Archebwch docyn ymlaen llaw i arddangosfa BBC 100 yng Nghymru

Gallwch nawr archebu eich tocyn am ddim i’r arddangosfa. Mae hefyd yn bosibl i gael tocyn wrth gyrraedd yr Amgueddfa. I arbed amser wrth gyrraedd, archebwch eich tocyn ymlaen llaw yma.

Ymweld

Covid-19

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi, gwirfoddolwyr a’n staff. Rydym yn annog ymwelwyr i wisgo gorchudd wyneb, i ddefnyddio gorsafoedd glanhau dwylo a chadw pellter cymdeithasol.

Oriau Agor

10am–5pm. Orielau'n cau am 4.45pm.

Ar agor chwech diwrnod yr wythnos: dydd Mawrth i Dydd Sul. Cau Dydd Llun ond agor ar ddyddiau Llun Gŵyl y Banc ac mae hi ar agor nes 9pm ar nos Iau gyntaf bob mis.   

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. 

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: caerdydd@amgueddfacymru.ac.uk

Cyfeiriad

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

 

Map a Sut i Gyrraedd Yma

 

Parcio

Mae maes parcio i ymwelwyr tu ôl i’r Amgueddfa, ar Rodfa’r Amgueddfa. Bydd ymwelwyr yn cael tocyn wrth gyrraedd ac yn talu £6.50 am y dydd yn fan talu yng nghefn y maes parcio.

Nodwch, ni fydd y mannau talu yn derbyn arian parod, dim ond taliad cerdyn. Gall ymwlewyr dewis i dalu gan ddefnyddio unrhyw cerdyn credyd/debyd (heblaw American Express) neu Apple neu Android Pay.

Mae parcio am ddim i bobl â bathodyn anabledd. Defnyddiwch yr intercom wrth yr allanfa i wirio eich trwydded bathodyn glas. Mae mannau parcio i bobl anabl hefyd ar gael o flaen yr Amgueddfa, ar Heol Gerddi'r Orsedd.

Bwyta, Yfed, Siopa

  • Mae’r bwyty ar agor ar agor ar benwythnosau, gwyliau banc a gwyliau ysgol. Mae byrbrydau a diodydd ar gael o’r caffi ar y llawr daear.
  • Bydd y siop ar agor yn ystod eich ymweliad.

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld â ni

Bydd eich ymweliad ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn wahanol i’r arfer, ond gobeithiwn y byddwch yn mwynhau:

  •  Ymweld ag orielau Esblygiad Cymru a Gwyddorau Naturiol ar y llawr gwaelod.
  • Ar y llawr uchaf, mae’r orielau celf wych ar agor. Yma, cewch weld gweithiau gan Botticelli, Richard Wilson, Rembrandt a mwy.

Beth fyddwch chi ddim yn gallu’i weld

I leihau risgiau COVID-19, rhaid i ni newid rhai pethau, ac ar hyn o bryd mae’r profiad Realiti Rhithwir a rhai o’r orielau celf AR GAU. Ymwelwch â’r orielau ar lein. 
Mae Canolfan Ddarganfod Clore nawr dim ond ar gael ar gyfer ysgolion a sefydliadau cymunedol sydd wedi'u harchebu ymlaen llaw wrth i ni barhau i chwilio am ffyrdd gwahanol o ddefnyddio ein gofodau. Mwy o wybodaeth 

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Rydym yn adeiladu llwybr hygyrch, a bydd hwn ar agor i’w defnyddio rhai dyddiau ac ar gau ar ddyddiau eraill wrth i ni orffen y llwybr. Ar yr adegau pan fo’r llwybr ar gau, gall defnyddwyr cadeiriau olwyn a rheiny gyda chadeiriau gwthio neu bramiau gael mynediad drwy ddilyn yr arwyddion ar waelod y grisiau neu trwy ffonio 029 2057 3300. Bydd aelod staff yr amgueddfa yn eich helpu i gael mynediad i'r adeilad.

 

Canllaw Mynediad

 

Ydw i’n gallu dod a’r ci?

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn croesawu cŵn cymorth sydd wedi'u hyfforddi, ond ni chaiff anifeiliaid eraill fynediad i adeiladau'r amgueddfa. 

Cyfleusterau

Mae loceri ar gael i gadw bagiau yn ystod ein horiau agor, sef 10am–5pm. Mae tocynnau i ddefnyddio’r loceri ar gael o’r Dderbynfa am £1. (Mae modd cael ad-daliad.)

Mae gennym storfa ychwanegol ar gyfer cesys mawr. I ddefnyddio’r storfa, holwch wrth y Dderbynfa.

Cewch ddefnyddio pramiau a chadeiriau gwthio yn yr Amgueddfa, ond mae yna le pwrpasol i’w gadael yn y Brif Neuadd os ydych yn dymuno.

Cefnogwch Ni

Mae Amgueddfa Cymru yn elusen. Bob tro y byddwch chi'n prynu rhywbeth gennym, neu yn cyfrannu rhodd boed fawr neu fach, byddwch yn ein helpu i sicrhau fod Amgueddfa Cymru yn perthyn i bawb ac yma at ddefnydd pawb. Rhowch os gallwch chi.

Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal:

Dewch i ddarganfod stori Cymru