Canllawiau Mynediad – Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfleusterau newid babi

 • Mae cyfleusterau newid babi ar gael ym mwyty Oriel.

Ymwelwyr gydag anghenion symudedd a defnyddwyr cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio

 • Os nad ydych chi’n gallu defnyddio’r grisiau wrth flaen yr Amgueddfa, gallwch ddefnyddio’r llwybr hygyrch.

 • Mae mannau parcio penodedig ar gyfer pobl â Bathodynnau Glas y tu ôl i'r Maes Parcio i Ymwelwyr, gyda hygyrchedd o Rodfa'r Amgueddfa. Mae parcio am ddim i bobl â bathodyn anabledd. Defnyddiwch yr intercom wrth yr allanfa i wirio eich trwydded bathodyn glas. Mae mannau parcio i bobl anabl hefyd ar gael o flaen yr Amgueddfa, ar Heol Gerddi'r Orsedd.

 • Gall defnyddwyr cadeiriau olwyn a rheiny gyda chadeiriau gwthio neu bramiau gael mynediad drwy ffonio 029 2057 3300. Bydd aelod staff yr amgueddfa yn eich helpu i gael mynediad i'r adeilad. Os ydych yn dod ar draws anhawster, rhowch wybod i'n cynorthwywyr amgueddfa ar ben y grisiau o flaen yr adeilad.

 • Mae modd cyrraedd yr holl orielau mewn cadair olwyn. Gallwch chi fynd i'r rhan fwyaf o'r orielau ar eich pen eich hun, ond mae rhaid i Ofalydd weithio lifftiau mewn rhai orielau am resymau diogelwch. Mae arwyddion sy'n nodi ble mae pob lifft a sut mae'n gweithio. Bydd aelod o staff wrth law i'ch helpu chi.

 • Mae pedair cadair olwyn a chwe ffon eistedd ar gael i'w benthyg o'r ddesg wybodaeth ond i chi ofyn. Y cyntaf i'r felin gaiff falu.

 • Mae amrywiaeth o seddi ar gael drwy'r Amgueddfa.

 • Cofiwch fod lefel y llawr yn anwastad drwy'r arddangosfa Esblygiad Cymru ac mewn rhai o orielau Hanes Natur, felly byddwch yn ofalus yn y llefydd hyn.

 • Mae platfform gwylio yn Narlithfa Reardon Smith gyda chwe lle penodol ar gyfer pobl mewn cadeiriau olwyn. Mae mynediad i'r Ddarlithfa o gefn y Maes Parcio i Ymwelwyr neu drwy lwybr gwastad o Blas y Parc.

 • Mae'r siop, y siop goffi a bwyty Oriel yn hygyrch i bobl mewn cadeiriau olwyn.

 • Mae toiledau hygyrch ym mwyty Oriel.

Ymwelwyr dall neu rhannol ddall

 • Gallwn gynnig teithiau Sain Ddisgrifiad am ddim i grwpiau, a chymorth tywys i unigolion. Rhaid rhoi gwybod ymlaen llaw. Ffoniwch ni i drafod eich anghenion (029) 2057 3240.

 • Mae sylwebaeth yn cyd-fynd â'r arddangosion gweledol yn oriel Esblygiad Cymru, Hanes Natur a Dyn a'r Amgylchedd.

 • Mae lefelau gofal isel yn rhai o'r orielau gwyddoniaeth natur ond mae'r llwybrau, paneli testun ac arddangosion wedi cael eu goleuo'n glir.

 • Mae llwybr cyffwrdd ar gael yn orielau Hanes Natur.

Ymwelwyr byddar neu drwm eu clyw

 • Mae dolen sain ar gael yn oriel Esblygiad Cymru, wrth y ddesg wybodaeth, ac wrth gownter y siop, y bwyty a'r siop goffi ac yn Theatr Reardon Smith. Mae dolen sain symudol ar gael i'w defnyddio yn y stafelloedd cyfarfod ac addysg.

 • Mae gan y rhan fwyaf o'r orielau ac arddangosion ddeunydd ysgrifenedig o safon uchel i gyd-fynd â'r casgliadau.

Anghenion dysgu ychwanegol

 • Os yw’n well gennych chi ymweld pan ry’n ni’n llai prysur, mae llai o bobl yn yr Amgueddfa ar ôl 3pm bob dydd.

Cŵn

 • Dim ond cŵn cymorth a gaiff ddod ar y safle.

 • Mae dŵr yfed ar gael ym mwyty Icons a'r siop goffi ond i chi ofyn.

 • Rhaid i gŵn adael y safle i wneud eu busnes a bydd staff wrth law i gynnig lleoliad addas.