Ymweld

Bydd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn agor YN DDYDDIOL.

Wrth ymweld â'n hamgueddfeydd, rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd wyneb dan do a chadw pellter corfforol. (Sylwer: nid yw feisor yn cael ei ystyried fel gorchudd wyneb gan Lywodraeth Cymru. Gweler ein canllawiau llawn ar orchuddion wyneb.)

Barod Amdani logo

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau am ddim, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd. I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim. Os na fyddwch yn archebu a dangos tocyn dilys, ni fyddwch yn cael mynediad, yn ddieithriad.

Archebu tocyn am ddim ymlaen llaw

Bydd tocynnau Newydd yn cael eu rhyddhau yn wythnosol ar ddydd Mercher. Gallwch archebu tocynnau hyd at dair wythnos ymlaen llaw.

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi a’n staff. I leihau risg lledu COVID-19, rydym wedi newid ein harferion, a bydd y profiad yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn wahanol i’r arfer. Mae llwybr unffordd o amgylch yr amgueddfa ac ni fydd unrhyw deithiau tywys, ond mae ein staff wrth law yn ein horielau. Bydd ein caffi ar agor, ond yn cynnig darpariaeth cyfyngedig. Ewch i Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth.

Bydd y toiledau ar agor, ac rydym wedi creu trefn lanhau estynedig er eich diogelwch. Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb yn ein Hamgueddfeydd a dilyn ein canllawiau diogelwch tra eich bod yn yr amgueddfa, hyd yn oed os ydych chi wedi cael y ddau frechlyn Covid-19. rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn gofodau dan do yn ein Hamgueddfeydd.

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal: Dewch i ddarganfod stori Cymru

Oriau Agor

Ar Agor yn ddyddiol 10am-5pm

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw.

Lleoliad

Ffordd Ystumllwynarth
Ardal Forwrol
Abertawe
SA1 3RD

Map a sut i Gyrraedd Yma

Toiledau, Picnics, Locomotif Stêm Penydarren, – atebion i’ch cwestiynau

Cwestiynau cyffredin

Parcio

Y maes parcio agosaf at ein hamgueddfa yw Maes Parcio MSCP Dewi Sant, sy'n faes parcio talu ac arddangos

Parcio

Mynediad

Dyma wybodaeth am fynediad yn yr Amgueddfa gan gynnwys parcio, mynediad cadeiriau olwyn, lifftiau, cyfleusterau newid cewyn, cŵn tywys, adnoddau Braille a dolenni sain.

Canllaw Mynediad

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: glannau@amgueddfacymru.ac.uk

Y camau i’ch cadw chi’n ddiogel:

 • Mae ein staff blaen tŷ wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch COVID-19.
 • Mae canllawiau diogelwch ymwelwyr ar y safle – dilynwch y canllawiau
 • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr
 • Trefn lanhau estynedig
 • Mae llawer o arddangosiadau rhyngweithiol yn yr Amgueddfa – byddwn yn glanhau rhain yn aml i gadw ymwelwyr yn ddiogel.
 • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus
 • Bydd rhai orielau ac ardaloedd ar gau lle na allwn gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth wrth ymweld. Os ydych chi’n dangos symptomau coronafeirws, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r feirws yn yr 14 diwrnod diwethaf, rydym yn gofyn i chi beidio ymweld ac efallai y byddwch yn cael eich troi i ffwrdd er diogelwch staff ac ymwelwyr eraill. Beth am fwynhau yr amgueddfa drwy bori’r casgliadau ar-lein tan eich bod chi’n teimlo’n well?

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld

Bydd eich profiad o Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn ychydig yn wahanol i’r arfer.

 • Mae llwybr unffordd o amgylch yr amgueddfa
 • Ni fydd unrhyw deithiau tywys, ond mae ein staff wrth law yn ein horielau.
 • Ni fydd unrhyw ddigwyddiadau ymarferol yn ein hamgueddfa

Bwyd a diod ar y safle

Mae ein caffi fod ar agor, ond yn cynnig darpariaeth cyfyngedig.