Ymweld

Bydd Amgueddfa Wlân Cymru yn agor tri diwrnod yr wythnos – bob dydd Iau, Gwener a Sadwrn. Bydd yr Amgueddfa ar agor i gynnwys Gŵyl y Banc.

Barod Amdani logo

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau am ddim, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd. I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw. Os na fyddwch yn archebu a dangos tocyn dilys, ni fyddwch yn cael mynediad, yn ddieithriad.

Archebu tocyn am ddim ymlaen llaw

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi a’n staff. I leihau risg lledu COVID-19, rydym wedi newid ein harferion, a bydd y profiad yn Amgueddfa Wlân Cymru yn wahanol i’r arfer. Mae llwybr unffordd o amgylch yr amgueddfa, ni fydd teithiau tywys, ond mae ein staff wrth law yn ein horielau. Mae cynnig cyfyngedig yn y caffi a seddi dan do cyfyngedig yn ardal y caffi, mae byrddau picnic ar gael ar draws y safle. Ewch i’r Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth.

Bydd y toiledau ar agor, ac rydym wedi creu trefn lanhau estynedig er eich diogelwch. Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb yn ein Hamgueddfeydd a dilyn ein canllawiau diogelwch tra eich bod yn yr amgueddfa, hyd yn oed os ydych chi wedi cael y ddau frechlyn Covid-19. rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn gofodau dan do yn ein Hamgueddfeydd.

Peidiwch ceisio archebu neu ymweld os ydych chi mewn ardal sydd dan glo oherwydd COVID-19 neu os oes gennych chi unrhyw symptomau COVID-19. Dim ond pobl sy’n byw yng Nghymru all archebu tocyn. Mae grŵpiau wedi’u cyfyngu i bedwar person dros 10 oed, oni bai eu bod yn byw ar yr un aelwyd.

Teifi yn parhai i wehyddu, bydd yr oriel sy’n edrych lawr ar Felin Teifi ar gau, a bydd angen neud apwyntiad i ymweld a’i siop. Mae siop yr Amgueddfa a’r toiledau ar agor, ac mae ein caffi bellach yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd poeth ac oer, cacennau a sawrïau blasus.

Yn ystod Rhagfyr mae'ch tocyn yn cynnwys Llwybr Crefft Nadolig yn Amgueddfa Wlân Cymru. Trwy gydol yr Wyl, dewch o hyd i addurniadau crefft Nadoligaidd a wnaed gan Wirfoddolwyr yr Amgueddfa yn ein horielau.

Mae ein siop a’r toiledau ar agor, ar hyn o bryd bydd ein caffi yn gwerthu te, coffi a chacennau tecawê yn unig.

Dim ond y brif fynedfa, gyferbyn â Melin Teifi, ger yr olwyn ddŵr, fydd ar agor. Bydd y fynedfa gefn (dros y bont o faes parcio’r ddôl) yn cael ei defnyddio fel allanfa’n unig am y tro. Cadwch olwg am arwyddion i’ch cyfeirio tuag at y fynedfa.

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn ein Hamgueddfeydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles.

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Oriau Agor

10am-5pm

Ar agor tri diwrnod yr wythnos – bob dydd Iau, Gwener a Sadwrn. Bydd yr Amgueddfa ar agor i gynnwys Gŵyl y Banc.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw.

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: gwlan@amgueddfacymru.ac.uk

Cyfeiriad

Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn
Llandysul
Sir Gaerfyrddin
SA44 5UP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Toiledau, Picnics, Troell Nyddu – atebion i’ch cwestiynau

Cwestiynau cyffredin

Bwyd a Diod

Mae cynnig cyfyngedig yn y caffi a seddi dan do cyfyngedig yn ardal y caffi

Mae byrddau picnic ar gael y tu allan, ar draws y safle.

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl.

Canllawiau Mynediad

Y camau i’ch cadw chi’n ddiogel:

  • Mae ein staff blaen tŷ wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch COVID-19.
  • Mae canllawiau diogelwch ymwelwyr ar y safle – dilynwch y canllawiau
  • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol
  • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr
  • Trefn lanhau estynedig
  • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus
  • Bydd rhai orielau ac ardaloedd ar gau lle na allwn gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol
  • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth wrth ymweld. Os ydych chi’n dangos symptomau coronafeirws, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r feirws yn yr 14 diwrnod diwethaf, rydym yn gofyn i chi beidio ymweld ac efallai y byddwch yn cael eich troi i ffwrdd er diogelwch staff ac ymwelwyr eraill. Beth am fwynhau yr amgueddfa drwy bori’r casgliadau ar-lein tan eich bod chi’n teimlo’n well?

Oherwydd natur hanesyddol y safle, sylwch ar y peryglon potensial canlynol, os gwelwch yn dda:

  • Perygl o faglu ar lwybrau a stepiau anwastad
  • Arwynebedd llithrig llwybrau, llethrau a mannau glaswelltog