Lleoliadau Gwaith

Dynion yn sefyll nesaf i injan stêm
Dyn yn rhoi araith
Pedwar dyn yn tocio gwrych

Mae gan Amgueddfa Cymru ddau fath o leoliad gwaith ar gael - Lleoliadau Datblygu Sgiliau a Lleoliadau Gwaith.

Lleoliadau Datblygu Sgiliau

Mae Lleoliadau Datblygu Sgiliau yn gyfle i bobl dros 18 sydd â rhwystrau at waith i ennill profiadau a sgiliau trosglwyddadwy. Rydym yn gweithio'n agos gyda'r unigolion i deilwra profiad fydd yn cyfateb i'w diddordebau ac anghenion.

Rydym wedi gweithio gydag unigion, elusennau a cholegau i greu lleoliadau ar gyfer pobl sydd ag awtistiaeth, syndrom Down, cyflyrau iechyd meddwl, yn ogystal â menywod agored i niwed, ffoaduriaid, ac ati yn y gorffennol.

Mae Lleoliadau Datblygu Sgiliau yn aml yn cynnwys (ond ddim yn gyfyngedig i) 1 hanner neu ddiwrnod llawn yr wythnos (dydd Mawrth i ddydd Gwener) am hyd at 9 mis.

Os oes diddordeb gennych mewn Lleoliad Datblygu Sgiliau, cysylltwch â'r Adran Gwirfoddoli ar here neu 029 2057 3002. Soniwch am eich diddordeb mewn Lleoliad Datblygu Sgiliau gan nodi'r amgueddfa/ardal benodol sydd o ddiddordeb. Mae llawer o alw, ac ni allwn sicrhau lleoliad i bawb.

Lleoliadau Gwaith

Mae Lleoliad Gwaith yn gyfle i fyfyrwyr a/neu raddedigion dros 18 oed ennill profiad wrth weithio, ystyried dewis gyrfa a datblygu sgiliau ymhellach.

Edrychwch ar rai o Leoliadau Gwaith y gorffennol:

“Rwy'n fyfyriwr ail flwyddyn yn y Brifysgol yn astudio Cymraeg fel ail iaith. Mae pob diwrnod o fy mhrofiad yn Sain Ffagan wedi bod yn ddiddorol. Rydw i wedi gweithio gyda gwahanol adrannau a gweld sut mae'r Amgueddfa yn cydweithio i ddenu ymwelwyr trwy gynnal digwyddiadau trwy'r flwyddyn. Fy hoff ran o'r profiad oedd treulio amser yn yr adeiladau hanesyddol yn siarad gyda staff ac aelodau'r cyhoedd.” - Kate.

“Rwy'n astudio ar gyfer MSc mewn Rheoli Bywyd Gwyllt a Chadwraeth ym Mhrifysgol De Cymru, ac fel rhan o'r cwrs bûm ar broject dysgu yn y gweithle gyda'r Adran Ystadau yn Sain Ffagan. Yn ystod fy nghyfnod ar y lleoliad gwaith rwyf wedi gwneud llawer o dasgau, o glirio brigau a thocion, i osod gwrychoedd a chludo coed tân i'r adeiladau hanesyddol. Mae'n egwyl braf o weithio wrth ddesg, ond mae hefyd yn ffordd wych o ddefnyddio gwybodaeth theoretig wrth roi cynlluniau rheoli penodol ar waith.” – Ieuan.

Caiff Lleoliad Gwaith ei drefnu am gyfnod amser penodol ac maent fel arfer yn para 1-2 diwrnod yr wythnos am hyd at 9 mis neu 5 diwrnod yr wythnos dros gyfnod byrrach (er enghraifft, 5 diwrnod yr wythnos am 4 wythnos).

Mae Amgueddfa Cymru yn cynnig nifer benodol o leoliadau yn uniongyrchol trwy gyrsiau prifysgol perthnasol, neu yn gallu creu lleoliadau ar sail ad-hoc yn seiliedig ar brojectau a/neu adnoddau.

Os oes diddordeb gennych mewn Lleoliad Gwaith cysylltwch â'r Adran Gwirfoddoli ar gwirfoddoli@amgueddfacymru.ac.uk neu 029 2057 3002. Byddant yn gyrru eich ymholiad ymlaen i'r adran/amgueddfa berthnasol. Mae ein holl leoliadau gwaith yn rhai tymor hir neu ganolig, a rhaid iddynt bara o leiaf 6 wythnos (1-2 diwrnod yr wythnos) neu 4 wythnos (5 diwrnod yr wythnos). Caiff Lleoliadau Gwaith yn aml eu trefnu fisoedd ymlaen llaw felly cofiwch hyn. Mae llawer o alw, ac ni allwn sicrhau lleoliad i bawb.

Yn anffodus, ni allwn dderbyn myfyrwyr tramor gan fod yn rhaid i unrhyw ymgeisydd fod yn astudio/byw yn y DU.

Mae gennym nifer o Brentisiaethau gaiff eu hysbysebu ar ein tudalen Swyddi neu Gwirfoddoli.

O dan 18? Ni allwn gynnig profiad gwaith i bobl dan 18, ond gallwch wirfoddoli gyda ni yn dibynnu ar y rôl, neu ymuno ag un o'n Fforymau Ieuenctid.