Ymweld

Am y tro, byddwn yn agor dri diwrnod yr wythnos – bob dydd Iau, Sadwrn a Sul.

Barod Amdani logo

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau am ddim, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd. I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim. Os na fyddwch yn archebu a dangos tocyn dilys, ni fyddwch yn cael mynediad, yn ddieithriad.

Peidiwch ceisio archebu neu ymweld os ydych chi mewn ardal sydd dan glo oherwydd COVID-19 neu os oes gennych chi unrhyw symptomau COVID-19. Dim ond pobl sy’n byw yng Nghymru all archebu tocyn. Mae grŵpiau wedi’u cyfyngu i bedwar person dros 10 oed, oni bai eu bod yn byw ar yr un aelwyd.

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau yn wythnosol ar ddydd Mercher ar gyfer ymweliadau ar y dydd Iau, Sadwrn a Sul canlynol.

O ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19 rydym wedi gorfod newid rhaid pethau ar gyfer yr ymweliad, gyda system unffordd yn yr orielau.

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn yn ein Hamgueddfeydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles.

Archebu tocyn am ddim ymlaen llaw

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Oriau Agor

Ar agor 11am-4pm

Ar Agor 11am-4pm bob dydd Iau, Sadwrn a Sul. 

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw.

Lleoliad

Ffordd Ystumllwynarth
Ardal Forwrol
Abertawe
SA1 3RD

Map a sut i Gyrraedd Yma

Toiledau, Picnics, Locomotif Stêm Penydarren, – atebion i’ch cwestiynau

Cwestiynau cyffredin

Parcio

Mae maes parcio Dewi Sant gerllaw’r Amgueddfa ar Heol Ystumllwynarth yn cynnig parcio am 3 awr am £1. (Ar gyfer defnydd llywio lloeren defnyddiwch SA13LQ). Neu defnyddiwch y Parcio a Theithio ar Ffordd Fabian, Abertawe, SA1 8LD, fydd yn eich gollwng yn yr Ardal Forol.

Parcio

Mynediad

Dyma wybodaeth am fynediad yn yr Amgueddfa gan gynnwys parcio, mynediad cadeiriau olwyn, lifftiau, cyfleusterau newid cewyn, cŵn tywys, adnoddau Braille a dolenni sain.

Canllaw Mynediad

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: glannau@amgueddfacymru.ac.uk

Y camau i’ch cadw chi’n ddiogel:

 • Mae ein staff blaen tŷ wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch COVID-19.
 • Mae canllawiau diogelwch ymwelwyr ar y safle – dilynwch y canllawiau
 • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr
 • Trefn lanhau estynedig
 • Mae llawer o arddangosiadau rhyngweithiol yn yr Amgueddfa – byddwn yn glanhau rhain yn aml i gadw ymwelwyr yn ddiogel.
 • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus
 • Bydd rhai orielau ac ardaloedd ar gau lle na allwn gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth wrth ymweld. Os ydych chi’n dangos symptomau coronafeirws, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r feirws yn yr 14 diwrnod diwethaf, rydym yn gofyn i chi beidio ymweld ac efallai y byddwch yn cael eich troi i ffwrdd er diogelwch staff ac ymwelwyr eraill. Beth am fwynhau yr amgueddfa drwy bori’r casgliadau ar-lein tan eich bod chi’n teimlo’n well?

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld

Bydd eich profiad o Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn wahanol i’r arfer, ond byddwch yn dal i allu:

 • Gweld ein replica o Locomotif Stêm Penydarren, wnaeth drawsnewid trafnidiaeth am byth.
 • Cipolwg rhyfeddol ar hanes diwydiant morwrol Cymru.
 • Dewch i weld y wagen reilffordd anferth o Lofa Ocean, fyddai’n cario glo o’r pwll i’r porthladd yn ne Cymru.
 • Camwch yn ôl i Abertawe’r 19eg ganrif i ddarganfod sut y daeth cymdeithas ddinesig Gymru yn sgil diwydiant.
 • Sori, mae’r lle chwarae ar gau

Bwyd a diod ar y safle

Bydd caffi’r Cei ar agor, yn gwerthu diodydd poeth ac oer a bwyd wedi’i becynnu’n barod.