Canllawiau Mynediad - Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Pobl sy'n methu cerdded yn dda

 • Ceir mannau parcio arbennig ar gyfer ymwelwyr anabl yn y maes parcio, ger prif fynedfa'r amgueddfa. Ceir rampiau'n arwain at y fynedfa a'r siopau.

 • Mae cadair olwyn ar gael i'w defnyddio, am ddim, os gofynnwch amdanynt, yn y prif gyntedd. Er na ellir trefnu rhag blaen i ddefnyddio'r cadeiriau hyn ac mai'r cyntaf i'r felin gaiff falu, byddwn yn rhoi gwybod i'r Swyddfa Docynnau os cawn gais ymlaen llaw.

 • Gellir mynd i'r rhan fwyaf o'r safle mewn cadair olwyn. Fodd bynnag, gan fod rhai o'r adeiladau yn ein casgliad yn hen iawn, gall fod yn anodd mynd i fewn iddynt.

 • Mae'n werth nodi hefyd bod tirlun ochr y Castell yn serth mewn mannau ac yn gallu profi'n anodd i rai defnyddwyr cadair olwyn a'u cynorthwywyr. Nodir y llwybrau haws ar yr arwyddbyst. Gellir prynu copi o fap yn egluro llwybrau addas i gadeiriau olwyn, ac yn dangos unrhyw lethrau serth, am 50c o'r Oriel Groeso. Mae'r wybodaeth hon hefyd ar gael ar arwyddion mawr ar draws y safle.

 • Mae rampiau symudol a lifft ar gael yn Sefydliad y Gweithwyr Oakdale.

Pobl â Nam ar y Golwg

 • Un o bleserau ymweld â Sain Ffagan yw clywed y synnau a ffroeni arogleuon ar safle mor amrywiol, o fara ffres yn y Becws a'r tannau agored yn y ffermdai i anifeiliaid y fferm.

 • Mae aelod o staff wrth law yn y rhan fwyaf o'r adeiladau ac mae llawer o grefftau ac arddangosiadau i'w gweld ar y safle. Bydd yn bleser gan ein staff esbonio'r technegau a'r sgiliau i chi.

 • Gall rhai rhannau o'r safle, fel y nant a'r llynnoedd, beri trafferth i bobl sydd â nam ar eu golwg. Gallwch holi am gyngor wrth y Dderbynfa cyn mynd allan i'r safle.

Pobl sy'n Drwm eu Clyw

 • Mae byrddau gwybodaeth mawr ger yr adeiladau i gyd.

Anawsterau Dysgu

 • Mae'r arweinlyfr, sy'n cynnwys cynllun o'r safle, yn cyflwyno'r casgliad mewn ffordd glir a chryno sy'n cynnwys nifer o luniau a diagramau. Ceir mapiau mawr o'r safle yma a thraw yn yr amgueddfa.

Uned Lleoedd Newid

 • Mae 'Uned Lleoedd Newid' ar gael yn yr Amgueddfa sy'n cynnwys gwely a theclyn codi trydanol (Molift) yn ogystal â'r tŷ bach a'r adnoddau eraill. Bydd angen allwedd 'radar' i gael mynediad i'r uned sydd ar gael trwy ofyn yn y Brif Fynedfa.

Cŵn

 • Mae croeso i gŵn ar y safle ar yr amod eu bod yn cael eu cadw ar dennyn byr.

 • Mae croeso i gŵn tywys ym mhob man.

 • Gallwch ofyn am ddŵr ar gyfer eich ci yn y bwytai, yn Oakdale, Gweithdy ac yn y Castell.

 • Cynigir rhawiau baw i berchnogion cŵn wrth fynd i mewn i'r Amgueddfa ac rydym yn gwerthfawrogi’ch cydweithrediad i gadw'r Amgueddfa yn lân ac yn ddiogel.

Cyfleusterau

 • Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd i’r mannau bwyta, Y Gegin ac Y Gweithdy.

 • Ceir toiledau ar gyfer ymwelwyr anabl wrth y Brif Fynedfa, ger bythynnod Rhyd-y-car ac yn Iard y Castell.

 • Ceir cyfleusterau newid babanod ger y Brif Fynedfa.

Am resymau hanesyddol, nid yw ymwelwyr sydd ag anghenion arbennig yn gallu mynd i bob rhan o bob un o'n hamgueddfeydd. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i wella'r sefyllfa lle bo modd. Os oes gennych ryw awgrymiadau a allai ein helpu i wneud hyn, rhowch wybod i aelod o'r staff