon o sŵn! Gyda help arbenigwr ar ddeinosoriaid, byddwch yn dysgu, er bod y deinosoriaid wedi diflannu, y gall ffosilau ddatgelu llawer amdanyn nhw; deall bod deinosoriaid yn gigysyddion neu lysysyddion; a darganfod maint deinosoriaid (drwy gymharu esgyrn deinosoriaid ac esgyrn dynol).

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3240 neu ebost learning@museumwales.ac.uk

 

 

Edrych ar Gelf! Amgueddfa Cymru - Sylfaen

San Giorgio Maggiore, Twilight gan Claude Monet

Ymunwch â ni mewn sesiwn ryngweithiol yn cyflwyno rhai o’r gweithiau celf yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Byddwn yn edrych ar baentiadau, cerameg, ffotograffau a cherfluniau. Mae hwn yn gyfle i ddatblygu sgiliau cyfathrebu ac archwilio lliw, siâp a maint drwy gyfrwng celf. Gallwch gymryd rhan mewn gweithgareddau yn cynnwys creu eich gwaith celf siâp a lliw eich hun. 

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3240 neu ebost learning@museumwales.ac.uk

 

 

Ditectif Deinosoriaid - CA2

Drwy weithio gydag arbenigwr deinosoriaid, bydd disgyblion yn dod yn baleontolegwyr ifanc. Byddant yn datrys cyfres o bosau a gweithgareddau deinosor i ddysgu am fywydau deinosoriaid. Gyda'r sgiliau hyn, gallant astudio deinosor Cymreig - y Dracoraptor! Byddant yn darganfod sut y daethpwyd o hyd i'r deinosor hwn, sut roedd yn byw, sut roedd yn bwyta a sut olwg oedd arno. Mae'r gweithdy hwn yn cyflwyno dysgwyr i bwysigrwydd sgiliau ymholi gwyddonol.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3240 neu ebost learning@museumwales.ac.uk

 

 

Darganfod Celf yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Gan gyfuno ffilm a hwyluso byw, mae'r gweithdy hwn yn cyflwyno dysgwyr i'r orielau celf gyda ffocws ar gelf ac artistiaid Tirlun Cymru. Bydd dysgwyr yn ystyried sut mae tirwedd Cymru wedi ysbrydoli artistiaid. Byddwch yn dadansoddi tirluniau Cymreig, yn cwestiynu tystiolaeth ac yn datblygu geirfa i ddisgrifio ac ymateb i waith celf. Bydd disgyblion hefyd yn cael cyfle i feddwl am dechneg celf, arddull, cyfansoddiad a'r defnydd o olau a lliw.

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3240 neu ebost learning@museumwales.ac.uk