Sut i Wneud Cais

Diben y canllaw hwn yw eich helpu i lenwi eich ffurflen gais a chymryd rhan yn effeithiol yn y broses ddethol. Bydd hyn yn sicrhau bod gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i asesu sut yr ydych yn diwallu gofynion y rôl. Darllenwch y canllaw hwn cyn dechrau ar eich cais.

Mae’r ffurflen gais hon yn rhan bwysig o’r broses ddethol. I sicrhau tegwch i’n holl ymgeiswyr, mae’r penderfyniad i gynnwys ymgeiswyr ar y rhestr fer ar gyfer cyfweliad yn seiliedig ar yr wybodaeth yn y ffurflen gais. Mae’n bwysig eich bod yn cynnwys cymaint o wybodaeth â phosibl. Ni allwn ystyried unrhyw wybodaeth all fod gennym eisoes amdanoch chi.

Peidiwch ag atodi unrhyw ddogfennau eraill megis CV, tystlythyrau neu gopïau o dystysgrifau addysg oni bai ein bod wedi gofyn i chi wneud hynny. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau ar ffurf CV.

Llenwi’r ffurflen:

Mae’n hanfodol eich bod yn darllen y Disgrifiad Swydd yn enwedig yr adrannau ar Gymwyseddau cyn cwblhau eich ffurflen gais.

Dyma ganllawiau ar gyfer prif adrannau’r ffurflen gais.

Sgiliau iaith:

Byddwn yn gofyn i chi am lefel eich gallu o ran ysgrifennu a siarad Cymraeg a Saesneg. Bydd Manyleb y Person yn nodi beth yw’r gofynion iaith ar gyfer y swydd. Darllenwch ein

canllaw ar gyfer lefelau iaith Gymraeg am wybodaeth ar lefelau iaith.

Hanes Cyflogaeth:

Cofiwch gynnwys pob swydd yn yr adran hon, gan ddechrau gyda’ch swydd bresennol neu eich swydd ddiwethaf, a gorffen gyda’ch swydd gyntaf.

Cymwysterau a hyfforddiant:

Dylech gwblhau’r adran hon yn llawn. Cofiwch gyfeirio at y Swydd Ddisgrifiad am unrhyw gymwysterau penodol sydd eu hangen ar gyfer y swydd hon.

Anghenion Penodol i’r Swydd:

Caiff y Gwybodaeth, Profiad a Sgiliau angenrheidol ar gyfer y swydd hon eu rhestru yn y Swydd Ddisgrifiad. Yn eich ymateb amlinellwch sut yr ydych yn diwallu’r Gwybodaeth, Profiad a Sgiliau pendol i’r swydd fel yr amilniellir yn y Swydd Ddisgrifiad. Mae uchafswm geiriau o 300 fesul adran.

Gofynnir i chi ysgrifennu ymatebion mor llawn â phosibl gan eu bod yn rhoi cefndir ar gyfer y broses o lunio rhestr fer a chyfweld. Mae’n bosibl na fydd ceisiadau sydd ag ychydig iawn o fanylion yn yr adran hon yn mynd ymhellach na’r cam dethol cyntaf.

Cymwyseddau:

Mae’r cymwyseddau craidd sy’n ofynnol ar gyfer y swydd hon wedi’u rhestru o dan y penawdau hyn:

  • Gweithio’n bositif gydag eraill
  • Croesawu dysgu, newid a chreadigrwydd
  • Ymroddiad i ganolbwyntio ar gwsmeriaid
  • Cyrraedd canlyniadau effeithiol
  • Ymroddiad i amrywiaeth a chyfrifoldebau cymdeithasol

Yn yr adran , ‘Cymwyseddau sy’n benodol i’r swydd hon’, fe welwch flwch ar gyfer nodi , ‘Esiamplau o’r ymddygiad’,.

Dylai eich ymateb o dan bob pennawd yn y ffurflen gais ddisgrifio sut yr ydych wedi dangos yr ymddygiadau hyn yn y gorffennol.

Gofynnir i chi ysgrifennu ymatebion mor llawn â phosibl gan eu bod yn rhoi cefndir ar gyfer y broses o lunio rhestr fer a chyfweld. Mae’n bosibl na fydd ceisiadau sydd ag ychydig iawn o fanylion yn yr adran hon yn mynd ymhellach na’r cam dethol cyntaf.

Dylech fod yn benodol yn hytrach na damcaniaethol – rhowch ddisgrifiad clir o sut y gwnaethoch ymateb i sefyllfa benodol (a pham). Mae hynny’n fwy defnyddiol na disgrifiad annelwig a chyffredinol o nodweddion sy’n ddymunol.

Dylech roi ystod o esiamplau – os yw’n bosibl, defnyddiwch sefyllfaoedd neu heriau gwahanol rydych wedi’u hwynebu yn hytrach na dibynnu ar un profiad yn unig. Mae hyn yn ein helpu i werthuso sut yr ydych yn mynd i’r afael â gwahanol heriau yn hytrach na’ch ymddygiad ar sail un sefyllfa yn unig.

Os yw eich esiampl yn cynnwys gwaith tîm, dywedwch wrthym beth oedd eich rôl chi o fewn y tîm yn hytrach na dweud beth wnaeth y tîm a beth oedd y llwyddiannau cyffredinol.

Dylech osgoi gwneud datganiadau. Rhowch dystiolaeth i gefnogi’r hyn yr ydych yn ei ddweud. Er enghraifft, datganiad yw ‘Mae gennyf sgiliau cyfathrebu ardderchog gan fy mod yn ymdrin â phobl bob dydd’. Yn hytrach, mae angen i chi egluro beth sy’n gwneud eich sgiliau cyfathrebu’n ardderchog, a disgrifio’r sefyllfa pan gafodd eich sgiliau cyfathrebu effaith bositif, a sut.

Geirdaon:

Bydd unrhyw gynnig swydd yn amodol ar dderbyn geirdaon boddhaol. Peidiwch ag anfon tystlythyrau.

Gofynnir i chi enwi pobl nad ydynt yn perthyn i chi ac sydd wedi cytuno i fod yn ganolwr i chi. Rhaid i’ch cyflogwr presennol fod yn un o’r rhain, neu eich cyflogwr diweddaraf os nad ydych yn gweithio ar hyn o bryd. Dylai’r geirda arall fod gan rywun a all fynegi barn ar eich gwaith a’ch gallu i wneud y swydd yr ydych yn ymgeisio amdani. Fel arfer, gofynnir am eirda os cynigir y swydd i chi.

Os nad ydych am i ni ysgrifennu at eich cyflogwr presennol cyn y cyfweliad, gofynnir i chi nodi hynny yn y blwch a ddarperir yn y ffurflen gais. Fodd bynnag, os byddwch yn cael eich argymell i’ch penodi, bydd angen i ni gysylltu â’ch cyflogwr cyn i ni allu cynnig y swydd yn ffurfiol i chi.