Ymweld

Mae Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ar agor pob dydd.

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau am ddim gyda thocynnau am y daith danddaearol ar gael am ddim.

Er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd. I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i bob ymwelydd  archebu tocyn am ddim ymlaen llaw. Os na fyddwch yn archebu a dangos tocyn dilys, ni fyddwch yn cael mynediad, yn ddieithriad. Os ydych yn gyfrifol am grŵp, ac os hoffech archebu lle ar gyfer 7 neu fwy o bobl, ffoniwch: 029 2057 3650.

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi a’n staff. I leihau risg lledu COVID-19, rydym wedi newid ein harferion, a bydd y profiad yn Big Pit yn wahanol i’r arfer. 

Wrth ymweld â'n hamgueddfeydd, rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd wyneb dan do a chadw pellter corfforol. (Sylwer: nid yw feisor yn cael ei ystyried fel gorchudd wyneb gan Lywodraeth Cymru. Gweler ein canllawiau llawn ar orchuddion wyneb.)

Dyma ambell beth i’w gofio:

 • Rhaid archebu ymlaen llaw;
 • Rhaid archebu tocynnau mynediad yn ogystal â thocynnau Taith Danddaearol. Nid yw tocyn Taith Danddaearol yn ddilys oni bai eich bod wedi archebu tocyn mynediad hefyd;
 • Nifer gyfyngedig o docynnau sydd felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi;
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd mewn da bryd ar gyfer eich slot. Ni fyddwn yn aros am bobl hwyr, ac ni fydd modd cael eich arian yn ôl;
 • Os ydych chi angen canslo eich ymweliad, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib fel ein bod yn gallu ail-ddosbarthu eich tocyn i rywun arall;
 • Fydd dim mwy na 6 person + tywysydd ar bob taith gallai hyn fod o wahanol aelwydydd:
 • Rhaid i bawb sy’n mynd dan y ddaear wisgo gorchudd wyneb drwy gydol y daith (gan gynnwys plant a’r rheiny sydd â rheswm dros beidio fel arfer) - mae hyn er mwyn eich gwarchod chi a’n tywyswyr. Does dim eithriadau i’r rheol hon;
 • Gwisgwch ddillad cynnes ac esgidiau call;
 • Rhaid i blant fod dros 1 medr o daldra i fynd dan ddaear, a rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser;
 • Rhaid cael o leiaf 2 berson ar unrhyw daith danddaearol, nid yw teithiau 1 person yn bosibl am resymau diogelwch. Os ydych yn archebu tocyn i 1, mae’n syniad da archebu tocyn mor gynnar yn y dydd â phosib;
 • Mae teithiau tanddaearol yn cymryd tua 50 munud;
 • Mae disgwyl i ymwelwyr wisgo’r cyfarpar diogelwch eu hunain gydag arweiniad gan staff.
Archebu tocyn am ddim ymlaen llaw

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau pob yn ail dydd Mercher ar gyfer ymweliadau ar y wythnos canlynol.

Ewch i’r Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth.

Bydd y toiledau ar agor, ac rydym wedi creu trefn lanhau estynedig er eich diogelwch. Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb yn ein Hamgueddfeydd a dilyn ein canllawiau diogelwch tra eich bod yn yr amgueddfa, hyd yn oed os ydych chi wedi cael y ddau frechlyn Covid-19. rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn gofodau dan do yn ein Hamgueddfeydd.

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal: Dewch i ddarganfod stori Cymru

Oriau Agor

9.30am-4.30pm pob dydd. Mynediad olaf: 3pm 

Teithiau danddaearol ar gael dyddiol 9.45am-3pm a rhaid archebu ymlaen llaw trwy Eventbrite.

Rhaid archebu tocyn mynediad am ddim i’r safle yn ogystal â thocyn taith danddaearol am ddim.

Galwch cyn gwneud taith arbennig,

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld

 • Y Daith Danddaearol dan ddaear fyd-enwog – rhaid archebu ymlaen llaw. Teithiwch 300tr lawr i grombil y ddaear go iawn i weld sut beth oedd bywyd i'r miloedd o ddynion oedd yn gweithio yn y pyllau glo.
 • Ymweld â brofiad clyweledol Brenin Glo: Y Profiad Cloddio - cyflwyniad amlgyfrwng sy’n adrodd stori datblygiad diwydiant glo Cymru
 • Ymweld â’r baddondai pen pwll sydd yn cynnwys pedwar gofod arddangos ac yn defnyddio gwrthrychau a delweddau i adrodd stori'r pyllau glo yng Nghymru. Mae'r themâu yn cynnwys plant yn y pyllau glo, iechyd, bywyd cartref a'r gymuned lofaol. Dewch i weld sut mae bywyd a gwaith glöwr wedi newid o 1850 i 2000. Dysgwch am ddaeareg a defnydd glo, trychinebau'r pyllau glo ac achub glowyr. Darganfyddwch rôl ac effaith undebau llafur a gwladoli a chael cipolwg agos ar bethau cofiadwy o'r pyllau.
 • Ymweldâ’r Stordy Cadwraeth sydd yn cynnwys peirannau torri glo.
 • Crwydro o gwmpas y safle, gweld yr adeiladau hanesyddol a mwynhau Tirwedd Safle Treftadaeth Blaenafon.

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: bigpit@amgueddfacymru.ac.uk

Cyfeiriad

Blaenafon
Torfaen
NP4 9XP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Parcio

Os ydych yn cyrraedd mewn car bydd angen i chi dalu wrth gyrraedd. £5 y diwrnod. AM DDIM ar gyfer ddeiliaid bathodynnau anabl a beiciau modur. Tâl am barcio yn unig yw hwn – mae mynediad am ddim i’r Amgueddfa fel arfer.

Picnics, cŵn, toiledau – atebion i'ch cwestiynau

Cwestiynau Cyffredin

Mynediad

Gwybodaeth cyffredinol a gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Canllaw Mynediad

Y camau i’ch cadw chi’n ddiogel:

 • Mae ein staff blaen tŷ wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch COVID-19.
 • Mae canllawiau diogelwch ymwelwyr ar y safle – dilynwch y canllawiau
 • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr
 • Trefn lanhau estynedig
 • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus
 • Bydd rhai orielau ac ardaloedd ar gau lle na allwn gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth wrth ymweld. Os ydych chi’n dangos symptomau coronafeirws, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r feirws yn yr 14 diwrnod diwethaf, rydym yn gofyn i chi beidio ymweld ac efallai y byddwch yn cael eich troi i ffwrdd er diogelwch staff ac ymwelwyr eraill. Beth am fwynhau yr amgueddfa drwy bori’r casgliadau ar-lein tan eich bod chi’n teimlo’n well?

Oherwydd natur hanesyddol y safle, sylwch ar y peryglon potensial canlynol, os gwelwch yn dda:

 • Perygl o faglu ar lwybrau a stepiau anwastad
 • Arwynebedd llithrig llwybrau, llethrau a mannau glaswelltog