Orielau ar gau

Mae galeri blaen yr adran Hanes Natur wedi cau oherwydd gwaith cynnal a chadw. Mae gweddill yr orielau yn yr ardal hon ar agor. Ry’n ni’n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra neu siom am hyn

Archebwch docyn ymlaen llaw i arddangosfa BBC 100 yng Nghymru

Gallwch nawr archebu eich tocyn am ddim i’r arddangosfa. Mae hefyd yn bosibl i gael tocyn wrth gyrraedd yr Amgueddfa. I arbed amser wrth gyrraedd, archebwch eich tocyn ymlaen llaw yma.

Ymweld

Covid-19

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi, gwirfoddolwyr a’n staff. Rydym yn annog ymwelwyr i wisgo gorchudd wyneb, i ddefnyddio gorsafoedd glanhau dwylo a chadw pellter cymdeithasol.

Oriau Agor

10am–5pm. Orielau'n cau am 4.45pm.

Ar agor chwech diwrnod yr wythnos: dydd Mawrth i Dydd Sul. Cau Dydd Llun ond agor ar ddyddiau Llun Gŵyl y Banc ac mae hi ar agor nes 9pm ar nos Iau gyntaf bob mis.   

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. 

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: caerdydd@amgueddfacymru.ac.uk

Cyfeiriad

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

 

Map a Sut i Gyrraedd Yma

 

Parcio

Mae maes parcio i ymwelwyr tu ôl i’r Amgueddfa, ar Rodfa’r Amgueddfa. Bydd ymwelwyr yn cael tocyn wrth gyrraedd ac yn talu £6.50 am y dydd yn fan talu yng nghefn y maes parcio.

Nodwch, ni fydd y mannau talu yn derbyn arian parod, dim ond taliad cerdyn. Gall ymwlewyr dewis i dalu gan ddefnyddio unrhyw cerdyn credyd/debyd (heblaw American Express) neu Apple neu Android Pay.

Mae parcio am ddim i bobl â bathodyn anabledd. Defnyddiwch yr intercom wrth yr allanfa i wirio eich trwydded bathodyn glas. Mae mannau parcio i bobl anabl hefyd ar gael o flaen yr Amgueddfa, ar Heol Gerddi'r Orsedd.

Bwyta, Yfed, Siopa

  • Mae’r bwyty ar agor ar agor ar benwythnosau, gwyliau banc a gwyliau ysgol. Mae byrbrydau a diodydd ar gael o’r caffi ar y llawr daear.
  • Bydd y siop ar agor yn ystod eich ymweliad.

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld â ni

Bydd eich ymweliad ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn wahanol i’r arfer, ond gobeithiwn y byddwch yn mwynhau:

  •  Ymweld ag orielau Esblygiad Cymru a Gwyddorau Naturiol ar y llawr gwaelod.
  • Ar y llawr uchaf, mae’r orielau celf wych ar agor. Yma, cewch weld gweithiau gan Botticelli, Richard Wilson, Rembrandt a mwy.

Beth fyddwch chi ddim yn gallu’i weld

I leihau risgiau COVID-19, rhaid i ni newid rhai pethau, ac ar hyn o bryd mae’r profiad Realiti Rhithwir a rhai o’r orielau celf AR GAU. Ymwelwch â’r orielau ar lein. 
Mae Canolfan Ddarganfod Clore nawr dim ond ar gael ar gyfer ysgolion a sefydliadau cymunedol sydd wedi'u harchebu ymlaen llaw wrth i ni barhau i chwilio am ffyrdd gwahanol o ddefnyddio ein gofodau. Mwy o wybodaeth 

Mynediad

Os yw’n well gennych chi ymweld pan ry’n ni’n llai prysur, mae llai o bobl yn yr Amgueddfa ar ôl 3pm bob dydd.

 

Canllaw Mynediad

 

Ydw i’n gallu dod a’r ci?

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn croesawu cŵn cymorth sydd wedi'u hyfforddi, ond ni chaiff anifeiliaid eraill fynediad i adeiladau'r amgueddfa. 

Cyfleusterau

Mae loceri ar gael i gadw bagiau yn ystod ein horiau agor, sef 10am–5pm. Mae tocynnau i ddefnyddio’r loceri ar gael o’r Dderbynfa am £1. (Mae modd cael ad-daliad.)

Mae gennym storfa ychwanegol ar gyfer cesys mawr. I ddefnyddio’r storfa, holwch wrth y Dderbynfa.

Cewch ddefnyddio pramiau a chadeiriau gwthio yn yr Amgueddfa, ond mae yna le pwrpasol i’w gadael yn y Brif Neuadd os ydych yn dymuno.

Cefnogwch Ni

Mae Amgueddfa Cymru yn elusen. Bob tro y byddwch chi'n prynu rhywbeth gennym, neu yn cyfrannu rhodd boed fawr neu fach, byddwch yn ein helpu i sicrhau fod Amgueddfa Cymru yn perthyn i bawb ac yma at ddefnydd pawb. Rhowch os gallwch chi.

Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal:

Dewch i ddarganfod stori Cymru