Ymweld

Am y tro, byddwn yn agor tri diwrnod yr wythnos – bob dydd Iau, Gwener a Sadwrn.

Barod Amdani logo

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau AM DDIM, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw. Os na fyddwch yn archebu a dangos tocyn dilys, ni fyddwch yn cael mynediad, yn ddieithriad.

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi a’n staff. I leihau risg lledu COVID-19, rydym wedi newid ein harferion, a bydd y profiad o Amgueddfa Wlân Cymru yn wahanol i’r arfer, gyda system unffordd yn yr orielau. Er y bydd Melin Teifi yn parhai i wehyddu, bydd yr oriel sy’n edrych lawr ar Felin Teifi ar gau, a bydd angen neud apwyntiad i ymweld a’i siop.

Bydd ein siop a’r toiledau ar agor, ond yn anffodus ni fydd ein caffi yn gwerthu bwyd a diod am y tro. Dim ond y brif fynedfa, gyferbyn â Melin Teifi, ger yr olwyn ddŵr, fydd ar agor. Bydd y fynedfa gefn (dros y bont o faes parcio’r ddôl) yn cael ei defnyddio fel allanfa’n unig am y tro. Cadwch olwg am arwyddion i’ch cyfeirio tuag at y fynedfa.

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cadw chi a’n staff yn ddiogel, felly byddwch yn ystyriol o bobl eraill a pheidiwch ag ymweld os ydych chi’n byw mewn ardal dan gyfyngiadau symud, neu os oes gennych chi unrhyw symptomau COVID-19.

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn gofodau dan do yn ein Hamgueddfeydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles.

Archebu tocyn am ddim ymlaen llaw

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Oriau Agor

Ar agor 11am-1pm; 2pm- 4pm

Ar agor bob dydd Iau, Gwener a Sadwrn.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw.

Nodwch: bydd yr amgueddfa ar gau rhwng 1pm - 2pm. Os ydych yn archebu ar gyfer y bore, bydd rhaid i bob ymwelydd adael erbyn 1pm. Bydd ymwelwyr y prynhawn yn gadael am 4pm.

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: gwlan@amgueddfacymru.ac.uk

Cyfeiriad

Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn
Llandysul
Sir Gaerfyrddin
SA44 5UP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Toiledau, Picnics, Troell Nyddu – atebion i’ch cwestiynau

Cwestiynau cyffredin

Bwyd a Diod

Bydd caffi’r Amgueddfa ar gau am y tro.

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl.

Canllawiau Mynediad

Y camau i’ch cadw chi’n ddiogel:

  • Mae ein staff blaen tŷ wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch COVID-19.
  • Mae canllawiau diogelwch ymwelwyr ar y safle – dilynwch y canllawiau
  • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol
  • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr
  • Trefn lanhau estynedig
  • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus
  • Bydd rhai orielau ac ardaloedd ar gau lle na allwn gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol
  • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth wrth ymweld. Os ydych chi’n dangos symptomau coronafeirws, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r feirws yn yr 14 diwrnod diwethaf, rydym yn gofyn i chi beidio ymweld ac efallai y byddwch yn cael eich troi i ffwrdd er diogelwch staff ac ymwelwyr eraill. Beth am fwynhau yr amgueddfa drwy bori’r casgliadau ar-lein tan eich bod chi’n teimlo’n well?

Oherwydd natur hanesyddol y safle, sylwch ar y peryglon potensial canlynol, os gwelwch yn dda:

  • Perygl o faglu ar lwybrau a stepiau anwastad
  • Arwynebedd llithrig llwybrau, llethrau a mannau glaswelltog