Ailagor yr Amgueddfa

Cwestiynau Cyffredin

Bwyd a Diod

Ar hyn o bryd bydd ein caffi yn gwerthu te, coffi a chacennau tecawê yn unig.

Pam mae’n rhaid archebu ymlaen llaw?

O ganlyniad i fesurau cadw pellter cymdeithasol, rhaid cyfyngu nifer yr ymwelwyr ar y safle ar yr un pryd. I reoli hyn ac osgoi siomi ymwelwyr rydym wedi cyflwyno sytem archebu ar-lein drwy Eventbrite. Os nad ydych chi am archebu ar-lein gallwch wneud hynny dros y ffôn. Bydd mynediad i bob amgueddfa yn parhau am ddim.

Ydw i’n gallu dod â phicnic?

Oes mae croeso i chi dod â phicnic i’r Amgueddfa. 

Alla i ymweld â siop yr Amgueddfa?

Gallwch, bydd y siop ar agor yn ystod eich ymweliad. Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i'n ffordd o weithredu. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Cael gwared ar eitemau gaiff eu cyffwrdd yn aml
  • Cael gwared ar rai o unedau'r siop i roi mwy o le i ymwelwyr
  • Glanhau'r siop a'r offer yn amlach
  • Bydd holl staff manwerthu yn gwisgo tariannau wyneb
  • Hylif diheintio dwylo ar gael yn y siop
  • Dim ond 10 person gaiff fod yn y siop ar unwaith i alluogi ymwelwyr i gadw pellter cymdeithasol wrth siopa.

Beth os alla i ddim am archebu ar-lein?

Rhaid archebu tocyn i ymweld â’r amgueddfa. Os na allwch chi archebu ar-lein, gallwch chi archebu dros y ffôn ar 030 0111 2333 (oriau swyddfa yn unig).

Beth ydych chi’n ei wneud i leihau llediad COVID-19?

Mae pob amgueddfa wedi cynnal asesiad risg gan ystyried y mesurau cadw pellter cymdeithasol sy’n parhau i leihau llediad COVID-19. Mae hyn yn cynnwys cyfyngu nifer yr ymwelwyr ar y safle ar yr un pryd, defnyddio cyfarpar diogelu personol (PPE), mesurau glanweithdra ychwanegol a chynyddu sawl gwaith y caiff toiledau eu glanhau bob dydd. Rydym wedi gosod rheolau cadw pellter cymdeithasol newydd yn ein hamgueddfeydd ac yn gweithio i osod arwyddion clir i atgyfnerthu’r rheoliadau glanweithdra a chadw pellter.

Mae llawer o lefydd ar agor yn barod – pam ydych chi’n cymryd gymaint o amser?

Mae ein hamgueddfeydd wedi bod ar gau am sawl mis, gyda mynediad i staff diogelwch yn unig, felly mae llawer o waith paratoi i sicrhau fod pob adeilad yn ddiogel i ymwelwyr. Mae hyn yn cynnwys asesu cyflenwad dŵr pob safle, gosod mesurau diogelwch megis sgriniau perspex ac arwyddion, cynhyrchu asesiadau risg ar gyfer pob safle a threfnu system unffordd er mwyn i ni allu glynu at ganllawiau diogelwch COVID-19. Bydd staff hefyd angen hyfforddiant ar y mesurau glanweithdra a diogelwch newydd. Mae gwaith tynnu hen arddangosfeydd a gosod rhai newydd i’w wneud hefyd, gwaith oedd yn methu cael ei gwblhau tra’n bod ni ar gau. Rydyn ni am i’r amgueddfeydd fod ar eu gorau ac mor ddiogel â phosib, er y bydd profiad yr ymwelydd yn wahanol, ac mae angen amser i roi’r cyfan yn ei le cyn croesawu ymwelwyr yn ôl.

Nifer fechan o achosion COVID-19 a gafwyd yma – rydych chi’n denu miloedd o ymwelwyr o’r tu allan i Gymru allai fod yn cludo’r feirws.

Mae cymunedau lleol ein hamgueddfeydd yn bwysig iawn i ni, ac rydym am barhau i feithrin perthynas bositif â nhw am flynyddoedd lawer. Byddwn yn cyfyngu nifer yr ymwelwyr ar bob safle ar yr un pryd ac yn cyflwyno system archebu ymlaen llaw drylwyr.

Gyda mesurau i leihau llediad COVID-19 yn weithredol ym mhob safle, megis trefn lanhau estynedig, cadw pellter cymdeithasol, gorsafoedd glanhau dwylo, nid ydym yn rhagwyeld y bydd yr ymwelwyr yn amharu ar y gymuned leol.

Oes angen i mi dalu i barcio?

Mae’r meysydd parcio ar ein safle am ddim.

Pam allai ddim galw mewn i’r Amgueddfa fel o’r blaen?

O ganlyniad i fesurau diogelwch cadw pellter cymdeithasol, rhaid cyfyngu nifer yr ymwelwyr ar y safle ar yr un pryd. I reoli hyn ac osgoi siomi ymwelwyr rydym wedi cyflwyno sytem archebu ar-lein. Dyma’r ffordd fwyaf diogel o reoli niferoedd ymwelwyr.

Pam ydych chi'n gofyn i mi wisgo gorchudd wyneb?

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb yn ein Hamgueddfeydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles.

Profiad yr Ymwelydd

Bydd y profiad o Amgueddfa Wlân Cymru yn wahanol i’r arfer. Er mwyn lleihau’r risg o COVID-19, rydym wedi newid ein harferion, a bydd y profiad o Amgueddfa Wlân Cymru yn wahanol i’r arfer, gyda system unffordd yn yr orielau. Er y bydd Melin Teifi yn parhau i wehyddu, bydd yr oriel sy’n edrych lawr ar Felin Teifi ar gau, a bydd angen gwneud apwyntiad i ymweld a’i siop.

Mae ein siop a’r toiledau ar agor, ar hyn o bryd bydd ein caffi yn gwerthu te, coffi a chacennau tecawê yn unig.

*Gall y wybodaeth uchod newid. Bydd gwybodaeth ar gael wrth gyrraedd.

Pryd alla i drefnu cyfarfod neu achlysur?

Ein blaenoriaeth pennaf yw diogelwch staff ac ymwelwyr, ac rydym wedi cynnal asesiadau risg ym mhob Amgueddfa i sicrhau eu bod yn medru ailagor gan gadw at reoliadau cadw pellter cymdeithasol a glanweithdra. Canllaw y llywodraeth ar hyn o bryd yw i beidio cynnal digwyddiadau mawr fel priodasau a chynadleddau, ond mae hyn yn cael ei adolygu’n gyson. Byddwn yn cyhoeddi’r wybodaeth diweddaraf ar ein gwefan os yw’r cyngor yn newid.

Pryd fyddwch chi’n ailagor yn llawn?

Rydym yn dilyn cyngor Llywodraeth Cymru ac yn parhau â’r mesurau yma hyd nes ein cynghorir yn wahanol, er y gallai hyn barhau am fisoedd.

Pryd fyddwch chi’n cynnal digwyddiadau eto?

Rydyn ni wedi paratoi rhaglen o ddigwyddiadau ar-lein dros y misoedd nesaf. Byddwn yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau ar-lein tan ein bod yn hyderus y gallwn gynnal digwyddiadau go iawn yn ddiogel, gan gadw at reoliadau cadw pellter cymdeithasol a glanweithdra.

Ydw i’n gallu dod a’r ci?

Mae croeso i gŵn y tu allan i’r amgueddfa, ond rhaid eu cadw ar dennyn ar bob adeg.

Ydych chi’n defnyddio PPE ddylai fynd i’r GIG?

Na. Rydyn ni wedi caffael cyflenwad ar wahân i ofynion y GIG ac ni fydd ein defnydd o ddeunydd PPE yn amharu ar y GIG.

Yw’r toiledau, Llefydd Newid a chyfleusterau newid babi ar agor?

Mae ein toiledau a’r cyfleusterau newid babi yn parhau ar agor i bawb sydd am eu defnyddio. Rydym wedi rhaglennu trefn lanhau estynedig ar gyfer y gofodau yma, a byddwn yn cyfyngu’r niferoedd all defnyddio’r cyfleusterau ar yr un pryd.