Ymweld

Bydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn agor YN DDYDDIOL. Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau AM DDIM. Gallwch chi ymweld â'n hamgueddfeydd heb archebu ymlaen llaw.

Os ydych chi’n gyrru i’r Amgueddfa bydd yn rhaid talu am barcio, £6 y diwrnod.

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi, gwirfoddolwyr a’n staff. Rydym yn annog ymwelwyr i wisgo gorchudd wyneb, i ddefnyddio gorsafoedd glanhau dwylo a chadw pellter cymdeithasol.

Peidiwch anghofio: Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn wahanol i Loegr. Coronafeirws (COVID-19) | Pwnc | LLYW.CYMRU

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal: Dewch i ddarganfod stori Cymru

Picnics, cŵn, toiledau, Covid-19 – atebion i'ch cwestiynau

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi a’n staff. I leihau risg lledu COVID-19, rydym wedi newid ein harferion, a bydd y profiad yn Sain Ffagan yn wahanol i’r arfer ac mae nifer cyfyngedig o’r adeiladau hanesyddol ar agor i chi ymweld.

Cwestiynau Cyffredin

Oriau Agor

Ar Agor 10am-5pm bob dydd

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Mynediad am ddim!

Lleoliad

Caerdydd
CF5 6XB

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Gwybodaeth Diogelwch ar gyfer Ymwelwyr

Oherwydd natur hanesyddol y safle, sylwch ar y peryglon potensial canlynol, os gwelwch yn dda:

 • Pyllau dŵr a llynnoedd
 • Perygl o faglu ar lwybrau a stepiau anwastad
 • Arwynebedd llithrig llwybrau, llethrau a mannau glaswelltog

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk

Nodir

Ni chaniateir chwarae â phêl, beic, sgwteri ayyb ar y safle

Parcio

Os ydych chi’n gyrru i’r Amgueddfa bydd yn rhaid talu am barcio, £6 y diwrnod. AM DDIM ar gyfer ddeiliaid bathodynnau anabl a beiciau modur. Tocyn tymor 12 mis am £30. Tâl am barcio yn unig yw hwn – mae mynediad am ddim i’r Amgueddfa fel arfer. Os ydych chi’n gyrru i’r Amgueddfa, fe fydd y mynedfeydd o bentref Sain Ffagan a’r A4232 ar agor.

Diogelwch

Y camau i’ch cadw chi’n ddiogel:

 • Mae ein staff blaen tŷ wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch COVID-19.
 • Mae canllawiau diogelwch ymwelwyr ar y safle – dilynwch y canllawiau
 • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr
 • Trefn lanhau estynedig
 • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus
 • Bydd rhai orielau ac ardaloedd ar gau lle na allwn gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth wrth ymweld. Os ydych chi’n dangos symptomau coronafeirws, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r feirws yn yr 14 diwrnod diwethaf, rydym yn gofyn i chi beidio ymweld ac efallai y byddwch yn cael eich troi i ffwrdd er diogelwch staff ac ymwelwyr eraill. Beth am fwynhau yr amgueddfa drwy bori’r casgliadau ar-lein tan eich bod chi’n teimlo’n well?

Pramiau a Chadeiriau Gwthio

Mae croeso i bramiau a chadeiriau gwthio yn Sain Ffagan ond nid oes modd mynd â nhw i mewn i’r rhan fwyaf o’n adeiladau hanesyddol. Gallwch fynd â phram neu gadair wthio i mewn i Institiwt Oakdale, Eglwys Teilo Sant a Siop Gwalia.

Os ydych chi’n defnyddio cadair wthio addasol neu gadair olwyn, mae gwybodaeth berthnasol ar ein Tudalen Fynediad.

Profiad

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld

Bydd y profiad yn Sain Ffagan yn wahanol i’r arfer, ond gobeithio y byddwch chi’n mwynhau:

 • Crwydro ein gerddi prydferth a gweld yr adeiladau hanesyddol 
 • Mae nifer cyfyngedig o’r adeiladau hanesyddol ar agor i chi ymweld
 • Dysgu am yr adeiladau hanesyddol a’u gwreiddiau o’r paneli gwybodaeth
 • Gweld yr anifeiliaid fferm a mwynhau byd natur yn ein parciau can erw

Toiledau

Bydd y toiledau ar agor, ac rydym wedi creu trefn lanhau estynedig er eich diogelwch.