Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru Food Festival Digidol - Digital

English
Gwyl Fwyd Amgueddfa Cymru - 12-13 Medi 2020 (Digidol)

Y Rhaglen

Mae ein Gŵyl Fwyd blynyddol wedi mentro i’r byd digidol!

Bydd y digwyddiad yn cynnig y wledd arferol o weithgareddau i’r teulu, bwydydd blasus, perfformiadau cerddorol a hwyl yr ŵyl – ond y tro hwn byddwn yn dod â’r cyfan atoch chi yn eich cartrefi clyd!

Dilynwch dudalen y digwyddiad ar Facebook am fwy o gyhoeddiadau dros yr wythnosau nesaf.

Y Rhaglen

Ein Stondinwyr

Mae ymwelwyr â Gŵyl Fwyd Sain Ffagan wedi arfer gallu blasu a phrynu cynnyrch gan dros 90 o stondinau bwyd, diod a chrefft, sy'n nythu ymhlith yr adeiladau hanesyddol.

Er bod y digwyddiad yn un ar-lein eleni, mae dal digon o gyfleoedd i fwynhau bwydydd Cymreig blasus. Bydd yr Ŵyl Fwyd digidol yn parhau i ddathlu ac arddangos y gorau o gynnyrch Cymru, gyda phopeth ar gael i’w archebu ar-lein neu’n uniongyrchol drwy’r cynhyrchwyr.

Ymunwch â ni ar Facebook ar y dydd Sadwrn a dydd Sul i ymweld â’r FARCHNAD DDIGIDOL – ble gallwch bori o amgylch y stondinau amrywiol, sgwrsio gyda’r stondinwyr eu hunain, yn ogystal â manteisio ar gynigion arbennig!

Ein Stondinwyr

Gwylio a Gwrando

Facebook Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru Food Festival

Twitter #gwylfwyddigidol #digitalfoodfestival

Instagram @museumwales

Crowdcast Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru Food Festival

Eventbrite Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

Amserlen Dydd Sadwrn

Amserlen Dydd Sul

Newyddion Ddiweddaraf

Yma byddwn yn darparu diweddariadau cyson am y digwyddiad; cyhoeddiadau, newyddion, gwybodaeth am unrhyw gynhwysion a/neu offer bydd eu hangen arnoch chi er mwyn cymryd rhan yn y gweithgareddau, yn ogystal ag eitem ‘Cynhyrchydd yr Wythnos’ gyda rhai o’r stondinwyr sydd wedi cefnogi’r ŵyl ers sawl blwyddyn bellach.

Gwybodaeth

  • Dyddiad: Dydd Sadwrn 12/09/20 a Dydd Sul 13/09/20
  • Amser: 11am-5pm
  • Pryd fydd popeth ymlaen? Mae mwy o fanylion am y rhaglen llawn ac amserlenni y platfformau i'w gael ar dudalen y digwyddiad ar Facebook.
  • Oes angen i mi gofrestru o flaen llaw? Ni fydd angen i chi gofrestru o flaen llaw ar gyfer y rhan fwyaf o’r gweithgareddau neu weithdai – byddan nhw’n cael eu ffrydio yn gyhoeddus ar yr amryw blatfformau. Mae rhai elfennau eraill wedi eu tocynnu a bydd angen archebu’r tocynnau yma o flaen llaw.
  • Sut galla i wylio? Bydd holl weithgareddau’r ŵyl yn cael eu ffrydio ar dudalennau Facebook, Twitter, Instagram & Crowdcast Amgueddfa Cymru. Gallwch chi hefyd ddefnyddio’r wefan i’ch tywys o amgylch y platfformau yn ystod penwythnos yr ŵyl.
  • A fydd modd i mi wylio yn ôl? Bydd – bydd yr holl fideos ar gael ar y platfformau perthnasol, yn ogystal â sianel YouTube Amgueddfa Cymru, wedi i’r digwyddiad ddod i ben.
  • Oes angen i mi dalu? Mae’r rhan helaeth o raglen yr ŵyl ar gael yn rhad ac am ddim, ond cofiwch bod Amgueddfa Cymru yn elusen gofrestredig. Rydym yn ddiolchgar am unrhyw gymorth i’n helpu i barhau i weithio gyda chymunedau Cymru a chyflawni ein rôl fel amgueddfa genedlaethol Cymru. Gallwch wneud cyfraniad untro, misol, chwarterol neu flynyddol yma, neu ystyriwch ymuno â Chynllun Ymaelodi Amgueddfa Cymru.
  • Sut galla i archebu cynnyrch wrth stondinwyr bwyd a diod yr ŵyl? Bydd y Farchnad Ddigidol ar agor rhwng 11am-2pm ar y dydd Sadwrn a dydd Sul. Bydd angen i chi gysylltu gyda’r stondinwyr yn uniongyrchol gydag unrhyw ymholiadau neu archebion.

Cefnogwch Ni

Er bod yr Ŵyl Fwyd ar gael i chi ei mwynhau yn rhad ac am ddim, rydym wedi colli prif ffrydiau o incwm y digwyddiad eleni o ganlyniad i pandemig COVID-19. Elusen ydym ni ac mae angen ein cefnogwyr yn fwy nag erioed i sicrhau llwyddiant parhaus Amgueddfa Cymru wrth gyflawni ein nod o Ysbrydoli pobl, Newid bywydau.

Ar hyn o bryd rydym yn colli tua £400k o incwm y mis. Rydym ar gau i’r cyhoedd, a hyd yn oed pan fyddwn yn ailagor fydd dim modd i ni adfer y colledion hyn yn llwyr oherwydd y canllawiau ynghylch ymbellhau cymdeithasol.

Rydym ni'n ddiolchgar iawn am bob rhodd gan ein hymwelwyr ac maent yn gwneud gwahaniaeth mawr. Os ydych yn teimlo eich bod yn gallu helpu eich amgueddfa genedlaethol ar yr adeg anodd hon, byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr iawn.

Cyfrannu nawr