Ymweld

Coronafeirws (Covid-19)

Mae ein hamgueddfeydd ar gau oherwydd argyfwng Covid-19. A ninnau’n ofod cyhoeddus, byddwn ar gau tan i’r cyngor newid. Rydym wedi canslo pob rhaglen gyhoeddus a phob digwyddiad cyhoeddus a phreifat. Lles ein hymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yw ein blaenoriaeth.

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Oriau Agor

Ar agor Dydd Mawrth–Dydd Sul, 10am–5pm. (Ar agor ar y rhan fwyaf o ddyddiau Llun gŵyl y banc.) Orielau'n cau am 4.45pm.

Mynediad am ddim!*
*Codir tâl mynediad am rai arddangosfeydd a digwyddiadau.

Os hoffech ymweld ag orielau penodol, ffoniwch i gadarnhau eu bod ar agor.

Lleoliad


Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: caerdydd@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Canllawiau Mynediad

Bwyd a Diod

Yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, rydyn ni'n ymfalchïo mewn darparu bwyd da o safon, sy'n cael ei goginio ar y safle gan ddefnyddio cynnyrch Cymreig lleol lle bo modd.

Bwyd a Diod

Siopa

Mae siop Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn orlawn o roddion gwych a rhywbeth i bawb.

Siopa

Grwpiau

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn croesawu ymweliadau gan grwpiau ac yn ceisio darparu profiad llawn mwynhad a boddhad. Dylai pob grŵp archebu cyn ymweld i’n galluogi i hwyluso'r ymweliad.

Grwpiau

Teuluoedd

Beth bynnag fo’ch diddordebau, mae digon i blant ac oedolion ei fwynhau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar unrhyw ymweliad!

Teuluoedd

Parcio

Mae maes parcio i ymwelwyr tu ôl i’r Amgueddfa, ar Rodfa’r Amgueddfa. Prynwch docyn o siop yr Amgueddfa am £6.50.

Mae parcio am ddim i bobl â bathodyn anabledd. Ewch â’ch bathodyn i’r siop i gael tocyn parcio. Mae mannau parcio i bobl anabl hefyd ar gael o flaen yr Amgueddfa, ar Heol Gerddi'r Orsedd.

Ffotograffiaeth

Caniateir tynnu ffotograffau yn yr orielau at ddefnydd personol, heb fod yn fasnachol, yn unig.

  • Gwaherddir defnyddio fflach ym mhob achos.
  • Gwaherddir defnyddio trybedd a ffon hunlun ym mhob achos.
  • Gwaherddir tynnu ffotograffau mewn arddangosfeydd benthyg ym mhob achos.
  • Gwaherddir tynnu ffotograffau o weddillion dynol ym mhob achos.

Cyfrifoldeb yr ymwelydd yw sicrhau nad yw'n torri unrhyw hawlfraint.

Cyfleusterau

Mae loceri ar gael i gadw bagiau yn ystod ein horiau agor, sef 10am–5pm. Mae tocynnau i ddefnyddio’r loceri ar gael o’r Dderbynfa am £1. (Mae modd cael ad-daliad.)

Mae gennym storfa ychwanegol ar gyfer cesys mawr. I ddefnyddio’r storfa, holwch wrth y Dderbynfa.

Cewch ddefnyddio pramiau a chadeiriau gwthio yn yr Amgueddfa, ond mae yna le pwrpasol i’w gadael yn y Brif Neuadd os ydych yn dymuno.