Ail-fframio Picton

Delwedd Ail-Fframio Picton

Mae'r cyfnod ymgeisio wedi dod i ben ac rydym wedi cychwyn ar y broses o greu rhestr fer. Mae'r broses yn cymryd ychydig yn hirach na'r disgwyl gan ein bod wedi derbyn gymaint o geisiadau, diolch am eich amynedd, mi fyddwn mewn cysylltiad cyn hir.


Ail-fframio Picton: Galwad agored i gomisiynu artistiaid, pobl greadigol ac ymgyrchwyr. Cyfrannwch! Newidiwch y naratif! Adroddwch ein stori!

Y project

Mae Amgueddfa Cymru a Rhwydwaith Arweinwyr Ifanc y Panel Cynghori Is-Sahara yn gwahodd artistiaid i’n helpu i ailfframio naratif drefedigaethol y portread o’r Is-Gadfridog Thomas Picton, sydd i’w weld ar hyn o bryd yn orielau Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae Picton yn ffigwr dadleuol oedd yn cael ei gyfrif gynt fel arwr, ond sydd heddiw’n ddrwgenwog am ei driniaeth greulon o Bobl Dduon caeth a rhydd, ac am ganiatáu artaith yn ystod ei lywodraethiad yn Nhrinidad.

Ond mae Picton hefyd yn tynnu sylw. Mae’r ddadl gyson a’r pwyslais ar ei stori ef yn tynnu oddi ar y straeon sydd o bwys gwirioneddol heddiw. Ein gobaith yw comisiynu darnau sy’n ail-fframio’r naratif mewn modd sy’n rhoi llwyfan i’r lleisiau a esgeuluswyd yn wreiddiol wrth adrodd stori Picton, neu’r rheiny a welodd yr effaith mwyaf ar eu bywydau o ganlyniad i waddol hynny.

Yn amlach na pheidio, pobl mewn safleoedd o awdurdod neu fraint sy’n ysgrifennu hanes, ac felly hoffem roi llwyfan i leisiau sy’n ymwneud â Thrinidad a’i diwylliant drwy straeon personol a phrofiad bywyd. Rydym yn edrych am leisiau newydd er mwyn newid y naratif mewn modd sy’n dathlu ymwybod Pobl Dduon a rhoi lle canolog iddo.

Dyma eiriau Arlywydd presennol Trinidad a Tobago Paula-Mae Weekes, ‘gallwn alarnadu, beio neu feirniadu, neu gallwn ddewis y llwybr amgen.’ Drwy gyfrwng y project hwn rydym yn gobeithio dewis y llwybr amgen.


Cyfle

Rydym yn chwilio am artist, person creadigol, perfformiwr neu ymgyrchydd (unigol neu grŵp) er mwyn creu gwaith celf sy’n ail-fframio’r naratif.

Rydym yn cydnabod bod disgwyl i artistiaid Du ac artistiaid o gymunedau lleiafrifol neu hiliedig i greu gwaith celf ar gyfer cynulleidfa wyn, gan dynnu ar boen a thrawma. Nid felly y project hwn. Bydd cyd-destun go iawn Picton yn cael ei ddangos ar wahân, ac os ydych chi’n ystyried ymgeisio, does dim cyfrifoldeb na baich arnoch i adlewyrchu hynny yn eich gwaith. Rydym yn awyddus i’ch comisiynu i greu ac arddangos, ac yn bwysicaf oll i ddathlu diwylliant Trinidad a haenau Hanes Pobl Dduon ym mha bynnag ffordd y dymunwch.

Caiff y gwaith ei arddangos yn orielau Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd fel rhan o ymyrriad wedi’i gyd-guradu gan Arweinwyr Ifanc y Pwyllgor Cynhgori Is-Sahara, Cynhyrchwyr Amgueddfa Cymru, a staff yr Amgueddfa. Yn ogystal, caiff y darn ei gaffael i gasgliad cenedlaethol Cymru.

Gall yr artist ddewis unrhyw gyfrwng, gan gofio y bydd angen cludo’r gwaith i Gaerdydd a’i arddangos yn yr orielau yno.


Cymhwysedd

Gall unrhyw un o unrhyw gefndir ymgeisio, ond yn unol ag amcanion y project mae hon yn alwad agored ryngwladol ac yn annog yn arbennig geisiadau gan bobl o dras Trinidadaidd, sydd â chlymau personol neu ddiwyllianol â Thrinidad, neu sy’n preswylio yn Nhrinidad. Rydym yn annog ceisiadau gan artistiaid ar unrhyw bwynt yn eu gyrfa.


Cyllideb

 • Ffî comisiwn: £12,000
 • Ffi untro yw hon sy’n cynnwys cynhyrchiad, deunyddiau, a chost prynu’r gwaith ar gyfer y casgliad cenedlaethol
 • Bydd y ffi hefyd cynnwys cost unrhyw berfformiad byw

 • Proses dewis gwaith celf

  Caiff ceisiadau eu gosod ar restr fer gan Arweinwyr Ifanc y Panel Cynghori Is-Sahara, a staff Amgueddfa Cymru, a caiff rhestr fer o 5 eu cyfweld cyn gwneud penderfyniad terfynol. Bydd y penderfyniad terfynol yn seiliedig ar ba mor dda y mae eich cais yn gweddu i frîff y project, safon y cysyniad, ei ymarferoldeb, a’r potensial i gael dylanwad.


  Amserlen arfaethedig

  Yn sgil Covid 19 gall amserlenni newid, ond rydym yn gobeithio y bydd y gwaith ar gael i’w arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd cyn ddiwedd 2021 gydag amserlen arfaethedig fel a ganlyn:

  • Mawrth 2021: cyfweliadau rhestr fer a dewis artist terfynol
  • Ebrill-Mai 2021: 8 wythnos i greu’r gwaith
  • Mehefin: cludo a gosod yng Nghaerdydd

  Sut i ymgeisio

  Mae'r cyfnod ymgeisio wedi dod i ben. I dderbyn y manylion diweddaraf am y project, cadwch lygad ar gyfrifon Facebook a Twitter yr Amgueddfa.

  Dylid ebostio ceisiadau at ReframingPicton@museumwales.ac.uk neu digital@museumwales.ac.uk erbyn 1pm GMT 14 Mawrth 2021.

  *Rydym wedi bod yn profi ambell i broblem gyda'n e-bost yn ddiweddar, plis parhewch i ddanfon eich ceisiadau at y cyfeiriadau uchod.


  Logo SSAP
  Logo Cronfa Dreftadaeth
  Logo Amgueddfa Cymru gyda nawdd Llywodraeth Cymru

  Gwybodaeth ychwanegol

  Rydym am sicrhau fod y broses ymgeisio mor hafal â phosib ac rydym yn ymrwymo i wneud addasiadau rhesymol i’r broses hon er mwyn sicrhau hyn. Cysylltwch os oes unrhyw newidiadau y gallwn eu gwneud neu gymorth ychwanegol y gallwn ei gynnig er mwyn eich cynorthwyo i ymgeisio. Gallwn ganfod datrysiadau amgen addas ar y cyd.

  I gael rhagor o wybodaeth gefndirol ar y project, gallwch ddarllen y blog am Picton ar ein gwefan neu’r edefyn Twitter ar gyfrif @AmgueddfaCymru. Gallwch hefyd weld y portread ar Gasgliad Ar-lein Amgueddfa Cymru.

  Mae’r project hwn yn gywaith rhwng Amgueddfa Cymru a Rhwydwaith Arweinwyr Ifanc SSAP ar hyd yr Amgueddfa ac fel rhan o’r fenter Dwylo ar Dreftadaeth, a wnaed yn bosibl drwy Grant Tynnu’r Llwch Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Diolch i’r Gronfa a holl Chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol – croeswn ein bysedd drostoch!