Iechyd, Lles ag Amgueddfa Cymru

Gall amgueddfeydd helpu i wella ein hiechyd corfforol a meddyliol, boed hynny trwy ymweld â nhw neu trwy raglenni penodol. Ym mhob un o’n saith Amgueddfa, rydyn ni’n gweithio gyda gwahanol bartneriaid iechyd a lles i ddatblygu gweithgareddau pwrpasol a chyffrous ar gyfer pobl sydd ag ystod o anghenion

Mae ein Hamgueddfeydd hefyd yn llefydd diogel sy’n lle i enaid gael llonydd neu ysbrydoliaeth. Cymerwch gip ar rai o’n hadnoddau a gwaith hyd yn hyn.

Dyluniad Sied dynion

Sied Dynion yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dechreuodd y Sied Dynion yn Awstralia 12 mlynedd yn ôl, lle cafodd ei datblygu gan y bwrdd iechyd i daclo problem unigedd ymysg dynion y wlad. Roeddent wedi sylwi bod gan nifer uchel o ddynion ormod o amser ar eu dwylo (o ganlyniad i ymddeoliad, diweithdra, salwch ac ati) a bod hyn yn arwain at ddiflastod, dynion yn dioddef yn dawel o broblemau iechyd meddwl ac, yn yr achosion gwaethaf, hunanladdiad. Mae mudiad y Sied Dynion yn seiliedig ar y dybiaeth fod dynion yn fwy tebygol o fynychu rhywbeth y maen nhw wedi helpu i’w sefydlu, neu y mae ganddyn nhw reolaeth drosto.

Mae Men’s Sheds Cymru, gaiff ei ariannu gan y Loteri Fawr, wedi’i greu er mwyn helpu cymunedau ledled Cymru i sefydlu Siediau Dynion.

Cafodd Sied Lo Big Pit ei lansio ym mis Mai 2019 – y Sied Dynion gyntaf yn Nhorfaen. Mae’r grŵp wedi dod â hen adeilad hanesyddol yn ôl yn fyw – hwn oedd hen weithdy hogi’r pwll glo, lle câi ceibiau’r glowyr eu trwsio. Mae gweithgarwch pob sied yn dibynnu’n llwyr ar sgiliau a diddordebau ei aelodau.

Caiff y Sied Lo ei chefnogi gan Gyngor Tref Blaenafon ac mae wedi derbyn arian gan Western Power Distribution a’r People’s Postcode Lottery. Am fwy o wybodaeth am y Sied Lo, cysylltwch â Sharon Ford. Am fwy o wybodaeth am Siediau Dynion, ewch i www.mensshedscymru.co.ukLliain Bwrdd Ysbyty Whitchurch

Mae nifer fawr yn troi at grefft am noddfa ar hyn o bryd. Dyma blog am y cysylltiad rhwng iechyd meddwl a chrefft drwy gyfrwng rhai eitemau o'r casgliad tecstiliau: Cysur Mewn Creadigrwydd - Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl


Mwy o'n Blogiau:

Ffa Dringo, Bresych a Cholslo: Cyrsiau garddio a choginio i’r teulu yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Taith Ymwybyddiaeth Ofalgar Sain Ffagan

Arddangosfa Gobaith Amgueddfa Wlân Cymru

Grŵp Cerdded Dementia Cynnar yn Sain Ffagan


Taith Danddaearol Gyfeillgar i Dementia yn Big Pit, Amgueddfa Lofaol Cymru

Sgwrs rhwng dau berson dan ddear yn Big Pit

Ym mis Mai 2017 lansiwyd taith danddaearol newydd a ddatblygwyd gyda phobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr. Mae'r Daith Danddaearol Gyfeillgar i Dementia yn dilyn yr un egwyddorion a’r deithiau eraill, ond gydag ychydig o addasiadau. Mae’r daith ychydig yn fyrrach nag arfer gyda llai o ffigyrau a rhifau a mwy o hanes. Cynhelir y teithiau gan ein tywyswyr sydd wedi cael hyfforddiant penodol ac mae gan lawer ohonynt brofiad uniongyrchol o bobl sy'n byw gyda dementia. Hyd yma mae dros 200 o bobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr wedi cymryd rhan yn y teithiau. Ein bwriad yw i drefnnu mwy o'r teithiau rhad ac am ddim yma, ar ôl i'r Amgueddfa ail-agor. Dyma rai dyfyniadau gan ein tywyswyr a phobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr, sydd wedi cymryd rhan yn ein Teithiau Tanddaearol Cyfeillgar i Ddementia:

"Mae'n wych pan fyddwch chi'n gweld rhywun â dementia yn siarad ac yn cofio o'u gorffennol."
"Doeddwn i ddim yn gwybod ei fod wedi bod yn löwr ers 23 o flynyddoedd a dywedodd ei ffrind mai dyma'r tro cyntaf iddyn nhw glywed cymaint ganddo mewn oesoedd!"
"Daeth y daith yn ôl yr holl atgofion o ymgloddio."