Canllawiau Mynediad Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Fersiwn Sain

Sain
Gwrando ar fersiwn sain (1.2mb, MP3)

Pobl sy'n methu cerdded yn dda.

 • Ceir mannau parcio 50 llath o ffrynt yr amgueddfa i lawr y stryd gerllaw. Nid yw'r rhain wedi'u cadw ar gyfer pobl sydd â bathodynnau oren.
 • Mae ffordd i bobl mewn cadeiriau olwyn neu rai â choetsis babanod/plant bach ddod i mewn i'r amgueddfa i'r dde o'r grisiau yn y tu blaen. Ceir mynedfa wastad i'r amguedddfa, trwy ddrysau gwydr.
 • Gellir mynd i'r Oriel a lefel isaf yr Oriel mewn cadair olwyn gan ddefnyddio ramp.
 • Mae cadair olwyn ar gael i'w defnyddio os gofynnwch amdani. Er na ellir trefnu ymlaen llaw i ddefnyddio'r gadair hon ac mai'r cyntaf i'r felin gaiff falu, byddwn yn rhoi gwybod i'r Swyddfa Docynnau os cawn gais ymlaen llaw.
 • Ceir seddau yma a thraw yn yr Oriel.

Pobl sydd â Nam ar y Golwg

 • Mae casgliad o bethau i afael ynddynt ar gael os gofynnwch.
 • Mae llawlyfrau print mawr ar gael i'w benthyg am ddim. Gofynnwch wrth y fynedfa.

Pobl sy'n Drwm eu Clyw

 • Mae defnyddiau ysgrifenedig o safon uchel ar gael yn yr Oriel i gyd—fynd â'r casgliadau.

Anawsterau Dysgu

 • Mae'r Arweinlyfr newydd a'r cynllun o'r amgueddfa yn cynnwys llawer o luniau ac maent yn cyflwyno ein casgliadau a'n cyfleusterau mewn ffordd eithaf syml.

Cyfleusterau

 • Ceir toiled ar gyfer merched a dynion yn yr Oriel.
 • Nid oes caffi yn yr Oriel ond ceir nifer o fannau bwyta yng nghanol tref Caerllion.

Cŵn

 • Cŵn cymorth yn unig a ganiateir ar y safle.
 • Gallwch ofyn am ddŵr ar gyfer eich ci wrth y dderbynfa.
 • Rhaid iddyn nhw fynd oddi ar y safle i wneud eu busnes ond bydd staff yr amgueddfa ar gael i helpu ar gais.

Canolfan Capricorn, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Pobl sy'n methu cerdded yn dda

 • Nid yw'n bosib mynd i bob man yng Nghanolfan Capricorn mewn cadair olwyn. Mae pedwar gris yn arwain i'r Ystafell Farics neu gellir mynd yno trwy ddrws ochr. Bydd aelod o'r staff yn trefnu i chi ddefnyddio'r drws hwn os gofynnwch iddynt.
 • Llawr gwastad sy'n arwain i'r adeilad cyswllt.

Pobl sydd â Nam ar y Golwg

 • Mae pethau i'w cyffwrdd ac i afael ynddynt yn yr Ystafell Farics.
 • Mae casgliad o bethau i'w teimlo ar gael yn yr Ystafell Farics a'r Oriel. Gofynnwch amdanynt os dymunwch.
 • Bydd hwylusydd yn yr Ystafell Farics pan fydd ymwelwyr yno.

Anawsterau Dysgu

 • Mae hwyluswyr wrth law yn yr Ystafell Farics i helpu pobl i gymryd rhan yn y gweithgareddau.

Cyfleusterau

 • Ceir toiled i bobl anabl a thoiledau merched a dynion ar lawr gwastad yng Nghanolfan Capricorn.

Am resymau hanesyddol, nid yw ymwelwyr sydd ag anghenion arbennig yn gallu mynd i bob rhan o bob un o'n hamgueddfeydd. Rydym yn ymdrechu'n barhaus i wella'r sefyllfa lle bo modd. Os oes gennych ryw awgrymiadau a allai ein helpu i wneud hyn, rhowch wybod i aelod o'r staff neu ysgrifennwch at: —

Elizabeth Power, Swyddog Mynediad ac Amrywiaeth, Amgueddfa Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP