Ymweld

Coronafeirws (Covid-19)

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddaraf gan Llywodraeth Cymru heddiw, rydym yn bwriadu ailagor tiroedd awyr-agored Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru am bedwar diwrnod yr wythnos (Mawrth,Iau, Sadwrn a Sul) o 4 Awst. Bydd angen i ymwelwyr archebu tocyn o flaen llaw. Bydd manylion sut i archebu tocyn yn cael eu rannu yn agosach at ddyddiad agor yr Amgueddfa. Rydym hefyd yn bwriadu ailagor amgueddfeydd cenedlaethol eraill Cymru yn raddol. Bydd hyn yn digwydd mewn dau gam, a bydd yn dibynnu ar gyfraddau’r feirws dros yr wythnosau nesaf:

Yn ystod wythnos 24 Awst: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Lechi Cymru ac Amgueddfa Genedlaetholy Glannau

1 Medi: Amgueddfa Wlân Cymru, Big Pit ac Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Oriau Agor

Ar agor Dydd Mawrth–Dydd Sul, 10am–5pm. (Ar agor ar y rhan fwyaf o ddyddiau Llun gŵyl y banc.) Orielau'n cau am 4.45pm.

Mynediad am ddim!*
*Codir tâl mynediad am rai arddangosfeydd a digwyddiadau.

Os hoffech ymweld ag orielau penodol, ffoniwch i gadarnhau eu bod ar agor.

Lleoliad


Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: caerdydd@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Canllawiau Mynediad

Bwyd a Diod

Yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, rydyn ni'n ymfalchïo mewn darparu bwyd da o safon, sy'n cael ei goginio ar y safle gan ddefnyddio cynnyrch Cymreig lleol lle bo modd.

Bwyd a Diod

Siopa

Mae siop Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn orlawn o roddion gwych a rhywbeth i bawb.

Siopa

Grwpiau

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn croesawu ymweliadau gan grwpiau ac yn ceisio darparu profiad llawn mwynhad a boddhad. Dylai pob grŵp archebu cyn ymweld i’n galluogi i hwyluso'r ymweliad.

Grwpiau

Teuluoedd

Beth bynnag fo’ch diddordebau, mae digon i blant ac oedolion ei fwynhau yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar unrhyw ymweliad!

Teuluoedd

Parcio

Mae maes parcio i ymwelwyr tu ôl i’r Amgueddfa, ar Rodfa’r Amgueddfa. Prynwch docyn o siop yr Amgueddfa am £6.50.

Mae parcio am ddim i bobl â bathodyn anabledd. Ewch â’ch bathodyn i’r siop i gael tocyn parcio. Mae mannau parcio i bobl anabl hefyd ar gael o flaen yr Amgueddfa, ar Heol Gerddi'r Orsedd.

Ffotograffiaeth

Caniateir tynnu ffotograffau yn yr orielau at ddefnydd personol, heb fod yn fasnachol, yn unig.

  • Gwaherddir defnyddio fflach ym mhob achos.
  • Gwaherddir defnyddio trybedd a ffon hunlun ym mhob achos.
  • Gwaherddir tynnu ffotograffau mewn arddangosfeydd benthyg ym mhob achos.
  • Gwaherddir tynnu ffotograffau o weddillion dynol ym mhob achos.

Cyfrifoldeb yr ymwelydd yw sicrhau nad yw'n torri unrhyw hawlfraint.

Cyfleusterau

Mae loceri ar gael i gadw bagiau yn ystod ein horiau agor, sef 10am–5pm. Mae tocynnau i ddefnyddio’r loceri ar gael o’r Dderbynfa am £1. (Mae modd cael ad-daliad.)

Mae gennym storfa ychwanegol ar gyfer cesys mawr. I ddefnyddio’r storfa, holwch wrth y Dderbynfa.

Cewch ddefnyddio pramiau a chadeiriau gwthio yn yr Amgueddfa, ond mae yna le pwrpasol i’w gadael yn y Brif Neuadd os ydych yn dymuno.