Hwyrnos: ANIFAIL

Ar 26 Mai bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cau am 3pm i baratoi ar gyfer digwyddiad arbennig, Hwyrnos: ANIFAIL. Ry’n ni’n ymddiheuro am unrhyw anghyfleuster ond yn gobeithio y gwnewch chi ymuno â ni am noson wyllt yn yr Amgueddfa (18+ yn unig)

Ymweld

Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn agor chwech diwrnod yr wythnos – Dydd Mawrth i Dydd Sul. Bydd yr Amgueddfa ar agor i gynnwys Gŵyl y Banc. Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau am ddim. Gallwch chi ymweld â'n hamgueddfeydd bellach heb archebu ymlaen llaw.

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi, gwirfoddolwyr a’n staff. Rydym yn annog ymwelwyr i wisgo gorchudd wyneb, i ddefynyddio gorsafoedd glanhau dwylo a chadw pellter cymdeithasol. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn wahanol i Loegr. Coronafeirws (COVID-19) | Pwnc | LLYW.CYMRU

Mae rhai o’r orielau celf ar gau oherwydd gwaith cynnal a chadw. Ry’n ni eisiau clywed y hoffech chi weld yr orielau yn cael eu harddangos unwaith bydd y gwaith cynnal a chadw drosodd – rhowch eich barn ar ddyfodol ein horielau celf.

Ewch i’r Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth.

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal: Dewch i ddarganfod stori Cymru

Oriau Agor

10am–5pm. Orielau'n cau am 4.45pm.

Ar agor chwech diwrnod yr wythnos: dydd Mawrth i Dydd Sul. Cau Dydd Llun ond agor ar ddyddiau Llun Gŵyl y Banc.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, cadwn yr hawl i chwilio bagiau wrth i chi gyrraedd yr Amgueddfa.

Celf, deinosoriaid, toiledau – yr atebion i’ch cwestiynau

Cwestiynau cyffredin

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: caerdydd@amgueddfacymru.ac.uk

Cyfeiriad

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Parcio

Mae maes parcio i ymwelwyr tu ôl i’r Amgueddfa, ar Rodfa’r Amgueddfa. Bydd ymwelwyr yn cael tocyn wrth gyrraedd ac yn talu £6.50 am y dydd yn fan talu yng nghefn y maes parcio.

Nodwch, ni fydd y mannau talu yn derbyn arian parod, dim ond taliad cerdyn. Gall ymwlewyr dewis i dalu gan ddefnyddio unrhyw cerdyn credyd/debyd (heblaw American Express) neu Apple neu Android Pay.

Mae parcio am ddim i bobl â bathodyn anabledd. Defnyddiwch yr intercom wrth yr allanfa i wirio eich trwydded bathodyn glas. Mae mannau parcio i bobl anabl hefyd ar gael o flaen yr Amgueddfa, ar Heol Gerddi'r Orsedd.

Bwyd a Diod

 • Mae’r bwyty ar gau ar hyn o bryd, ond mae byrbrydau a diodydd ar gael o’r caffi ar y llawr daear.

Y camau i’ch cadw chi’n ddiogel:

 • Mae ein staff blaen tŷ wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch COVID-19.
 • Mae canllawiau diogelwch ymwelwyr ar y safle – dilynwch y canllawiau
 • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr
 • Trefn lanhau estynedig
 • Mae llawer o arddangosiadau rhyngweithiol yn yr Amgueddfa – byddwn yn glanhau rhain yn aml i gadw ymwelwyr yn ddiogel.
 • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus
 • Bydd rhai orielau ac ardaloedd ar gau lle na allwn gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth wrth ymweld. Os ydych chi’n dangos symptomau coronafeirws, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r feirws yn yr 14 diwrnod diwethaf, rydym yn gofyn i chi beidio ymweld ac efallai y byddwch yn cael eich troi i ffwrdd er diogelwch staff ac ymwelwyr eraill. Beth am fwynhau yr amgueddfa drwy bori’r casgliadau ar-lein tan eich bod chi’n teimlo’n well?

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Gall defnyddwyr cadeiriau olwyn a rheiny gyda chadeiriau gwthio neu bramiau gael mynediad drwy ffonio 029 2057 3300. Bydd aelod staff yr amgueddfa yn eich helpu i gael mynediad i'r adeilad. Os ydych yn dod ar draws anhawster, rhowch wybod i'n cynorthwywyr amgueddfa ar ben y grisiau o flaen yr adeilad.

Canllaw Mynediad

Siopa

Bydd siop yr Amgueddfa ar agor yn ystod eich ymweliad. Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i’n ffordd o weithredu. Maent yn cynnwys:

 • Symud y siop i’r Brif Neuadd i roi mwy o le i siopwyr
 • Tynnu eitemau gaiff eu cyffwrdd yn aml o’r silffoedd
 • Glanhau’r siop a’r cyfarpar yn amlach
 • Bydd holl staff yn gwisgo feisor
 • Rydym yn annog pobl i dalu â cherdyn/digyffwrdd

Siopa

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld â ni

Bydd eich ymweliad ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn wahanol i’r arfer, ond gobeithiwn y byddwch yn mwynhau:

 •  Ymweld ag orielau Esblygiad Cymru a Gwyddorau Naturiol ar y llawr gwaelod.
 • Ar y llawr uchaf, mae’r orielau celf wych ar agor. Yma, cewch weld gweithiau gan Botticelli, Richard Wilson, Rembrandt a mwy.

Beth fyddwch chi ddim yn gallu’i weld

I leihau risgiau COVID-19, rhaid i ni newid rhai pethau, ac ar hyn o bryd mae Canolfan Ddarganfod Clore, y profiad Realiti Rhithwir a rhai o’r orielau celf AR GAUYmwelwch â’r orielau ar lein.