Ymweld

Yn ystod y cyfnod digynsail hwn byddwn ar agor bedwar diwrnod yr wythnos – bob dydd Mawrth, Iau, Sadwrn a Sul – am y tro. I leihau risgiau COVID-19, rhaid i ni newid rhywfaint ar ein darpariaeth, ac ar hyn o bryd mae rhai o’r orielau celf – gan gynnwys ein oriel argraffiadol enwog - Canolfan Ddarganfod Clore, a’r profiad Realiti Rhithwir AR GAU.

Barod Amdani logo

Mae mynediad am ddim i’r Amgueddfa. Fodd bynnag, er mwyn cadw chi a’n staff yn ddiogel, mae angen i ni leihau’r nifer o bobl ar y safle ar unrhyw adeg. Er mwyn rheoli hyn, rhaid i bob ymwelydd fod wedi archebu tocyn am ddim ymlaen llaw. Yn anffodus, os nad ydych yn archebu ac yn dangos tocyn dilys i ni, fyddwch chi ddim yn cael dod mewn, yn ddieithriad. Er bod slot amser ar gyfer mynediad, mae croeso i chi aros nes amser cau!

Bydd tocynnau’n cael eu rhyddhau yn wythnosol bob dydd Mercher ar gyfer ymweliadau ar y dydd Mawrth, Iau, Sadwrn a Sul canlynol.

Byddwn ni ar gau ar ddydd Sul 30 Awst. Mae hwn oherwydd ein bod yn agor dydd Llun 31 Awst ac mae’n rhaid i ni sicrhau bod y galerïau wedi cael eu paratoi a’u glanhau er mwyn diogelu ein hymwelwyr a’n staff

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch cadw chi a’n staff yn ddiogel, felly byddwch yn ystyriol o bobl eraill a pheidiwch ag ymweld os ydych chi’n byw mewn ardal dan gyfyngiadau symud, neu os oes gennych chi unrhyw symptomau COVID-19.

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn gofodau dan do yn ein Hamgueddfeydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles.

Archebu tocyn am ddim ymlaen llaw

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Oriau Agor

Ar agor 10am–5pm. Orielau'n cau am 4.45pm.

Ar agor 4 diwrnod yr wythnos – bob dydd Mawrth, Iau, Sadwrn a Sul – am y tro.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, cadwn yr hawl i chwilio bagiau wrth i chi gyrraedd yr amgueddfa.

Rhaid i bob ymwelydd fod wedi archebu tocyn am ddim ymlaen llaw.

Celf, deinosoriaid, toiledau – yr atebion i’ch cwestiynau

Cwestiynau cyffredin

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: caerdydd@amgueddfacymru.ac.uk

Cyfeiriad

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Parcio

Mae maes parcio i ymwelwyr tu ôl i’r Amgueddfa, ar Rodfa’r Amgueddfa. Prynwch docyn o siop yr Amgueddfa am £6.50.

Mae parcio am ddim i bobl â bathodyn anabledd. Ewch â’ch bathodyn i’r siop i gael tocyn parcio. Mae mannau parcio i bobl anabl hefyd ar gael o flaen yr Amgueddfa, ar Heol Gerddi'r Orsedd.

Bwyd a Diod

 • Bydd y bwyty ar agor, yn gwerthu diodydd oer a phoeth a bwyd wedi’i becynnu’n barod.
 • Byddwn hefyd yn gwerthu diodydd ger y fynedfa

Y camau i’ch cadw chi’n ddiogel:

 • Mae ein staff blaen tŷ wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch COVID-19.
 • Mae canllawiau diogelwch ymwelwyr ar y safle – dilynwch y canllawiau
 • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr
 • Trefn lanhau estynedig
 • Mae llawer o arddangosiadau rhyngweithiol yn yr Amgueddfa – byddwn yn glanhau rhain yn aml i gadw ymwelwyr yn ddiogel.
 • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus
 • Bydd rhai orielau ac ardaloedd ar gau lle na allwn gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth wrth ymweld. Os ydych chi’n dangos symptomau coronafeirws, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r feirws yn yr 14 diwrnod diwethaf, rydym yn gofyn i chi beidio ymweld ac efallai y byddwch yn cael eich troi i ffwrdd er diogelwch staff ac ymwelwyr eraill. Beth am fwynhau yr amgueddfa drwy bori’r casgliadau ar-lein tan eich bod chi’n teimlo’n well?

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Canllawiau Mynediad

Siopa

Bydd siop yr Amgueddfa ar agor yn ystod eich ymweliad. Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i’n ffordd o weithredu. Maent yn cynnwys:

 • Symud y siop i’r Brif Neuadd i roi mwy o le i siopwyr
 • Tynnu eitemau gaiff eu cyffwrdd yn aml o’r silffoedd
 • Glanhau’r siop a’r cyfarpar yn amlach
 • Bydd holl staff yn gwisgo feisor
 • Rydym yn annog pobl i dalu â cherdyn/digyffwrdd

Siopa

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld

Beth fyddwch chi’n weld wrth ymweld â ni

Bydd eich ymweliad ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn wahanol i’r arfer, ond gobeithio y byddwch yn mwynhau:

 • Ymweld ag orielau Esblygiad Cymru a Gwyddorau Naturiol ar y llawr gwaelod
 • Ar y llawr uchaf, mae’r orielau celf gwych ar agor. Yma, cewch weld gweithiau gan Botticelli, Richard Wilson, Rembrandt a mwy.

Beth fyddwch chi ddim yn gallu’i weld

I leihau risgiau COVID-19, rhaid i ni newid rhai pethau, ac ar hyn o bryd mae rhai o’r orielau celf – gan gynnwys ein oriel argraffiadol enwog - Canolfan Ddarganfod Clore, a’r profiad Realiti Rhithwir AR GAU.

Toiledau

Bydd y toiledau ar agor, ac rydym wedi creu trefn lanhau estynedig er eich diogelwch. Er lles ymwelwyr a staff, rydym yn argymell gwisgo gorchudd wyneb.