Ymweld

Am y tro, byddwn yn agor bedwar diwrnod yr wythnos – bob dydd Mawrth, Iau, Sadwrn a Sul. Bydd rhai adeiladau hanesyddol ac orielau ar agor i chi mwynhau. Plîs gwiriwch pa adeiladau sydd ar agor wrth i chi gyrraedd.

Barod Amdani logo

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau am ddim, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd.

I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw. Os na fyddwch yn archebu a dangos tocyn dilys, ni fyddwch yn cael mynediad, yn ddieithriad.

Peidiwch ceisio archebu neu ymweld os ydych chi mewn ardal sydd dan glo oherwydd COVID-19 neu os oes gennych chi unrhyw symptomau COVID-19. Dim ond pobl sy’n byw yng Nghymru all archebu tocyn. Mae grŵpiau wedi’u cyfyngu i bedwar person dros 10 oed, oni bai eu bod yn byw ar yr un aelwyd.

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau yn wythnosol ar ddydd Mercher ar gyfer ymweliadau ar y dydd Mawrth, Iau, Sadwrn a Sul canlynol.

O ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19 rydym wedi gorfod newid rhaid pethau ar gyfer yr ymweliad. Ewch i’r Picnics, cŵn, toiledau – atebion i'ch cwestiynau

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn ein Hamgueddfeydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles.

Archebu tocyn am ddim ymlaen llaw

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Picnics, cŵn, toiledau – atebion i'ch cwestiynau

Cwestiynau Cyffredin

Oriau Agor

Ar Agor 10am-5pm bob dydd Mawrth, Iau, Sadwrn a Sul

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw.

Lleoliad

Caerdydd
CF5 6XB

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Gwybodaeth Diogelwch ar gyfer Ymwelwyr

Oherwydd natur hanesyddol y safle, sylwch ar y peryglon potensial canlynol, os gwelwch yn dda:

 • Pyllau dŵr a llynnoedd
 • Perygl o faglu ar lwybrau a stepiau anwastad
 • Arwynebedd llithrig llwybrau, llethrau a mannau glaswelltog

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk

Diogelwch

Y camau i’ch cadw chi’n ddiogel:

 • Mae ein staff blaen tŷ wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch COVID-19.
 • Mae canllawiau diogelwch ymwelwyr ar y safle – dilynwch y canllawiau
 • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr
 • Trefn lanhau estynedig
 • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus
 • Bydd rhai orielau ac ardaloedd ar gau lle na allwn gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth wrth ymweld. Os ydych chi’n dangos symptomau coronafeirws, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r feirws yn yr 14 diwrnod diwethaf, rydym yn gofyn i chi beidio ymweld ac efallai y byddwch yn cael eich troi i ffwrdd er diogelwch staff ac ymwelwyr eraill. Beth am fwynhau yr amgueddfa drwy bori’r casgliadau ar-lein tan eich bod chi’n teimlo’n well?

Parcio

Dim ond prif fynedfa’r Amgueddfa fydd ar agor felly os ydych chi’n gyrru i’r Amgueddfa bydd yn rhaid archebu a thalu am barcio ymlaen llaw. £6 y diwrnod. AM DDIM ar gyfer ddeiliaid bathodynnau anabl a beiciau modur. Tocyn tymor 12 mis am £30. Tâl am barcio yn unig yw hwn – mae mynediad am ddim i’r Amgueddfa fel arfer. Os ydych chi’n gyrru i’r Amgueddfa, fe fydd y mynedfeydd o bentref Sain Ffagan a’r A4232 ar agor. Fe fydd gat y Castell (cerddwyr yn unig) ar gau.

Profiad

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld

Bydd y profiad yn Sain Ffagan yn wahanol i’r arfer, ond gobeithio y byddwch chi’n mwynhau:

 • Crwydro ein gerddi prydferth a gweld yr adeiladau hanesyddol (o’r tu allan)
 • Dysgu am yr adeiladau hanesyddol a’u gwreiddiau o’r paneli gwybodaeth
 • Gweld yr anifeiliaid fferm a mwynhau byd natur yn ein parciau can erw

Toiledau

Bydd y toiledau ar agor, ac rydym wedi creu trefn lanhau estynedig er eich diogelwch.