Iechyd, Lles ac Amgueddfa Cymru

Llun coedwig

Gall amgueddfeydd helpu i wella ein hiechyd corfforol a meddyliol, boed hynny trwy ymweld â nhw neu trwy raglenni penodol. Ym mhob un o’n saith Amgueddfa, rydyn ni’n gweithio gyda gwahanol bartneriaid iechyd a lles i ddatblygu gweithgareddau pwrpasol a chyffrous ar gyfer pobl sydd ag ystod o anghenion.

Mae ein Hamgueddfeydd hefyd yn llefydd diogel sy’n lle i enaid gael llonydd neu ysbrydoliaeth. Cymerwch gip ar rai o’n hadnoddau a gwaith hyd yn hyn.

Grŵp o bobl yn sefyll y tu allan i res o fythynnod wedi'u hail-godi

Ein hymgynghoriad yn Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, ym Mawrth 2023

Amgueddfeydd yn Ysbrydoli Atgofion

Project tair blynedd yw Amgueddfeydd yn Ysbrydoli Atgofion wedi'i arwain ar y cyd gan Amgueddfa Cymru a Chymdeithas Alzheimer’s Cymru, gyda nawdd Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Dechreuodd y project ym mis Ebrill 2022 gan adeiladu ar ein rhaglen bresennol o ddigwyddiadau dementia-gyfeillgar, gyda’r nod o weithio gyda pobl sydd yn byw gyda dementia, gofalwyr di-dâl, staff y sector gofal, cydweithwyr y sector treftadaeth a chymunedau a sefyliadau oddi ledled Cymru i ddatblygu a darparu ffyrdd ymarferol i ymgysylltu â phobl sydd wedi’u heffeithio gan dementia ac i wella’u safon byw drwy wella mynediad i safleoedd ac adnoddau’r Amgueddfa.

Read more

Cysur Mewn Casglu

Mae ymgyrch digidol Cysur Mewn Casglu wedi gwahodd pobl i ymateb i eitemau o gasgliad ar-lein yr Amgueddfa ac i rannu eu gwrthrychau eu hunain - eitemau sy’n dod â chysur, sy’n gwella tymer, ac yn helpu lles ac iechyd meddwl o ddydd i ddydd, neu mewn cyfnodau anodd.

Darllen mwy

Lliain Bwrdd Ysbyty Whitchurch

Mae nifer fawr yn troi at grefft am noddfa ar hyn o bryd. Dyma blog am y cysylltiad rhwng iechyd meddwl a chrefft drwy gyfrwng rhai eitemau o'r casgliad tecstiliau

Darllen mwy

Bresychen anferth!

Ffa Dringo, Bresych a Cholslo

Cafodd y teuluoedd gyfle i fwynhau diwrnod o ddysgu yn ymarferol am dyfu bwyd a’i gynaeafu, cyn coginio pryd maethlon gyda chynnyrch wedi’i hel o erddi Sain Ffagan.

Darllen mwy

Taith Ymwybyddiaeth Ofalgar Sain Ffagan

We have just launched our self-guided mindful tour here at St Fagans National Museum of History. The tour is through the gardens around St Fagans Castle. Our new free fold-out map of the gardens encourages visitors to take in their surroundings and explore their different senses.

Darllen mwy

Pelen wlan

Arddangosfa Gobaith Amgueddfa Wlân Cymru

Dyma adeg hollol newydd a heriol i bawb, a gobeithiwn eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn iach. Gall creadigrwydd a theimlad o gymuned ein cefnogi ni drwy’r amser caled hwn, ac felly mae’r Amgueddfa wedi lansio Arddangosfa Gobaith gyda’r nod o fod yn ffurf o obaith gweladwy i bawb.

Darllen mwy

Llun coedwig

Grŵp Cerdded Dementia Cynnar yn Sain Ffagan

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi sefydlu Gwasanaeth Dementia Cynnar sy’n cyfarfod yn rheolaidd, gan ddarparu gwahanol weithgareddau a chefnogaeth i unrhyw un sy’n cael diagnosis o ddementia cynyddol cyn cyrraedd 65 mlwydd oed.

Darllen mwy

Sgwrs rhwng dau berson dan ddear yn Big Pit

Taith Danddaearol Gyfeillgar i Dementia yn Big Pit, Amgueddfa Lofaol Cymru

Ym mis Mai 2017 lansiwyd taith danddaearol newydd a ddatblygwyd gyda phobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr. Mae'r Daith Danddaearol Gyfeillgar i Dementia yn dilyn yr un egwyddorion a’r deithiau eraill, ond gydag ychydig o addasiadau.

Darllen mwy