Ymweld

Bydd Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru yn agor pedwar diwrnod yr wythnos – bob dydd Iau, Gwener, Sadwrn a Sul. Bydd yr Amgueddfa ar agor i gynnwys Gŵyl y Banc. O ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19, BYDD Y DAITH TANDDAEROL AR GAU.

Barod Amdani logo

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau am ddim, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd. I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw. Os na fyddwch yn archebu a dangos tocyn dilys, ni fyddwch yn cael mynediad, yn ddieithriad. Os ydych yn gyfrifol am grŵp, ac os hoffech archebu lle ar gyfer 6 neu fwy o bobl, ffoniwch: 029 2057 3650

Archebu tocyn am ddim ymlaen llaw

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau pob yn ail dydd Mercher ar gyfer ymweliadau ar y dydd Mercher, Gwener, Sadwrn a Sul am y bythefnos canlynol.

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi a’n staff. I leihau risg lledu COVID-19, rydym wedi newid ein harferion, a bydd y profiad yn Big Pit yn wahanol i’r arfer. Ni fydd y Daith Danddaearol ar agor. Ond, gallwch gerdded trwy Brenin Glo: Y Profiad Cloddio ac ymweld a’r baddondai pen pwll sydd yn cynnwys pedwar gofod arddangos ac yn defnyddio gwrthrychau a delweddau i adrodd stori'r pyllau glo yng Nghymru. Gallwch hefyd crwydro o gwmpas y safle, gweld yr adeiladau hanesyddol (o’r tu allan) a mwynhau Tirwedd Safle Treftadaeth Blaenafon.

Ewch i’r Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth.

Bydd y toiledau ar agor, ac rydym wedi creu trefn lanhau estynedig er eich diogelwch. Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb yn ein Hamgueddfeydd a dilyn ein canllawiau diogelwch tra eich bod yn yr amgueddfa, hyd yn oed os ydych chi wedi cael y ddau frechlyn Covid-19. rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn gofodau dan do yn ein Hamgueddfeydd.

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Oriau Agor

10am-5pm. Mynediad olaf: 3.30pm

Ar agor pedwar diwrnod yr wythnos – bob dydd Iau, Gwener, Sadwrn a Sul. Bydd yr Amgueddfa ar agor i gynnwys Gŵyl y Banc.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw.

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld

Bydd eich ymweliad ychydig yn wahanol i’r arfer.  Bydd y Daith Danddaearol, yr Ardal Theatr Brenin Glo: Y Profiad Cloddio, y Tŷ’r Ffan, y Tŷ Injan Weindio,  yr Ardal Arddangos Dros Dro a’r Ystafell Lampiau ar gau.

Byddwch chi’n gallu:

 • Ymweld â’r baddondai pen pwll sydd yn cynnwys pedwar gofod arddangos ac yn defnyddio gwrthrychau a delweddau i adrodd stori'r pyllau glo yng Nghymru. Mae'r themâu yn cynnwys plant yn y pyllau glo, iechyd, bywyd cartref a'r gymuned lofaol. Dewch i weld sut mae bywyd a gwaith glöwr wedi newid o 1850 i 2000. Dysgwch am ddaeareg a defnydd glo, trychinebau'r pyllau glo ac achub glowyr. Darganfyddwch rôl ac effaith undebau llafur a gwladoli a chael cipolwg agos ar bethau cofiadwy o'r pyllau.
 • Crwydro o gwmpas y safle, gweld yr adeiladau hanesyddol (o’r tu allan) a mwynhau Tirwedd Safle Treftadaeth Blaenafon.
 • Cerddded trey Brenin Glo: Y Profiad Cloddio I weld offer pyllau glo modern

Beth na fyddwch yn ei weld wrth yn ymweld

O ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19, BYDD Y DAITH TANDDAEROL AR GAU

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: bigpit@amgueddfacymru.ac.uk

Cyfeiriad

Blaenafon
Torfaen
NP4 9XP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Parcio

Os ydych chi’n gyrru i’r Amgueddfa bydd yn rhaid archebu a thalu am barcio ymlaen llaw. £5 y diwrnod. AM DDIM ar gyfer ddeiliaid bathodynnau anabl a beiciau modur. Tâl am barcio yn unig yw hwn – mae mynediad am ddim i’r Amgueddfa fel arfer.

Picnics, cŵn, toiledau – atebion i'ch cwestiynau

Cwestiynau Cyffredin

Pryd fydd y Daith Danddaearol ar gael?

Ein blaenoriaeth pennaf yw diogelwch staff ac ymwelwyr, ac rydym wedi cynnal asesiadau risg ym mhob Amgueddfa i sicrhau eu bod yn medru ailagor gan gadw at reoliadau cadw pellter cymdeithasol a glanweithdra. Mewn rhai achosion megis y Daith Danddaerol, teimlwyd na fyddai modd sicrhau diogelwch staff ac ymwelwyr fyddai yn ei defnyddio. Penderfynwyd felly i beidio cynnwys yr ardal yma yn y rhaglen ailagor.

Mynediad

Gwybodaeth cyffredinol a gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Canllaw Mynediad

Y camau i’ch cadw chi’n ddiogel:

 • Mae ein staff blaen tŷ wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch COVID-19.
 • Mae canllawiau diogelwch ymwelwyr ar y safle – dilynwch y canllawiau
 • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr
 • Trefn lanhau estynedig
 • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus
 • Bydd rhai orielau ac ardaloedd ar gau lle na allwn gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth wrth ymweld. Os ydych chi’n dangos symptomau coronafeirws, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r feirws yn yr 14 diwrnod diwethaf, rydym yn gofyn i chi beidio ymweld ac efallai y byddwch yn cael eich troi i ffwrdd er diogelwch staff ac ymwelwyr eraill. Beth am fwynhau yr amgueddfa drwy bori’r casgliadau ar-lein tan eich bod chi’n teimlo’n well?

Oherwydd natur hanesyddol y safle, sylwch ar y peryglon potensial canlynol, os gwelwch yn dda:

 • Perygl o faglu ar lwybrau a stepiau anwastad
 • Arwynebedd llithrig llwybrau, llethrau a mannau glaswelltog