Lleoliad

Lleoliad


Caerdydd
CF5 6XB

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru 4 milltir i'r gorllewin o ganol dinas Caerdydd, oddi ar yr A4232.

Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post CF5 6XB.

Mewn car

Mae arwyddion ar gyfer yr Amgueddfa o gyffordd 33 Traffordd yr M4, gyda mynediad uniongyrchol o’r A4232.

 

Parcio

£6 y diwrnod. AM DDIM ar gyfer ddeiliaid bathodynnau anabl a beiciau modur. Tocyn tymor 12 mis am £30 ar gael o Dderbynfa'r Amgueddfa.

Ar fws

Gallwch ddal bysiau i Amgueddfa Werin Cymru a phentref Sain Ffagan drwy gydol y flwyddyn:

  • Easyway 32A – yn dod mewn i’r maes parcio
  • 320 – yn stopio ym mhentref Sain Ffagan
  • 321 – yn stopio ym mhentref Sain Ffagan

Tua 25 munud yw hyd y daith ar fws rhwng yr Amgueddfa a chanol dinas Caerdydd.

I drefnu'ch taith, ewch i Traveline Cymru neu ffoniwch 0800 464 0000.

Ar drên

Parc Waungron yw'r orsaf drenau agosaf, 2 filltir o Sain Ffagan. Trenau Arriva Cymru sy'n cynnal y gwasanaeth. Mae Parc Waungron ger y brif lwybr fysiau i Sain Ffagan. Ewch i Traveline Cymru i drefnu’ch taith.

Ar droed

Mae nifer o gylchdeithiau cerdded pleserus ar gael yng nghyffiniau'r Amgueddfa. Mwynhewch y golygfeydd wrth grwydro'r ardal fel rhan o'ch ymweliad â'r Amgueddfa.

  • Taith Gerdded Traws Ffiniol Cwm Elái – Cylchdaith Sain Ffagan – Sant Siôr.
  • Sain Ffagan – Cylchdaith.

Ar feic

Llwybr Elái yw'r prif lwybr beiciau i'r Amgueddfa o ganol dinas Caerdydd. Mae arwyddion ar y cymal rhwng y Tyllgoed a’r Amgueddfa, cymal heb draffig yn dilyn llwybr tawel ar hyd yr afon.

Beth am feicio i'r Amgueddfa o orsaf drenau Parc Waungron? Mae'n 2 filltir ar hyd llwybr Elái.

Gallwch chi gloi eich beic yn un o'n llochesi beiciau yn y brif fynedfa, sydd yn ein maes parcio a gaiff ei wylio gan staff diogelwch. Gellir darparu loceri ar gais i'r sawl sydd am gadw offer. Gofynnir am flaendal o £2 a gaiff ei ddychwelyd wrth adael. Holwch wrth y dderbynfa.