Project Ail-fframio Picton

Beth yw Ail-fframio Picton?

Delwedd Ail-Fframio Picton

"Un nod ar gyfer yr arddangosfa hon oedd creu gofod llawn cydwybod, nid lle i wthio syniadau. Lle i agor sgwrs rhwng amgueddfeydd, y llywodraethau sy'n eu hariannu, a'r cymunedau mae nhw'n eu gwasanaethu. Lle i fynd i'w afael â thrawma mewn ffordd iach. Rydyn ni'n gobeithio bydd yr arddangosfa hon yn annog ymwelwyr o bob cefndir i wrando a dysgu o'r gorffennol, ac i roi'r hyn maen nhw'n ei ddysgu ar waith heddiw." Tîm project Ail-fframio Picton .

Project dan arweiniad y gymuned yw Ail-fframio Picton, wedi'i greu ar y cyd gan Gynhyrchwyr Amgueddfa Cymru a Rhwydwaith Arweinwyr Ifanc y Panel Cynghori Is-Sahara (SSAP). Agorodd arddangosfa Ail-fframio Picton yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn Awst 2022 a bydd hi'n cau ar 3 Medi 2023.

Dechreuodd y daith yn 2020, yn ystod protestiadau Mae Bywydau Du o Bwys yn dilyn llofruddio George Floyd, a dymchwel cerflun y masnachwr caethweision, Edward Colston, gan brotestwyr ym Mryste.

Gweithiodd tîm y project gyda churaduron yr Amgueddfa i ddarparu rhagor o wybodaeth a chyd-destun am hanes yr Is-gadfridog Syr Thomas Picton o Hwlffordd (1758-1815), a gwaddol ei gyfnod fel llywodraethwr Trinidad ar droad y 19eg ganrif. ⁠Mae hyn yn cynnwys ei driniaeth giaidd o bobl Trinidad, gan gynnwys arteithio Lusia Calderon, merch 14 oed – gwybodaeth oedd ddim yn rhan o ddehongliad gwreiddiol yr Amgueddfa o'r portread.

Dau berson yn edrych ar bortread Thomas Picton

Arddangosfa Ailfframio Picton

Beth sydd i’w weld yn yr arddangosfa?

Er mwyn adrodd stori Picton mewn mwy o fanylder, edrychodd tîm y project ar amrywiaeth o wrthrychau o gasgliadau Amgueddfa Cymru. Ymhlith y gwrthrychau yn yr arddangosfa mae:

  • trawsgrifiad newydd ei gaffael o achos llys Picton ym 1806
  • medalau gwrthgaethwasiaeth a gynhyrchwyd i gefnogi'r mudiad ym Mhrydain Fawr yn niwedd y 18fed ganrif
  • medal o Eisteddfod Caerfyrddin 1819 a enillwyd gan Walter Davies am ei farwnad i Thomas Picton.⁠

Yn ogystal ag arddangosfa am Picton, comisiynodd tîm y project waith gan ddau artist i ddod yn rhan o'r casgliad cenedlaethol. Mae'r gweithiau yn ail-fframio gwaddol Picton ac yn rhoi llais i'r bobl sydd wedi eu heffeithio fwyaf gan ei weithredoedd, a'r bobl sy'n byw gyda'r effeithiau heddiw. ⁠

Ymgynghorodd tîm project Ail-fframio Picton gyda'r elusen celfyddydau ac addysg annibynnol Culture& ar wahanol ffyrdd o fynd ati i ail-arddangos y paentiad.

Yr artistiaid comisiwn

Llun o ddynes mewn ystafell dywyll, yn cynnwys lluniau o bobl Ddu, a phob un gyda thatŵ

'The Wound is a Portal' gan Gesiye

Gesiye

Artist amlddisgyblaethol o Drinidad a Thobago yw Gesiye (ge-si-e). Mae ei gwaith gydag unigolion a chymunedau yn trafod storia, cyswllt ac iacháu mewn sawl cyfrwng, ac wedi cael ei ysbrydoli gan gariad a pharch dwfn at y tir

Mae ei chomisiwn, Mae'r Briw yn Borth yn defnyddio catharsis y broses o gael tatŵ i drafod trawma yn ymwneud â'r tir, ac mae'r gosodwaith yn cynnwys cyfres o bortreadau a ffilm fer.

Mae pob tatŵ yn y gwaith sy'n pontio'r cenedlaethau yn cyfuno i greu animeiddiad stop-motion, gan rymuso a rhoi pwrpas o'r newydd, ac yn fodd o ail-gysylltu â'ch hun, eich gilydd, a'r tir.

Darllenwch eiriau Gesiye am y comisiwn yn ei blog, ‘On Portals’

Merch fach mewn gosodiad wedi'i wneud o bapur sydd wedi'i throelli

'Spirited' gan Laku Neg

Laku Neg

Cynrychiolir Laku Neg (Iard Ddu yn iaith Kwéyòl Haiti) gan bedwar artist o dras Trinidadaidd sy'n byw ac yn gweithio yn y DU. Mae'r grŵp yn hyrwyddo mynegi gwybodaeth diaspora Affrica drwy'r celfyddydau.

Gosodwaith ymdrochol yw 'Spirited' – tapestri o atgofion a deall sy'n cynnwys cerflun metel, papur wedi'i droi, gwrthrychau wedi'u canfod ac elfennau gweledol.

Ysbrydolwyd y gwaith hwn gan draddodiadau, arferion ac estheteg Ol' Mas' Carnifal Trinidad a Thobago. Mae'r comisiwn yn ail-gyflwyno Louisa, Thisbe a Present, merched ifanc a ddioddefodd dan awdurdod creulon Thomas Picton yn Trinidad.

Darllenwch eiriau Laku Neg am y comisiwn yn eu blog 'Spirited'

Pwy oedd Picton a pwy oedd Lusia?

Mae Picton yn ffigwr dadleuol oedd yn enwog am ei greulondeb yn ystod ei oes ei hun, a chafodd y llysenwau 'Teyrn Trinidad' a'r 'Llywodraethwr Gwaedlyd' o ganlyniad i'w ddull o lywodraethu a'i driniaeth o gaethweision.

Merch rydd o dras mulatto oedd Luisa, gafodd ei chyhuddo o ddwyn. Dioddefodd Luisa artaith o'r enw 'picedu' – cafodd ei hongian o sgaffald gerfydd ei garddwrn am bron i awr, gyda'i phwysau i gyd yn gorffwys ar bigyn pren miniog.

Y portread o Picton

Mae portread dwy fetr o Syr Thomas Picton gan yr artist Syr Martin Shee wedi bod yn rhan o gasgliadau Amgueddfa Cymru ers ei sefydlu ym 1907. Roedd yn un o'r paentiadau cynharaf i ddod yn rhan o gasgliad yr Amgueddfa ac mae wedi cael ei arddangos bron yn barhaus yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ers dros gan mlynedd.

Yn arddangosfa ⁠ Ail-fframio Picton mae'r portread wedi'i ddangos mewn ffrâm deithio, gan gyfeirio at y broses o'i symud o oriel Wynebau Cymru i'r orielau Celf Hanesyddol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd er mwyn cyflwyno'r gwaith gyda rhagor o gyd-destun.

Rhagor o wybodaeth:

  • Mae Bywydau Du o Bwys - araith o agoriad arddangosfa Ail-fframio Picton ⁠yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
  • Ail-fframio Picton – o syniad i arddangosfa
  • Thomas Picton gan Ameer Rana Davies (gydag isdeitlau Saesneg)
  • Yr Is-gadfridog Syr Thomas Picton (1758-1815) gan Syr Martin Archer Shee