Ymweld

Am y tro, byddwn yn agor bedwar diwrnod yr wythnos – bob dydd Sul, Llun, Mercher a Iau rhwng 10am – 4pm.

Barod Amdani logo

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau am ddim, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd.

I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw. Os na fyddwch yn archebu a dangos tocyn dilys, ni fyddwch yn cael mynediad, yn ddieithriad.

Peidiwch ceisio archebu neu ymweld os ydych chi mewn ardal sydd dan glo oherwydd COVID-19 neu os oes gennych chi unrhyw symptomau COVID-19. Dim ond pobl sy’n byw yng Nghymru all archebu tocyn. Mae grŵpiau wedi’u cyfyngu i bedwar person dros 10 oed, oni bai eu bod yn byw ar yr un aelwyd.

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau yn wythnosol ar ddydd Mercher ar gyfer ymweliadau ar y dydd Sul, Llun, Mercher a Iau canlynol.

O ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19 rydym wedi gorfod newid rhaid pethau ar gyfer yr ymweliad. Ewch i’r Cwestiynau Cyffredinol am fwy o wybodaeth.

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cadw chi a’n staff yn ddiogel, felly byddwch yn ystyriol o bobl eraill a pheidiwch ag ymweld os ydych chi’n byw mewn ardal dan gyfyngiadau symud, neu os oes gennych chi unrhyw symptomau COVID-19.

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb yn ein Hamgueddfeydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles.

Archebu tocyn am ddim ymlaen llaw

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Oriau Agor

Ar Agor 10am-4pm 

Byddwn yn agor bedwar diwrnod yr wythnos – bob dydd Sul, Llun, Mercher a Iau.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw.

Lleoliad

Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Picnics, cŵn, toiledau – atebion i'ch cwestiynau

Cwestiynau Cyffredin

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: llechi@amgueddfacymru.ac.uk

Bwyd a Diod

Bydd caffi’r Amgueddfa ar agor yn ystod eich ymweliad ac yn cynnig amrywiaeth o ddiodydd poeth ac oer a byrbrydau i fynd. 

Cŵn

  • Mae croeso i gŵn ddod ar y safle ond mae angen eu cadw ar dennyn byr.
  • Ni chaniateir i gŵn fynd i mewn i'r tai hanesyddol a'r caffi (heblaw am cŵn cymorth).
  • Darperir powlenni dŵr wrth fynedfa'r amgueddfa ac wrth y caffi.
  • Bydd perchnogion cŵn yn cael cynnig ‘bagiau-baw’ wrth ddod i mewn i'r Amgueddfa a rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad i gadw'r Amgueddfa'n lân ac yn ddiogel, diolch.