Canllawiau Mynediad Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Cyngor cyffredinol i ymwelwyr

 • Mae Big Pit ar lethr ar ochr bryn ac am hynny mae'r safle ar sawl lefel. Er bod rampiau rhwng y lefelau, maen nhw'n hir ac yn waith caled.

 • Mae'r llawr ar y wyneb a dan y ddaear yn nodweddiadol o safle diwydiannol, felly argymhellir gwisgo esgidiau cadarn. Mae'r llawr yn gallu bod yn anwastad ac yn llithrig mewn mannau ac mae nifer fawr o risiau. O dan y ddaear, rhaid plygu mewn mannau i osgoi taro'ch pen.

 • Ar y daith dan ddaear, rhaid cerdded tua 700 metr yn gwisgo helmed ac yn cario lamp sy'n pwyo tua 5kg. Mae'r lamp yn addas at y pwrpas yn ôl yr HSE, ond cofiwch fod y golau ar y cyfan yn waeth nag yr ydych wedi arfer ag e.

Gwybodaeth Pwysig

 • Yn ystod mis Ionawr bydd yr Amgueddfa ar gau a’r dyddiau penodol am waith cynnal a chadw. Bydd y teithiau tanddaearol hefyd ar gau a’r rhai diwrnodau. Ffoniwch cyn teithio’n unswydd.

 • Gwisgwch ddillad cynnes ac esgidiau cadarn.

 • Rhaid i blant fod dros fetr o daldra i fynd i lawr i'r pwll.

 • Mae'n bosib na fydd teithiau dan ddaear ar gael am ran o'r diwrnod yn ystod cyfnodau prysur er mwyn clirio unrhyw giw sydd wedi datblygu. Ffoniwch yn ystod y gwyliau i weld faint o le sydd ar gael.

 • O leiaf 2 o bobl ar gyfer y daith dywysedig

 • Mae'r teithiau danddaear yn para tua awr.

 • Dylech adael tair i bedair awr ar gyfer eich ymweliad.

 • Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

 • Ffoniwch 029 2057 3650 i holi a yw'r teithiau danddaear (10am-3pm) ar gael yn Rhagfyr, Ionawr ac yn gynnar fis Chwefror.

 • Dylai grwpiau o dros ddeg o bobl fwcio ymlaen llaw.

 • Mae canllaw 'Cynllunio Eich Ymweliad' ar gael ar gyfer grwpiau.

 • Dylai pobl mewn cadair olwyn fwcio teithiau danddaear ymlaen llaw.

Contraband

 • Er nad yw Big Pit yn cynhyrchu glo bellach, mae'n dal i gael ei gyfri fel pwll glo yn ôl y Ddeddf Pyllau Glo. Mae felly yn anghyfreithlon mynd â deunyddiau ysmygu neu sylweddau llosgadwy dan ddaear.

 • Mae hyn yn cynnwys sigarennau, baco, matsys a thanwyr, ffonau symudol, oriorau a chylchoedd allweddi gyda batris, cyfrifianellau, radios, chwaraewyr cerddoriaeth personol ac unrhyw offer ffotograffig.

 • Bydd ein Harweinwyr yn casglu'r 'contraband' yma cyn y daith danddaearol ac yn ei gadw'n ddiogel ar yr wyneb. Caiff ei ddychwelyd ar ddiwedd y daith.

Plant bach

 • Rhaid i blant fod dros fetr o daldra i fynd ar y daith dan ddaear. Mae'r offer diogelwch yn pwyso tua 5kg, a rhaid i bob plentyn gario eu hoffer eu hunain. Ni fydd pob plentyn sy'n ddigon tal i fynd i lawr i'r pwll yn ddigon cryf i gario'r offer mor bell. Byddwn ni'n pwyso a mesur pob achos yn unigol ac rydyn ni'n cadw'r hawl i wrthod mynediad i'r daith dan ddaear.

 • Mae profiad y pwll rhyngweithiol ar y wyneb yn agored i bobl o bob oedran.

 • Safle diwydiannol awyr agored yw Big Pit, felly mae angen gwisgo dillad addas mewn tywydd gwael ac amddiffyn plant rhag yr haul mewn tywydd braf.

 • Mae nifer o beiriannau diwydiannol sy'n addas i blant eistedd ynddynt neu arnynt dan oruchwyliaeth oedolyn yma, ond mae dringo ar y peiriannau'n gallu bod yn beryglus.

 • Hoffem atgoffa oedolion taw nhw sy'n gyfrifol am les a diogelwch y plant yn eu gofal drwy'r amser.

Pobl â phroblemau symudedd

 • Mae mannau parcio ar gael ar gyfer pobl â phroblemau symudedd ar bob un o'r tair lefel, ond er mwyn gweld yr orielau mwyngloddio, mae angen mynd i fyny ac i lawr llethr serth.

 • Er bod rampau rhwng y gwahanol lefelau ar wyneb y safle, mae angen cynorthwy-ydd yr un ar gyfer pob un sydd mewn cadair olwyn. Dylid nodi bod rhai o'r rampau yn hir, yn serth ac yn waith caled.

 • Am fod diogelwch ein hymwelwyr yn bwysicach na dim i ni, ni chaniateir mwy na 4 cadair olwyn dan ddaear ar unrhyw adeg. Mae hyn rhag ofn bod angen mynd ag ymwelwyr allan ar hyd lwybr gwahanol os nad yw'r siafft yn gweithio e.e. os oes problem gyda'r pŵer. Nid yw'r dihangfeydd brys yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn felly byddai angen cario pobl allan.

 • Os oes mwy na phedwar o bobl mewn cadair olwyn mewn grŵp, bydd angen ei rannu'n ddau neu fwy o grwpiau llai. Tra bydd un grŵp yn mynd dan ddaear, gall y lleill weld y pethau sydd ar wyneb y pwll. Fel hyn, ni ddylai gymryd mwy na'r 2½ awr arferol i barti â rhwng pedair ac wyth cadair olwyn ymweld â'r safle. Ond os oes 8-12 cadair olwyn yn y parti, mae'n debygol o gymryd tua 3½ awr.

 • Gan na ellir mynd ag offer trydanol heb eu cymeradwyo o dan ddaear mae'n rhaid i ni ofyn i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn trydanol i newid i gadair olwyn gyffredin os ydynt am fynd o dan ddaear — croeso i chi ddod ag un personol neu gallwn ddarparu cadair.

 • Gall rhai cadeiriau olwyn cyffredin, rhai ag olwynion bach neu heb ddolenni, fod yn anaddas i'w defnyddio o dan ddaear. Mae croeso eto i ymwelwyr ddefnyddio cadeiriau'r Amgueddfa os y dymunant.

 • Rydym yn deall bod rhai ymwelwyr yn ei chael yn anodd i newid i gadair olwyn anghyfarwydd felly ni fyddwn yn gofyn i ymwelwyr wneud hynny oni bai ei fod yn hanfodol i'w diogelwch neu i ddiogelwch eraill.

 • Os nad yw ymwelwyr yn defnyddio cadeiriau olwyn yn rheolaidd, ond bod ganddynt broblemau symud, efallai y byddwn yn gofyn iddynt ddefnyddio cadair olwyn yn ystod y daith danddaear. Ni fyddwn yn gofyn hyn gan ymwelwyr oni bai bod anghenion diogelwch yn ei wneud yn gwbl angenrheidiol.

 • Mae mynediad i ddefnyddwyr cadair olwyn â gofalwr i'r rhan fwyaf o adeiladau ar yr wyneb. Mae mynediad i dŷ'r injan weindio drwy ddrws arall ar ochr yr adeilad.

 • Awgrymir bod defnyddwyr cadeiriau olwyn yn gadael Big Pit yr un ffordd ag y cyrhaeddon nhw'r Amgueddfa, h.y. drwy'r Dderbynfa. Caiff y drws hwn ei gau am 3.30pm. canwch y gloch am gymorth wedi'r amser hwn.

Pobl â nam ar eu golwg

 • Mae modd i grwpiau ac unigolion sydd â nam ar y golwg a'u cynorthwywyr gael taith dywys o dan y ddaear yn y Big Pit.

 • Un o bleserau mawr ymweld â safle diwydiannol fel Big Pit yw profi sŵn ac arogleuon yr eitemau a'r arddangosiadau. Ychydig o bethau sydd mewn cesys gwydr yma.

 • Arddangosfa ar wyneb y safle yw'r Orielau Mwyngloddio. Mae'r orielau'n esbonio gwahanol dechnegau mwyngloddio modern o dorri twnelau newydd i gynhyrchu ar y ffas lo. Gwneir hyn trwy gerdded trwy efelychiad rhithwir o bwll glo ar ffurf cyflwyniad clyweledol. Dylech wybod fod sŵn mawr, goleuadau sy'n fflachio a newid yn lefelau'r golau a'r lliwiau yn rhan sylweddol o'r cyflwyniad.

 • Mae staff yr Amgueddfa'n barod iawn i ganiatáu i ymwelwyr afael yn yr eitemau a'u teimlo ac i roi esboniad llawn o'u pwrpas.

 • Gellir cysylltu â'r Swyddog Addysg i drefnu sesiynau cyffwrdd a theimlo.

Pobl â nam ar eu clyw

 • Mae labeli ysgrifenedig ar gyfer pob eitem yn y rhan fwyaf o arddangosfeydd ac fel geir dehongliad gweledol clir o brif thema'r arddangosfa. Darperir dolenni sain ar gyfer cymhorthion clyw mewn sawl man o amglych y safle.

Cymhorthion Meddygol sydd â Batri

 • Fel arfer, rhaid gadael pob teclyn â batri ynddo megis oriorau, camerâu ayb. ar yr wyneb fel 'contraband'. Nid yw hyn yn wir am rai cymhorthion meddygol sydd â batri megis Cymorth Clyw a Monitor Siwgr y Gwaed. Gofynnwn i chi hysbysu'r Dirprwy os oes gennych unrhyw offer o'r fath.

Cŵn
 • Gallwch ddod â chŵn ar y safle ar yr amod eu bod yn cael eu cadw ar dennyn.

 • Croeso i bobl sydd â nam ar eu golwg neu eu clyw ddod â'u cŵn tywys gyda nhw ond gwaetha'r modd, ni ellir mynd â nhw dan ddaear.

 • Cynigir dŵr i gŵn wrth y fynedfa a gallwch ofyn am ddŵr ar gyfer eich ci yn y ffreutur a'r siop goffi.

 • Cynigir rhawiau baw i berchnogion cŵn wrth fynd i mewn i'r amgueddfa ac rydym ni'n gwerthfawrogi eich cydweithrediad i gadw'r amgueddfa yn lân ac yn ddiogel.

Cyfleusterau

 • Ceir toiledau addas ar y bob lefel o'r safle. Mae'r cyfleusterau anabl yn yr Ystafell Aros a'r Baddondai Pen Pwll yn gyfleusterau neillryw. Mae cyfleusterau anabl gwryw a benyw ar wahân yn y toiledau ger y Weindar fodd bynnag. SYLWCH: mae'r daith dan ddaear yn para tuag awr ac nid oes toiledau o dan y ddaear.

 • Gall pobl mewn cadeiriau olwyn fynd i'r siop anrhegion ac i'r ddau le bwyd.

 • Ceir cyfleusterau newid cewynnau yn nhoiledau'r Baddondai Pen Pwll.

Am resymau hanesyddol, nid yw ymwelwyr sydd ag anghenion arbennig yn gallu mynd i bob rhan o bob un o'n hamgueddfeydd. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i wella'r sefyllfa lle bo modd. Os oes gennych ryw awgrymiadau a allai ein helpu i wneud hyn, rhowch wybod i aelod o'r staff.