Gwybodaeth i ymwelwyr

Os ydych chi'n ystyried ymweld â ni heddiw ac yr hoffech brofi'r daith danddaearol, ffoniwch ni ar 029 2057 3650 i wirio argaeledd.

Y Taith Dan Ddaear:

Rhwng 21 Gorffennaf a 31 Awst 2024 gallwch prynu tocynnau ar gyfer y Daith Dan Ddaear unigryw gyda thocyn Job-A-Mas £8 gyda slot amser i bob person, NEU docyn £5 ar y diwrnod sydd â niferoedd cyfyngedig a ddim yn gwarantu slot amser ac efallai bydd yn rhaid i chi aros am gyfnod, yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur.

Y tu allan i'r cyfnod hwn mae tocynnau Job-A-Knock ar gael i'w prynu NEU, gallwch barhau i gael mynediad i'r Daith Dan Ddaear am ddim, ond efallai y bydd yn rhaid i chi aros am gyfnod, yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur.

Mae mynediad i'r Amgueddfa yn parhau i fod yn rhad ac am ddim. 
 

Ymweld Am Ddim

Oriau Agor

1 Chwefror 2024-Tachwedd 2024         
Ar agor yn ddyddiol 9.30yb-5yh.       
Mynediad olaf: 4yh.         
Teithiau danddaearol: 10yb-3.30yh

Ffoniwch am oriau agor Tachwedd-Ionawr.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa.

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: bigpit@amgueddfacymru.ac.uk

Cyfeiriad

Blaenafon
Torfaen
NP4 9XP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Parcio

Os ydych yn cyrraedd mewn car bydd angen i chi dalu wrth gyrraedd. £5 y diwrnod. AM DDIM ar gyfer ddeiliaid bathodynnau anabl a beiciau modur. Tâl am barcio yn unig yw hwn – mae mynediad am ddim i’r Amgueddfa fel arfer.

Ymweld â ni ar drafnidiaeth gyhoeddus, beic neu ar droed?

Gallwch drefnu'ch taith drwy ddefnyddio wefan Traveline Cymru neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0800 464 0000.

Job-A-Mas

Mae ein Teithiau Tanddaearol yn mynd â chi i galon Big Pit. Bydd tocyn Job-A-Mas yn eich galluogi i archebu slot am amser penodol ar y Daith Dan Ddaear. Mae tocyn Job-A-Mas yn caniatáu i chi ymuno â'r ciw ar gyfer y Teithiau Dan Ddaear ar amser penodol.

Rhwng 21 Gorffennaf a 31 Awst 2024 bydd yn RHAID prynu tocynnau ar gyfer y Daith Dan Ddaear unigryw gyda thocyn Job-A-Mas £8 gyda slot amser i bob person, NEU docyn £5 ar y diwrnod sydd â niferoedd cyfyngedig a ddim yn gwarantu slot amser ac efallai bydd yn rhaid i chi aros am gyfnod, yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur.

Y tu allan i'r cyfnod hwn mae tocynnau Job-A-Knock ar gael i'w prynu NEU, gallwch barhau i gael mynediad i'r Daith Dan Ddaear am ddim, ond efallai y bydd yn rhaid i chi aros am gyfnod, yn enwedig yn ystod cyfnodau prysur.

Mae mynediad i'r Amgueddfa yn parhau i fod yn rhad ac am ddim.

Am fanylion ffoniwch 029 2057 3650.

Drwy brynu tocyn Job-a-Mas neu docyn ar y diwrnod, drwy hawlio lle ar y daith Dan Ddaear unigryw byddwch chi’n helpu i gadw hanes diwydiant glo Cymru i genedlaethau’r dyfodol.

Diolch o galon ymlaen llaw am chwarae eich rhan, a’n helpu i rannu straeon anhygoel Cymru.

Tocyn Job-A-Mas

Bwyta, Yfed, Siopa

 • Mae ein siop goffi bellach yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd poeth ac oer, cacennau a sawrïau blasus.
 • Bydd y siop ar agor yn ystod eich ymweliad.
 • Mae croeso i chi dod â phicnic i’r Amgueddfa. 

Mynediad

Gwybodaeth cyffredinol a gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Canllaw Mynediad

Grwpiau

Mae'n bosibl cynnal ymweliadau grŵp yn ystod ein horiau agor arferol ac mae mynediad am ddim.

Archebwch le i'ch grŵp ymlaen llaw drwy e-bostio bigpit@amgueddfacymru.ac.uk am y manteision canlynol:

 • Gostyngiad o 10% yn y siop (o wario o leiaf £5 y pen) ar gyfer eich ymwelwyr.
 • Lluniaeth am ddim i yrwyr Bysiau (wrth ddangos prawf ID).

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld

 • Y Daith Danddaearol dan ddaear fyd-enwog. Teithiwch 300tr lawr i grombil y ddaear go iawn i weld sut beth oedd bywyd i'r miloedd o ddynion oedd yn gweithio yn y pyllau glo.
 • Ymweld â brofiad clyweledol Brenin Glo: Y Profiad Cloddio - cyflwyniad amlgyfrwng sy’n adrodd stori datblygiad diwydiant glo Cymru.
 • Ymweld â’r baddondai pen pwll sydd yn cynnwys pedwar gofod arddangos ac yn defnyddio gwrthrychau a delweddau i adrodd stori'r pyllau glo yng Nghymru. Mae'r themâu yn cynnwys plant yn y pyllau glo, iechyd, bywyd cartref a'r gymuned lofaol. Dewch i weld sut mae bywyd a gwaith glöwr wedi newid o 1850 i 2000. Dysgwch am ddaeareg a defnydd glo, trychinebau'r pyllau glo ac achub glowyr. Darganfyddwch rôl ac effaith undebau llafur a gwladoli a chael cipolwg agos ar bethau cofiadwy o'r pyllau.
 • Ymweldâ’r Stordy Cadwraeth sydd yn cynnwys peirannau torri glo.
 • Crwydro o gwmpas y safle, gweld yr adeiladau hanesyddol a mwynhau Tirwedd Safle Treftadaeth Blaenafon.

Ydw i’n gallu dod a’r ci?

Mae Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru yn croesawu cŵn cymorth sydd wedi'u hyfforddi, heblaw ar y Daith Danddaearol, ond ni chaiff anifeiliaid eraill fynediad i adeiladau'r amgueddfa. Caiff cŵn (ac anifeiliaid cymorth emosiynol eraill) fynediad i'r gerddi a mannau awyr agored yr Amgueddfa, ond rhaid eu cadw ar dennyn byr bob amser. 

Cyngor cyffredinol i ymwelwyr

 • Mae Big Pit ar lethr ar ochr bryn ac am hynny mae'r safle ar sawl lefel. Er bod rampiau rhwng y lefelau, maen nhw'n hir ac yn waith caled.
 • Mae'r llawr ar y wyneb a dan y ddaear yn nodweddiadol o safle diwydiannol. Gwisgwch ddillad cynnes ac esgidiau cadarn.
 • Mae'r llawr yn gallu bod yn anwastad ac yn llithrig mewn mannau ac mae nifer fawr o risiau. O dan y ddaear, rhaid plygu mewn mannau i osgoi taro'ch pen.
 • Bydd aelod o staff yn eich ffitio gyda helmed, lamp a gwregys cyn i chi fynd o dan y ddaear a fydd yn cynnwys rhywfaint o gyswllt agos. Os oes gennych chi unrhyw bryderon am hyn, rhowch wybod i aelod o'r staff.
 • Ar y daith dan ddaear, rhaid cerdded tua 700 metr yn gwisgo helmed ac yn cario lamp sy'n pwyo tua 5kg. Mae'r lamp yn addas at y pwrpas yn ôl yr HSE, ond cofiwch fod y golau ar y cyfan yn waeth nag yr ydych wedi arfer ag e. Mae'r teithiau danddaear yn para tua awr.
 • Rydyn ni'n cynnal profion diogelwch yn rheolaidd i wneud yn siŵr bod y lofa yn ddiogel i ymwelwyr. Os bydd angen i ni stopio teithiau danddaear, efallai ar fyr rybudd, byddwn ni'n rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf ar ein gwefan a'r cyfryngau cymdeithasol.

Plant

 • Rhaid i blant fod dros fetr o daldra i fynd ar y daith dan ddaear. Mae'r offer diogelwch yn pwyso tua 5kg, a rhaid i bob plentyn gario eu hoffer eu hunain. Ni fydd pob plentyn sy'n ddigon tal i fynd i lawr i'r pwll yn ddigon cryf i gario'r offer mor bell. Byddwn ni'n pwyso a mesur pob achos yn unigol ac rydyn ni'n cadw'r hawl i wrthod mynediad i'r daith dan ddaear.
 • Mae profiad y pwll rhyngweithiol ar y wyneb yn agored i bobl o bob oedran.
 • Mae nifer o beiriannau diwydiannol sy'n addas i blant eistedd ynddynt neu arnynt dan oruchwyliaeth oedolyn yma, ond mae dringo ar y peiriannau'n gallu bod yn beryglus. Hoffem atgoffa oedolion taw nhw sy'n gyfrifol am les a diogelwch y plant yn eu gofal drwy'r amser.
 • Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

Contraband

 • Er nad yw Big Pit yn cynhyrchu glo bellach, mae'n dal i gael ei gyfri fel pwll glo yn ôl y Ddeddf Pyllau Glo. Mae felly yn anghyfreithlon mynd â deunyddiau ysmygu neu sylweddau llosgadwy dan ddaear.
 • Mae hyn yn cynnwys sigarennau, baco, matsys a thanwyr, ffonau symudol, oriorau a chylchoedd allweddi gyda batris, cyfrifianellau, radios, chwaraewyr cerddoriaeth personol ac unrhyw offer ffotograffig.
 • Bydd ein Harweinwyr yn casglu'r 'contraband' yma cyn y daith danddaearol ac yn ei gadw'n ddiogel ar yr wyneb. Caiff ei ddychwelyd ar ddiwedd y daith.

Gwybodaeth Arall

 • O leiaf 2 o bobl ar gyfer y daith dywysedig
 • Ffoniwch 029 2057 3650 i holi a yw'r teithiau danddaear (10am-3pm) ar gael yn Rhagfyr, Ionawr ac yn gynnar fis Chwefror.
 • Dylai grwpiau o dros ddeg o bobl fwcio ymlaen llaw.
 • Dylai pobl mewn cadair olwyn fwcio teithiau danddaear ymlaen llaw.

Camu 'Mlaen yn Amgueddfa Cymru

Ydych chi'n cyfri’ch camau bob dydd?

Hoffech chi wybod faint o gamau rydych yn eu cymryd wrth ymweld â'n hamgueddfeydd?

Rydym yn gwybod bod ymarfer corff, awyr iach a darganfod pethau newydd yn dda i'n lles corfforol a meddyliol.

Mae ymgyrch Camu ‘Mlaen Amgueddfa Cymru yn eich helpu chi i ddewis pa lwybrau ac ardaloedd i’w crwydro, wrth gyfri eich camau, darganfod pethau newydd ac ymgolli mewn diwylliant a hanes ar hyd y ffordd!

Efallai eich bod chi am fwynhau’r ardaloedd awyr agored yn Amgueddfa Wlân Cymru, Amgueddfa Lechi Cymru a Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, neu fynd ar antur dan ddaear yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru. Neu beth am archwilio'r orielau ac arddangosfeydd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd?

Gyda phob math o lwybrau i’w dilyn, a'r camau wedi'u cyfri, beth am fynd amdani?

Cymrwch y cam cyntaf a mwynhau'r daith!

Camu 'Mlaen

Cefnogwch Ni

Mae Amgueddfa Cymru yn elusen. Bob tro y byddwch chi'n prynu rhywbeth gennym, neu yn cyfrannu rhodd boed fawr neu fach, byddwch yn ein helpu i sicrhau fod Amgueddfa Cymru yn perthyn i bawb ac yma at ddefnydd pawb. Rhowch os gallwch chi.

Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal:

Dewch i ddarganfod stori Cymru