Canllawiau Mynediad

Audio Version

Gwrando ar fersiwn sain (1.7mb, MP3)

Pobl sy'n methu cerdded yn dda

 • Mae mannau parcio arbennig ar gyfer pobl anabl i'w cael ym Mharc Gwledig Padarn. Maes parcio talu ac arddangos yw hwn ac felly dylid dangos bathodyn glas. Mae bysus yn cael parcio am ddim.
 • Ceir llwybrau gwastad wedi'u palmantu o'r maes parcio i'r amgueddfa. Mae'r rhain yn addas ar gyfer ein holl ymwelwyr.
 • Mae pobl sydd mewn cadeiriau olwyn neu sydd â choetsis babanod a phlant bach yn mynd i mewn i'r amgueddfa trwy'r siop.
 • Mae cadair olwyn ar gael i'w defnyddio os gofynnwch amdani yn y siop. Ni ellir trefnu ymlaen llaw i ddefnyddio'r gadair olwyn hon a'r cyntaf i'r felin gaiff falu ond byddwn yn ystyried ceisiadau a gawn ymlaen llaw.
 • Ceir seddau yma a thraw yn yr amgueddfa – ger y theatr ffilm ac wrth ymyl y caffi. Gofynnwch i aelod o'r staff os bydd arnoch angen sedd yn rhywle arall.

Mynediad i'r safle

Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd ar eu pen eu hunain i'r rhan fwyaf o'r amgueddfa, ar hyd y llwybrau llechi a graean. Gellir mynd mewn lifft i weld yr olwyn ddŵr yng nghefn yr amgueddfa a gellir mynd i'r incl'in V2 ym Mharc Gwledig Padarn ar hyd llwybr sydd wedi'i baratoi gan Gyngor Gwynedd. Mae'r llwybr hwn yn cychwyn y tu ôl i orsaf Rheilffordd y Llyn.

Fodd bynnag, oherwydd natur adeiladau'r amgueddfa efallai y bydd angen cymorth mewn rhai mannau:—

 • Mae cledrau rheilffordd yn rhedeg ar draws y safle a gall y rhain beri anawsterau os bydd ymwelwyr yn gadael y llwybrau swyddogol. Gofynnwch am gymorth.
 • Y Llofft Batrymau
  Gwaetha'r modd, mae'n rhaid dringo grisiau serth i gyrraedd y llofft batrymau ar hyn o bryd ac felly ni ellir mynd yno mewn cadair olwyn.
 • Yr Efail
  Mae'r llwybr yn mynd braidd yn gul yn yr efail ac ni ellir mynd ar hyd y llwybr arferol mewn cadair olwyn. Gofynnwch i aelod o'r staff am gymorth i agor y bariau fel y gallwch fynd i mewn.
 • Fron Haul – Tai Chwarelwyr
  Gellir mynd i'r tai hyn drwy ddilyn y llwybr heibio i'r caffi a'r maes Chwarae a Darganfod. Mae'r llwybr hwn ar ychydig o lethr ac efallai y bydd angen cymorth aelod o'r staff ar bobl sy'n dod mewn cadair olwyn ar eu pen eu hunain. Mae natur y tai hyn a'r ffaith eu bod mor debyg ag y bo modd i'r gwreiddiol yn golygu ei bod yn anodd mynd iddynt yn y rhan fwyaf o gadeiriau olwyn. Gofynnwch i aelod o'r staff os cewch drafferth.

Pobl sydd â Nam ar y Golwg

 • Un o bleserau mawr ymweld â safle diwydiannol fel Amgueddfa Lechi Cymru yw profi sŵn ac arogleuon yr eitemau a'r arddangosiadau. Ychydig o bethau sydd mewn casys gwydr yma. Mae staff yr Amgueddfa a'r crefftwyr yn barod iawn i ganiatáu i ymwelwyr gyffwrdd â'r eitemau a gafael ynddynt ac i roi esboniad llawn o'u pwrpas.
 • Gellir cysylltu â'r Swyddog Addysg i drefnu sesiynau i deimlo eitemau'r amgueddfa.

Pobl sy'n Drwm eu Clyw

 • Gellir gweld cyflwyniadau fideo yma a thraw yn yr amgueddfa.
 • Mae dolenni anwytho ar gael a gellir gwisgo penset yn y theatr ffilm.

Cyfleusterau

 • Gall pobl mewn cadair olwyn fynd i'r siop ac i'r caffi.
 • Mae toiledau ar gyfer yr anabl yn adeilad y caffi.
 • Mae cyfleusterau newid babanod i'w cael yn nhoiledau'r merched a'r dynion yn adeilad y caffi. Gofynnwch am gymorth i agor y drysau os bydd angen.

Cŵn

 • Mae croeso i gŵn ddod ar y safle ond mae angen eu cadw ar dennyn byr.
 • Ni chaniateir i gŵn fynd i mewn i'r tai hanesyddol a'r caffi. (Caniateir cŵn cymorth)
 • Darperir powlenni dŵr wrth fynedfa'r amgueddfa ac wrth y caffi.
 • Bydd perchnogion cŵn yn cael cynnig ‘bagiau-baw’ wrth ddod i mewn i'r Amgueddfa a rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad i gadw'r amgueddfa'n lân ac yn ddiogel.

Am resymau hanesyddol, nid yw ymwelwyr sydd ag anghenion arbennig yn gallu mynd i bob rhan o bob un o'n hamgueddfeydd. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i wella'r sefyllfa lle bo modd. Os oes gennych ryw awgrymiadau a allai ein helpu i wneud hyn, rhowch wybod i aelod o'r staff neu ysgrifennwch at: —

Elizabeth Power,
Swyddog Mynediad ac Amrywiaeth,
Amgueddfa Cymru,
Parc Cathays,
Caerdydd
CF10 3NP