Ymweld

Am y tro, byddwn yn agor tri diwrnod yr wythnos – bob dydd Iau, Gwener a Sadwrn.

Barod Amdani logo

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau am ddim, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd. I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw. Os na fyddwch yn archebu a dangos tocyn dilys, ni fyddwch yn cael mynediad, yn ddieithriad.

Peidiwch ceisio archebu neu ymweld os ydych chi mewn ardal sydd dan glo oherwydd COVID-19 neu os oes gennych chi unrhyw symptomau COVID-19. Dim ond pobl sy’n byw yng Nghymru all archebu tocyn. Mae grŵpiau wedi’u cyfyngu i bedwar person dros 10 oed, oni bai eu bod yn byw ar yr un aelwyd.

Teifi yn parhai i wehyddu, bydd yr oriel sy’n edrych lawr ar Felin Teifi ar gau, a bydd angen neud apwyntiad i ymweld a’i siop. Mae siop yr Amgueddfa a’r toiledau ar agor, ac mae ein caffi bellach yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd poeth ac oer, cacennau a sawrïau blasus.

Yn ystod Rhagfyr mae'ch tocyn yn cynnwys Llwybr Crefft Nadolig yn Amgueddfa Wlân Cymru. Trwy gydol yr Wyl, dewch o hyd i addurniadau crefft Nadoligaidd a wnaed gan Wirfoddolwyr yr Amgueddfa yn ein horielau.

Mae ein siop a’r toiledau ar agor, ar hyn o bryd bydd ein caffi yn gwerthu te, coffi a chacennau tecawê yn unig.

Dim ond y brif fynedfa, gyferbyn â Melin Teifi, ger yr olwyn ddŵr, fydd ar agor. Bydd y fynedfa gefn (dros y bont o faes parcio’r ddôl) yn cael ei defnyddio fel allanfa’n unig am y tro. Cadwch olwg am arwyddion i’ch cyfeirio tuag at y fynedfa.

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn ein Hamgueddfeydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles.

Archebu tocyn am ddim ymlaen llaw

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Oriau Agor

Ar agor 11am-1pm; 2pm- 4pm

Ar agor bob dydd Iau, Gwener a Sadwrn.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw.

Nodwch: bydd yr amgueddfa ar gau rhwng 1pm - 2pm. Os ydych yn archebu ar gyfer y bore, bydd rhaid i bob ymwelydd adael erbyn 1pm. Bydd ymwelwyr y prynhawn yn gadael am 4pm.

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: gwlan@amgueddfacymru.ac.uk

Cyfeiriad

Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn
Llandysul
Sir Gaerfyrddin
SA44 5UP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Toiledau, Picnics, Troell Nyddu – atebion i’ch cwestiynau

Cwestiynau cyffredin

Bwyd a Diod

Ar hyn o bryd bydd ein caffi yn gwerthu te, coffi a chacennau tecawê yn unig.

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl.

Canllawiau Mynediad

Y camau i’ch cadw chi’n ddiogel:

  • Mae ein staff blaen tŷ wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch COVID-19.
  • Mae canllawiau diogelwch ymwelwyr ar y safle – dilynwch y canllawiau
  • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol
  • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr
  • Trefn lanhau estynedig
  • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus
  • Bydd rhai orielau ac ardaloedd ar gau lle na allwn gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol
  • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth wrth ymweld. Os ydych chi’n dangos symptomau coronafeirws, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r feirws yn yr 14 diwrnod diwethaf, rydym yn gofyn i chi beidio ymweld ac efallai y byddwch yn cael eich troi i ffwrdd er diogelwch staff ac ymwelwyr eraill. Beth am fwynhau yr amgueddfa drwy bori’r casgliadau ar-lein tan eich bod chi’n teimlo’n well?

Oherwydd natur hanesyddol y safle, sylwch ar y peryglon potensial canlynol, os gwelwch yn dda:

  • Perygl o faglu ar lwybrau a stepiau anwastad
  • Arwynebedd llithrig llwybrau, llethrau a mannau glaswelltog