Ymweld

Yn ystod y cyfnod digynsail hwn byddwn ar agor bedwar diwrnod yr wythnos – bob dydd Mawrth, Iau, Sadwrn a Sul – am y tro.

Barod Amdani logo

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau am ddim, ond er mwyn diogelu ein staff a’n hymwelwyr rhaid i ni gyfyngu’r nifer o bobl ar y safle ar yr un pryd. I gadw ymwelwyr a staff yn ddiogel, rydym wedi gorfod cyfyngu faint o bobol all gael eu croesawu i’r safle ar yr un pryd. Er mwyn rheoli hyn rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn am ddim ymlaen llaw.. Os na fyddwch yn archebu a dangos tocyn dilys, ni fyddwch yn cael mynediad, yn ddieithriad.

Peidiwch ceisio archebu neu ymweld os ydych chi mewn ardal sydd dan glo oherwydd COVID-19 neu os oes gennych chi unrhyw symptomau COVID-19. Dim ond pobl sy’n byw yng Nghymru all archebu tocyn. Mae grŵpiau wedi’u cyfyngu i bedwar person dros 10 oed, oni bai eu bod yn byw ar yr un aelwyd.

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau pob dydd Mercher ar gyfer ymweliadau ar y dydd Mawrth, Iau, Gwener a Sadwrn am y bythefnos ganlynol.

I leihau risgiau COVID-19, rhaid i ni newid rhywfaint ar ein darpariaeth, ac ar hyn o bryd mae rhai o’r orielau celf – gan gynnwys ein oriel argraffiadol enwog - Canolfan Ddarganfod Clore, a’r profiad Realiti Rhithwir AR GAU.

Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, rhaid i bawb wisgo gorchudd wyneb mewn ein Hamgueddfeydd. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i unrhyw un sydd ddim yn gwisgo gorchudd wyneb heb fod ganddynt reswm da, er enghraifft am resymau iechyd a lles.

Archebu tocyn am ddim ymlaen llaw

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Oriau Agor

Ar agor 10am–5pm. Orielau'n cau am 4.45pm.

Ar agor 4 diwrnod yr wythnos – bob dydd Mawrth, Iau, Sadwrn a Sul – am y tro.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, cadwn yr hawl i chwilio bagiau wrth i chi gyrraedd yr amgueddfa.

Rhaid i bob ymwelydd fod wedi archebu tocyn am ddim ymlaen llaw.

Celf, deinosoriaid, toiledau – yr atebion i’ch cwestiynau

Cwestiynau cyffredin

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: caerdydd@amgueddfacymru.ac.uk

Cyfeiriad

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Parcio

Mae maes parcio i ymwelwyr tu ôl i’r Amgueddfa, ar Rodfa’r Amgueddfa. Prynwch docyn o siop yr Amgueddfa am £6.50.

Mae parcio am ddim i bobl â bathodyn anabledd. Ewch â’ch bathodyn i’r siop i gael tocyn parcio. Mae mannau parcio i bobl anabl hefyd ar gael o flaen yr Amgueddfa, ar Heol Gerddi'r Orsedd.

Bwyd a Diod

 • Mae’r bwyty ar gau ar hyn o bryd / Mae byrbrydau a diodydd ar gael o’r caffi ar y llawr daear

Y camau i’ch cadw chi’n ddiogel:

 • Mae ein staff blaen tŷ wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch COVID-19.
 • Mae canllawiau diogelwch ymwelwyr ar y safle – dilynwch y canllawiau
 • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr
 • Trefn lanhau estynedig
 • Mae llawer o arddangosiadau rhyngweithiol yn yr Amgueddfa – byddwn yn glanhau rhain yn aml i gadw ymwelwyr yn ddiogel.
 • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus
 • Bydd rhai orielau ac ardaloedd ar gau lle na allwn gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol
 • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth wrth ymweld. Os ydych chi’n dangos symptomau coronafeirws, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r feirws yn yr 14 diwrnod diwethaf, rydym yn gofyn i chi beidio ymweld ac efallai y byddwch yn cael eich troi i ffwrdd er diogelwch staff ac ymwelwyr eraill. Beth am fwynhau yr amgueddfa drwy bori’r casgliadau ar-lein tan eich bod chi’n teimlo’n well?

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Hydref 2020: Nodwch ein bod yn cynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol ar do yr amgueddfa, ac felly nid oes mynediad i'r amgueddfa gyda’r lifft wedi'i ohirio. Rydym yn gobeithio sicrhau ateb newydd yn fuan. Yn y cyfamser, cysylltwch â'r aelod staff ar y grisiau i'ch cynorthwyo i gael mynediad i’r amgueddfa.

Canllawiau Mynediad

Siopa

Bydd siop yr Amgueddfa ar agor yn ystod eich ymweliad. Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i’n ffordd o weithredu. Maent yn cynnwys:

 • Symud y siop i’r Brif Neuadd i roi mwy o le i siopwyr
 • Tynnu eitemau gaiff eu cyffwrdd yn aml o’r silffoedd
 • Glanhau’r siop a’r cyfarpar yn amlach
 • Bydd holl staff yn gwisgo feisor
 • Rydym yn annog pobl i dalu â cherdyn/digyffwrdd

Siopa

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld

Beth fyddwch chi’n weld wrth ymweld â ni

Bydd eich ymweliad ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn wahanol i’r arfer, ond gobeithio y byddwch yn mwynhau:

 • Ymweld ag orielau Esblygiad Cymru a Gwyddorau Naturiol ar y llawr gwaelod
 • Ar y llawr uchaf, mae’r orielau celf gwych ar agor. Yma, cewch weld gweithiau gan Botticelli, Richard Wilson, Rembrandt a mwy.

Beth fyddwch chi ddim yn gallu’i weld

I leihau risgiau COVID-19, rhaid i ni newid rhai pethau, ac ar hyn o bryd mae rhai o’r orielau celf – gan gynnwys ein oriel argraffiadol enwog - Canolfan Ddarganfod Clore, a’r profiad Realiti Rhithwir AR GAU.

Toiledau

Bydd y toiledau ar agor, ac rydym wedi creu trefn lanhau estynedig er eich diogelwch. Er lles ymwelwyr a staff, rydym yn argymell gwisgo gorchudd wyneb.