Ymweld

Mae Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru ar agor pob dydd.

Nid yw gorchuddion wyneb bellach yn orfodol ar gyfer y Daith Danddaearol, ond rydym yn argymell yn gryf bod unigolion yn gwisgo gorchudd wyneb drwy gydol y daith.

Os ydych chi'n gyfrifol am drefnu ymweliad grŵp, ac os hoffech archebu lle ar gyfer 10 neu fwy o bobl, ffoniwch 029 2057 3650.

Rhaid i blant fod o leiaf 1 medr o daldra i fynd o dan y ddaear a rhaid i bob plentyn o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn ar bob adeg

Ewch i’r Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth.

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal: Dewch i ddarganfod stori Cymru

Oriau Agor

9.30am-5.00pm. Mynediad olaf: 4.00pm.Teithiau danddaearol: 10.00am-3.30pm 

Galwch 029 2057 3650 cyn gwneud taith arbennig.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld

 • Y Daith Danddaearol dan ddaear fyd-enwog. Teithiwch 300tr lawr i grombil y ddaear go iawn i weld sut beth oedd bywyd i'r miloedd o ddynion oedd yn gweithio yn y pyllau glo.
 • Ymweld â brofiad clyweledol Brenin Glo: Y Profiad Cloddio - cyflwyniad amlgyfrwng sy’n adrodd stori datblygiad diwydiant glo Cymru
 • Ymweld â’r baddondai pen pwll sydd yn cynnwys pedwar gofod arddangos ac yn defnyddio gwrthrychau a delweddau i adrodd stori'r pyllau glo yng Nghymru. Mae'r themâu yn cynnwys plant yn y pyllau glo, iechyd, bywyd cartref a'r gymuned lofaol. Dewch i weld sut mae bywyd a gwaith glöwr wedi newid o 1850 i 2000. Dysgwch am ddaeareg a defnydd glo, trychinebau'r pyllau glo ac achub glowyr. Darganfyddwch rôl ac effaith undebau llafur a gwladoli a chael cipolwg agos ar bethau cofiadwy o'r pyllau.
 • Ymweldâ’r Stordy Cadwraeth sydd yn cynnwys peirannau torri glo.
 • Crwydro o gwmpas y safle, gweld yr adeiladau hanesyddol a mwynhau Tirwedd Safle Treftadaeth Blaenafon.

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: bigpit@amgueddfacymru.ac.uk

Cyfeiriad

Blaenafon
Torfaen
NP4 9XP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Parcio

Os ydych yn cyrraedd mewn car bydd angen i chi dalu wrth gyrraedd. £5 y diwrnod. AM DDIM ar gyfer ddeiliaid bathodynnau anabl a beiciau modur. Tâl am barcio yn unig yw hwn – mae mynediad am ddim i’r Amgueddfa fel arfer.

Picnics, cŵn, toiledau – atebion i'ch cwestiynau

Cwestiynau Cyffredin

Mynediad

Gwybodaeth cyffredinol a gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Canllaw Mynediad

Y camau i’ch cadw chi’n ddiogel:

 • Mae ein staff blaen tŷ wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch COVID-19.
 • Mae canllawiau diogelwch ymwelwyr ar y safle – dilynwch y canllawiau
 • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr
 • Trefn lanhau estynedig
 • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus
 • Bydd rhai orielau ac ardaloedd ar gau lle na allwn gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth wrth ymweld. Os ydych chi’n dangos symptomau coronafeirws, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r feirws yn yr 14 diwrnod diwethaf, rydym yn gofyn i chi beidio ymweld ac efallai y byddwch yn cael eich troi i ffwrdd er diogelwch staff ac ymwelwyr eraill. Beth am fwynhau yr amgueddfa drwy bori’r casgliadau ar-lein tan eich bod chi’n teimlo’n well?

Oherwydd natur hanesyddol y safle, sylwch ar y peryglon potensial canlynol, os gwelwch yn dda:

 • Perygl o faglu ar lwybrau a stepiau anwastad
 • Arwynebedd llithrig llwybrau, llethrau a mannau glaswelltog