Ymweld

Cau'r Amgueddfa

Oherwydd cyfyngiadau lleol yn yr ardal gan Lywodraeth Cymru, mae Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ar gau. Cadwch olwg ar ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol i wybod pryd y byddwn yn gallu ail-agor.

Oriau Agor

Ar Agor 10am-5pm.

Byddwn yn agor bedwar diwrnod yr wythnos – bob dydd Mawrth, Mercher, Gwener a Sadwrn.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw.

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld

Bydd profiad Big Pit yn wahanol i’r arfer, ond gobeithio y byddwch chi’n mwynhau:

 • Ymweld a’r baddondai pen pwll sydd yn cynnwys pedwar gofod arddangos ac yn defnyddio gwrthrychau a delweddau i adrodd stori'r pyllau glo yng Nghymru. Mae'r themâu yn cynnwys plant yn y pyllau glo, iechyd, bywyd cartref a'r gymuned lofaol. Dewch i weld sut mae bywyd a gwaith glöwr wedi newid o 1850 i 2000. Dysgwch am ddaeareg a defnydd glo, trychinebau'r pyllau glo ac achub glowyr. Darganfyddwch rôl ac effaith undebau llafur a gwladoli a chael cipolwg agos ar bethau cofiadwy o'r pyllau.
 • Crwydro o gwmpas y safle, gweld yr adeiladau hanesyddol (o’r tu allan) a mwynhau Tirwedd Safle Treftadaeth Blaenafon.

Beth na fyddwch yn ei weld wrth yn ymweld

O ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19 ni fydd y Daith Tanddaearol na Brenin Glo: Y Profiad Cloddio ar agor

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: bigpit@amgueddfacymru.ac.uk

Cyfeiriad

Blaenafon
Torfaen
NP4 9XP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Parcio

Os ydych chi’n gyrru i’r Amgueddfa bydd yn rhaid archebu a thalu am barcio ymlaen llaw. £5 y diwrnod. AM DDIM ar gyfer ddeiliaid bathodynnau anabl a beiciau modur. Tâl am barcio yn unig yw hwn – mae mynediad am ddim i’r Amgueddfa fel arfer.

Picnics, cŵn, toiledau – atebion i'ch cwestiynau

Cwestiynau Cyffredin

Pryd fydd y Daith Danddaearol a Brenin Glo: Y Profiad Cloddio ar gael?

Ein blaenoriaeth pennaf yw diogelwch staff ac ymwelwyr, ac rydym wedi cynnal asesiadau risg ym mhob Amgueddfa i sicrhau eu bod yn medru ailagor gan gadw at reoliadau cadw pellter cymdeithasol a glanweithdra. Mewn rhai achosion megis y Daith Danddaerol a Brenin Glo, teimlwyd na fyddai modd sicrhau diogelwch staff ac ymwelwyr fyddai yn eu defnyddio. Penderfynwyd felly i beidio cynnwys yr ardaloedd yma yn y rhaglen ailagor.

Rydym yn dilyn cyngor Llywodraeth Cymru ac yn parhau â’r mesurau yma hyd nes ein cynghorir yn wahanol. Ein blaenoriaeth pennaf yw diogelwch staff ac ymwelwyr.

Mynediad

Gwybodaeth cyffredinol a gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Canllaw Mynediad

Y camau i’ch cadw chi’n ddiogel:

 • Mae ein staff blaen tŷ wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch COVID-19.
 • Mae canllawiau diogelwch ymwelwyr ar y safle – dilynwch y canllawiau
 • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr
 • Trefn lanhau estynedig
 • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus
 • Bydd rhai orielau ac ardaloedd ar gau lle na allwn gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth wrth ymweld. Os ydych chi’n dangos symptomau coronafeirws, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r feirws yn yr 14 diwrnod diwethaf, rydym yn gofyn i chi beidio ymweld ac efallai y byddwch yn cael eich troi i ffwrdd er diogelwch staff ac ymwelwyr eraill. Beth am fwynhau yr amgueddfa drwy bori’r casgliadau ar-lein tan eich bod chi’n teimlo’n well?

Oherwydd natur hanesyddol y safle, sylwch ar y peryglon potensial canlynol, os gwelwch yn dda:

 • Perygl o faglu ar lwybrau a stepiau anwastad
 • Arwynebedd llithrig llwybrau, llethrau a mannau glaswelltog

Toiledau

Bydd y toiledau ar agor, ac rydym wedi creu trefn lanhau estynedig er eich diogelwch. Er lles ymwelwyr a staff, rydym yn argymell gwisgo gorchudd wyneb.