Ymweld

Bydd Amgueddfa Wlân Cymru yn agor pumb diwrnod yr wythnos – dydd Mawrth - dydd Sadwrn. Bydd yr Amgueddfa ar agor i gynnwys Gŵyl y Banc.

Wrth ymweld â'n hamgueddfeydd, rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd wyneb dan do a chadw pellter corfforol. (Sylwer: nid yw feisor yn cael ei ystyried fel gorchudd wyneb gan Lywodraeth Cymru. Gweler ein canllawiau llawn ar orchuddion wyneb.)

Barod Amdani logo

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau am ddim, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd. I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw. Os na fyddwch yn archebu a dangos tocyn dilys, ni fyddwch yn cael mynediad, yn ddieithriad.

Archebu tocyn am ddim ymlaen llaw

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau yn wythnosol ar ddydd Mercher ar gyfer ymweliadau ar y dydd Mawrth, Mercher, Iau, Gwener a Sadwrn canlynol.

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi a’n staff. I leihau risg lledu COVID-19, rydym wedi newid ein harferion, a bydd y profiad yn Amgueddfa Wlân Cymru yn wahanol i’r arfer. Mae llwybr unffordd o amgylch yr amgueddfa, ni fydd teithiau tywys, ond mae ein staff wrth law yn ein horielau. Mae cynnig cyfyngedig yn y caffi a seddi dan do cyfyngedig yn ardal y caffi, mae byrddau picnic ar gael ar draws y safle.

Ewch i’r Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth.

Bydd y toiledau ar agor, ac rydym wedi creu trefn lanhau estynedig er eich diogelwch. Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb yn ein Hamgueddfeydd a dilyn ein canllawiau diogelwch tra eich bod yn yr amgueddfa, hyd yn oed os ydych chi wedi cael y ddau frechlyn Covid-19. rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn gofodau dan do yn ein Hamgueddfeydd.

Peidiwch ceisio archebu neu ymweld os ydych chi mewn ardal sydd dan glo oherwydd COVID-19 neu os oes gennych chi unrhyw symptomau COVID-19. Dim ond pobl sy’n byw yng Nghymru all archebu tocyn. Mae grŵpiau wedi’u cyfyngu i bedwar person dros 10 oed, oni bai eu bod yn byw ar yr un aelwyd.

Teifi yn parhai i wehyddu, bydd yr oriel sy’n edrych lawr ar Felin Teifi ar gau, a bydd angen neud apwyntiad i ymweld a’i siop. Mae siop yr Amgueddfa a’r toiledau ar agor, ac mae ein caffi bellach yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd poeth ac oer, cacennau a sawrïau blasus.

Yn ystod Rhagfyr mae'ch tocyn yn cynnwys Llwybr Crefft Nadolig yn Amgueddfa Wlân Cymru. Trwy gydol yr Wyl, dewch o hyd i addurniadau crefft Nadoligaidd a wnaed gan Wirfoddolwyr yr Amgueddfa yn ein horielau.

Mae ein siop a’r toiledau ar agor, ar hyn o bryd bydd ein caffi yn gwerthu te, coffi a chacennau tecawê yn unig.

Dim ond y brif fynedfa, gyferbyn â Melin Teifi, ger yr olwyn ddŵr, fydd ar agor. Bydd y fynedfa gefn (dros y bont o faes parcio’r ddôl) yn cael ei defnyddio fel allanfa’n unig am y tro. Cadwch olwg am arwyddion i’ch cyfeirio tuag at y fynedfa.

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn ein Hamgueddfeydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles.

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal: Dewch i ddarganfod stori Cymru