Amgueddfa Blog: Digidol

Project datblygu'r wefan

Amgueddfa Cymru a One Further, 23 Mai 2022

Gwrando ar leisiau defnyddwyr digidol Amgueddfa Cymru

Rydyn ni yng nghanol cyfres gyffrous o brojectau fydd yn gweddnewid ein darpariaeth ddigidol i gwsmeriaid. Rydyn ni'n datblygu cyfeiriad ffres i'n strategaeth ddigidol, gan ailedrych ar y systemau sy'n galluogi pobl i ymwneud â ni, ac yn ailfeddwl sut y byddwn ni'n mynegi ein hunain ar-lein.

At hyn, rydyn ni'n edrych ar rôl ein gwefan. Mae wedi bod yn gwasanaethu'r Amgueddfa ers blynyddoedd, ac er ei bod wedi esblygu yn yr amser hwnnw, mae'n amser am newid pellgyrhaeddol.

I ddechrau'r broses, byddwn ni'n gweithio gydag asiantaeth o'r enw One Further. Byddan nhw'n ein helpu i ddatblygu dealltwriaeth well o sut mae'n gwefan yn gwasanaethu ein defnyddwyr a ble mae cyfleoedd i wella. Bydd eu persbectif allanol o fudd, oherwydd o weithio gyda'r wefan o ddydd i ddydd, mae'n anodd i ni gael trosolwg diduedd ohoni.

Rydyn ni hefyd yn ymwybodol iawn y bydd yn rhaid i'r wefan newydd wasanaethu pobl Cymru a darparu platfform i ddenu'r cymunedau rydyn ni'n cydweithio â nhw (a chymunedau rydyn ni am weithio gyda nhw yn y dyfodol). Rhaid i ni felly glywed yn uniongyrchol gan y bobl a'r cymunedau hynny.

Dyma elfen fawr o waith One Further droson ni. Yma maen nhw'n esbonio rhai o'r dulliau rydyn ni'n eu defnyddio i gasglu barn ein defnyddwyr digidol.

Pwy sy'n ymweld â'r wefan a pham

I gasglu amrywiaeth eang o ymatebion rydyn ni wedi bod yn defnyddio amrywiaeth o holiaduron ar ein gwefan.

Mae holiaduron bwriad defnyddwyr yn gofyn i bobl beth yw diben eu hymweliad. Yw'r rheswm yn bersonol neu'n broffesiynol? Ydyn nhw am gwblhau tasg benodol?

Mae holiaduron defnyddio cynnwys yn gofyn i bobl fesur safon tudalen benodol ac awgrymu gwelliannau.

Mae holiaduron gadael yn ymddangos pan mae'n edrych yn debyg bod rhywun am adael y wefan. Dyma pryd fyddwn ni'n gofyn am ansawdd eu profiad a pa welliannau yr hoffen nhw eu gweld.

Wrth gwrs, gall yr holiaduron fod yn boendod o'u defnyddio'n ansensitif. Rydyn ni'n gwneud yn siŵr taw dim ond ar dudalennau priodol y byddan nhw'n ymddangos, ac nad ydyn ni'n tarfu ar rywun sydd ar hanner cwblhau tasg.

Mae mwyafrif y cwestiynau yn amlddewis er mwyn annog mwy o bobl i'w cwblhau, a fyddwn ni ddim yn dangos mwy nag un holiadur i bobl mewn un sesiwn.

Sgrinlun o wefan Amgueddfa Cymru yn dangos naidlen adborth

Hwyluso taith defnyddwyr

Rydyn ni am ddeall pa mor hawdd a chyflym y gall pobl ganfod gwybodaeth ar y wefan. Yw'r dyluniad yn reddfol? Ydyn ni'n defnyddio'r labeli cywir i gyfeirio pobl?

I brofi hyn rydyn ni'n defnyddio rhaglen o'r enw Treejack. Mae'n ein galluogi i greu model o ddyluniad gwefan a gosod tasgau i bobl eu cwblhau. Mae'r rhain yn cynnwys gofyn iddyn nhw ble yn strwythur y wefan bydden nhw'n disgywl canfod gwybodaeth benodol.

Rydyn ni wedyn yn anfon dolenni at bobl ac yn aros i'r canlyniadau ddychwelyd.

Drwy ofyn i bobl gwblhau teithiau defnyddiwr cyffredin ar y wefan gallwn ni adnabod problemau, llwybrau seithug, a rhwystrau.

Os oes cyfran fawr o bobl yn mynd at adran anghywir o'r wefan, mae'n debyg bod angen i ni ailfeddwl pensaernïaeth y wefan. Os yw pobl yn cyrraedd yr adran gywir ond yna'n dilyn sawl opsiwn gwahanol, efallai bod angen ailfeddwl y labelu. Mae'r cyfan yn adborth defnyddiol.

Treejack feedback example

Profi defnyddioldeb wyneb yn wyneb

Mae'r ddau ddull uchod yn ein galluogi i gasglu gwybodaeth eang. Ochr arall y glorian wedyn yw profi defnyddioldeb ar raddfa bersonol, a hynny gyda sgyrsiau unigol dros Zoom.

Rydyn ni'n gofyn i unigolion rannu eu sgriniau ac yn gosod cyfres o dasgau cyffredin i'w cwblhau.

Gyda'r person ar ochr arall y sgrin, gallwn ni ofyn cwestiynau pellach i ddeall yn well y penderfyniadau a'r rhagdybiaethau a welwn ni. Pan fydd rhywun yn mynd ar goll, mae'n anodd weithiau ceisio peidio eu rhoi nhw ar ben y ffordd!

Rydyn ni'n gwneud yn siŵr ein bod ni'n siarad â sampl cynrychioliadol o bobl, a defnyddiwyd holiadur sgrinio ar y wefan cyn trefnu sesiwn ar amser oedd yn gyfleus iddyn nhw.

Cyn y pandemig bydden ni'n aml yn cynnal y profion yma mewn canolfan brofi defnyddioldeb arbennig, neu yn swyddfeydd ein cleient. Ond rydyn ni wedi gweld sawl budd o brofi o bell, yn enwedig:

  • Mae'r person yn gallu defnyddio eu hoffer eu hunain, mewn lleoliad cyfarwydd, sy'n gwneud iddyn nhw ymlacio,
  • Does dim angen teithio, felly gallwn ni brofi pobl fyddai ddim wedi gallu gwneud hynny fel arfer, ac
  • Nid yw'r gymaint o broblem os oes yn rhaid i berson ganslo ar y funud ola.

Defnyddio'r wybodaeth newydd

Mae casglu adborth uniongyrchol gan gynulleidfaoedd y wefan yn gynnar yn y broses yn hynod ddefnyddiol i lywio ein dealltwriaeth o sut mae pobl yn gweld y wefan. Mae hyn wedi arwain at sgyrsiau mwy deallus gan bobl mewn gwahanol adrannau.

Bydd yr adborth hwn hefyd yn llywio gwelliannau i'r wefan. Mae rhai gwelliannau yn hawdd i'w cyflwyno, ond byddwn ni'n defnyddio ein dealltwriaeth newydd i awgrymu gwelliannau ehangach wrth lywio cyfeiriad y wefn i'r dyfodol.

 

Amgueddfa Cymru a'n polisi rhwydweithiau cymdeithasol

Nia Meleri Evans, 5 Tachwedd 2020

Oeddech chi’n gwybod ein bod ni, ar gyfartaledd, yn cyhoeddi tua 1000 o negeseuon y mis ar ein rhwydweithiau digidol? Mae pob neges yn rhannu gwybodaeth a rhoi blas o’r hyn sydd gan yr Amgueddfa i’w gynnig, ac mae gennym ni dipyn i’w gynnig.

Yr hyn sydd wrth wraidd yr holl gynnwys sydd yn cael ei rannu ydi gwerthoedd yr Amgueddfa. Fel sefydliad, rydym yn cydnabod ein gwahaniaethau ac yn eu dathlu. Rydym yn awyddus i bob platfform gynnig lle diogel i bobl rannu eu safbwyntiau a barn gyda'i gilydd, i gael sgwrs barchus lle mae pob person yn cael ei drin gyda pharch ac urddas. Ein bwriad ydi creu cynnwys sydd yn rhoi cyfle i chi fedru ymgysylltu hefo ni. Mae mor braf gweld rhyngweithio ar ein platfformau ni ac rydym yn mwynhau ymateb neu fod yn rhan o sgyrsiau difyr ac yn awyddus i barhau gyda hynny.

Yn ddiweddar, fodd bynnag, rydym wedi derbyn ambell i neges sydd yn ysgogi casineb ac wedi dod wyneb yn wyneb a throliaid. Rydym yn cymryd unrhyw neges sydd yn mynd yn groes a’n gwerthoedd o ddifrif. O ganlyniad, rydym wedi bod yn trafod pa ffordd fyddai orau i ymateb, pa gamau i’w cymryd er mwyn tanlinellu ein safbwynt ni at bynciau penodol, a sut i sicrhau bod ein cydweithwyr yn cael eu cefnogi yn ddigonol wrth ymdrin â negeseuon o’r fath.

Y cam cyntaf rydym wedi ei gymryd ydi i ddiweddaru ein polisi rhwydweithiau cymdeithasol. Roeddem yn awyddus i ddiffinio rôl troliaid yn swyddogol ac i danlinellu ein safbwynt ni wrth ymdrin â chasineb a sylwadau negyddol. Ni fyddwn yn goddef, yn esgusodi nac chwaith yn cefnogi gweithredoedd o gasineb, ni fyddwn chwaith yn ymgysylltu gyda throliaid a byddwn yn cymryd camau penodol i rwystro neu ddileu unrhyw berson sydd yn ceisio achosi gofid neu fewnwelediad o gasineb ar unrhyw un o’n cyfrifon ni.

Ychydig o negeseuon yn ysgogi casineb rydym wedi ei dderbyn hyd yn hyn, a bydd ein hymateb yn cael ei ddiffinio yn ôl pob achos. Fodd bynnag, roeddem yn awyddus i gydnabod ein safbwynt ar dderbyn negeseuon o’r fath. Mae modd darllen ein polisi rhwydweithiau cymdeithasol ar y wefan. Yn y cyfamser, cadwch lygad ar ein cyfrifon a mwynhau’r holl gynnwys sydd ganddom ni i’w gynnig.

Atgofion Glowyr - Y tysyswyr Big Pit yn rhannu ei storiau.

Rhodri Viney, 20 Mawrth 2020

Dyma rhai o'r tywyswyr Big Pit - Barry Stevenson, Richard Phillips a Len Howells - i rannu atgofion o weithio yn y pyllau glo.

Mae'r ffilmiau yn cynnwyd lluniau o'r Casgliad Cornwell. Fe'u cynhyrchwyd yn wreiddiol i'r arddangosfa 'Bernd a Hilla Becher: Delweddau Diwydiant', ynghyd â'r ffilm yma am yr offer weindio:

Amgueddfa Cymru showcases new technology for visitors

Graham Davies, 8 Awst 2018

A technology first for UK museum

This week sees the launch of

Museum ExplorAR

; a brand new experience at National Museum Cardiff, bringing some state-of-the-art (and never seen before) technology into our galleries allowing you to witness our spaces as never before.

Using a handheld device available to hire from the shop you can explore the following self-led experiences:

  • Underwater life:  See our collection of sea creatures come to life in the Marine Gallery, be awed by our humpback whale as it would have looked swimming in the ocean... but watch out for the shark!

  • Monet’s Waterlily Garden: Explore the inspiration for Monet’s waterlilies in our Impressionist Gallery. Look out for Monet, and the Davies Sister who collected most of what you see in the gallery.

  • Dinosaurs and Prehistoric Creatures: Discover the lives of dinosaurs from 220 million years ago; see their skeletons brought to life and swim with the prehistoric creatures that once swam in our seas.

The project has been developed as a pilot in order for us to evaluate how we best approach and employ new and emerging technologies in our Museum spaces. Our permanent galleries may have been static for some years, but augmented reality can offer new and exciting opportunities to refresh narratives and explore new storylines in our Museums.

At this stage, we envision the devices to be available for hire for about 20 weeks over which time we will be evaluating popularity, ease of use, navigation, interpretative approach and overall enjoyment. A huge bonus of the system is despite the experiences offering a geographically aware tour, there is no requirement for any connectivity or data transfer requirements (i.e. we are not dependant on WiFi or networks), overcoming many connectivity obstacles in a complex and busy public space.

As this coincides with our

Kizuna

exhibition, Museum ExplorAR is available for you in three languages: Welsh, English and Japanese.

Top of the range graphics

The experience has been developed by Jam Creative Studios, an innovative, creative agency based in Cowbridge, south Wales. Thanks to their hard work and hours of dedication, they have delivered us a superb (yes, I am biased) new technology that offers a perfect synergy between exhibition interpretation and amazing jaw-dropping graphics and effects. They have come up with new and novel ways to showcase some of our most difficult-to-interpret collections - for instance our pavement of dinosaur footprints from south Wales where most visitors are unable to make sense of the plethora of footprints going in all different directions. Jam Creative Studios have skilfully isolated and superimposed these dinosaur trackways for us to be able to witness clearly the marks made by these extinct creatures.

What is Augmented Reality (AR)

AR, or Augmented Reality allows people to use (typically) a handheld device to view superimposed content onto the scene before them. The benefits of this technology is that you are able to experience the effects only when looking at the screen you are holding, thus still being able to interact fully with the real world around you. You may have heard of VR (Virtual Reality) which is a technology that is completely immersive and requires a full headset, cut off from the real world. We have chosen augmented reality, obviously as our visitors are walking around the gallery, we don’t want them blind to their surroundings, or each other!

This approach also means families or groups can share the experience together, something initial feedback confirms

Amgueddfa Cymru are proud to be the first place to showcase this augmented reality technology. 

The system uses a combination of area learning with augmented reality. Essentially it means that, rather than having to rely on traditional AR triggering methods (such as image tracking within your camera view or markerless AR-which requires the user to place their own virtual content within a scene) the ExplorAR can tell exactly where the user is within the gallery and can trigger appropriate content accordingly. This makes for a much more immersive experience giving users the freedom to explore all around the virtual content with no restrictions. It’s also really intuitive to use.

Testing and Evaluation

Evaluation will be key factor of the pilot, with a survey built in at the end of each tour. In addition to qualitative evaluation, this technology allows for detailed analytics on its usage, including such things as: Visitor flow, dwell time for each exhibit, most popular exhibits and average visit duration.
 
We will test and seek comprehensive feedback with a variety of users and groups, with advice from the Learning Department to gain feedback on content approach and overall concept design. We will also review our internal workflows and lessons learnt from delivering such a project, helping build a knowledge base for the organisation on best practices for future technologies we may wish to implement.

This is just the beginning...

The launch of Museum ExplorAR is the start of our investigations into how best we employ technology into our public spaces. We will be using visitor feedback to analyse where we go from here, of course the possibilities are endless, so before we go any further we need first hand accounts of what you, our visitors like, want, and expect, before we develop anything further.

Come and give it a go and let us know what you think, but remember, you saw it here first!

Plan your visit

Cregyn, Cerflunio Prosthetig ac Argraffu 3D: Ymweliad â’r Casgliad Molysga yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Blog gwadd gan Matthew Day, 15 Awst 2017

Artist 'dwi, ac ar hyn o bryd dwi'n astudio gradd MA mewn dylunio a chrefft cyfoes. Fe ymwelais i â’r casgliad Molysga ar ôl darllen blog am strwythr mewnol cregyn ar wefan yr amgueddfa. Mi wnes gysylltiad rhwng strwythurau mewnol cregyn a sut y mae printwyr 3D yn gweithio ac yn creu siapiau. Ar y blog roedd rhif cyswllt ar gyfer Curadur Molysga, felly mi gysylltais â Harriet Wood, heb wybod beth i’w ddisgwyl.

Ffotograff o groestoriad o argraffiad 3D, sy'n dangod y strwythr mewnol

Strwythr mewnol argraffiad 3D © Matthew Day 2017

Pan esboniais fy ngwaith yn gyda prosthetau wrth Harriet, a’r cysylltiadau rhwng strwythr cregyn ac argraffu 3D, mi wahoddodd fi i ymweld â’r casgliadau, ac i fy nghyflwyno i’r person sy’n gyfrifol am sganio ac argraffu 3D yn yr amgueddfa.

Mynd 'tu ôl i'r llen'

Fuaswn i fyth wedi gallu dychmygu ymweliad gystal. Fe gwrddais â Harriet wrth ddesg wybodaeth yr amgueddfa ac yna mynd ‘tu ôl i’r llen’, ble cedwir y casgliad. Roedd cerdded trwy’r amgueddfa i gyrraedd yr ardal ‘cefn tŷ’ yn braf a modern. Roedd yn f’atgoffa o bapur academaidd y darllenais cyn ymweld, o The International Journal of the Inclusive Museum: ‘How Digital Artist Engagement Can Function as and Open Innovation Model to Facilitate Audience Encounters with Museum Collections’ gan Sarah Younan a Haitham Eid. 

ffotograff yn dangos hosan brosthetig gerfluniadol lwyd gydag addurn melyn

Hosan brosthetig wedi'i hargraffu mewn 3D a'i llifo, wedi'i ysbrydoli gan y casgliadau Molysga yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

Mae gan ‘cefn tŷ’ yr amgueddfa naws arbennig – dyw’r cyhoedd ddim yn cael mentro yma heb drefnu o flaen llaw. Roedd yn fraint cael cerdded trwy stafelloedd yn llawn cregyn ‘mae pobl wedi eu casglu, ac wedi’u gwerthfawrogi am eu harddwch, dros y blynyddoedd. Beth oedd yn fwya diddorol imi oedd pa mor berffaith oedd y toriadau yn y cregyn. Roedd yn cregyn wedi’u torri yn edrych fel taw dyma oedd eu ffurf naturiol – roedd pob toriad yn gain iawn ac yn gweddu i siâp y gragen. Dyma beth oeddwn i eisiau ei weld.

Ffotograff du a gwyn yn dangos amrywiaeth o dafelli cregyn

Tafellau o gregyn yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

Doedd gen i ddim geiriau i fynegi fy hun pan welais i’r casgliad yma o gregyn – yn enwedig gweld y darn o’r gragen na fyddwn ni’n cael ei weld fel arfer. Rodd yn gyffrous gweld y strwythr mewnol, am ei fod yn ychwanegu gwerth asthetig i’r cregyn. Roedden nhw’n fy atgoffa o waith cerflunio Barbara Hepworth, artist dwi’n ei hedmygu yn fawr.

Ffotograff du a gwyn yn dangos cragen siâp côn wedi'i dorri i ddangos strwythr troellog y gragen

© Matthew Day 2017

Rydym ni’n gweld cregyn ar y traeth drwy’r amser, a mae’n nhw’n fy nghyfareddu – yn enwedig cregyn wedi torri ble gellir gweld y tu fewn i’r gragen. Mae hwnnw fel arfer yn doriad amherffaith, yn wahanol iawn i’r toriadau bwriadol yn y casgliad, sydd wedi’u gwneud yn bwrpasol i ddangos ini beth sydd ar y tu fewn. Caf fy atynnu at ffurfiau naturiol sydd wedi eu siapio gan berson.  

Sganio 3D: Celf a Gwyddoniaeth

Cyn archwilio’r cregyn fy hyn, cynigiodd Harriet i fynd â fi i lawr i weld Jim Turner, a dyna ble buom ni’n trafod am rhan helaeth fy ymweliad, am fod ei waith mor ddiddorol.

Mae Jim yn gweithio mewn labordy sy’n defnyddio proses ffotograffig o’r enw ‘Stacio-z’ (neu EDF, ‘extended depth of field’), sy’n cael ei ddefnyddio yn aml mewn ffotograffeg facro a ffoto-microscopeg.

Ar hyn o bryd, mae'n creu archif o wrthrychau wedi’u sganio mewn 3D ar gyfer gwefan yr amgueddfa, ble all bobol ryngweithio gyda’r sganiau yn defnyddio cyfarpar VR – gan greu profiad hollol newydd i’r amgueddfa.

Gallais ddeall yn syth beth oedd Jim yn ei wneud o fy mhrofiad i. Esboniodd y broses a roedd nifer o elfennau technegol tebyg. Roedd yn bleser cael siarad gyda rhywun sy’n defnyddio sganio 3D mewn ffordd wahanol imi. Mae Jim yn defnyddio sganio 3D mewn ffordd dwi wedi ei weld mewn papurau academaidd. Er nad yw’n gwneud gwaith creadigol gyda’r cregyn, mae e dal yn rhoi gwrthrychau mewn cyd-destun newydd, ble all pobl ryngweithio â nhw yn defnyddio technoleg ddigidol fel cyfarpar VR neu ar y we trwy sketchfab.

'Fel bod ar y traeth...'

Pan ddes i ‘nôl at y casgliad molysga, mi ges i amser i ymchwilio’r casgliad ar fy liwt fy hun a doedd dim pwysau arna i i frysio – felly ces gyfle i edrych yn graff ac archwilio’r cregyn. Roedd fel bod ar draeth a chael oriau i archwilio’r holl wrthrychau naturiol.

Ffotograff du a gwyn yn dangos cragen siâp côn wedi'i dorri i ddangos strwythr troellog y gragen

© Matthew Day 2017

Cafodd yr ymweliad effaith wych ar fy mhrosiect MA – a mawr yw’r diolch i Harriet a Jim am eu hamser. Trwy’r ymweliad, fe fagais hyder i gysylltu ag amgueddfeydd eraill, fel Amgueddfa Feddygol Worcester, ‘ble bues i’n gweithio gyda soced prosthetig o’u casgliad. Mi sganiais y soced, ac wedi fy ysbrydoli gan gasgliad molysga Harriet, mi greais gyfres o socedi prosthetic cerfluniol, wedi’u hysbrydoli gan strwythurau mewnol cregyn, oedd yn darlunio croestoriadau rhai o’r cregyn mwya atyniadol yn y casgliad.

'Cerflun ynddo'i hun': fy nghasgliad o gerflunwaith brosthetig

Ffotograffau cyfochrog yn dangos hosan brosthetic a thafell gragen. Mae'r hosan brosthetig wedi'i chynllunio i gynrychioli siâp mewnol y gragen

Prototeip cysyniadol o hosan brosthetig wedi'i ysbrydoli gan y casgliadau molysga yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

ffotograff yn dangos hosan brosthetig gerfluniadol ddu gydag addurn melyn

Prototeip o hosan brosthetig gerfluniadol wedi'i ysbrydoli gan gasgliad Molysga Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

ffotograff yn dangos hosan brosthetig gerfluniadol lwyd gydag addurn melyn

Hosan brosthetig wedi'i hargraffu mewn 3D a'i llifo, wedi'i ysbrydoli gan y casgliadau Molysga yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

ffotograff yn dangos hosan brosthetig gerfluniadol gydag addurn mawr siâp cragen gron

Hosan brosthetic wedi'i hargraffu mewn 3D a'i lifo, wedi'i ysbrydoli gan gasgliad Molysga Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

 

Be’ Nesa?

Mae fy ngwrs MA nawr ar ei anterth, a dwi’n edrych ymlaen at ddechrau’r prif fodiwl dros yr haf.

Ar gyfer y rhan olaf o’r cwrs, hoffwn i gymryd yr hyn dw i wedi ei archwilio a’i ymchwilio hyd yn hyn, a’i ddefnyddio i greu darn prosthetig a allai fod yn rywbeth all rhywun ei wisgo, ond sydd yn gerflun ynddo'i hun – a mae’r gwaith yn mynd yn dda.

darlun 3D o gynllun ar gyfer cynllun coes brosthetig, gydag addurniadau wedi'u hysbrydoli gan strwythr mewnol cregyn

Darlun cysyniadol o goes brosthetig gerfluniadol, wedi'i ysbrydoli gan gasgliad Molysga Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd © Matthew Day 2017

Hoffwn i greu rhywbeth wirioneddol syfrdanol yn defnyddio argraffu 3D, gan ymgorffori asthetig wedi’i ysbrydoli gan y casgliad cregyn a’i uno gyda’r cerflunwaith prosthetig a welwch yma ar y blog.

Gallwch weld mwy o fy ngwaith ar fy ngwefan: Matthew Day Sculpture